Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

โครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ (ฝ่ายอาคารอนุบา

No description
by

pattaravadee kaewsombut

on 2 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of โครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ (ฝ่ายอาคารอนุบา

วัตถุประสงค์
โครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

(ฝ่ายอาคารอนุบาลและห้องสมุด)


ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน
ในปัจจุบันที่โลกกำลังการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเจริญด้านวัตถุที่แพร่หลายเข้าไปอยู่ในทุกสังคม ซึ่งการพัฒนานี่เองที่ทำให้

สภาวะการแข่งขันของคนในสังคมมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการที่คนใน

สังคมจะมีจิตใจที่คิดถึงคนอื่นหรือคิดจะทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยใจจริงนั้นใน

ยุคปัจจุบันค่อนข้างจะหาหรือพบเจอได้ยากซึ่งสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วควรปลูกฝัง

ให้อยู่ในสามัญสำนึกพื้นฐานของคนทุกคน ดังนั้นเมื่อสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปรากฏปัญหาของการขาดการมีจิตสาธารณะ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ

โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

นางิ้วนาโพธิ์โดยการขอรับบริจาคและรวมรวมหนังสือสำหรับเด็กในช่วงอนุบาล

รวมถึงระดับประถมและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ขึ้น

และได้ปรับปรุงในส่วนของอาคารเรียนเด็กอนุบาลโดยทำการทำความสะอาด

ห้องเรียนเด็กอนุบาลจัดห้องใหม่ให้น่าเรียนยิ่งขึ้น

1. เพื่อมอบหนังสือที่ได้รับจากการบริจาคให้แก่ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

2. ทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในรูปแบบบอร์ดความรู้

3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนและจัดทำสื่อให้แก่โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์

4.เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์ในส่วนของห้องสมุดและอาคาร

เรียนอนุบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์มีหนังสือเพิ่มมากขึ้น

2.โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์มีสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

3.เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเพียงพอ

4.ห้องสมุดและอาคารอนุบาลมีความสะอาดและจัดวางสิ่งของ

เป็นระเบียบ

1.จิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ คือ จิตของบุคคลที่มีความรู้จักเสียสละ

มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อจะได้ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นมา

ในสังคมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลอื่นให้ดีขึ้นและ

ช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ เป็นการจัดหนังสืออย่าง

มีแบบแผนโดยจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

ไว้ด้วยกัน แล้วใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้

ในการค้นหาหนังสือ ซึ่งมีอยู่หลายระบบด้วยกันแต่ที่นิยมใช้สำหรับ

ห้องสมุดโรงเรียน คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบนี้ใช้ตัวเลขเป็น

สัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือ โดยใช้ตัวเลขสามหลักและยังสามารถ

ใช้จุดทศนิยมหลังเลขหลักร้อย เช่น หมวด 200 ศาสนา

หมวด 300 สังคมศาสตร์

หมวด 400 ภาษาศาสตร์

วิธีการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ ตำบล นางิ้ว

อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 40280
พื้นที่เป้าหมาย
คุณครู บุคลาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางิ้ว นาโพธิ์
กลุ่มเป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน
ระยะที่ 1 การวางแผนการดำเนินงาน
1.วิเคราะห์เลือกหัวข้อโครงงานและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

2.ประชุมและวางแผนการทำโครงงาน

3.แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

ระยะที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการดำเนินโครงงาน
1. แบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่มให้แยกย้ายกันไปรับบริจาคตามจุดที่รับผิดชอบ

2. ขอรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

3. คำนวณงบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้

4. คัดแยกหนังสือตามสาระวิชาต่างๆ และจัดทำสื่อการเรียนการสอน

5. แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดห้องสมุดและห้องอนุบาล

6. เรียบเรียงหนังสือที่ได้รับไว้บนชั้นหนังสือภายในห้องสมุด

ระยะที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงาน
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

2. ประเมินผลการดำเนินงาน

3. จัดทำรูปเล่มโครงงาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน
เครื่องมือ
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขอรับ

บริจาคหนังสือ

- กล่องขอรับบริจาคหนังสือ

- กล้องถ่ายรูป

วัสดุ-อุปกรณ์
- กล่อง

- กระดาษห่อพัสดุ

- ฟิวเจอร์บอร์ด

- โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้

- กรรไกร

- กาว

- เทปสองหน้า

- พลาสติกใส

- ไม้กวาด

- ไม้ถู

- ที่ตักผง

งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
1. จากการที่ได้ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และทำกล่องเพื่อ

