Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTSEL REHBERLİK

No description
by

Ercan Ökdem

on 11 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTSEL REHBERLİK

EĞİTSEL REHBERLİK
Motivasyon
Verimli Ders Çalışma
Sınav Kaygısı

MOTİVASYON
Motivasyon:Bireyin harekete geçmesi ve belli bir hedefe ulaşabilmesi için gerekli olan arzu ve isteğe sahip olmasıdır.
Öğrenci başarısızlığını denince ilk olarak öğrenci motivasyonu üzerinde durulur.Yeterli motivasyona sahip olamama derse karşı ilgisizliği, dikkatsizliği, isteksizliği ve beraberinde de başarısızlığı getirir.
Öğrenci motivasyonu, derse katılma istekleriyle ilgili olduğu gibi akademik etkinliklere katılıp katılmama istekleriyle de igilidir.
Güdü:
Davranışa enerji ve yön veren güçtür.
Güdü, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.
Güdü
, gereksinimi gidermek için belli bir yönde etkinlik gösterme eğilimi iken ,
motivasyon
bu eğilimin nedeni olarak karşımıza çıkar.
Motivasyon genel olarak içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak 2'ye ayrılır.
İçsel motivasyon, kaynağı bireyden gelen ilgi ve öğrenme ihtiyacı olarak ele alınırken, dışsal motivasyon ise görevin tamamlanmasında motivasyon olarak ödüller konulmasıdır.
Motivasyon Süreci
Motivasyon oluşumunda 4 önemli aşamadan geçerç.Bunlar;
Gereksinme=>Uyarılma=>Davranış=>Doyum
Birey doyuma ulaşmadığı sürece büyük bir istek ve dengesizlik içinde kalır.
Motivasyonla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
3 tür yaklaşım vardır.
1-Davranışçı Yaklaşım: Güdüler şartlanma ve modelden öğrenme yoluyla öğrenirler.Dışsal motivasyona dayanır.

2-Bilişsel Yaklaşım: İç motivasyona bağlıdır. İçsel ihtiyaçları harekete geçirecek etkinlikler düzenlenir.

3-Sosyal Öğrenme Yaklaşımı: Bu yaklaşım ilk 2 yaklaşımın birleşimidir.
Motivasyon İlkeleri
İlke 1-Motivasyon stratejilerine başvurmak ödül ve cezaya başvurmaktan daha önemlidir.

İlke 2-Öğrenci motivasyonu sağlanması yeterli değildir. Bunun yanında sürdürülmesi ve aktif olarak büyümesi gerekmektedir.

İlke 3-Uygun seçilmiş stratejiler ile sınıfta olumlu motivasyon sağlanır.
Ön Motivasyon Etkinliklerinin Kullanılması
Öğretmenler karşılarında başarılı bir öğrenci grubu görmek istediklerinde ön motivasyon etkinliklernin iyi düzenlenmiş olması gerekir.

Ders sunumundan 10-15 dk önce başlatılan düşünmeyi harekete geçirici ve eğlenceli mesajlardır.
Öğrenciler Açısından İncelenebilecek
Akademik Etkinlikler
Motivasyona etki eden etkinlikler;
Öğrencinin akademik ihtiyaçları, genel uyarılmış halleri, materyalin sunuluşu, başarısızlığı farketme,öğretmenin öğretme yeteneği, okulun fiziksel bir güvenlik alanı gibi faktörler etkilidir.
Öğretmen Açısında İncelenebilecek Akademik Etkinlikler
Öğretmenin kendi yaklaşımı, ait olma duygusu ve öğretmenin övgüsü gibi faktörlerdir.
Öğrencileri Motive Etmek İçin Öğretmenlere Öneriler
Her öğrenciyi motive etmek için kuşkusuz farklı yaklaşımlar gerektirse de öğretmenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.Bunlardan birkaçı;
1-Derse başlamadan önce öğrencileri derse hazır hale getirici atmosfer ortamı oluşturmalıdır.
2-Her öğrencinin aktif katılımını sağlamak.
3-Dersin hedefleri, kullanılacak materyal ve dersin işlenişi hakkında bilgi verilmelidir.
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
Okul ve sınav başarısı sadece öğrencilerin zekasıyla ve hırsıyla doğrudan doğruya ilişkili değildir. Bunun yanında verimli ders çalışma da vardır.

Öğrenme ve ders çalışma süreçleri bilinçli olarak gerçekleştirilmelidir. Onun için 'çok çalışmak' yerine 'etkili çalışmak' önemlidir.
Etkileşimli Süreç Olarak Ders Çalışma
Öğrecinin bilgi ve beceriyi kazanması için zihinsel süreçlere bağlı bir ödevi yerine getirmesi beklenir.

