Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Turkey

No description
by

Klaudia Humk

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Turkey

Turcja
o edukacji i nie tylko...
"w pigułce"
Turcja
Turcja jest państwem położonym w Azji , ale częściowo również w Europie, jest to jednak fakt często pomijany i nie uświadamiany . Część europejska – Tracja stanowi 3% powierzchni i oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz cieśninami Bosfor i Dardanele .
Należy do niej największe i najludniejsze miasto w Turcji, w Polsce znane jako Stambuł (tur. Istanbul), a jego położenie sprawia, że jest jedną z dwóch (obok rosyjskiego miasta Magnitogorsk) metropolii świata znajdujących się na dwóch kontynentach.
Turcja należy do jednej z dwudziestu największych gospodarek świata, na co wpływ ma głównie wielkość tego kraju. Poszczególne jej gałęzie takie jak rolnictwo, przemysł i turystyka stanowią o jej rozwoju.
Rolnictwo
Przemysł
Turystyka
Polityka
Jest to kraj całkowicie samowystarczalny pod względem żywności, a fakt ten wydaje się istotny, gdyż poza nią do grupy tej należy zaledwie 5 innych krajów świata. Co za tym idzie jest jednym z największych producentów produktów takich jak: bawełna, soczewica, tytoń i wiele innych.
Jest to również kraj bogaty w szereg surowców mineralnych, posiada szeroko rozwinięty przemysł przetwórczy oraz rzemiosło.
Najszybciej rozwijającym się obszarem gospodarki jest turystyka, nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż Turcja jest krajem niezwykle malowniczym i bogatym kulturowo.
Polityka w kraju oparta jest na ustroju parlamentarnym, w którym funkcję głowy państwa sprawuje prezydent wybierany przez parlament na okres (obecnie) 7-letniej kadencji. Przy czym godne podkreślenia wydaje się, iż kobiety (wbrew
częstym opiniom) posiadają tam takie same prawa wyborcze jak mężczyźni.
Edukacja
"w pigułce"
Edukacja
Warto wiedzieć !
Warto wiedzieć !
Oko proroka
Muzułmanie w różnych krajach wierzą w nazar, czyli „złe oko”. Jest to urok, rzucany świadomie lub nieświadomie poprzez spojrzenie. Można rzucić urok na człowieka, zwierzę, przedmiot, dom itd. Szczególnie silne uroki potrafią rzucać osoby o niebieskich oczach. Specyfiką turecką jest ochrona przed złym okiem za pomocą Oka Proroka, którego zadaniem jest „przechwycenie” złego spojrzenia zanim wyrządzi ono krzywdę. Oko nie powinno być ukryte – należy je nosić lub zawieszać w widocznym miejscu, wówczas działa skutecznie.
Mewlewici to sufickie (mistyczne) bractwo muzułmańskie, założone w Konyi w XIII wieku po śmierci poety i mistyka Dżalala ad-Din Rumiego, zwanego przez swych uczniów Mewlaną (dosł. „Nasz Pan”). To właśnie oni stali się najbardziej znanym w świecie muzułmańskim zakonem mistycznym. Wszystko dzięki sposobowi, w jaki mewlewici (znani potocznie jako tańczący bądź wirujący derwisze) oddają cześć Allahowi. Ich słynny taniec jest dzisiaj wykonywany podczas specjalnych pokazów w różnych miastach Turcji.
Wirujący derwisze
John Dewey
1859-1952
Edukacja w Turcji nie jest wyjątkowo odmienna od europejskich schematów, prezentowanych w innych krajach, jednak na przełomie ostatnich lat rozpoczęła się inicjatywa zmian w poszczególnych jej szczeblach. Warto podkreślić, że jednym z najbardziej istotnych okresów dokonywania się takowych zmian był czas reorganizacji szkolnictwa w Turcji, mający swój początek w roku 1924. Inicjatywa owych reform zapoczątkowana została przez wybitnego angielskiego pedagoga, psychologa i filozofa, Johna Dewey’a.
W Turcji większość uczniów na wszystkich poziomach szkolnictwa uczęszcza do placówek publicznych, przy czym wartości procentowe prezentują się następująco:
• ok. 91,2% na poziomie edukacji przedszkolnej,
• ok. 98,3% na poziomie kształcenia obowiązkowego (podstawowe plus średnie I stopnia),
• ok. 97,4% w szkolnictwie średnim II stopnia,
• ok. 94% w szkolnictwie wyższym.

