Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organik Kimya

No description
by

Vatan Sevdalısı

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organik Kimya

ORGANİK KİMYA ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER ALKOLLER HİDROKARBONLARIN KİMYASAL REAKSİYONLARI ETERLER KARBONİLLİ BİLEŞİKLER Genel formülü CnH2n+2 dir.
C atomları sp3 hibritleşmesi yapar.
C atomları arasındaki bütün bağlar tekli bağ,yani d (sigma) bağıdır.
İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir.
Doymuştur.
En küçük üyesi 1 karbon atomludur. Genel formülü CnH2n dir.
C atomları arasında en az bir tane 2 li bağ vardır.
İkili bağ yapan C atomları sp2 hibritleşmesi yapar. Molekülde en az bir tane p bağı bulunur.
İsimlendirme yapılırken sonu na -en eki ya da -ilen eki getirilir.
Doymamıştır.
En küçük üyesi 2 karbonludur. Genel formülü CnH2n–2 dir.
C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır ve bu bağı yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yapar.
Molekülde en az 2 tane p bağı vardır.
İsimlendirme yapılırken sonuna -in eki getirilir.
Doymamıştır.
En küçük üyesi 2 karbonludur. Hidrokarbonların Yanma Reaksiyonları
Yer Değiştirme Reaksiyonları
Katılma Reaksiyonları
Polimerleşme
Alkinlerin Ayıracı
Alkenlerin Yükseltgenmesi Alkoller su molekülündeki hidrojen atomlarının bir organik grup ile yer değiştirmiş türevi kabul edilebilir. Genel formülleri R-OH şeklindedir. İki alkil grubunun bir oksijene bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü
CnH2n+2O olup gösterilişi R—O—R şeklindedir. Molekülünde grubu bulunduran bileşiklerdir.
Bu gruba karbonil grubu denir. Karbonil grubunda sp2 hibritleşmesi sonucunda meydana gelmiş üç tane sigma bağı ile bir tane pi bağı vardır.
Karbonil grubunda karbon -oksijen ve karbon- karbon atomları arasındaki açılar 120° olup molekül düzlemseldir. CH4 Metan

C2H6 Etan

C3H8 Propan

C4H10 Bütan

C5H12 Pentan

C6H14 Hegzan

C7H16 Heptan

C8H18 Oktan

C9H20 Nonan

C10H22 Dekan İlk 4 üyesi gaz, 5-17 karbonlular sıvı,18 ve daha çok karbonlular katıdır.

Suda çözünmezler.

Renksiz, tatsız ve kokusuzdurlar.

Moleküller arası van der waals bağları vardır. C atomları arttıkça molekül ağırlığı arttığından van der waals çekimi artar. Molekül dallandıkça van der waals etkileşimi azalır.

Homolog sıra oluştururlar.

Yakılırlar, yanma ürünleri CO2 ve H2O dur.

Polimerleşmezler. SİKLOALKANLAR Alkanlar,her zaman açık uçlu olmayabilirler. Bazen alkanların her iki ucu birleşerek kapalı uçlu (-halkalı-) bileşiklerde yapabilirler. Bunlara halkalı alkan anlamına gelen sikloalkanlar denir, ve alkanların adlandırılmasının önüne siklo- eki getirilerek yapılır. ALKİL Alkanlardan bir hidrojen çıkarılması ile geri kalan köke alkil denir.

Genel formülü CnH2n+1 dir.

İsimlendirme yapılırken –an eki kaldırılarak –il eki getirilir.

CH3 – Metil
C2H5 – Etil
C3H7 – Propil
C4H9 – Bütil gibi.

Alkil grubu bir köktür. Serbest olarak, yani tek başına bulunmaz. Mutlaka organik moleküldeki bir fonksiyonel gruba bağlı olarak bulunur. C2H4 Eten (Etilen)
C3H6 Propen
C4H8 Büten
C5H10 Penten
C6H12 Hegzen
C7H14 Hepten
C8H16 Okten
C9H18 Nonen
C10H20 Deken Homolog sıra oluştururlar.

