Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Waldorf-modszer

No description
by

Anna Klapcsik

on 22 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Waldorf-modszer

A Waldorf-MÓDSZER A Waldorf-pedagogia feladatai Megteremteni azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek,

Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket, és

Olyan képességeik kibontakozását elősegíteni, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükségesek. Az individualitás felismerése A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI A TANTERV SZEMPONTJÁBÓL 7-14 éves korig A kamaszkor Az induvializáció folyamatára jellemző: nem folyamatos és egyenletes ==> hanem krízisek osztják fel viselkedéses zavarok krízis leküzdése eredményeképp:
más módon viszonyul hozzánk
nagyobb érettséggel gondolkodik és beszél,
mozdulataiban hirtelen nagyobb szabadság fejeződik ki, vagy
egyszerűen nőtt néhány centimétert Minden gyermeknek magának kell individualizálnia, magának kell kialakítani saját szokásait és azt is, hogy miként látja és éli meg a világot.

Ha azonban az egyén ellenállásba ütközik, ez arra ösztönzi, hogy kinyilvánítsa jogait, felébredjen, tudatossá váljon - egy szóval: fejlődjön.

A pedagógia egyik feladata ennélfogva az, hogy olyan ellenállással vagy kihívással szembesítse a tanulókat, amely az adott időszakban a legmegfelelőbb.
Szociális feladat Mivel az emberi fejlődés egyik legfontosabb tényezője a szociális szerepek elsajátítása ==> gyermekek együtt, de egymástól is tanulnak

beszélgetés
egymás meghallgatása
csoportmunka A Waldorf-tanterv figyelembe veszi a gyermek fejlődésének kulcsfontosságú szakaszait (pl. fogváltás, iskolaérettség elérését, pubertás)

==> kezeli: felgyorsitja, lelassítja a tanulás tempóját, megváltoztassa az akarati és érzelmi tényezőket (pl. differenciált feladatok) 0-7 éves Formális tanulás kezdete.

Alapvető tanulási készségek elsajátítása
Emlékezet fejlesztése

Hogyan?
Gyakorlati feladatok
Az érzéseket igyekszik megszólítani
Képzelőerő és képek fontosak

Független ítéletalkotásra és az igazságkeresésre való képesség kialakulása.

A kultúra és természet belső elveit világos, objektív és a fiatalokat inspiráló módon kell feltárni.

Fontosak lesznek a tanulás analitikus és önmaguk által meghatározott fajtái. az egyes tantárgyak hogyan épülnek fel évről évre a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig

a tanulás spirális jellegét vázolja fel

az egyes témákat új, és az egyes életkoroknak megfelelő szempontból is megvizsgálhatják
Egészséges fejlődés segítése Célja, hogy

Lépést tartson a gyerekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival

Ösztönözze a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzését
új képességek Új látásmód megértés új módozatai Rudolf Steiner szerint ez harmonizáló hatást fejt ki az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Rudolf Steiner Az egészség ebben az értelemben olyan dinamikus egyensúlyt jelent, mely harmonizálja a gyermeken belüli erőket, és kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát. Minden gyerekben a lehető legoptimálisabb módon és mértékben bontakoztathassa ki a benne lévő képességeket. Az emberi fejlődés archetípusa Létezik az emberi fejlődés menetének egy olyan archetípusa, melyet azért tekinthetünk egészségesnek, mert integrálja a fizikai, a lelki és a szellemi fejlődést. gyermeket a mindenkori érettségének megfelelő kihívások elé állítja a gyermeki fejlődés univerzális minta alapján való felvázolása nem egy leegyszerűsített modell de minden ember egyedi fejlődési utat jár be Küszöbök a gyermeki fejlődésben ==> gyakran válságok megélésével sikerül csak átlépni. Ilyen jellemző időpontok például a 9., a 12., vagy a 16. életévek Az emberi lény természetét - melyet élő archetípusnak neveztünk - átfogó, holisztikus megértéssel kell megközelítenünk. E nélkül ugyanis elveszítjük az egyes gyermek megértésének egészséges alapját. Tantárgyak KÖTELEZŐ TÁRGYAK Magyar nyelv és irodalom
Számtan és matematika
Történelem
Filozófia
Honismeret és földrajz
Természetrajz és biológia
Fizika
Kémia
Idegen nyelvek
Mozgás és testnevelés
Kertművelés
Informatika
Technoógia
Gyakorlatok

Művészeti nevelés Képzőművészetek (festés, rajz, formarajz, grafika, agyagozás, szobrászat)
Dráma
Euritmia
Művészettörténet
EsztétikaSzabadon választható tárgyak Vallásoktatás
Latin nyelv
Emelt szintű érettségi felkészítés
Horizontális tanterv évfolyamokra lebontva

egyes tantárgyak hogyan kapcsolódnak egymáshoz

Vertikális tanterv A tanév ritmusa Mint minden növekedés, fejlődés, így az iskolai nevelés is ritmikus folyamat.

Az évköri, havi ünnepeink, a szülői estek, a tanítás epochái, de még a nap rendje is ennek a ritmusosságnak van alárendelve.
Epochák Tömbösítés 3-4 hetes időszakokban

1-1 téma 2 órában reggel 8 és 10 között (ilyenkor a legfogékonyabbak)

Az epocha végére globális képet kapnak, egészet alkotnak.

