Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3r ESO:L'Habitatge

description
by

Agustí Torres Royo

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3r ESO:L'Habitatge

L'HABITATGE
AGLOMERANTS: elements s'endureixen quan es barregen amb aigua
CONGLOMERATS: barreja d'un aglomerant amb aigua, sorra o grava
L'habitatge ens proporciona:

protecció contra adversitats del medi natural (fred, calor, pluja, vent)
descansar, rentar-nos, cuinar
relacionar-nos amb les persones que ens son properes
guardar les nostres pertinences
NECESSITATS DE L'HABITATGE

Conjunt de documents que defineixen les característiques de la casa. L'elabora l'ARQUITECTE, i consta de tres documents bàsics:
A. MEMÒRIA
B. PLEC DE CONDICIONS
C. PLÀNOLS
Conjunt de documents escrits on s'explica com es construirà la casa i amb quins materials. Hi ha els càlculs de tota l'estructura i els passos precisos a seguir en tota la construcció. Bàsicament consta de:
Dimensions de la casa
Materials que es posaran
Com es construirà l'edifici
Conjunt de normes administratives que s'han de complir per construir l'habitatge. Inclou també les condicions de seguretat.
2.CONSTRUCCIÓ
3.AVALUACIÓ
Les empreses constructores responen dels desperfectes durant 10 anys
reparacions: s'informen per evitar nous casos en un futur
CONDICIONS MÍNIMES D'HABITABILITAT

Cuina i dormitoris separats
Cuina: ha de tenir extractor pels fums
Superfície útil mínima: 36 m2
Canalització d'aigues negres amb tuberies impermeables
Lavabo: ha de tenir dutxa, vàter i rentamans
Els plànols són la representació gràfica i a escala de la casa. Inclou les mesures, instal·lacions.
ESCALA D'UN PLÀNOL
ESCALA = ----------------
mida real
mida plànol
Ampliació: objectes petits
Reducció: objectes grans
Natural: objectes tal com son
L'escala es repesenta amb dos números, que és la relació de mesura entre ells. El de l'esquerra representa la del plànol, mentre que el de la dreta representa la mesura real.
1 : 500
1 : 1
100 : 1
natural: mesures del plànol iguals que les reals
ampliació: mesures del plànol 100 vegades més gran que el real
Torre Eiffel: 300 metres
No cap a un full, s'ha de REDUIR
Dibuix REDUIT 100 vegades:
escala 1/100
Cotxe fer a mida real:escala 1/1
Cèl·lules vegetals vistes al microscopi: per dibuixar s'ha d'AMPLIAR
Dibuix d'una cèl·lula ampliada 1000 vegades: escala 1000/1
SIMBOLOGIA DELS PLÀNOLS
Dibuixos senzills que representen objectes i que s'utiilitzen per la realització de plànols.
Els símbols estan
NORMALITZATS
, el que significa que es fan servir els mateixos a tot arreu.
PRINCIPALS TIPUS DE PLÀNOLS

1. DE COTES
2. SECCIÓ GENERAL
3. DISTRIBUCIÓ
4. INSTAL·LACIONS
1. Plànol de cotes

Hi ha les mesures de les habitacions
Superfície útil: la superfície que es pot trepitjar
Superfície total: inclou parets i pilars
2. Plànol de secció general

Permet veure les alçades de les parets, dels sostres i les escales
Parts d'un habitatge:
A. Fonaments
B. Estructura
C. Coberta
D. Tancaments
E. Instal·lacions
F. Revestiments
A. FONAMENTS
Tipus de fonaments
rases
sabates
pilons
lloses
B. ESTRUCTURA
Parts de l'estructura
verticals
(compressió)
horitzontals
(flexió)
reducció. Plànol 500 vegades més petit que la realitat
paret que forma part de l'estructura
biga que aguanta altres bigues
C. COBERTA
Coberta
: zona horitzontal que cubreix la casa
Terrats i terrasses: planes
Teulada: inclinades
Amaguen les imperfeccions de les parets
capa de guix
arrebossat de façanes
pavimentar el sol
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Ciment
Guix
Calç
Morter: aglomerant + aigua + sorra
Formigó: aglomerant + aigua + sorra + grava
Ciment
suporta molt bé la compressió
s'usa per fer morter i formigó
Guix
S'usa per revestir parets interiors (enguixat)
Tancament
: zona vertical de la casa
Façana: dóna a l'exterior
Mitjera: dóna a una casa
Envà: separa habitacions
Paret mestra: forma part de l'estructura
Calç
s'usa per revestir façanes a llocs càlids. El blanc reflecteix el calor
Formigó
més resistent que el morter
suporta la compressió
bigues, pilars, etc.
Formigó armat
formigó amb varilles d'acer
El formigó suporta la compressió
L'acer suporta la tracció
Morter:
per unir totxanes
revestiment de façanes
Jàsseres
Bigues
Revoltó
3. Plànol de distribució
Hi ha la distribució dels mobles, els sanitaris i els elements de la cuina entre altres.
Plànols molt utilitzats per decoradors i interioristes
4. Plànol d'instal·lacions

