Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СЁСЧБС

No description
by

Altanzul Jargalsaikhan

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СЁСЧБС

Агуулга
1. Тодорхойлолт
2. Зорилго
НББОУС-21
ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨ

1. Тодорхойлолт
2. Зорилго
3. Хамрах хүрээ
4. Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт
5. Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлэх
Ханш гэж юу вэ?
Нэг улсын мөнгөн тэмдэгтийг өөр улсын мөнгөн тэмдэгтээр худалдах, худалдан авах “үнэ”.
Гадаад валютын арилжаа гэж юу вэ?
Нэг улсын мөнгөн тэмдэгтийг өөр улсын мөнгөн
тэмдэгтээр худалдах, худалдан авах
“үйл ажиллагаа”.Энэ стандарт нь дараах 2 төрлийн
ажил гүйлгээг бүртгэхэд
хэрэглэгдэнэ:
Гадаад үйл ажиллагааны санхүүгийн тайлангийн
хөрвүүлэлт
Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээний бүртгэл
3. Хамрах хүрээ
4. Хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилт
Монгол банкны Албан ханш гэж юу вэ?


Ханшийн зөрүү гэж юу вэ?
Ажил гүйлгээний өдрийн ханш болон
барагдуулалтын (төлбөр хийх буюу орлого
хүлээн авах) өдрийн ханш өөр байх
тохиолдолд ханшийн зөрүү үүснэ.
Хаалтын ханш гэж юу вэ?
Тайлант үеийн эцсийн өдрийн спот ханш. Өөрөөр хэлбэл балансын өдрийн ханш юм.
Гадаад валют гэж юу вэ?
Тухайн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн валютаас бусад төрлийн валют юм.
Бүртгэлийн валют гэж юу вэ?
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулдаг анхдагч орчны валют
Толилуулгын валют гэж юу вэ?
Толилуулгын валют (Presentation currency) гэдэг нь санхүүгийн тайланг толилуулахад ашиглаж буй валют юм.


Спот ханш гэж юу вэ?
Спот ханш (Spot exchange rate) гэдэг нь валютыг шууд солилцох ханшМөнгөн ба мөнгөн бус зүйлс гэж юу вэ?
Мөнгөн зүйлс гэдэг нь тогтмол буюу дүнг нь тодорхойлох боломжтой валютын нэгжээр хүлээн авах эсвэл төлөхөөр эзэмшиж байгаа валют болон хөрөнгө, өр төлбөр юм.Мөнгөн ба мөнгөн бус зүйлс гэж юу вэ?
Мөнгөн бус зүйлсийн гол шинж чанар нь валютын нэгжийн тогтмол эсвэл тодорхойлогдсон дүнгээр хүлээж авах /эсвэл нийлүүлэх үүрэг/ эрх байдаггүй.Гол шинж чанар нь валютын нэгжийн тогтмол эсвэл тодорхойлсон дүнг хүлээж авах эрх /эсвэл нийлүүлэх үүрэг/. Жишээ нь мөнгөөр төлөгдөх тэтгэвэр, ажилчдын бусад тэтгэмж, бэлэн мөнгөөр төлөгдөх нөөц, бэлэн мөнгөөр хийгдэх ёстой ногдол ашгийн өглөг орно.

ТУХАЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД БАГТСАН
ГАДААД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
хэсэгчлэн болон бүхэлд нь борлуулах болон хөрвүүлэхэд ЭНЭ СТАНДАРТЫГ АШИГЛАНА.
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАНГ
БҮРТГЭЛИЙН ВАЛЮТААС ТОЛИЛУУЛГЫН
ВАЛЮТ РУУ ХӨРВҮҮЛЭХ ҮЕД МӨРДӨНӨ.
СТОУС-9 Санхүүгийн хэрэглүүрийн хамрах хүрээнд багтах
ажил гүйлгээг
бүртгэлийн валютаар тайлагнах үед хэрэглэнэ.
Эдийн засгийн анхдагч орчин (Primary economic environment) гэдэг нь
ААН-ийн мөнгөн хөрөнгө бий болгож, зарцуулж байгаа үйл ажиллагааны орчин

ӨӨРӨӨР ХЭЛБЭЛ
яг одоо хийгдэж буй солилцооны ханшийг хэлнэ.
Spot exchange rate
is the exchange rate for immediate delivery.
Жишээ нь: УТТ, Гүүдвил, Биет бус хөрөнгө, БМ, ҮХ, Мөнгөн бус зүйлсийн хөрөнгөөр төлөгдөх өр төлбөрийн нөөц орно.
Гадаад үйл ажиллагаа болон гадаад аж ахуй нэгж хоёрын хоорондын ялгаа байхгүй.
Гадаад валютын ажил гүйлгээний анхдагч хүлээн зөвшөөрөлт
Гадаад валютаарх ажил гүйлгээг ажил
гүйлгээ гарсан өдрийн спот ханшийг ашиглан анх хүлээн зөвшөөрнө.