C atomu sayısı arttıkça van der waals etkileşimi artar. Dolayısıyla kaynama noktası artar.

Yanarlar.

Polimerleşirler ALKANLARIN ELDESİ 1. Wurtz Sentezi Alkil holojenürlerin (R–X) alkoldeki çözeltisinin metalik sodyum ile reaksiyonundan alkanlar oluşur.

Wurtz sentezinin genel denklemi ;

R – X + R’ – X + 2Na ® R–R’ + 2Na X

şeklindedir. Wurtz sentezine göre metan elde edilemez.

2CH3 – Cl + 2Na ® CH3 – CH3 + 2NaCl
Metil klorür Etan

2C2H5Cl + 2Na ® C4H10 + 2NaCl
Etiklorür Bütan 2. Alken ve Alkenlerin doyurulması Alken ve alkinlerin hidrojen ile doyurulmasından elde edilir.
C2 H4 + H2 ® C2H6
C2 H2 + 2H2 ® C2H6 3. Grignard Bileşiklerinden Grignard bileşiklerinin (R–Mg–X) su ile hidrolizinden elde edilirler.

R – Mg – X + H2O ® R – H + Mg(OH) X
CH3 – MgCl + H2O ® CH4 + MgOHCl
C2H5 – MgCl + H2O ® C2H6 + MgOHCl

Grignard bileşiklerinin asitlerle reaksiyonundan alkanlar elde edilir.

R – Mg – X + HX ® R – H + Mg X2
Grignard Bileşiği Asit Alkan
CH3 – MgCl + HCl ® CH4 + MgCl2 4. Karboksilli asit Tuzlarından Karboksilli asitler ve karboksilat tuzları kuvvetli bazların etkisiyle yüksek sıcaklıkta alkanları oluştururlar. ALKENLERİN ELDESİ 1. Alkollerden H2O çekilmesiyle Mono alkollerden H2SO4 katalizörlüğünde H2O çekilmesiyle alkenler elde edilir. 2. Alkanlardan H2 çekilmesi 3. Alkil halojenürlerden C2H2 Etin (Asetilen)
C3H4 Propin
C4H6 Bütin
C5H8 Pentin
C6H10 Hegzin
C7H12 Heptin
C8H14 Oktin
C9H16 Nonin
C10H18 Dekin Homolog sıra oluştururlar.

C atomu sayısı arttıkça kaynama noktası artar.

Yanarlar.

Polimerleşirler. ALKİNLERİN ELDESİ Alkil halojenürlerden Alkil dihalojenür bileşiklerinin KOH çözeltisi ile ısıtılmasından alkinler elde edilir.

R – CH – CH2 + 2KOH ® R – C º CH + 2H2O + 2KBr
I I
Br Br Asetilenin eldesi Teknikte kalsiyum karbürün (karpit) su ile reaksiyonundan asetilen elde edilir.

Kireç taşından başlıyarak C2H2 yi elde denklemi :

CaCO3 ® CaO + CO2

CaO + 3C ® CaC2 + CO

CaC2 + 2H2O ® C2H2 + Ca(OH)2 Hidrokarbonların Yanma Reaksiyonları Hidrokarbonların oksijenle yanmasından CO2 ve H2O oluşur. Alkan, Alken ve Alkinlerin genel yanma reaksiyonları aşağıda verilmiştir. Yer Değiştirme Reaksiyonları Doymuş hidrokarbonlardan metan ultraviyole etkisinde klor gazı ile yer değiştirme reaksiyonu verir. CH4 + CI2 ® CH3CI + HCI
CH3 CI + CI2 ® CH2CI2 + HCI
CH2CI2 + CI2 ® CHCI3 + HCI
CHCI3 + CI2 ® CCI4 + HCI
CH4 + 4CI2 ® CCI4 + 4HCI Katılma Reaksiyonları Doymamış hidrokarbonlar (alken ve alkin) katılma reaksiyonu verirler. Alkanlar katılma reaksiyonu vermezler. alkenlerin katılması bir kademede, Alkinlerin katılması iki kademede gerçekleşir.
Katılma reaksiyonu, doymamış hidrokarbon molekülünde zayıf p (pi) bağının açılarak verdiği reaksiyonlardır. Hidrojen katılması Bir mol alkene 1 mol hidrojen katılır.

