Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Pangunahing Simulain ng Mabuting Teknikal na Pagsulat

No description
by

Julie Anne Reyes

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Pangunahing Simulain ng Mabuting Teknikal na Pagsulat

Word Choice
- Ang teknikal na pagsulat ay nangangailangan ng mga salitang teknikal. Kailangang maging tiyak lamang sa mga pahayag na gagamitin. Nangangahulugan ito na mahalaga ang pagpili ng mga salitang gagamitin sa sulatin. Unity
- Ang nagkakaisang ugnayan ng mga salita, pangungusap at talata sa loob ng report ay malinaw na ang lahat ng pahayag at ideya ay puntos ng iisang report. Walang ideyang nahihiwalay o nakasabit at walang mga tanong na naiwang tanong. Dapat ito ay nasagutan na at wala na ang mga pag-aalinlangan sa bawat bahagi ng report. Kapag ang malabong pahayag at pag-aalinlangan ay naririyan pa rin; malabong makamit ang layunin ng manunulat at ang resulta nito ay pagkalito ng mga mambabasa. Thoroughness
- Tumutukoy ito sa pagfokus ng manunulat sa kanyang paksa. Mula sa inisyal na pag-iisip hanggang sa pinal na resulta nito. Obligado ang sinumang sumulat na tutukan ang kanyang report mula sa pag-oorganisa, pag-aanalisa, pag-iimbistiga hanggang ito ay mabigyan ng presentasyon. Naghahanda ng tseklist ang sumulat dito at iniisa-isa ang mga bahaging natapos na at muli na naming gagamitin ang tseklist sa paulit-ulit na revision. Resulta nito ay mas higit na napahahalagahan ang report dahil sa pakinabang na dulot nito sa sumulat at sa mambabasa. Straight Sentences
- Tumutukoy ito sa pinong daloy ng mga pangungusap na nakapaloob sa teknikal na sulatin. Isinaayos ang mga pangungusap at talata sa paraang makahihikayat sa mambabasa na tapusin ang binabasa na di lubhang makaabala sa kanya. Qualification
- Sinisiguro ang validiti ng report sa ispesifikong panahon at pagkakataon. Upang matiyak din ang akyurasi at durasyon ng validiti sa report ng sumulat. Planning
- Ang kumpletong technical report na proyekto ay nangangailangan ng pagpaplano. Dito naliligaw ang maraming manunulat na ang iniisip na ang pagsulat ay simpleng pag-upo lamang na kaharap ang papel at burador na may kaunting ideya lamang. Maaring ang nakikita nila ay ang bukana lamang ng kuweba na mas maliit tingnan kaysa sa bahaging loob na di nakikita. Dapat maglaan ng panahon ang manunulat sa pagpaplano sa susulating report. Logic
- Tumutukoy ito sa sistematikong paraan ng pag-oorganisa sa magkakaibang bahagi ng report. Dapat nag-uugnay ang mga pangungusap at konsepto. Maayos ang pagkakalatag ng mga pangyayari o ideya sa presentasyon nito. Bawat bahagi ng report ay dapat malinaw na naisulat at hindi dapat lumabas na likhang-isip lamang. Judgement
- Ang pagtitimbang at pagsusuri sa mga ebidensya ay mahalaga sa report na katulad din ng batas sa korte kung papaano ito ilahad. Ang mabisang ebidensya ay: (1) pinakasapat; (2) pinakapertinente; (3) pinakapayak sa pagpapaliwanag ng datos kasama ang mga karagdagang ebidensya; (4) mas katanggap-tanggap kapag inihambing sa iba pang ebidensya. Ito ay mahalagang sangkap o bahagi ng report na di dapat mawalay para sa konklusyon at rekomendasyon. Grammatical Correctness
- Mahalaga ang gramatika sa anumang larangan ng pagsulat o maging sa pagsasalita. Bilang manunulat, inaasahan ng mga mambabasa na may malalim kang kaalaman sa gramatika ng wikang gagamitin. Maganda at mahalaga man ang mga ideya ay hindi rin ito sasapat kung magkakaroon ng kabiguang magamit ang wastong gramatika sa pagsulat. Confidence
- Kapag natapos na ang sulatin, maituturing na ang manunulat ay awtoridad na ng pag-aaral o report. Nangangahulugan itong lumalim at lumawak na ang kaalaman sa pagtalakay sa tiyak na paksa na siyang magbibigay ng tiwala sa sarili at kakayahan. Brevity
- Ibig sabihin ay maikli, simple o payak. Wika nga ay “Straight-to-the-point type of writing”. Hindi dapat maging maligoy ang kontexto ng kabuuan ng sulatin. Mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng teknikal na pagsulat. Ang mga bagay na ito ay siyang magsisilbing gabay upang makaiwas ang tunguhin ng pagsulat sa kamalian. Binigyang-buod ni Zall (1980) sa kanyang aklat ang mga kaangkinang ito sa paraang ABC’s ng wikang Ingles: 3. Gumamit ng payak, konkreto at komong wika.