Pl.: betűk, számok tanulása, törteket, méréseket, történelmi korszakokat a főoktatás 3 fő része: 1. Ritmikus rész Minél kisebb gyerekek, annál hosszabb.

REGGELI IMA
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
ZENEKARALKOTÁS (furulya, ének)
MOZGÁSOS VERSEK
RITMUSGYAKORLATOK
SZÁMSOROLÁS

Előkészíti a tanítást.

2. Tanítás Fogalomalkotás és elmélyedés szakasza.

Lejegyzik, rajzolják, amit tanultak. 3. Lezárás AZ utolsó negyedórát mese-, monda-, történetolvasás A főoktatás után mindennapi gyakorlást igénylő tárgyak; pl. idegen nyelv, testnevels, kézimunka, zene és hangszer Értékelési rendszer Személyes kapcsolat a gyermekek, tanítójuk és a szülők között.

A személytelen és tárgyiasultosztályzatok helyett ez a személyesség érvényesül.

Nem kész taneszközökkel dolgoznak (alkotó környezet) ==> A gyermek előrehaladását füzetei, munkái tükrözik.

Folyamatos szóbeli és írásbeli értékelés ==> ne rögzítsünk félkész állapotokat, belső igényesség ébredjen a gyerekekben önnön teljesítményük iránt.

Szülői Estek: havonta visszajelzés a szülőknek

Hónapünnepek: bemutatás a többi tanulónak és tanároknak (+ közösségformáló)

Évvégi írásbeli értékelés:
tanulmányi haladásáról tantárgyanként,
az osztályban elfoglalt szociális helyzetéről,
neveltségi állapotáról és a
jövő pedagógiai feladatairól

Bizonyítványvers

Felsőbbévesek éves munkát készítenek 1-1 választott tárgyból

Lehetőség szerint kerüli a buktatást. Euritmia - "jó ritmus" Egy új, a xx. sz. elején keletkezett mozgásművészet

Minden létező addig "él", amíg folyamatosan mozog, folyamatosan újrateremtődik, s ami nem alakul, nem változik már, az meg is szűnik.

Eszközei:
pentaton dallamok, népdalok, ritmikus versek (pl. Weöres Sándor versei, népi mondókák)
mesék (nép-, és tündérmesék)
később klasszikus zenei darabokat, és a magyar-, ill. a világirodalom verseit, szövegeit Fejleszti:

- az időbeli tájékozódást ( az évjárás átélésével),
- térbeli tájékozódást,
- az utánzás készségét (óvoda, 1.-2. osztály),
- a szociális készséget,
- a saját test-élmény kialakulását (pl. keresztezés, hangmagasság a testen),
- a (fizikai és a lelki) ügyességet.
- a finom motorikát (jobb-bal, ujj-, és lábujj, lábfej gyakorlatok),
- a koncentrációs készséget,
- a gyorsaságot,
- a javítja a testtartást,
- a ritmusérzéket ( ritmus az évben, a saját mozgásban, a többiekkel való együttmozgásban, versekben, zenében),
- a zenei hallást,
- a művészi érzéket,
- a képzelő erőt,
- a moralitást
- a nyelvtan-,
- az irodalom-,
a matematika-. és geometria tanítást,
- az idegen nyelv tanulását,
- az én-érzést,
- a humorérzéket,
-a világ matérián túli, mélyebb átélését. Galéria Korona és kenyér ünnep Művészeti foglalkozás A Waldorf-pedagógiáról Rudolf Steiner (1861-1925) Első iskola 1919, Stuttgart, Waldorf-Astoria cigarettagyárban dolgozók gyermekeinek

Óvoda:
"szociális anyaöl"
játék, mese, utánzás helye
biztos ritmikus ritmusgyakorlatok
Az írástanulás

nagy térben végzett mozgásokból, formarajzból és festésből indul ki, és mint saját cselekvés megelőzi az elvont olvasástanulást (dislexia, disgrafia megelozoje). Természettudományok

tapasztalati, érzéki élmény szinten, például a különböző fizikai és kémiai kísérletekben

Elvont törvényszerűségek 9. osztálytól Reformpedagógiai mozgalom

Alapelveinek kidolggozója Rudolf Steiner

Rudolf Steiner fejlődéstana közeli rokonságot mutat Piaget, illetve Karácsony Sándor lélektani rendszerével
+
Antropológiája szerint transzcendens eredetű gyermeki individualitást az őt körülvevő világ kozmikus eredetű ritmusai

12 évfolyamos, egységes iskola; 13. évében felkészít az állami érettségire.
Az iskolákhoz általában két-, háromcsoportos óvoda is tartozik.

Felfogás: az ifjú embert nem az állam, a társadalom vagy egy meghatározott szakma szükségletei, hanem a saját individuális képességei és fejlődési lehetőségei, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A szabadon kibontakoztatott individuum hozza az emberi társadalom számára a legnagyobb valóságos hasznot.

Különböző mentalitások bemutatása (9. osztálytól): a világ sokszínűségének bemutatása ==> vita-kultúra, szinészi, zenekari, rendezői tevékenységek, mezőgazdasági (kertészkedés), ipari munka (pl. fém és kőmegmunkálás),
"Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját átélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. ... A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjáság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. és őket is a keresők útjára kell vezetnünk." instabilitás frusztráció szorongás tanulási nehézségek
Full transcript