Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Záverečné práce v projekte MVP na ZŠ a SŠ

Informácie pre lektorov, konzultantov a recenzentov zapojených v národnom projekte MVP na ZŠ a SŠ
by

Stefan Karolcik

on 14 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Záverečné práce v projekte MVP na ZŠ a SŠ

Záverečná práce Návrh štruktúry práce Typy záverečných prác Práca sa člení Ako formulovať ciele záverečnej práce? Výber témy:
námety zo všeobecnej časti modulu 3 (časť A)
overenie úspešnosti a prínosu vypracovaných metodík modulu 3 (časť B)
vlastné učebné postupy, metodiky a výskum (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr Zadanie záverečnej práce (cc) photo by Metro Centric on Flickr Využitie digitálnych technológií vo vyučovaní geografie Výber témy záverečnej práce musí rešpektovať záujem a predstavu frekventanta o jej vhodnom metodickom a obsahovom zameraní.
Záverečná práca je originálne dielo, ktorým frekventant vzdelávania prezentuje svoju pripravenosť zmysluplne a vhodne zavádzať prvky (formy, metódy a prostriedky) modernizácie do vzdelávacieho procesu na ZŠ alebo SŠ. didaktický projekt metodický materiál (manuál) pre učiteľa, v ktorom je systematicky a dôkladne spracovaná určitá téma s aplikáciou digitálnych technológií do vyučovacieho procesu s jeho pilotným overením vo vzdelávaní kvalifikovaný návrh učebnej pomôcky Vytvorenie originálneho vlastného e-obsahu (interaktívne cvičenia, zbierky úloh, pracovné a aktivizačné listy, prezentácie, animácie, simulácie, vrátane výučbového softvéru a pod.), s návrhom vzorovej metodiky použitia vytvorenej učebnej pomôcky vo vzdelávaní,. Overenie vo výučbe nie je nevyhnutné, ťažisko práce je sústredené na tvorbu elektronickej učebnej pomôcky. výskumná práca Pedagogický prieskum (využitie digitálnych technológií v rôznych fázach vyučovacej hodiny, meranie žiackych postojov, rozsah a efektivita využívanie digitálnych technológií na hodinách, aplikácia moderných metód na báze digitálnych technológií vo vyučovaní daného predmetu, rozvoj kľúčových kompetencií, analýza výhod, resp. nevýhod konkrétneho e-obsahu a pod.) postavený na metódach kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Téma: Aktivizačné úlohy pre žiakov 6. ročníka v tematickom celku Austrália
Typ: Kvalifikovaný návrh učebnej pomôcky na báze IKT s návrhom metodiky použitia
Ciele: Vytvoriť príklady aktivizačných úloh s využitím interaktívnej tabule na témy: - poloha Austrálie
- vodstvo Austrálie
- rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie
- obyvateľstvo Austrálie
- problémy Austrálie
Navrhnúť metodiku vhodného použitia vytvorených interaktívnych úloh: - odporúčané organizačné formy, metódy, spôsoby vyhodnocovania aktivít, časová náročnosť a pod. Ciele záverečnej práce majú jasne definovať čiastkové výsledky, ktoré chce autor riešením zvolenej problematiky dosiahnuť.
Každý z cieľov má byť formulovaný tak, aby bolo možné dosiahnutý výsledok merať (zhodnotiť mieru jeho splnenia).
Pri formulácii cieľov využívame činnostné slovesá: spracovať, zostaviť, overiť, aplikovať a pod. pričom je jednoznačne možné preukázať, či bola daná činnosť vykonaná a v práci vhodne prezentovaná.
Vzhľadom na typ, formu a rozsah spracovania záverečnej práce je postačujúce stanoviť 2 - 3 ciele, ktorých naplnenie je reálne a v rámci spracovania práce adekvátne.
V každom z cieľov je potrebné definovať práve jeden merateľný výsledok vášho snaženia.
Ciele záverečnej práce majú byť zamerané na kľúčové výsledky práce. V cieľoch nie je žiaduce uvádzať všeobecné známe tvrdenia, alebo naopak príliš ambiciózne očakávania, ktorých naplnenie nie je možné vo vašich podmienkach dosiahnuť. Zadanie práce obsahuje:
• projektovú hlavičku špecifikujúcu príslušnosť práce k riešenému projektu a zdroj jeho financovania,
• meno, titul a projektové číslo frekventanta,
• tému, názov a typ záverečnej práce,
• ciele práce,
• odporúčanú literatúru,
• meno konzultanta,
• meno recenzenta záverečnej práce,
• termíny zadania a odovzdania záverečnej práce. • Titulná strana
• Zadanie
• Abstrakt v slovenskom jazyku
• Čestné vyhlásenie
• Obsah
• Úvod
• Kapitoly a podkapitoly práce
• Záver
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy Obsah
V šablóne záverečnej práce sú pre automatické generovanie obsahu využité štýly (Nadpis1, Nadpis 2, ...).
Úvod
V úvode je potrebné ozrejmiť zámer práce, čo k riešeniu vybraného problému autora viedlo a v čom očakáva, že bude práca pre učiteľa prínosom.
V úvode je možné uviesť aj základné teoretické a praktické východiská pre prácu, o ktoré sa opierate.
Úvod je priestor na charakterizovanie cieľov, ktoré sú stručne uvedené v zadaní práce. Čitateľ by si mal po prečítaní úvodu vedieť vytvoriť predstavu, čo je jadrom práce.
Jadro záverečnej práce
Členenie jadra práce na kapitoly môže sledovať napr. ciele práce, etapy spracovania práce, využiteľnosť práce vo vzdelávaní a pod. Každému z cieľov (etapy, využiteľnosť) je možné venovať jednu samostatnú kapitolu. Podľa významu kapitol určte jednotlivým kapitolám primeraný rozsah, avšak zohľadnite, že celkový rozsah jadra práce je minimálne 9 strán a celkový rozsah práce 12-16 strán.
Poradie kapitol má mať kauzálnu a logickú následnosť.
Názvy kapitol voľte výstižne, aby skutočne vystihovali obsah, ktorý je v nich prezentovaný.
V závere kapitoly je vhodné naznačiť náväznosť na nasledujúcu kapitolu.
Práca musí vytvárať jeden celok, má pôsobiť kompaktným dojmom, autor textom práce sprevádza čitateľa cez vlastné riešenie vybranej problematiky.
Záver
Je priestorom na zhrnutie dosiahnutých a v práci prezentovaných vlastných výsledkov. Autor má zo svojho pohľadu zhodnotiť naplnenie stanovených cieľov práce (uvedených v zadaní).
Je potrebné vyzdvihnúť význam práce a jej využitie vo vzdelávaní, pri modernizácii vzdelávacieho procesu na základnej alebo strednej škole. Ak sa pri spracovaním témy autor stretol s ťažkosťami, ktoré sú objektívneho charakteru, je možné na ne čitateľov v závere práce upozorniť.
V závere je vhodné uviesť, ako je možné prácu ďalej rozvíjať a doplňovať inými autormi, alebo ak sám autor mieni v práci pokračovať, môže svoj zámer stručne opísať.
Zoznam použitej literatúry
Do zoznamu použitej literatúru je potrebné uviesť všetky informačné zdroje, pri zostavovaní práce použité. Ide o učebnice MVP, učebnice ZŠ resp. SŠ, odborné publikácie, články v časopisoch, elektronické zdroje na internete a pod.
Prílohy
Povinnou súčasťou záverečnej práce je príloha vo forme CD, ktoré obsahuje prácu v PDF dokumente.
Do príloh je vhodné uviesť úplné znenia vytvorených metodík, pracovné listy, výučbové prezentácie, softvérové aplikácie, webové stránky a pod. V tlačenej podobe je postačujúce prílohu vhodne pomenovať a stručne opísať jej obsah.
Všetky uvedené prílohy je nutné v plnom znení a v elektronickej forme umiestniť na CD. Príprava na obhajobu záverečnej práce a skúšku K obhajobe záverečnej práce je potrebné pripraviť elektronickú prezentáciu. V nej je nutné predstaviť ciele, hlavné časti, autorský prínos a využiteľnosť práce vo vzdelávaní. Nie je vhodné rekapitulovať celý priebeh tvorby práce. Dôležité je predstavenie kľúčových častí práce, pričom tvrdenia pri obhajobe je dobré dokladovať konkrétnymi ukážkami z práce.
Na predstavenie záverečnej práce je časový limit cca 10 minút.
Súčasťou prezentácie môžu byť aj odpovede na otázky z recenzného posudku. Recenzent záverečnej práce
Full transcript