4. Sa simula at wakas ng bawat seksyon ng report, mahigpit na susuriin ayon sa simulain ng teknikal na pagsulat at layunin mo sa paggawa nito.
5. Gawing kaakit-akit ang report. Mga Pangunahing Simulain ng Mabuting Teknikal na Pagsulat Zest
- Magsulat lamang kung mahalaga ang sasabihin at pakikinabangan ito ng mambabasa. Ihalintulad ang pagsulat sa pagbibigay ng serbisyo. Dapat nasisiyahan sa ginagawang pagsusulat. Kapag napagod at nababagot na, bigyan ang sarili na magpahinga, lumakad-lakad, magbasa ng libro, matulog ka dahil napapagod din ang utak at katawan. Maaring hindi madaling gawin ang mag-isip at magtrabaho, subalit hindi naman ito nakapipinsala. You-point
- Sinulat ito para sa mga mambabasa at tingnan kung ito ay angkop sa panahon. Sanayin ang sarili sa paraan ng pasulat na mula sa payak tungo sa kompleks; mula sa alam na nila tungo sa di pa nila alam; sa pamilyar tungo sa di-pamilyar at sa non-teknikal tungo sa teknikal. Huwag basta tambakan ng maraming detalye ang sulatin palutangin lamang ang mga pangunahing ideya sa mga talata o bawat bahagi ng report. Higit sa lahat, iwasan ang mapalabok at maligoy na pagsulat. Viewpoint
- Ito ang perspektiv ng isang bagay na isinulat na maaring reporter, titser, mananaliksik at anumang kahalintulad ng mga ito. Ang viewpoint ay dapat nakikita na sa simula pa lang ng pangungusap at kailangang mapanatili hanggang sa kabuuan ng report. Ang pag-iiba-iba o paglilipat-lipat ng viewpoint sa pagsulat ay lubhang nakakaapekto sa kredibilidad ng sumulat at sa pagsusuri ng mambabasa. Division
- Mayroong apat na yugto ang pagsulat ng report: pagpaplano; pagdedisenyo; pagbabalangkas at pagrerebisa. Ang pagrerebisa ay siyang pinakamahalaga sa yugto ng pagsulat ng report dahil tutukan ng manunulat ang pinakapinal na anyo ng sulatin. Objectivity
- Inilalayo ng manunulat ang sarili sa kanyang paksa. Ang paggamit ng unang personang “ ako, ko” ay dapat alisin upang maiwasan ang pagbibigay ng impresyon na ang sulatin ay kinulayan ng sariling opinion ng sumulat kaysa walang damdaming halo sa interpretasyon ng datos. Normal procedure
- Tumutulong sa konsistensi sa istilo o format na ginamit. Sa konsistensi nananalig o tumitingin ang mambabasa kung kaya’t kapag lumihis ang manunulat sa ibang istilo ay maaaring makalito sa kanyang pagbabasa. Tuluyan na itong maguluhan at magrereklamo o di makokontento sa kanyang pagbabasa. Mechanical neatness
- Binibigyang pansin ng sumusulat ang wastong marjin, enkowding ng mga salita, paggamit ng headings at subheadings, indensyon, balangkasan at empasis ng iba’t-ibang report. Ang kalinisan at kadungisan ng sulat ay sumasalamin sa pagkatao ng sumusulat, particular na ang pagiging mabusisi nito sa mga detalye. Knowledge
- Ito ay kaiba sa mga nakalap ng impormasyon. Ang mga impormasyon ay katawan lamang ng sulatin, samantalang ang knowledge ay pagbibigay interpretasyon at konklusyon ng sumulat sa report. Illustration
- Ang mga ilustrasyon gaya ng tsart, graf, dayagram, at mga larawan ay palaging nakatutulong sa sulatin. Ginagamit ito sa paglilinaw at pag-unawa sa texto. Maaring simple at maikli ang komplikado at mahahabang texto. Honesty
