Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lovisenberg Diakonale Sykehus

No description
by

Jan Håkon Kordahl

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lovisenberg Diakonale Sykehus


•Nestekjærlighet og kvalitet

•Nestekjærlighet baseres på handlinger. Møte pasienter med vennlighet, respekt, tjenestevilje og høflighet.

•Kvalitet - dyktighet, kreativitet, pionerånd og tverrfaglighet.

•Ønske om å være en pioner i arbeidet med å ivareta vanskeligstilte grupper i samfunnet.


- Bibel. (2011). Den barmhjertige sameritan. Hentet fra http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?parse=Luk%2010,25-37


- Fritt sykehusvalg (2014). Rettigheter, hentet 10.10.14 fra http://www.frittsykehusvalg.no/Rettigheter/

- Helsedirektoratet. (2011). Samhandlingsreformen. Hentet 10.10.2014, fra http://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/Sider/default.aspx


-Lovisenberg Diakonale Sykehus(2004) Et historisk tilbakeblikk, hentet 10.10.14 fra http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iInfoId=3767&iCategoryId=201&iDisplayType=2&iMenuId=1329

-Lovisenberg Diakonale Sykehus. (2013). Samhandlingsarenaer. Hentet 10.10.14 fra http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=653&iInfoId=20405&iDisplayType=2

- Lovisenberg Diakonale sykehus (2014) Verdiene må praktiseres. Hentet 10.10.14 fra
http://www.lovisenberg.no/forside/artikkel/verdiene-m%C3%A5-praktiseres

- Molven, O. (2012). Helse og jus. Oslo: Gyldendal juridisk.

- Regjeringen (2005). Helse- og omsorgsdepertementet. Hentet 10.10.14 fra http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/dok/nouer/2005/nou-2005-03/6/7.html?id=373407

- Store Norske Leksikon(2009) Diakoni. Hentet 10.10.14 fra https://snl.no/diakoni

- Stortingsmelding nr 19, 10.2(1998). Fleksibel pensjonering. Finansdepartementet. Hentet 10.10.14 fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/1998/nou-1998-19/11/2/2.html?id=350476

Kjerneverdiene til Lovisenberg
Definer begrepet helsepolitikk og/eller helsetjenestepolitikk slik gruppen har anvendt det i sin besvarelse.
Redegjør for hvorfor denne problemstillingen er relevant for en sykepleierstudents forståelse av helsepolitikk.
Helse definisjon:
Overskudd i forhold til hverdagens krav, og ikke som fravær av sykdom.Politikk definisjon:
som den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen

Lovisenberg sykehus er med på å lede an en samfunnsutvikling på
områdene psykisk helse, lindrende helse hjelp og i rusomsorgen.
De ønsker å strekke seg mot å bedre samfunnsutvikling for
disse gruppene,og samtidig bedre livskvaliteten til pasienter
som ofte faller utenfor i andre helseforetak.

- Samhandlingsreformen

- Velstands utvikling og stor etterspørsel etter helsetjenester.

- Ulike instutisjoner har ulike helsetilbud

- Fritt sykehus valg §2 - 4
Onsdag 15. oktober, 2014
Av: Håkon, Pernille, Judith, Elise & Ingunn
Problemstilling
INNLEDNING.
•Diakonale aktører innenfor spesialhelsetjenesten i Norge
•Se nærmere på hva som skiller Lovisenberg Diakonale sykehus fra andre sykehus.
•Hvordan Lovisenberg Diakonale sykehus utfyller sin rolle og sin helsepolitikk i samfunnet.Vis med eksempler hvordan en sykepleier kan anvende denne forståelsen til å påvirke dagens helsepolitikk.
- Helsepolitisk arbeid - fremmet gjennom konkrete tiltak

- Forebyggende og reparerende

- Påvirket av juridiske krav.

- Som sykepleier kan være med å påvirke helsepolitikken.

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Gjør rede for hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus leverer helsetjenester til samfunnet som er forskjellig fra andre private aktører. og hvordan sykehuset utfyller sin samfunnsrolle
Bakgrunn
- Lovdata(2014). Lov om spesialisthelsetjenesten. Hentet 10.10.14 fra http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
- Ca 50 % av Lovisenberg Diakonale sykehus omfatter rus og psykiatri.

- Privateid sykehus. Må likevel følge lov om spesialisthelsetjenesten.

- Sykehuset har som mål å gi gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, bosted, kjønn, religion, etnistisk bakgrunn eller sosial status.

- Lukas 10: 25 - 37. "Lignelsen om den barmhjertige samaritan.
Full transcript