C2 H4 + H2 ® C2 H6
C3 H6 + H2 ® C3H8

1 mol alkine 2 mol hidrojen katılır.

C2 H2 + 2H2 ® C2H6
C3H4 + 2H2 ® C3H8 Halojen Katılması (Brom Katılması) Doymamış hidrokarbonlar (alken – alkin) bromlu su çözeltisinin rengini giderirler. Alkanlar bromlu su çözeltisi ile reaksiyon vermezler.

1 mol alkene 1 mol brom katılır.

C2H4 + Br2 ® C2H4Br2

1 mol alkine 2 mol brom katılır.

C2H2 + 2Br2 ® C2H2 Br4

Bromlu su çözeltisi alken ve alkinlerin ayıracıdır. Halojen Asidi Katılması Markownikoff Kuralı
Doymamış hidrokarbonlara HX türünde bir bileşik katılırken (–) yüklü iyon en az hidrojen u taşıyan karbon una bağlanır. (X: Halojen) 1 mol alkene 1 mol HBr katılır.
1 mol Alkine 2 mol HBr katılır. H2O Katılması Alkenlere su katılmasıyla monoalkoller oluşur.
C2H4 + H2O ® C2H5OH
Etilen Etil alkol Alkinlere su katılmasıyla keton türü bileşikler oluşur. Alkinlerin en küçük üyesi olan asetilene su katılırsa aldehit türü bir bileşik olan aset aldehit elde edilir. Polimerleşme Alken ve alkinler polimerleşme tepkimesi verirler. Alkanlar polimerleşme tepkimesi vermezler. Alkinlerin Ayıracı Amonyaklı AgNO3 çözeltisinden asetilen gazı geçirildiğinde kirli beyaz renkli gümüş asetilenür çökeleği oluşur. Amonyaklı bakır bir klorür çözeltisinden asetilen gazı geçirilirse tuğla kırmızısı renginde bakır asetilenür çöker. Amonyaklı bakır I klorür ve amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi asetilenin ayıracıdır.
Bu iki çözelti ile R – C º C – H türündeki alkinler reaksiyon verir.
Alkanlar, alkenler ve R – C º C – R türündeki alkinler bu iki çözelti ile reaksiyon vermezler. Alkenlerin Yükseltgenmesi Alkenler H2O2ile seyreltik asidik ortamda diolleri oluştururlar. Alkenler bayer ayıracı ile zayıf asidik ortamda diolleri meydana getirirler. Bayer ayıracı,potasyum permanganat ile sodyum karbonatın sulu çözeltisidir. 1.MONO ALKOLLER Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır. Primer (Birincil) Alkol OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen atomu varsa, alkol primerdir. Sekonder (İkincil) Alkol OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen atomu varsa, alkol sekonderdir. Tersiyer (Üçüncül) Alkol OH grubunun bağlı olduğu C unda H atomu yoksa, alkol tersiyerdir. 2. POLİ ALKOLLER Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir. Alkollerde moleküller arasında hidrojen bağı vardır. OH grubu sayısı arttıkça alkollerin molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar. Kaynama noktası yükselir.
Dallanma arttıkça moleküller arasındaki van der waals çekimleri azalacağından kaynama noktası düşer.
Suda moleküller olarak çözünürler ve çözeltileri elektrik akımını iletmez.
OH grubu taşımaları bazlık özellik kazandırmaz.
Homolog sıra oluştururlar.
Mono alkoller eşit karbonlu eterler ile yapı izomeridirler.
Yakılabilirler. ALKOLLERİN ELDESİ Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir. Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir. Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasından Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.
Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.
Grignard bileşiği kullanılarak
Formaldehit + R – MgX ® Primer alkol
Aldehit + R – MgX ® Sekonder alkol
Keton + R – Mg–X ® Tersiyer alkol ALKOLLERİN REAKSİYONLARI Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar. İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir. 1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir. Alkoller yanma reaksiyonu verirler. Basit Eter:Alkil gruplarının ikisi de aynıdır.

