Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ADR

Rynek usług logistycznych - Ewa Płaczek
by

Mariusz Wereda

on 14 December 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ADR

Transport łladunków niebezpiecznych ADR ADN IMDG ICAO RID ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotyczca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 wrzenia 1957r. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach.
Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłajca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczestwa (Doradca ADR), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożnych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:
numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry (w mianowniku). Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych. Wymiar standardowy tablicy to 400x300 mm. Numery rozpoznawcze powinny być koloru czarnego o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm, oddzielone w połowie czarną poziomą linią o grubości 15 mm. Numery powinny być nieścieralne i zachowywać czytelność po 15 minutowym przebywaniu w ogniu. Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa 13 klas zagrożeń:

1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 Gazy
3 Materiały ciekłe zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
7 Materiały promieniotwórcze
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Znaczenie cyfr w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa (licznik)

2 - emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
3 - zapalność cieczy (par) i gazów
4 - zapalność materiałów stałych
5 - działanie utleniające (podtrzymujące palenie)
6 - działanie trujące
7 - działanie promieniotwórcze
8 - działanie żrące
9 - zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją
0 - brak dodatkowego zagrożenia


Cyfra podwójna - wskazuje na nasilenie opisanego przez nią zagrożenia. Jeżeli zagrożenie właściwe dla danego materiału może być wystarczająco określone jedna cyfrą, to po takiej cyfrze podaje się zero.

Znak X przed numerem niebezpieczeństwa wskazuje na całkowity zakaz kontaktu danego materiału z wodą - ze względu na silne reakcje danego materiału z wodą (sód, potas) 26 - gaz trujący
263 - gaz trujący, palny
265 - gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie)
266 - gaz silnie trujący
268 - gaz trujący i żrący
286 - gaz żrący i trujący
30 - ciecz zapalna (temp. zapłonu od 21ºC do 100ºC)
33 - ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 21ºC)
X333 - ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą
336 - ciecz łatwo zapalna i trująca
338 - ciecz łatwo zapalna i żrąca
X338 - ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą Numer rozpoznawczy materiału Znaczenie liczb w numerze rozpoznawczym materiału (mianownik) 1203 - Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)
1963 - Hel ciekły (schłodzony)
1969 - Izobutan
1972 - Gaz ziemny (metan) schłodzony
2661 - Sześciochloroaceton
2664 - Bromek metylenu (dwubromometan)
2669 - Chlorokrezole Wymagania dotyczące pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych Do przewozu materiałów niebezpiecznych mogą być stosowane pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów, z wyłączeniem motocykla lub zespołu pojazdów złożonego z motocykla i przyczepy. Zespół pojazdów może mieć tylko jedną naczepę lub przyczepę.

Każdy pojazd do przewożenia materiałów i towarów niebezpiecznych powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt awaryjny oraz gaśnice. Część tego wyposażenia jest stała i niezmienna niezależnie od przewożonego towaru jest to sprzęt podstawowy, a część jest uzależniona od właściwości fizykochemicznych materiałów. Sprzęt awaryjny podstawowy:

co najmniej jeden klin do podkładania pod koła,
dwa stojące znaki ostrzegawcze do oznakowania miejsca awarii (np. kołki odblaskowe, trójkąty odblaskowe lub lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej, zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu),
kamizelkę ostrzegawczą lub ubranie ostrzegawcze dla każdego członka załogi,
latarkę (niezawierającą powierzchni metalowych mogących spowodować iskrzenie) dla każdego członka załogi Sprzęt awaryjny dodatkowy, w zależności od właściwości ładunku:

sprzęt do ochrony dróg oddechowych (np. półmaska ucieczkowa lub maska z pochłaniaczem), jeśli w umowie ADR jest wyszczególniony przepis szczególny S7
środki ochrony indywidualnej (np. aparat z wodą do płukania oczu, okulary, rękawice i obuwie) i wyposażenie, które jest niezbędne do wykonania czynności dodatkowych lub specjalnych określonych w instrukcjach pisemnych (zwykle jest to wyposażenie przeznaczone do stosowania w przypadku niewielkich wycieków; są to pojemniki do zbierania materiałów sypkich, urządzenie do uszczelniania wlotów do kanałów ściekowych i studzienek, kity uszczelniające), jeśli takie czynności, środki ochrony i wyposażenie są wpisane przez nadawcę do instrukcji dla kierowcy W przypadku gaśnic:

każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnicę o zawartości nie mniejszej niż 2 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego ale o ilości równoważnej) do gaszenia pożaru silnika lub kabiny pojazdu; ponadto

każda jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie, powinna być wyposażona w jedną lub więcej gaśnic o łącznej zawartości 4 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego ale o ilości równoważnej);

każda jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t lecz nie większej niż 7,5 t, powinna być wyposażona w jedną lub więcej gaśnic o łącznej zawartości 8 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego ale o ilości równoważnej), przy czym zawartość jednej gaśnicy nie powinna być mniejsza niż 6 kg;

każda jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t powinna być wyposażona w jedną lub więcej gaśnic o łącznej zawartości 12 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego ale o ilości równoważnej), przy czym zawartość jednej gaśnicy nie powinna być mniejsza niż 6 kg; W pojeździe powinny się znajdować następujące dokumenty podczas przewozu materiałów niebezpiecznych:
dokument przewozowy,

instrukcje pisemne dla kierowcy,
zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy (jeżeli jest wymagane),
świadectwo kwalifikacji kierowcy,
świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
zezwolenie na przewóz niektórych towarów Oznakowanie pojazdu nalepki ostrzegawcze ADR zgodnie z wymaganiami podanymi w Umowie ADR;
dwie prostokątne tablice odblaskowe barwy pomarańczowej umieszczone w płaszczyźnie pionowej. Jedna tablica powinna być przymocowana z przodu, a druga z tyłu jednostki transportowej, obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki. Tablice te powinny być dobrze widoczne.
Full transcript