Практик шалтгааны улмаас ажил гүйлгээ гарсан өдрийн бодит ханштай ойролцоо байх ханшийг гол төлөв хэрэглэдэг бөгөөд жишээлбэл тайлант үед гадаад валютаар хийгдсэн бүх ажил гүйлгээнд 7 хоног болон сарын дундаж ханшийг ашиглаж болно.
Гэхдээ ханшийн түвшин мэдэгдэхүйц хэлбэлзэлтэй байвал дундаж ханшийг ашиглахад тохиромжгүй ба
НББОУС-29-г
мөрдөхийг заасан байдаг.
Гадаад валютын ажил гүйлгээний дараагийн хүлээн зөвшөөрөлт
Мөнгөн зүйлсээрх хөрөнгө өр төлбөрийг
хаалтын ханшаар

Бодит үнэ цэнээр үнэлсэн мөнгөн бус зүйлсийг
үнэлгээ хийсэн өдрийн спот ханшаар илэрхийлнэ.

Мөнгөн бус зүйлсээрх хөрөнгө өр төлбөрийг
ажил гүйлгээ гарсан өдрийн спот ханшаар

Жишээ нь
дт мөнгөн хөрөнгө
кт дансны өр
Эсвэл
дт дансны авлага
кт мөнгөн хөрөнгө
. Мөнгө, мөнгөөр төлөгдөх мөнгөн хөрөнгө болон мөнгөн өр төлбөрийг балансын өдрийн ханшаар хөрвүүлнэ.
Жишээ нь
дт Бараа материал $
кт дансны өглөг $
дт үндсэн хөрөнгө $
кт дансны өглөг $
4.1.7.”гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн орлого/алдагдал/” гэж гадаад валют худалдах болон гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлага, өглөгийн тооцоог барагдуулах зэрэг ажил, гүйлгээнээс үүссэн ханшийн зөрүүний ашиг/алдагдал/-ийг.
7.6.Гадаад валютаар олсон орлого, гарсан зардлыг төгрөгт шилжүүлэхдээ Монголбанкнаас тогтоосон тухайн өдрийн ханшийг үндэслэнэ.
"А" ХХК нь Швейцарийн үйлдвэрээс тоног төхөөрөмж худалдан авсан. Ажил гүйлгээг бүртгэх үеийн гадаад валютын ханш нь 2010 онд USD 1 = MNT 1420. Тоног төхөөрөмжийн үнэ USD 250,000 (250000 $*1420 т= 355 000 000 Т). Энэ жишээний гол зорилго нь үнийн бууралтыг авч үзээгүй. 2010 оны жилийн эцсээр "А" ХХК нь тоног төхөөрөмжөө үнэлүүлэхэд USD 285,000 болсон байв. Үнэлгээ хийлгэсэн өдрийн ханш USD1 = MNT 1390 төгрөгтэй тэнцэж байв
MNT 396 150 000 (285000 $*1390 Т).
Анхдагч хүлээн зөвшөөрөлт

дт үндсэн хөрөнгө 250000*1420 =355 000 000
кт мөнгө/өр төлбөр 250000*1420=355 000 000
Дараа үеийн хүлээн зөвшөөрөлт
Үнэлгээ хийлгэх үед
дт Үндсэн хөрөнгө 41 150 000 / 396 150 000-355 000 000/
Дт Гадаад валютын ханшийн алдагдал 8550,000 /285000*(1420-1390)/
Кт Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
49 700 000 /(285000-250000)=35000*1420/


Гадаад валютын ханшийн алдагдлыг орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөхгүй,
эздийн өмчийн хэсэгт бусад дэлгэрэнгүй орлогот толилуулна.
Бүртгэлийн валютаас толилуулгын валют руу хөрвүүлэх
Санхүүгийн байдлын тайлан бүрт толилуулсан хөрөнгө, өр төлбөрийг
тухайн санхүүгийн байдлын тайлангийн өдрөөрх хаалтын ханшаар хөрвүүлнэ
Орлогын тайланг толилуулсан орлого, зардалыг

ажил гүйлгээ гарсан өдрийн ханшаар хөрвүүлнэ.
/валютын ханш хэлбэлзэл багатай бол тайлант үеийн дундаж ханшийг ашиглаж болно/
Эздийн өмчийн хэсгийг

ажил гүйлгээ гарсан өдрөөрх ханшаар хөрвүүлнэ.

Ханшийн зөрүүний бүх үр дүнг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө.
ст-1
ст-2
ст-3
ст-4
нббоус-7-г мөрдөнө.
нббоус-12 78-р зүйлд
НББОУС -21 нь зарим валютын ханшийн өөрчлөлтийг орлого буюу зардлаар хүлээн зөвшөөрхийг шаарддаг боловч энэ зөрүүг орлогын тайланд толилуулахыг онцлон заагаагүй. Иймээс хойшлогдсон гадаад валютаарх татварын өр төлбөр буюу хөрөнгө дэхь валютын ханшийн зөрүүг орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөх тохиолдолд хэрэв энэ толилуулганд санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдэд хамгийн их ач холбогдолтой гэж үзвэл энэ зөрүүг хойшлогдсон татварын орлого зардлаар ангилж болно.
Full transcript