R1—O—R1

Karışık Eter:Alkil grupları birbirinden farklı ise bu eterlere karışık eter denir .
R1—O—R2 İSİMLENDİRME İsimlendirme yapılırken alkil grupları söylendikten sonra eter kelimesi getirilir.
CH3—O—CH3 CH3—O—C2H5
Di metil eter Metil etil eter
C2H5—O—C3H7
Etil propil eter ETERLERİN ELDESİ 2 mol alkolden, 1 mol su çekilerek 1 mol eter elde edilir. 2R—OH ® R—O—R + H2O
Alkol Eter Alkolatların, alkil halojenürler ile tepkimesinden eterler elde edilir. R—ONa + R—X ® R—O—R + NaX
Alkolat Alkil halojenür Eter

CH3-CH2-ONa+CH3-Br ® CH3-CH2-O-CH3 + NaBr Eterlerde moleküller arasında van der waals etkileşimi ve dipol – dipol etkileşimi vardır.
Eterler kokulu polar çözücülerdir.
Homolog sıra oluşturabilirler.
Kararlı bileşiklerdir.
Kolay tepkime vermezler.
Mono alkollerle eşit karbonluları izomerdir.
Yakılabilirler. C atomuna;

H atomu bağlanırsa aldehit
R grubu bağlanırsa keton
OH grubu bağlanırsa karboksilli asit
OR grubu bağlanırsa ester oluşur. ALDEHİTLER Karbonil grubuna bir – R ve bir H nin bağlanmasıyla aldehitler oluşur. veya R – CHO genel formülü ile gösterilir. Aldehitlerin küçük molekülleri hoş olmayan kokulu, büyük molekülleri ise hoş kokuludurlar.
Aldehitlerin kaynama noktaları, aynı karbon sayılı alkol ve asitlerden düşük, alkanlardan yüksektir. İSİMLENDİRME Türediği karboksilli asitteki – OİK ASİT eki yerine aldehit kelimesi getirilir.
Türediği hidrokarbonun sonuna – AL eki getirilir. ALDEHİTLERİN
KİMYASAL REAKSİYONLARI Aldehitler yükseltgenme reaksiyonu verirler.
Aldehitlerin yükseltgenmesinden karboksilli asitler oluşur. Aldehitler, Amonyaklı AgNO3 çözeltisini (Tollens ayıracı) metalik gümüşe indirger.
Deneyin yapıldığı tüp, gümüş metali ile kaplanacağından ayna görüntüsü oluşur.

R – CHO + 2Ag++3OH– ® 2Ag(k) + R – COO– +2H2O
Aldehit

Aldehitler, Fehling çözeltisi ile ısıtılırsa kırmızı renkli bakır I oksit (Cu2O) çöker. Fehling çözeltisi

NaOH ile baziklendirilmiş CuSO4 çözeltisine sodyum potasyum tartarat çözeltisi katılarak hazırlanan koyu mavi renkli çözeltidir.

R – CHO+2Cu+2 + 5OH– ® Cu2O(k) + RCOO– + 3H2O

Aldehitler potasyum permanganat çözeltisinin rengini giderirler. Aldehit karboksilli aside yükseltgenirken, KMnO4‘deki Mn+7 iyonu Mn+2’ye indirgenir.

