Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA

No description
by

mc larry

on 23 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA

UNANG MODELO
Simpleng ekonomiya
Ang sambahayan at bahay-kalakal ay iisa
Konsyumer and lumilikha ng produkto
Ang supply ng bahay-kalakal ay demand nito kapag kabilang na sa sambahayan
Ang kita ay ang halaga ng produksiyon sa isang takdang panahon
IKALAWANG MODELO
Pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya
Ang sambahayan at bahay-kalakal ang pangunahing sektor
Masasabing magkaiba ang bahay-kalakal at sambahayan
May dalawang aktor; sambahayan at bahay-kalakal
IKATLONG MODELO
Ikaapat na Modelo
PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA
SIMPLENG EKONOMIYA: ANG SAMBAHAYAN AT BAHAY-KALAKAL SA PAGGAMIT NG SALIK NG PRODUKSIYON (FACTOR MARKETS)
2 uri ng pamilihan
Pamilihan ng mga salik ng produksiyon o factor markets. Kabilang dito ang pamilihan para sa kapital ng produkto, lupa at paggawa.
z
Upang lumago ang ekonomiya, kailangang maitaas ng kaukulang aktor ang kanyang produksiyon at pagkonsumo.
Pamilihan ng mga tapos na produkto o commodity. Kilala ito bilang goods market o commodity market.
May dalawang aktor sa isang ekonomiya
sambahayan
Bahay-kalakal
-
-
-may demand sa produkto ngunit wala itong kakayahang lumikha ng produkto.
-nagmamayari sa salik ng produksyon
-tumatanggap ito ng kita galing sa bahay kalakal bilang kabayaran sa itinustos nilang salik ng produksyon
Ang bahay-kalakal ang tanging may kakayahang lumikha ng produkto, subalit bago makalikha ng produkto, kailangan ng bahay-kalakal na bumili o umupa ng mga salik ng produksiyon.
At dahil tanging ang sambahayan ang may supply ng mga salik ng produksiyon, makikipag-ugnayan ang bahay-kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng mga pamilihan ng mga salik ng produksiyon.
Sa paggamit ng mga kapital na produkto, kailangang magbayad ng interes ang bahay-kalakal
halimbawa sa paggamit ng lupa, magbabayad ang bahay-kalakal ng renta o upa at sa paggamit ng paggawa, magbibigay ito ng pasahod.
Dahil sa sambahayan din nagmumula ang entreprenyur, may kita itong nakukuha mula sa pagpapatakbo ng negosyo.
At ang kita ng entreprenyur ay nabibilang na kita ng sambahayan.
Pinagmumulan ng kita ng sambahayan
interes
kita ng entrepenuer
renta o upa
pasahod sa paggawa
-
-
-
-
Sa pananaw naman ng bahay-kalakal, ang interes, kita ng entreprenyur, renta o upa, at mga pasahod sa paggawa ay mga gastusin sa produksiyon.
gastusin lang kayo!
Matapos ang produksiyon, mamamalas ang
interdependence
ng sambahayan at
bahay-kalakal.
Ang dalawang aktor ay umaasa sa isa’t isa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.
bibili ang sambahayan ng produkto
upang
matugon ang
pangangailangan
at kagustuhan
Sa pagbili at paggastos ng sambahayan
doon kumikita ang bahay-kalakal
Mapapansin din na kumikita ang isang sektor sa bawat paggastos ng ibang sektor. Dahil dito, may dalawang pagsukat sa kita ng pambansang ekonomiya.
sa pamamagitan ng halaga ng gastusin ng sambahayan at bahay-kalakal
sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay-kalakal
Ang kabuuang kita ay naglalarawan din ng produksiyon ng pambansang ekonomiya.
Sa ganitong kalagayan, tataas ang mga kita ng sambahayan at bahay-kalakal.
ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksiyon. Upang maitaas ang produksiyon, kailangan/g/ ng:
marami ang magagamit na salik ng produksiyon
maitaas din ang antas ng produktibidad ng mga salik.
dumami ang oportunidad sa trabaho at malinang ang produktibidad ng lupa
mapag-ibayo ng entreprenyur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo
PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO (GOODS OR COMMODITY MARKET)
nagpapakita ng dalawang pangunahing sektor
sambahayan
bahay-kalakal
Isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay-kalakal ang kanilang mga desisyon sa panghinaharap.
