Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendommen

No description
by

christel hansen

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendommen

Kristendommen
Kristendom i praksis
en kristen er en som tror på Jesus slik han beskrives i NT
Jesus er både Gud og
menneske. Hans oppgave
var å skape fellesskap
mellom Gud og mennesker
->verdens frelser
Vanlig med kristne sanger, bordbønn og kveldsbønn. Salmebøker og kristen litteratur er vanlig i kristne hjem. Søndag er viktig, da går man til gudstjeneste i kirken. Og man gjør gjerne noe hyggelig med familien.
HØYTIDER
Jul feires til minne om Jesu fødsel. Før jul har vi advent(forberedelse) i fire uker. Vi pynter med lys, blomster, engler m.m. Vi samles med venner og familie.
Før påske: 40 dagers faste. Påsken er den stille uken/hellige uken, starter med palmesøndag. Skjærtorsdag er til minne om da Jesus innstiftet nattverden(etter det siste måltid). Skjær betyr ren, skjærtorsdag=renselsesdagen. Langfredag er den dagen Jesus ble forhørt og dømt til døden, før han døde på et kors på Golgata. Ingen lys, duk eller blomster i kirken. Første påskedag er en festdag, alle evangeliene forteller at Jesus sto opp fra døden.
Pinse feires til minne om at Den hellige ånd kom over disiplene og ga de mot og kraft til å forkynne evangeliet til andre. Kalles også Kirkens fødselsdag, fordi 3000 mennesker ble døpt denne dagen.
I tillegg feires tre merkedager: Kristi himmelfartsdag, sankthans og olsok. Kristi himmelfart: 40 dager etter påske(Jesus dro til himmelen). Sankthans: 23.juni(minne om døperen Johannes). Olsok: 29.juli(Olav den helliges dødsdag, er norsk skytshelgen)
Kristendommens hellige hus er kirken, finnes i ulike fasonger. Alle er VIGSLET. Gudstjeneste er det viktigste i kirken. Ikke faste regler, men skikker for hvordan man kler seg og oppfører seg. Ikke hodeplagg på menn, dekke til skuldre/knær.
De første kirkene ble bygget som basilikaer(stort rektangulært rom). Det store rommet kalles kirkeskip. Noen basilikaer har sideskip Etterhvert bygde man kirkerom på tvers av basilikaen, og vi fikk korskirke.
http://podium.gyldendal.no/kanal-s/rle/kristendom
http://rle-nett.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1066825
HER KAN DU REPETERE:
Bibelen = hellig bok
GT + NT = 66 bøker
GT = 39 bøker
NT = 27 bøker
DEN RØDE TRÅDEN
Gud har skapt mennesket og vil oss godt -> utgpkt for Bibelen. GT: Gud skapte en god verden, det onde kom inn. Gud opprettet en pakt med israelittene som ble Guds utvalgte. De svikte og syndt, pakten ble brutt. NT: Gud tilga menneskene, sendte Jesus og opprettet ny pakt. Bøkene i Bibelen viser gradvis hvem Gud er, og hva hans plan med menneskene er. Jesus ble sendt for å åpne en ny vei, derfor kalles Jesus Frelser. Kort fortalt: GT er gammel pakt, NT er ny pakt.
Kristne forstår Bibelen
ulikt. Men alle mener den
inneholder Guds ord til
menneskene.
TO ytterpunkter:
fundamentalistisk &
liberal
De fleste ligger et sted
imellom disse, "historisk-kritisk".
1.Kor 13, 1
Alle bøkene i
Bibelen er
forkortet slik.
Kor står for
Korinterbrev, 13
er kapittel 13, 1
er vers 1. Foran
i Bibelen står det
en oversikt over
forkortelsene.
Å finne frem i Bibelen
I kristendommen brukes både abstrakte og konkrete bilder som uttrykk for Gud og hellige personer.
Se: http://snl.no/kristne_symboler
Tall kan også ha symbolsk verdi: 1=troen på én Gud. 3=Guds tall, treenigheten, sto opp den tredje dag. 4=verdens tall, fire himmelretninger(verdenshjørner), fire evangelier. 7=3+4, Gud + jorda, derfor 7-armet lysestake i jula. 12=12 disipler, kirkens tall. 40=ikke nødvendigvis en nøyaktig mengde men uttrykk for lang periode.

Er en verdensreligion, finnes i alle verdensdeler. Verdens største religion, ca 2 milliarder er kristne. Norge regnes som kristnet fra 1030(slaget på Stiklestad). I 1537 ble reformasjonen innført, katolsk frem til da.
Gud i kristendom:
Hellig
Evig
Skaper
Kjærlig
Allmektig
Treenig
Gud skapte mennesket i sitt
bilde, Gud elsker alle mennesker,
og ethvert menneske er unikt og
har en grunnleggende verdi.
Forholdet imellom mennesker
settes høyt: "som jeg har elsket
dere, skal dere elske hverandre".
Kvinner og menn har samme
grunnleggende verdi.
Pakten mellom Gud og
mennesker (via Jesus) er
grunnlaget for frelse. De
som tror på Jesus (Gud)
skal leve sammen med
Jesus i all evighet når ny
jord skapes.
Overgangsriter:
dåp
konfirmasjon
bryllup
begravelse
Markerer en overgang
i livet
Bønn er viktig.
Uttrykk for fellesskap
med Gud, man snakker
med Gud. "Vår Far"/"Fadervår"
brukes fast i gudstjenester
Ordet "kirke" har flere betydninger:
kirkebygningen
de som tilhører en menighet
de ulike kirkesamfunnene
fellesskapet av alle kristne i verden