Hi ha la ubicacició de cables elèctrics, calefacció, gas i altres.
Hi ha un plànol per cadascuna de les diferents instal·lacions
EXEMPLE 1
: Volem dibuixar una paret de 4 m de longitud a escala 1:50. Quan ha de fer la paret al dibuix?:

1:50 vol dir reducció --> la mida del dibuix serà 50 vegades més petita
Els 4 metres són de la realitat, pel que la mesura al plànol serà 50 vegades més petit.
Dividim 4 m per 50
4/50= 0.08 m --> 80 mm
EXEMPLE 2
: Si en un plànol a escala 1:20, l'amplada d'una galeria de servei és de 3 cm, quan fa en realitat?:

1:20 vol dir reducció --> la mida del dibuix serà 20 vegades més petita
Els 3 cm són del dibuix, pel que la realitat és 20 vegades més gran
Multipliquem 3 cm per 20
3 x 20 = 60 cm --> 0.6 m
Estructures de formigó armat
Pilars
Columnes
Parets mestres
Hipoteca
Préstec d'una entitat financera (banc, caixa) per poder comprar un habitatge.
Què s'ha de saber d'una hipoteca:

Període d'amortització:
temps en que es tardarà en pagar la hipoteca: 20, 30, 40 anys.
Préstec:
diners que dóna un banc per comprar una habitatge.
Tipus d'interès:
diners que cobren els banc per deixar diners. És un tant per cent sobre el total.
Escriptura hipotecària:
contracte entre el banc i el client sobre les condicions del préstec.
Garantia:
bé demanat pel banc en cas de no poder pagar la hipoteca.
Capital amortitzat:
diners que es paguen cada mes del total que s'ha demanat
Tipus d'interès
Percentatge que cobren els bancs pels diners prestats. Tres tipus:
Fix:
l'interès és el mateix durant tot el període d'amortització
Variable:
l'interès canvia cada any. El més usat és l'EURIBOR
Mixt:
una part del préstec és fix i l'altre variable.
EURIBOR
Preu que paguen els bancs per prestar-se diners entre ells.
Índex de referència més usat pels interessos variables.
Es fan revisions mensual depenent de diferents factors econòmics.
Exemple:

Es demana una hipoteca de 90.000 € a 30 anys a un banc. L'interès serà fixe del 5% anual durant tots aquest anys. Calcula el capital amortitzat i l'interès que es pagarà els dos primers anys.

PRIMER ANY
30 anys són 360 mesos.
90.000 €/360 mesos = 250 €/mes de capital amortitzat.
250€ x 12 mesos= 3.000 € el primer any de capital amortitzat
Pagant 250 € cada més, en 30 anys es paga tot el capital demanat.
l'interés és del 5% vol dir que el banc et cobra cada any, a més a més, 5€ per cada 100€ que es deuen. per tant,
primer any: capital que es deu:
90.000 x (5/100) = 4500 € d'interesos.
TOTAL A PAGAR EL PRIMER ANY: 3.000 €+ 4.500€= 7.500€

SEGON ANY
Capital que queda per pagar: 90.000 - 3.000 = 87.000€
L'interés del 5% serà sobre el que queda:
87.000 x (5/100)= 4.350€
El capital amortitzat el segon any serà de
250€ x 12= 3.000€
TOTAL A PAGAR EL SEGON ANY: 3.000 € + 4.350= 7.350€
capital amortitzat
interesos pagats
- 352,23=
La construcció d'un habitatge consta de 3 parts:
1. PROJECTE ARQUITECTÒNIC:
2. CONSTRUCCIÓ:
3. AVALUACIÓ