Prywatne szkoły podstawowe i średnie są finansowo niezależne. Administracja oświatowa jest ściśle scentralizowana w Ministerstwie Edukacji (Milli Eğitim Bakanlığı, MEB), które jest odpowiedzialne między innymi za opracowywanie programów nauczania, koordynację prac organizacji publicznych, prywatnych i wolontariackich w dziedzinie edukacji, projektowanie i budowę szkół oraz opracowywanie materiałów dydaktycznych.
"Celem systemu edukacji narodowej w Turcji jest kształcenie młodych ludzi, którzy są w stanie sprostać wyzwaniom epoki informacji, rozwijanie u uczniów umiejętności myślenia, postrzegania i rozwiązywania problemów oraz pogłębienie w nich poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla wartości demokratycznych. Szkoły mają także być otwarte na nowe idee, przyczyniać się do rozwoju współczesnej cywilizacji i zapoznawać się na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki."
Edukacja przedszkolna
Kształcenie obowiązkowe
Szkolnictwo średnie
II
stopnia
Szkolnictwo wyższe
Edukacja przedszkolna jest nieobowiazkowa do wieku
6 lat, tj. wieku, w którym rozpoczyna sie kształcenie obowiazkowe.
Prowadzi się ją w:
Ana Okulları (przedszkolach) dla dzieci w wieku 3-6 lat
Ana Sınıfları (klasach przedszkolnych)
Uygulamalı Ana Okulları (klasach praktyk przedszkolnych) dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Klasy praktyk przedszkolnych zostały tak nazwane, ponieważ tworzono je pierwotnie w szkołach zawodowych i uczennice szkół zawodowych dla młodych kobiet odbywały w nich praktyki.
Obejmuje ono dzieci w wieku od 6 do 14 lat (8 lat nauki), etap ten stanowi jednolitą strukturę, w której formalnie nie wyodrębnia się szkoły podstawowej oraz średniej I stopnia. Kształcenie w placówkach państwowych jest bezpłatne, a dzieci powinny zostać przyjęte do placówki najbliższej ich miejscu zamieszkania. Rok szkolny trwa 180 dni i podzielony jest na dwa semestry.
Do treści nauczania należą:

> Przedmioty obowiązkowe:
język turecki, matematyka, przedmioty przyrodnicze, przedmioty ścisłe, przedmioty społeczne, prawa obywatelskie i prawa człowieka, historia reform w Republice Turcji (Türkiye Cumhuriyeti, TC) i ideologia Atatürka, język obcy, religia i etyka, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne, zasady ruchu drogowego i pierwsza pomoc oraz różne zajęcia indywidualne i grupowe.

> Przedmioty fakultatywne:
np. informatyka, dramat, sztuka przemawiania i pisania, drugi język obcy, turystyka, rolnictwo i hodowla zwierząt oraz rzemiosło lokalne.
W klasach I-III nie wprowadza się egzaminów, uczniowie oceniani są na podstawie stopni zdobywanych w ciągu roku, jednak
w klasach IV-VIII z każdego przedmiotu w ciągu semestru przeprowadzane są co najmniej dwa egzaminy. Osiągnięcia uczniów ocenia się w skali od 5 (wybitne) do 0 (niedostateczne).