hindi ginagamit ng sambahayan ang lahat ng kita para sa pamimili.
Hindi lang pangkasalukuyang produksiyon ang iniisip ng bahay-kalakal. Bukod sa pamimili at paglikha ng produkto, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay nagiging mahahalagang gawaing pang-ekonomiya.
pamilihan para sa salik ng produksiyon,
commodity o tapos na produkto,
at para sa mga pinansiyal na kapital
Tatlong pamilihan ng ikatlong modelo
impok o (savings)
Ito ang bahagi ng kita na hindi ginagastos
inilalagak ito sa pamilihang pinansiyal.
bangko, kooperatiba, insurance company, pawnshop, at stock market
Samantala sa pagtagal ng panahon, hindi lamang pagtubo ang iniisip ng bahay- kalakal.
Ninanais nito na ipalawak ang negosyo. Ngunit nangangailangan ito ng malaking puhunan.
Babayaran nito ng interes ang hiniram na puhunan. Sinisingil ang bahay-kalakal dahil may kapakinabangan itong matatamo sa paghiram ng puhunan.
Dahil dito, maaaring manghiram ang bahay-kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng pamilihang pinansiyal.
20%
Kumikita ng interes ang sambahayan mula sa pag-iimpok. Ito ay dahil nagagamit ang inilagak nitong ipon bilang puhunan ng mga bahay-kalakal
Pamuhunan o Investment
Sa ikatlong modelo, ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin ng sambahayan at bahay-kalakal. Kasama na rito ang gastusin sa pamumuhunan ng bahay-kalakal. Ang isa naman ay sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay-kalakal. Kabilang dito ang kita ng sambahayan sa pag- iimpok.
Ang paglago ng pambansang ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksiyon at sa paglaki ng pamumuhunan.
Upang maging matatag ang ekonomiya, kailangan/g:
may sapat na ipon ang sambahayan
may sapat na dami ng bahay-kalakal na handang mamuhunan
Sa ganitong modelo ng ekonomiya, mahalagang balanse ang pag-iimpok at ang pamumuhunan.
At inaasahan na sa pamumuhunan ng bahay-kalakal:
tataas ang produksiyon ng mga kapital na produkto
dadami rin ang mabubuksang trabaho para sa paggawa
ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan
Maaaring maliit at mabagal ang gampanin ng pamahalaan dito. Maaari namang malaki rin at aktibo ang pamahalaan dito.
Kung ang unang gampanin ang pagbabatayan, ang pamahalaan ay kabilang sa politikal na sektor. Ngunit kung sa ikaapat na modelo ang pagbaba and pangalwa, papasok ang pamahalaan bilang ikatlong sektor. Ang naunang dalawang sektor ay ang sambahayan at ang bahay-kalakal.
Ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin ng sambahayan, bahay-kalakal, at pamahalaan. Maitatakda rin ang pambansang kita sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan, bahay-kalakal, at pamahalaan.
-
-
-
tatlong batayan ng paglago ng pambansang ekonomiya
pagtaas ng produksiyon
produktibidad ng pamumuhunan
produktibidad ng mga gawain ng pamahalaan
1
2
3
Bukod sa pag-iimpok at pamumuhunan, ang pagbabayad ng buwis ay nagiging karagdagang gawain sa ekonomiya.
Sumisingil ng buwis ang pamahalaan upang kumita. Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na public revenue.
Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod.
IKALIMANG MODELO
ang pambansang ekonomiya ay bukas
May kalakalang panlabas.
Ang kalakalang panlabas ay ang pakikipagpalitan ng produkto at salik ng pambansang ekonomiya sa mga dayuhang ekonomiya.
-
-
DAYUHANG EKONOMIYA
May mga sambahayan at bahay-kalakal.
mayroon ring pinagkukunang-yaman. Ang pangangailangan sa pinagkukunang-yaman ay isang basehan sa pakikipagkalakalan.
May mga pinagkukunang-yaman na ginagamit bilang sangkap ng produksiyon na kailangan pang angkatin sa ibang bansa.
Lumilikha ng produkto mula sa pinagkukunang-yaman ang pambansang ekonomiya at ang dayuhang ekonomiya. Maaaring magkapareho ang kanilang produkto o magkaiba. Nakikipagpalitan ang dalawang ekonomiya ng produkto sa isa’t isa.
By:
Fatima Salabi
Karlene Camama
Charisse Balcueba
Edgar Gejon
MGA MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA
Full transcript