Bu ödevde başarılı olabilmesi için uyum sağlama yeteneine sahip olması gerekir.
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Verimli ders çalışma tutum ve alışkanlığını etkileyen faktörler; çalışma isteği ve güdülenme, öğrencilerin çalışma yaklaşımları, derse hazır oluşları, derse katılım, öğretmenin işlevleri ve ev ödevleri olarak ele alınabilir.
Öğretmenler Öğrencilere Verimli Ders Çalışmayı Öğretirken Nelere Dikkat Etmelidirler?
Çalışma yerinin uygunuğu
Çalışma süresi
Zamanlama
Okuma yöntemi
Not tutma ve özet çıkarma
Dinleme
Planlama
Dikkat ve anımsamayı kolaylaştırma
Tekrar
Basılı araçlar
Kütüphanelerden yararlanma
Karşılıklı öğrenme
Çalışma Yerinin Uyğunluğu
Öğrencinin etkili ve verimli ders çalışabilmesi için çalışma yerinin önemi büyüktür.Mümkünse ona ait bir odası sağlanamıyorsa ona ait bir köşe ortam aratılmalıdır.
Dikkat
Öğrencinin konuya odaklanmasını sağlayan zihinsel süreçtir.Dikkati artırmak için farklı uyarıcılar kullanılmalı,öğrenilmiş ipuçları verilmeli, bireyin ihtiyaçlarına göre ipuçları verilmelidir.
Not Tutma ve Özet Çıkarma
Öğrenciler ders çalışırken kaynak olarak tuttukları notları kullanırlar. Öğretmenler öğrencilerin not almalarına yardımcı olmalıdır. Not alınacak yerlerde ses değiştirme, konuşma oranını değiştirme tahtaya yazma, göze-kulağa hitap etme gibi ipuçları kullanılır.
Karşılıklı Öğrenme
Karşılıklı öğrenmede özetleme, soru sorma, sınıflandırma ve tahmin etme nitelikleri gerçekleştirilir.
Kaygı nedir?
Kişi duygusal ya da fiziksel baskı altındayken ortaya çıkan
bir tepkidir .
Herhangi bir işin olumsuz sonlanacağını bilmek, bir işin
sonucunun ne olacağını bilmememe, gelecek ile ilglili
planlar yapamama gibi durumlar kaygıya neden olmaktadır
SINAV KAYGISI
Sınav kaygısı nedir?
Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında
kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine
yol açan yoğun kaygıdır.

Sınav kaygısının boyutları
Sınav kaygısının iki boyutundan söz etmek mümkündür.
Sınav kaygısı literatürüne Liebert ve Morris tarafından 1967 de katılan bu iki kavram
Kuruntu Boyutu
Duyuşsallık boyutudur.

Kuruntu boyutu:
Sınav kaygısının bilişle ilgili boyutudur ve başarısızlığın sonuçlarını düşünmek, başarmak için gereken yeteneği hakkında kuşkuya düşmek gibi içsel konuşmaları içerir.

Duyuşsallık Boyutu:
Sınav anında kaygıyla ilişkili fizyolojik tepkilerdir. Hızlı kalp atışları, terleme, üşüme, kızarma, sararma, mide bulantıları, sinirlilik ve gerginlik gibi bedensel reaksiyonlar, duyuşsallık belirtilileri olarak kabul edilir

Öğretmeninler sınav kaygısı yaşayan öğrencileri nasıl ayırt edebilirler?
Sınav kaygısı yüksek olan birey, herhangi bir sınav/değerlendirme durumunda “öz varlığının” tehdit edildiği korkusuna kapılır.
Grup içinde konuşma, soru sorma, yüksek sesle okuma, vb etkinliklerde de korkulu ve heyecanlı olur.

Sınav sorularını okuma ve doğru cevaplama, konuşurken düşüncelerini düzenleme, doğru sözcükleri seçme ve düzgün ifade etme gibi davranışlarda başarısız olurlar.

Yüksek sınav kaygılı bireylerin, değerlendirme ortamı ile yüzyüze geldiklerinde dikkatlerini başka işlere odaklaştırma eğilimleri vardır. Aşırı terleme, kalp atışlarının artması gibi tepkilerdir.

Öğretmenin hangi tutum ve davranışları sınav kaygısına neden olur?
Öğrencinin öğretmene karşı tutumu, onun sınıftaki duygu ve davranışlarını etkilemekte dolasıyla sınav kaygısının belirleyicisi olmaktadır.

Sınav uyaranları koşullu uyaranlardır. Eğer öğretmen ve aile öğrenciye tehdit edici olarak yaklaşıp, küçük düşürücü ve aşağılayıcı davranışlarda bulunura sınav kaygısı kaçınılmaz olur.

Sınav esnasında öğretmenlerin stres verici şartlar olarak “çok az vaktiniz kaldı, haydi çabuk olun, bu kadar basit soruları da yapamıyorsunuz” gibi ifadeler kullanması öğrencinin kaygılanmasına ve başarısının düşmesine sebep olacaktır.

Sınav kaygısının azaltmasında öğretmenin tutumu çok önemlidir. Öğretmenin öğrencinin başarılı olduğu yönleri bilerek ortaya çıkarması ve bu noktadan başlayarak öğretmesi öğrencinin özgüvenini arttırmakla birlikte kaygı yaşamasına engel olmaktadır.
Kaygı ve sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri
Kaygı ile başa çıkma yolları iki temel gurupta toplanabilirler.
1-Bilinçli olarak uygulanan teknikler
2-Farkında olmadan uygulamadığımız teknikler.
Farkında olmadan uyguladığımız teknikler savunma mekanizmaları olarak isimlendirilirken; bilinçli başa çıkma yolları ise şunlardır: Nefes egzersizler ve fizik egzersizler gibi gevşeme teknikleridir.
Öğretmenin zaman yönetimi ile ilgili bilgi vermesi ve bu yönde beceri ve alışkanlık kazandırması ile sınav kaygısını azaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca sınav kaygısının azaltmada PDR uzmanından destek alınabilir.
Öğretmenler öğrencilerinde sınav kaygısı yüksek olduğu dönemlerde sınıfta gevşemeyi sağlayarak ya da gevşemeyi öğretim, başka zamanlarda uygulaması için beceri kazandırarak sınav kaygısı ve kaygı ile başa çıkmasını öğretebilir.
Ercan ÖKDEM

Hazırlayan
Full transcript