5RCHO + 2MnO4– + 6H+ ® 5RCOOH+2Mn+2+3H2O

Aldehitler polimerleşme reaksiyonu verirler. Aldehitler katılma reaksiyonu verirler.Katılma karbonil grubundaki pi bağının açılması ile gerçekleşir. Hidrojen katılması(İndirgenme Reaksiyonu)Aldehitlerin indirgenmesinden (H2katılması) Aldehitlere su katılmasıyla aldehit hidrat bileşikleri oluşur. Aldehitlere NH3katılmasıyla amonyaklı aldehit oluşur. ALDEHİTLERİN ELDESİ Primer alkollerin bir kademe yükseltgenmesinden aldehitler elde edilir.
Karboksilli asitlerin bir kademe indirgenmesinden aldehitler elde edilir. KETONLAR Karbonil grubuna iki tane alkil grubunun bağlanmasıyla oluşur. Ketonların genel formülü, veya RCOR şeklindedir. Ketonlarda alkil grupları aynı ise basit keton, farklı ise karışık ketondur. Basit keton Karışık keton İSİMLENDİRME Alkil gruplarından sonra keton kelimesi getirilir.
Türediği hidrokarbondan sonra –ON eki getirilir. Ketonların az sayıda C atomu taşıyan molekülleri suda çözünürler. Büyük moleküllü ketonlar katıdır.
Ketonlar yükseltgenmezler. Zorlanırsa CO2 ve H2O ya parçalanırlar.
Ketonlar polimerleşme reaksiyonu vermezler. (Aseton hariç)
Ketonlar katılma reaksiyonu verirler. Hidrojen katılması

Ketonların indirgenmesinden sekonder alkoller oluşur. Su katılması

Ketonlara su katılmasıyla kararsız keto hidrat bileşikleri oluşur. KETONLARIN ELDESİ Sekonder alkollerin bir kademe yükseltgenmesinden ketonlar elde edilir. Karboksilli asit tuzlarının ısıtılmasından ketonlar elde edilir. Alkinlere su katılmasından ketonlar elde edilir. SİSTEMATİK İSİMLENDİRME Ön ek + kök adı + son ek Moleküldeki en uzun C zinciri ve bu zincirdeki C sayısı esas alınır. Kök adı buna göre belirlenir.

Uzun zincirdeki C larına numara verilir. Molekülde üçlü bağ varsa, üçlü bağın yakın olduğu uçtan numaralandırmaya başlanır. Üçlü bağ yoksa, ikili bağa dikkat edilir. İkili bağ da yoksa, uzun zincire bağlı olan grupların yerleri mümkün olduğu kadar küçük sayılarla belirtilebilecek şekilde numara verilir.

Önce grubun bağlı olduğu C numarası yazılır. (–) işaretinden sonra da grubun adı yazılır.
Molekülde benzer gruplar varsa, grupların bağlandıkları karbonların numaraları ayrı ayrı yazılır. Aynı alkil grupları, aynı C u üzerinde iseler bu karbonunun numarası, grup sayısı kadar tekrarlanır. Ayrıca benzer grupların sayısını belirtmek üzere di, tri, tetra …….. gibi ön ekler kullanılır.

Gruplar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
Zincir üzerindeki C sayısı esas alınarak kök adı söylenir.
(Prop, büt, pent, hegz, hept … hecelerinden biri)

İskelet üzerinde bir tane üçlü bağ varsa kökten sonra –in eki getirilir. Üçlü bağ uçta değilse hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa o rakam kökten önce yazılır. İskelette iki yerde üçlü bağ varsa hangi numaralı karbondan sonra geldikleri kökten önce yazılır. Kökten sonra ise –di in son eki getirilir.

Karbon iskeletinde üçlü bağ yok, fakat çift bağ varsa, eğer bir yerde ise –en veya –ilen eki getirilir. Çift bağ başta değil ise, hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa, o rakam kökten önce yazılır. İskelette birden fazla çift bağ varsa yerleri kökten önce belirtilir. Kök heceden sonra ise di en, tri en … gibi uygun son ek getirilir.