ขอรับบริจาคหนังสือทางคณะผู้จัดทำได้รับบริจาคหนังสือ

เป็นจำนวน 174 เล่มและได้การคัดแยกหนังสือโดยยึดระบบ

ทศนิยมของดิวอี้เป็นแนวทางในการแบ่งหนังสือเป็นหมวด

หมู่ใหญ่ไปหาหมวดย่อย ๆ ออกเป็นกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อจัด

เข้าชั้นหนังสือที่หอสมุดของโรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์ ดังนี้

- กลุ่มสาระภาษาไทย 47 เล่ม
- กลุ่มสาระสังคม 21 เล่ม
- กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 24 เล่ม
- กลุ่มสาระสุขศึกษา 12 เล่ม
- กลุ่มสาระศิลปะ 9 เล่ม
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ 15 เล่ม
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 13 เล่ม
- กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 17 เล่ม
- กลุ่มสาระนาฏศิลป์ ดนตรี 8 เล่ม
- อื่นๆ 8 เล่ม

หนังสือที่ได้รับบริจาค
คัดแยกหนังสือตามกลุ่มสาระ
สภาพชั้นหนังสือก่อนจัด
จัดเรียงหนังสือเข้าชั้น
สภาพชั้นหนังสือหลังจากทำความสะอาดและ

จัดเรียงหนังสือที่ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว

2.ทำความสะอาดและจัดหอสมุด ห้องเรียนอนุบาลทั้ง

สองห้องได้สะอาดและเรียบร้อยพร้อมต้อนรับเด็กๆเปิด

ปีการศึกษาใหม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ห้องเรียนอนุบาล 1
สภาพห้องเรียนอนุบาล 1 ก่อนทำความสะอาดและจัดห้องใหม่

ทำความสะอาดและจัดห้องเรียนอนุบาล 1

สภาพห้องเรียนอนุบาล 1 หลังจาก

ทำความสะอาดและจัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้ว

ห้องเรียนอนุบาล 2
สภาพห้องเรียนอนุบาล 2 หลังจากทำความสะอาด

และจัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้ว


ห้องสมุด

สภาพหอสมุดก่อนทำความสะอาดและจัดห้องใหม่

ทำความสะอาดและจัดหอสมุด

สภาพหอสมุดหลังจากทำความสะอาดและจัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้ว

สรุป
จากการที่ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำโปสเตอร์และทำกล่องขึ้นเพื่อขอรับบริจาคหนังสือ

โดยเพื่อนำไปมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ซึ่งได้รับบริจาคหนังสือจากผู้บริจาคส่วนหนึ่ง

เเละได้รับช่วยเหลือจากคนรู้จักรวมถึงได้รับบริจาคจากโรงเรียนทำให้ได้หนังสือมาในจำนวน 174 เล่ม

โดยได้ทำการคัดเเยกหนังสือตามกลุ่มสาระต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์

ได้เป็นหนังสือในการประกอบการศึกษาต่อไป อีกทั้งทางคณะผู้จัดทำได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านความรู้

ทั่วไปโดยได้ทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในรูปแบบบอร์ดความรู้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์

ได้มีความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
และมอบอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ดินสอสีไม้ กบเหลาดินสอ เป็นต้น ให้ทางโรงเรียน

นางิ้วนาโพธิ์เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ใช้ในภายภาคหน้าโดยทางคณะผู้จัดทำได้ทุนจากการรวบรวมทุนจาก

สมาชิกในกลุ่มและขอทุนจากส่วนกลางเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนไว้ใช้ในตอนเปิดเทอม ตลอดจนทาง

คณะผู้จัดได้ทำความสะอาดและจัดของในห้องสมุดและอาคารอนุบาลเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีในการอยู่ในห้องเรียน

รวมถึงให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนหนังสือมากขึ้น


ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

2. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

3. ได้ปลูกฝังลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจและจิตสาธารณะให้กับตนเอง


ข้อเสนอแนะ
- ควรขอความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรอื่น ๆ

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- จัดให้มีการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

- ดําเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับผู้ปกครอง และชุมชนทราบให้มากขึ้น

- การขอรับบริจาคหนังสือทางคณะผู้จัดทำควรประชาสัมพันธ์เเละติดต่อขอรับ

บริจาคหนังสือจากหลายสถานที่เพื่อให้ได้หนังสือที่มีประโยชน์กับนักเรียน

โรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์มากขึ้น
Full transcript