Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

No description
by

Oğuzhan koç

on 14 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ
Dini bilimlerle uğraşan bilim adamları inanç biçimlerini "Tanrı" kavramı açısından ele alarak sınıflandırmışlardır. Buna göre farklı şekilde ortaya çıkan inanç biçimleri şunlardır:
Tek tanrıcılık

(monoteizm)
,
Çok tanrıcılık(politeizm),

tanrı tanımazlık
İnsanlardan bazıları aklını ve yeteneklerini kullanarak peygamberlerin davetine kulak vererek, inanma ihtiyacına cevap vermişlerdir. Ancak bazıları da yaratılışından getirdiği inanma ihtiyacına cevap vermemiş, değişik sosyal ve kültürel şartların etkisiyle farklı inanç biçimlerine sahip olmuşlardır.
insanoğlu tarih boyunca hem aklını hem de duygularını tatmin edecek bir inanç biçimi aramıştır. bu arayışın sonucunda değişik toplumlarda birbirinden farklı inanma biçimleri ortaya çıkmıştır. inanma biçimlerinin farklı olmasının arka planında toplumların kültürel düzeyleri, yaşadıkları doğal çevre, ekonomik gelişmeler gibi farklı etmenler bulunmaktadır.
YÜCE ALLAH, insanlara inanç ile ilgili doğru bilgileri yeniden hatırlatma gereği duymuş ve tekrar tekrar peygamberler göndermiştir. tarihin hiçbir döneminde insanlar doğru bilgiden yoksun bırakılmamıştır. Bu konuyla ilgili
"Her toplum için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir".
"Her toplumun bir peygamberi vardır". buyrulmaktadır.
Monoteizm; Tanrının varlığını ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine denir. Monoteizm daha çok vahye dayanan ilahi dinlerdeki bir ve tek Allah anlayışını (tevhid) ifade için kullanılmaktadır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet tek tanrıcılık inancına sahip dinlerdir.
TEK TANRICILIK (MONOTEİZM)
Tevhit inancına göre evreni ve içindeki varlıkları yaratan ve yaşatan Allah'tır. Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O, sonsuz güç ve bilgisiyle evrendeki her şeye hükmeden, her şeyi işiten, bilen ve görendir. Sadece ona ibadet edilir.
Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler insanlara tek tanrı inancını benimsemeye çağırmışlardır.
Tevhit İnancı
Diğer dinler ile mukayese edildiğinde ise, İslamiyet bir ve tek tanrı anlayışını en mükemmel bir şekilde hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan korumuştur. Kur'an'da İhlas suresinde tevhit inancı en özlü bir şekilde ifade edilmiştir:
Politeizmin karşıtı olan bu inanca göre birden çok tanrının var olduğunu savunur. Doğa güçlerinin, ölülerin bir takım hayvanların tanrılaştırılması sonucu ortaya çıkan bu inanç tanrısal gücün birden fazla varlıkta toplandığını ileri sürmekteydi.
ÇOK TANRICILIK ( POLİTEİZM)
insanlar ilk önce tek tanrı inancını benimsemiştir. zamanla Tevhit inancının unutulması ya da yanlış yorumlanması sonucu çok tanrılı inançlar yayılmaya başlamış ve politeizm ortaya çıkmıştır. Çok tanrılı dinlerde doğayı, denizleri, dağları ya da savaşları yöneten tanrılara inanılmakla beraber yüce en kutsal tanrı kavramına da rastlanmaktadır.
Günümüzde varlığını sürdüren Hinduizmde de çok tanrıcılık hakimdir. Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edici tanrı olarak kabul görür.
. Bazı kabilelerde atalarına tapma adeti vardır. Onların koruyucu güçlerine inanır. Bazı topluluklarda AY,GÜNEŞ vb gök cisimlerinin insanlar üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Doğa olaylarının kutsal güçlerce yönetildiğine inanılır bu nedenle doğa olaylarına kutsal anlamlar yüklenir. bu inanış biçimine

natürizm

yani
tabiatçılık
denir.
Politeizm'de çeşitli biçimler bulunmaktadır. bunlardan biri animizm( ruhçuluk)dir. Bu inanca göre evrendeki her şey ruh taşımaktadır. bazı varlıklardaki ruhlar daha güçlüdür veonlara saygı gösterilir
Putperestlik de çok tanrıcılık sayılır. islamiyetten önce özellikle Arabistan 'da insanlar, yüce ALLAH'ın varlığını bilmelerine rağmen ona ortaklar koşmuştur. putlara tapmışlardır. dilek ve isteklerini ALLAH'a putlar aracılığı ile gönderdiklerini düşünmüşlerdir.
Bu konuyla ilgili Kur'an 'da
"Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize ibadet edin." buyrulmaktadır.
1.Çok tanrıclık nasıl ortaya çıkmıştır?
2.İslam dininin politeizme bakışını açıklayınız.
3.Çok tanrıcılığı kabul eden dinlere örnekler veriniz.
4.
Değişik inanç biçimleri nasıl ortaya çıkmıştır?

SORULAR
KAYNAKÇA
DERS KİTABIM
DİNİBİL.COM
GOOGLE
Full transcript