Karbon iskeletinde üçlü bağ veya çift bağ yoksa, yani molekül doymuş bir hidrokarbon İse kök heceden sonra sadece –an eki getirilir. Tüm canlı organizmalar organik kimyasallardan oluşmuştur. Saçlarımızı, derimizi ve kaslarımızı oluşturan proteinler, genetik yapımızı belirleyen DNA, yediğimiz meyve sebze, giydiğimiz elbiselerin birçoğu ve hastalandığımızda kullandığımız ilaçların hepsi, organik açıdan kimyasal maddelerdir. Günlük yaşantımızda çok kullanılan aspirin söğüt yaprağından, penisilin peynir küfü mantarından, sabunlar yağlardan elde edilir. Bu açılar göz önünde bulundurulduğunda canlılarla ilgilenen herkesin temel bazda da olsa organik kimya bilmek zorunda olduğunu söylenebilir. ORGANİK KİMYANIN ÖNEMİ Bermuda Şeytan Üçgeni,Atlantik Okyanusu'nda çok sayıda uçak ve geminin esrarengiz şekilde kaybolduğu bölgenin adıdır.Son teorilere göre buna okyanus dibinden çıkan doğal gaz sebep olmaktadır.Okyanus derinliklerindeki doğal gaz dipteki düşük sıcaklık sebebiyle katı hale dönüşür.Buza benzeyen bu madde metan hidrattır.Metan hidrat buz kristalleri içine hapsolmuş metan gazıdır.Bu bölgeden geçen sıcak su akıntısı bazen okyanus tabanının fazla ısınmasına,buz kristallerinin erimesine ve metan gazının serbest kalmasına sebep olur.Metan gazı sudan hafif olduğu için okyanus tabanından yüzeye doğru yükselir.Böylece tabandan yüzeye kadar suyun hatta su yüzeyine yakın bölgedeki havanın yoğunluğu azalır.Yoğunluk azaldığı için gemileri,uçakları taşıyacak kaldırma kuvveti oluşmaz.Bu sıradan oradan geçen ne varsa okyanusun dibine girer.Bir süre sonra yoğunluk tekrar eski haline döner.Uçak ve gemiler hiçbir iz bırakmadan kilometrelerce derine gömülür. Beyaz karıncalar ve otla beslenen hayvanların sindirim sistemlerinde yaşayan metonojenler (metan yapıcılar) yılda yaklaşık 2 milyon ton metan oluşturur. Uranüs atmosferinin % 2,3'ü metandır. Ham Petrol ve Benzin Petrol belli hidrokarbonları (metan,etan,propan,bütan vb.) farklı oranlarda içeren bir karışımdır.Ancak belli bir bileşeni yoktur.Petrol genellikle çıkarıldığı yere ve yerin derinliğine göre kahve,koyu yeşil veya siyah renkli bir sıvıdır. Alkanlar çoğu zaman meyve ve yapraklar üzerindeki koruyucu tabaka kısmını oluşturur.Bitki ve meyvelerde bulunan bu tabakanın görevi meyve ve yapraklardaki su kaybını önlemektir. Elmanın kabuğunu veya bir bitkinin yapraklarını ovaladığımızda oluşan parlaklık alkanlardan meydana gelir.Elmanın kabuğuna bu parlaklığı veren alkan,düz zincirli C27H56 ve C29H60 dır. Eten birçok meyvenin olgunlaştırılması için kullanılır.Etenin çok az miktarı bile olgunlaşmayı başlatabilir.Tropik bölgelerde muzlar,yeşil olarak toplanır.Satışa çıkmadan önce üzerinden etilen geçirilerek olgunlaştırılır. Eten : Kap,kutu,oyuncak,mutfak eşyası yapımında,kaplamalarda,boru ve tüplerin paketlenmesinde kullanılır.
Tetrakloroeten : Kuru temizlemede,çözücü ve metal temizleyici olarak kullanılır.
Tetrafloroeten : Tava,tencere kaplamaları ve ısı rezistansı olarak kullanılır. Bazı alkenlerin polimerlerinin kullanım alanları NEOPREN Asetilenin çeşitli tepkimeleri sonucunda neopren elde edilir. Fiziksel dayanıklılığı oldukça fazla olan neopren;yağlardan,kimyasal sıvılardan etkilenmez,yanmaya karşı dirençlidir ve su geçirmez.Dalış kıyafetlerinin ana maddesi neoprendir. Kadavradan alınan beyin,çürümeyi ve bozunmayı önlemek için formaldehitte saklanır. Antifriz Gliserin
Full transcript