- Ang katapatan ay sangkap ng report bilang bahagi ng kurso. Ang paggamit sa impormasyong galing sa ibang tao o manunulat ay dapat kilalanin sa mga dulong tala o sa loob mismo ng texto. Kasangkot din dito ang paglalahad ng kamalian, kabiguan, at tagumpay. Ito ay upang maiwasan ang ibang mananaliksik na makagawa rin ng ganoong pagkakamali. Maaring gamitin ang sulatin sa iba’t-ibang anggulo ng pagsuri ng ilang mananaliksik. Facility
- Dapat magkaroon ng mga sangkap na magbibigay kasapatan sa fasilidad ng report: Una, pacing, ito ang teknikal at di pamilyar na datos ay dapat ilahad sa baha-bahaging paliwanag at pakahulugan. Pangalawa, sequence - dapat magabayan ang mambabasa mula sa pamilyar tungo sa di pamilyar na kontexto. Pangatlo, arrangement, ang mahalagang bahagi ay dapat bigyang-diin at balance upang makita ng mambabasa ang kahalagahan ng binabasa. Pang-apat, continuity, ang relasyon ng isang bahagi sa ibang bahagi ng sulatin ay dapat mailahad ng malinaw, nabibigyang diin at angkop na ilustrasyon. Emphasis
- Diskriminatori ang anyong ito ng pagsulat. Bilang awtor ng report, ikaw ang kapitan ng barko at ang mga mambabasa ang mga tauhan. Dinadala mo sila sa direksyon na gusto mong doon sila mapunta sa pamamagitan ng mga puntos o ideya na nais mong malaman nila. Kagaya na kung papaano mo ipapaliwanag sa kanya ang pagkakaiba ng kahoy sa puno o ang palay sa bigas at kanin. Huwag aasahan na alam ng mambabasa ang kabuuan o hakbangin ng iyong mga sinulat. Ikaw ang magdadala sa kanya upang maunawaan niya ang gusto mong mangyari. Dignity
- Sa konfidens kumakapit ang awtoridad ng isang tao lalo na kapag nakakagawa ito ng mga mahalaga at kapaki-pakinabang na bagay o pangyayari na nagdulot sa tao ng efekto ng kagalingan. Dito napahalagahan at napagtitibay ang dangal at dignidad ng taong iyon. Tinitignan ang tamang sulatin o pag-aaral na may kredibilidad at awtoridad. Coherence
- Tumutukoy ito sa pagkakatugma- tugma ng mga pangungusap sa loob ng bawat talata. Dapat ding may tamang pagkakasunod-sunod ng mga talata sa loob ng kontexto. Masasalamin dito ang lohikal na ugnayan ng mga ideya. Accuracy
- Sa teknikal na pagsulat, mahalaga ang tiyak na salita, malinaw na pangungusap, maayos na paglalahad ng mga talata at balanseng report. Ang maling paggamit ng salita ay maaaring magkaroon ng ibang interpretasyon sa ideyang nais iparating sa mambabasa. Sa aklat nina Mills at Walker (1962) binigyang diin nila ang limang katangian ang isang mabuting teknikal na pagsulat.
1. Laging isa-isip ang tiyak na mambabasa, ang faktwal at imahinasyon kapag sumusulat ng report; isipin din na ang iyong mambabasa ay matalino subalit hindi lang nakaaabot sa kanya ang tiyak na impormasyon.
2. Bago pa simulan ang pagsusulat, tiyakin at alalahanin ang angkop na layunin sa gagawing report; seguruhin na bawat talata, pangungusap at salita ay may malinaw na kontribusyon sa layunin at gawin ito na naayon din sa tamang pagkakataon o panahon.
Full transcript