De første kristne menigheter ble dannet av Paulus. Kirken har gjennomgått flere store endringer:
1054:deling i
katolsk
og
ortodoks
1500-tallet:Luthersk reformasjon, tredeling i Luthersk, anglikansk og reformert utfra den katolske
1800-tallet:nye kirkesamfunn dannes

I Norge:
Katolsk fra 1030
Reformert 1537, forbud mot å høre til Den katolske kirke
1845: ny kirkeov som tillater andre kirkesamfunn
1964: fri religionsutøvelse
2012: ikke lenger statskirke, men Den norske kirke er landets folkekirke

Fire kjennetegn for ALLE kristne kirker:
1: Bibelen er Guds ord
2: Troen på at Gud er én, ikke flere.
3: Troen på at Gud er treenig, Fader/Sønn/Hellig ånd
4: Troen på at Jesus er både Gud og menneske
Norge er inndelt i 11 bispedømmer. Leder for alle biskopene kalles "preses", holder til i Nidaros. Hovedkirken i hvert bispedømme kalles domkirke. Når man døpes blir man automatisk medlem i den lokale menigheten.
Vi har ulike kirkebygninger: korskirke, basilika(store, avlange), runde. Felles for alle er at de er
vigslet
, de har inngang mot vest og alterparti mot øst. Øst: soloppgang, Jesus kommer fra øst når han kommer tilbake. Av samme grunn gravlegges man med ansiktet mot øst.
Det viktigste som skjer i kirken er gudstjeneste, den er et møtested mellom Gud og mennesker.
Martin Luther var han som reformerte kirken på 1500-tallet.
Han var tysk katolikk, prest og professor. Han var uenig i noen punkter ved den katolske kirke, og dette førte til reformasjonen og dannelsen av lutherske kirker. Det er TRE viktige prinsipper i luthersk kristendom:
1: Bibelen alene - Bare Bibelen er Guds ord
2: Troen alene - Bare troen på Jesus gir frelse og fellesskap med Gud
3: Nåden alene - Gud tilgir oss vår synd og gir oss tilbud om fellesskap

Luthers fem grunnleggende punkter:
de 10 bud (heftet side 196)
de 3 trosartiklene (heftet side 196-197)
bønnen
Vår Far
(heftet side 197)
forståelsen av sakramentet
dåp
(heftet side 198)
forståelsen av sakramentet
nattverd
(heftet side 198-199)

Den katolske kirke:
over 1 milliard medlemmer
katolsk betyr allmenn.
helgener er viktig, finnes tusenvis. St.Olav=Norges nasjonalhelgen
Jomfru Maria er den fremste av alle helgener, er ren og syndfri
katolske kirkebygg er rikt utsmykket med bilder og skulpturer.
gudstjeneste heter messe.
katolsk tradisjon sier at paven er etterfølger av apostelen Peter. Peter sies å være gravlagt der Peterskirken ligger i dag.
Vatikanet er en egen stat
7 sakramenter i katolsk kirke: dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, salving av syke, presteinnvielse, ekteskap.
rosenkransen er et kjede med perler og mellomrom i bestemt system. Brukes i bønn, Vår Far på de store kulene, Hill deg maria på de små.
Kirken driver humanitært arbeid verden over.
Kirkens Nødhjelp er flere kirkesamfunn som jobber sammen, de arbeider på tre ulike måter. Nødhjelp: redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner. Langsiktig bistand: samarbeid med lokale partnere over lengre tidsrom for å bedre situasjonen for fattige og utsatte. Beslutningspåvirkning: påvirke holdninger og beslutninger som angår fattiges rettigheter og menneskeverd.
Changemaker er ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp, er engasjert i kampen mot HIV/aids. Kunnskap og formidling av kunnskap er våpen i kampen.
Kirkens Bymisjon er hjelpearbeid i vårt eget land. De svakeste i samfunnet får hjelp i form av mat, et sted å være. Alle skal møtes med respekt, omsorg og ansvar.

I tillegg bedrives misjon over verden. Å misjonere er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til andre, og spre kristendommen. I dag jobbes det både på steder der det ikke er etablert noen kirke, og det arbeides der man samarbeider med den lokale kirken.
Kristendom og kulturarv: Kultur er det materielle og åndelige som kjennetegner samfunnet. Kulturarv er når dette er arvet gjennom flere generasjoner, over lengre tidsrom. Kristendom har preget vår måte å tenke på, den har preget hvordan vi feirer høytider, hvilke hellidager vi har, og hvordan vi markerer fridager. I Norge har vi mange elementer fra kristendom. Eksempler er: nasjonalsangen, mange navn(både personnavn og stedsnavn), blomster, ord og uttrykk, flagget vårt, riksvåpenet, søndagen.
Jesus har mange legender knyttet til seg, eksempelet om Korsedderkoppen. I mye litteratur og mange filmer ser vi klare likhetstrekk med Bibelen. Bøker som Ringenes Herre og Harry Potter har fellestrekk med historier fra Bibelen.
I dag forbinder vi ofte kristen musikk med orgel slik vi hører i gudstjenesten. Men kristen musikk finnes både i rap-form og som gospel. Særlig i USA kan vi se store gospelkor som opptrer i gudstjenesten
Full transcript