Warunkiem promocji do następnej klasy i ukończenia kształcenia obowiązkowego jest uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, która jest nie mniejsza niż 2 w każdym semestrze roku szkolnego.
(kształcenie ponadobowiązkowe)
Prowadzą licea ogólnokształcące, wieloprofilowe, językowe, religijne, licea o profilu ścisłym, sztuk pięknych, a także szereg liceów anatolijskich (ich cechą kluczową jest to, że niektórych przedmiotów uczy się w języku obcym, głównie angielskim, niemieckim i francuskim, a cykl kształcenia obejmuje rok przygotowawczy, pozwalający osiągnąć biegłość w danym języku.
Prowadzi się w technikach dla dziewcząt i chłopców, średnich szkołach zawodowych handlu i turystyki, edukacji religijnej i zdrowotnej. Większość tych szkół funkcjonuje również jako placówki anatolijskie, a zatem obejmuje przygotowawczy rok nauki języka obcego.
Obejmuje ono szkoły ogólnokształcące, zawodowe i techniczne, które prowadzą co najmniej 3-letnie kształcenie dla absolwentów szkoły obowiązkowej.
•Kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia
•Kształcenie zawodowe i techniczne na poziomie średnim II stopnia
Warunki przyjęć zależne są od rodzaju szkoły, w niektórych z nich (tj. licea ogólnokształcące i wieloprofilowe) nie przeprowadza się egzaminów wstępnych, w innych natomiast (tj. liceach anatolijskich, technikach i szkołach zawodowych) egzaminy wstępne są obowiązkowe.
Przyjęcia do szkół średnich II stopnia odbywają się również zgodnie z systemem wcześniejszych zapisów i rozdziału miejsc oraz na podstawie średniej ocen. Programy nauczania obejmują wspólne dla wszystkich uczniów przedmioty ogólnokształcące, przedmioty kierunkowe do wyboru oraz związane z profilem/dziedziną przedmioty fakultatywne, które uczniowie mogą wybierać zgodnie ze swoimi preferencjami. Po uzyskaniu pozytywnych wyników na zakończenie szkoły średniej II stopnia, uczniowie otrzymują Lise Diploması (świadectwo ukończenia szkoły średniej), posiadanie tego dokumentu jest wstępnym warunkiem przyjęcia na studia wyższe.
Uczelnie dzielą się na uniwersytety (Üniversiteler) i wyższe szkoły techniczne (Yüksek Teknoloji Enstitüleri).

Składaja się z jednostek takich jak: wydziały, instytuty oraz szkoły podyplomowe (działające w obrębie uniwersytetów).
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest posiadanie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły średniej i uzyskanie odpowiednich wyników z Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS – egzaminu selekcyjnego dla kandydatów).

Jest on centralnym uniwersyteckim egzaminem wstępnym, który przeprowadza się na ogół podczas jednej sesji w maju, w tym samym czasie w całej Turcji. Egzamin składa się z dwóch części, w której jedna pozwala ocenić umiejętności wysławiania się przez przyszłych studentów, a druga ocenia ich umiejętności operowania liczbami. Ich pozytywny rezultat decyduje o przyjęciu na 4-letnie studia prowadzące do pierwszego dyplomu.
Uniwersytety przyznają tytuł zawodowy Lisans Diploması (licencjat) po studiach I stopnia i Yüksek Lisans Diploması (magister) po studiach II stopnia. Tytuł licencjata przyznaje się po ukończeniu z pozytywnym wynikiem 4-letnich studiów uniwersyteckich w pełnym wymiarze.
Tytuł magistra przyznaje się po ukończeniu z pozytywnym wynikiem kolejnych dwóch lat studiów uniwersyteckich w pełnym wymiarze (lub 1,5 roku w przypadku programów magisterskich, które nie wymagają napisania pracy).
Absolwenci studiów magisterskich mogą uzyskać stopień naukowy doktora (Doktora Diploması) po ukończeniu kolejnych czterech lat studiów.

Roczną wysokość opłat, jakie uczelnie pobierają od studentów, ustala Rada Szkolnictwa Wyższego, uwzględniając czas trwania studiów na wybranym kierunku i charakter danej uczelni. Co najmniej 50% opłat za każdego studenta pokrywa państwo.
Religia
W Turcji dominującą religią jest islam. Według szacunkowych danych muzułmanie stanowią nieco ponad 96% ludności Turcji. Pozostali to głównie chrześcijanie, Żydzi, bahaiści oraz ateiści i agnostycy. Konstytucja turecka gwarantuje wolność wyznania.

*Religijne muzułmanki tureckie noszą ubrania zakrywające większość ciała oraz chusty na głowach. Chust do niedawna nie wolno było nosić żadnym urzędniczkom państwowym, nie mogły zakładać ich również studentki państwowych uniwersytetów, teraz jednak uległo to zmianie.
Full transcript