Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

โครงงาน รายวิชา 000156 พหุวัฒนธรรม

No description
by

arm arnon

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of โครงงาน รายวิชา 000156 พหุวัฒนธรรม

โครงงาน
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ของชาวบ้านหมู่บ้านสำราญในยุค
โลกาภิวัตน์

โครงงาน รายวิชา 000156 พหุวัฒนธรรม

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากขึ้นตามมา และนำวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ วัฒนธรรมดั้งเดิมจึงค่อยๆลบเลือนไป บ้านสำราญ ตำบลสำราญ เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับอิทธิผลจากการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้กลุ่มของข้าพเจ้า จึงต้องการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ของ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ในหมู่บ้านสำราญ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
พื้นที่เป้าหมาย : หมู่บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย :บุคคลที่อาศัยในหมู่บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.สำราญ จ.ขอนแก่น

บทที่ 1
วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล
การดำเนินโครงงานในระยะที่ 1
1. กำหนดหัวข้อ
2. กำหนดวัตถุประสงค์
3. กำหนดขอบเขตของโครงงาน
4. วางแผนดำเนินโครงงาน
5. คิดเครื่องมือการทำโครงงาน (บทสัมภาษณ์)
6. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

การดำเนินโครงงานในระยะที่ 2
ลงพื้นที่ไปสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลที่อาศัยในหมู่บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.สำราญ จ.ขอนแก่น ในหัวข้อ” การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวบ้าน บ้านสำราญ” ว่ามีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

การดำเนินโครงงานในระยะที่ 3
1.ทำรูปเล่มโครงงาน
2. สรุปผลที่ได้จารการสัมภาษณ์
3. นำข้อมูลที่สรุป
4. สรุปผลการดำเนินโครงงาน
5. นำเสนอในรูป สื่อนำเสนอ และ วีดีโอ

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่5
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาที่ผ่านมาข้างต้นนั่น ทำให้พบว่าในปัจจุบันชุมชนชนบทมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ ในทุกๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น ทางด้านสังคม ด้านวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และเชิงลบ ดังนี้ ทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านวิธีชีวิต

อภิปรายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษาทำให้ทราบว่าการเป็นอยู่ของชุมชนชนบท หมู่บ้านสำราญในปัจจุบันนั้น มีการใช้ชีวิตกึ่งคนเมือง กล่าวคือ บางส่วนยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน อยากให้ทุกๆคนตระหนักถึงการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม เก่าๆ ที่กำลังจะหายไป โดยมีแนวทางชี้ว่า หากเป็นไปได้ให้ผู้ใหญ่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับเยาวชนยุคใหม่ และทำสืบต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น

1.เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านสำราญ
2.เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านสำราญ
3.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวบ้านในหมู่ บ้านสำราญ
1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวีถี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านสำราญ
2.ได้เรียนรู้เกี่ยว กับข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านสำราญ
3.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวบ้านในหมู่บ้านสำราญ
1.ได้รู้เกี่ยวกับวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านสำราญ
2.ได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านสำราญ
3.ได้รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวบ้านในหมู่บ้านสำราญ


คำขวัญ

แดนดินถิ่นชานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรมโบราณ

เศรษฐกิจพอเพียง ประเพณีพื้นเมืองบุญบั้งไฟ

นมัสการปู่ตาอันศักดิ์ เที่ยวทั่วไทยวัดหลวงพ่อกล้วย

ลักษณะที่ตั้ง

ทิศเหนือ
จด ตำบลโนนท่อนและตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
ทิศใต้
จด ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
ทิศตะวันออก
จด ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
ทิศตะวันตก
จด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น


พื้นที่ทั้งหมด
หมู่ 1 และหมู่ 13 พื้นที่ทั้งหมด(รวม2หมู่ ) 4,349 ไร่

จำนวนประชากร
มีจำนวนประชากร 1,519 คน

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นการทำไร่นาสวนผสมเกษตรครบวงจร
ปลูกพืช ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าว มะม่วง ฝรั่ง ผักต่าง ๆ
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม หมู ไก่ โค เป็ด และปลาน้ำจืด
การรับจ้างทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ได้แก่ การเป็นลูกจ้างและพนักงานโรงงาน อุตสาหกรรม

ผลผลิตทางการเกษตร
ข้าว,กุยช่าย,ชะอม,กุยช่ายขาว

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
Full transcript