Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schrijven van integrale opdrachten

sjabloon huisstijl
by

alda kroneman

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schrijven van integrale opdrachten

Schrijven van integrale opdrachten binnen AOC Oost
We maken gebruik van een standaard format 'Integrale opdracht'.
Het format laat zich lezen als stappenplan
Het format is voorzien van instructie
Er is een instructieformat beschikbaarIntegrale opdrachten hebben de beroepspraktijk als uitgangspunt.


Integrale opdrachten leggen de focus op het beroepsbekwaam handelen.


Dit is te kenmerken als:
Vraaggericht handelen
Integraal handelen
Methodisch handelen
Zelfsturend handelen

Richtlijnen voor het schrijven
Integraal handelen

Bij beroepsgericht leren gaat het er om dat de studenten in de beroepspraktijk bekwaam handelen, waarbij zij kennis en vaardigheden integreren.

Bij integrale opdrachten gaat het niet om afzonderlijke kennis en vaardigheden maar juist om een integrale toepassing in de context van een beroepssituatie.

Een integrale opdracht is altijd gebaseerd op drie soorten onderwijsleerdoelen: kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en doelen in relatie tot beroepshouding en de eraan verbonden communicatie.
Zelfsturend handelen

Dit is belangrijk om ook in niet-standaard situaties, slecht gestructureerde beroepssituaties of onvoorziene omstandigheden adequaat en verantwoordelijk te kunnen handelen.

Om dat te kunnen bereiken worden integrale opdrachten op drie didactische niveaus samengesteld: op handelingsbekwaam, vakbekwaam en op beroepsbekwaam niveau.

Integrale opdrachten op beroepsbekwaam niveau appelleren aan een kritische beroepssituatie en/of gaan uit van een beroepsdilemma.

In de opdracht wordt, meer dan in een standaardsituatie, een beroep gedaan op de eigen besluitvorming van een student en de verantwoording daarvan.

Methodisch handelen


Het heeft betrekking op het continu en systematisch zoeken naar verbetering van het product en het proces als resultaat van beroepsmatig handelen.
Van iedere beroepsbeoefenaar mag worden verwacht dat hij zich professioneel voorbereidt op een taak, dat hij deze vervolgens naar beste kunnen uitvoert en dat hij zich verantwoorde- lijk weet voor zijn handelen en voor het resultaat daarvan.
Een integrale opdracht moet daarom altijd vanuit een methodisch kader uitgevoerd worden. Hierin moeten tenminste de volgende drie methodische fasen herkenbaar zijn: voorbereiden, uitvoeren en afronden.

Vraaggericht handelen:

Beroepsbekwaam handelen is op de eerste plaats vraaggericht of klantgericht handelen.

Er moet een goede afstemming tot stand komen tussen de eisen van de opdrachtgever of de behoeften van klanten/cliënten, de mogelijkheden en kwaliteiten van de beroepsbeoefenaar en de klanttevredenheid.

Een beschrijving van de concrete beroepssituatie waarin de vraag van de klant/cliënt centraal staat, maakt daarom altijd deel uit van een beroepsopdracht.
Varianten van integrale opdrachten
Opdrachtenreeks met een thema
Opdrachtenreeks vanuit dezelfde
doelstellingen

Iedere opdracht heeft eigen doelstellingen.
De volgorde van de verschillende opdrachten worden inhoudelijk bepaald.
Voorbeelden van opdrachten zijn: Project, procesbeschrijvingen, productieprocessen.
Stap voor stap wordt er vanuit opeenvolgende opdrachten gewerkt aan het behalen van dezelfde doelstellingen terwijl de resultaateisen bij iedere opdracht verschillend zijn.
De volgorde van de verschillende opdrachten wordt bepaald door een toenemende moeilijkheidsgraad in complexiteit, bekwaam- heid, mate van samenwerking, omvang et cetera.
Varianten
1.Simulatie (digitale)
Realistisch nagebouwde contextrijke leeromgeving
Uitvoeren van beroepstaken
Er zit een spelelement in verbonden

2. Leerbedrijf verbonden aan de school
Middels projecten individueel of groepsgewijs
Zelfstandige elementen
Opdrachten vanuit de opdrachtegever overeenkomstig de dagelijkse beroepspraktijk
Projectopdrachten
Deze vorm van integrale opdracht bestaat uit het maken van beroepsproducten.
Het uitvoeren van de opdracht leidt meestal tot het oplossen van een realistisch of relevant beroepsprobleem.
Een projectopdracht heeft de volgende elementen.
1. Een casus
2. Een opdrachtgever
3. Een opdracht
4. Een op te leveren product met specificaties
Instructie format integrale opdrachtenOpdracht:
Stap 1. Voorbereiden
Stap 2. Uitvoeren
Stap 3. Afronden
Evaluatieformulier
Beoordelingsformulier
Een integrale opdracht is een leeropdracht waarin het beroepsmatig handelen centraal staat.


In een integrale opdracht wordt studenten gevraagd kennis en vaardigheden integraal toe te passen in de context van een beroepssituatie.
Het gaat hierbij dus niet om een integratie van vakken maar om een integratie van het handelen.


Integrale opdrachten vormen de rode draad van een een middel om onderwijsleerdoelen te realiseren, daarop te reflecteren om vervolgens het eigen leerproces te kunnen sturen.
3 bekwaamheidsniveaus
1. Handelingsbekwaam (reproductief niveau)
Opdrachten zijn taakgericht
Student krijgt opgedragen wat hij moet doen en hoe hij het moet aanpakken
Gedisciplineerd toepassen van kennis en vaardigheden in een voorgeschreven beroepssituatie

2. Vakbewaam (productief niveau)
Opdrachten zijn resultaatgericht
Studenten verantwoorden systematisch hun handelen in het beroep
Gericht werken vanuit opdrachtgever op planmatige manier.
3. Beroepsbekwaam
Opdrachten zijn probleemgericht geformuleerd
De student gaat zelfverantwoordelijk handelen rondom een beroepssituatie
De student krijgt een beroepsvraagstuk of beroepsdilemma voorgeled
Student moet zelf aanpak verantwoorden
Resultaten
Hulpmiddelen en bronnen
Inleiding
Voorblad integrale opdracht
Wat is een integrale opdracht?
In schema
Beroepssituatie
De kern van de integrale opdracht
Full transcript