1. PROJECTE ARQUITECTÒNIC
A. MEMÒRIA:
C. PLÀNOLS
B. PLEC DE CONDICIONS
l'Escala és la relació entre la mida real i la del plànol
Hi ha tres tipus d'escales:
1. REDUCCIÓ
2. AMPLIACIÓ
3. NATURAL
plànol : real
Fabricació pròpia de l'obra (casa, pont, aeroport,...) seguint les instruccions escrites al projecte arquitectònic i usant els plànols per facilitar la fabricació.
en la contrucció intervenen diverses persones que fan tasques molt definides:
Promotor
. Persona que ordena la construcció, i és qui obté els persimos necessaris.
Encarregat
. Persona que organitza els equips de treball: fontaners, pintors, guixaires, etc
Director d'obra
. Vigila que es faci d'acord amb els plànos de l'arquitecte i supervisa els terminis previstos
Element que aguanta el pes d'un edifici. Es fan soterrats i a sobre es recolza l'edifici, el pes de l'estructura recau sobre els fonaments.
Per protegir la Sagrada Família de les vibracions pel túnel de construcció de l'AVE, es va construir una pantalla de pilons.
Part de la casa que suporta tots els esforços de l'edifici i transmetre'ls als fonaments.
El formigó armat és una estructura formada per varilles d'acer recobertes de formigó. L'acer proporciona el suport a la tracció que el formigó no pot oferir, ja que aquest només suporta la compressió.
1
. estructura d'acer
2
. Encofrat: motlle subjectat amb peces metàl·liques on s'introdueix el formigó
3
. Formigó: mentre es fabrica el formigó se li va donant voltes per evitar que s'endureixi abans d'abocar-lo a l'encofrat.
4
. Formigó armat. 1 setmana desprès d'abocar el formigó es pot retirar l'encofrat. un més més tard adquireix la seva resistència màxima.
F. REVESTIMENTS
E. INSTAL·LACIONS
ACTIVITATS
Teulada de pissarra
Terrat de la Pedrera
d:tancaments
Façana
Paret mestra: no hi ha cap pilar, pel que les parets aguanten la casa
Paret mitgera: paret que dóna a habitatges veïns
Envans
Teula àrab: aquest tipus de teula de forma corbada és la més habitual en les teulades de la majoria de poblacions.
Paviment: solen ser de màrmol, gres o parquet
Façana arrebossada
Capa de guix a les parets interiors. El guix és un material el suficientment tou per poder ser foradat amb facilitat per instal·lar llums, quadres, estanteries, o qualsevol altra cosa a la paret
Les instal·lacions són tots els cables i tuberies que circulen per una casa de diferents serveis com llum i aigua. Es posen abans dels revestiments ja que abans instal·lar-les s'ha de foradar.
En un futur la fibra òptica serà habitual a les cases
La calefacció circula per dintre canonades de coure
L'aigua sanitària circula amb tuberies de PVC
Els cables elèctrics es posen dintre un tub per protegir-los
10 X 3 = 30 cm
RESULTAT:
? = 30 m

AMPLIACIÓ

2. Si és ampliació, es MULTIPLICARÀ per l’escala al buscar una mesura més gran

1. Tipus de plànol:

? cm

L’esfinge de la calavera deu el seu nom a la figura del cap. La papallona mesura 10 cm. La foto està ampliada 3 vegades. Calcula el que mesura a la foto
7 X 5 = 35 cm
RESULTAT:
? = 35 cm
AMPLIACIÓ

2. Si és ampliació, es MULTIPLICARÀ per l’escala al buscar una mesura més gran
1. Tipus de plànol:

? cm

Aquest aparell s’anomena fotoresistència i pot obrir i tancar llums depenent de si fa sol o no. Medeix 7 cm de llarg i la foto està ampliada 5 vegades. Calcula la seva llargada

ESCALA 5 : 1
4. Al ser d’ampliació, serà escala: 1

50 / 10 = 5
3. Dividir les mesures: la més gran dalt

Plànol (esquerra) real (dreta)
50 cm 10 cm
2. Posar mides reals i del plànol i posar-les a cm
AMPLIACIÓ
1. Tipus de plànol:

50 cm

Una papallona medeix 10 cm i la dibuixo que faci 50 cm a un plànol.
Calcula l’escala a la que està fet el dibuix

82,5 x 200 = 16500 cm = 165 m
RESULTAT:
165 m
REDUCCIÓ

1. Tipus de plànol:

82,5 cm

El Singapour Flyer és la nòria més alta del món. A la foto mesura 82,5 cm i està a escala 1:200. Calcula la mesura real de la nòria

RESULTAT:
?= 60 CM
330 m : 500 = 0,6 m = 60 cm

2. Si és reducció, es DIVIDIRÀ per l’escala ja que busco una mesura més petita

REDUCCIÓ

1. Tipus de plànol:

? cm

La torre Eiffel fa 330 metres d’altura. La foto està a escala 1:500. Calcula l’altura de la torre a la foto

RESULTAT:
? = 53.5 cm
321 m : 600 = 0,535 m = 53.5 cm
2. Si és reducció, es DIVIDIRÀ per l’escala al buscar una mesura més petita
REDUCCIÓ

1. Tipus de plànol:

? cm

El Burg al Arab és un hotel de 7 estrelles situat a Dubai. Fa 321 metres d’altura. La foto està a escala 1:600. Calcula l’altura de la torre a la foto

ESCALA 1 : 400
4. Al ser de reducció, serà 1: escala
3. Dividir les mesures: la més gran dalt

Plànol (esquerra) real (dreta)
127 cm 508 m = 50800 cm

2. Posar mides reals i del plànol i posar-les a cm
REDUCCIÓ
1. Tipus de plànol:

50800 / 127 = 400
127 cm

Aquest edifici és el Taipei 101 i mesura 508 metres. És el gratacels més alt del món. A la foto de sota mesura 127 cm. Calcula l’escala de la foto
2. Si és reducció, es MULTIPLICARÀ per l’escala al buscar una mesura més gran

L'HABITATGE
ESCALES
MATERIALS CONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓ - AVALUACIÓ
HIPOTECA
Full transcript