Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappijleer SE-2

No description
by

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappijleer SE-2

H1. Wat is politiek?
Deelvraag: Wat is politiek en waarin verschilt een democratie van een dictatuur?
H3. Politieke partijen
+ Politieke partijen van links naar rechts

+ Positie politieke partijen
H2. Politieke stromingen
Welke verschillende politieke stromingen zijn er en wat willen ze?
Maatschappijleer SE-2
Parlementaire democratie
Kern vraag; Op welke manier kan Nederland volgens jou het beste geregeerd worden?
H4. Verkiezingen
We kiezen politici op verschillende niveaus:
het Europese Parlement
de Tweede kamer
Provinciale Staten
de gemeente raad
H5. De regering
H6. Het parlement
"Wat doet het parlement en hoe is de taakverdeling met de ministers?"
H7. Gemeente en provincie
"Wat wordt er op provinciaal niveau geregeld en wat op gemeentelijk niveau?"
H8. Politiek in de praktijk
" Hoe verloopt de politieke besluitvorming en wie zijn daarbij betrokken? "
H9. Internationale politiek
+ Case: Nederland of de Verenigde Staten van Europa?
Algemeen belang
openbare orde en veiligheid
buitenlandse betrekkingen
infrastructuur
welvaart
welzijn
onderwijs
Democratie
"een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming"
Kenmerken parlementaire democratie
Burgers hebben
politieke grondrechten
Ook de regels voor de
politieke besluitvorming
zijn grondwettelijk vastgelegd
Er zijn
vrije media
Dictatuur
' is alle macht in de handen van één persoon of een kleine groep mensen'
Kenmerken dictatuur
De gehele
politieke macht
is in de handen van een kleine groep
Grondrechten worden niet beschermd
Er bestaan
geen

vrije pers (censuur)
Oppositiepartijen zijn verboden
Er is een grote politieke rol voor de
militairen
Er is sprake van
verkiezingsfraude
+ Hoe vrij is de wereld?
Hoe vrij is de wereld?
Ideologieën
' een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving'
Progressief en Conservatief
Links en Rechts
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Directe democratie
Indirecte democratie
Parlementaire democratie
volk neemt de beslissing
het parlement neemt de beslissing
volk verkiest vertegenwoordigers die de beslissing nemen
(autocratie)
Fascisten
Religieuze dictatuur
Militaire dictatuur
zeer nationalistisch en wijzen democratie af. Liever kiezen zij voor sterke leiders die zelfstandig, zonder democratie, besluiten nemen
Geestelijke leiders, houden toezicht op de politici en controleren of zij zich houden aan de regels
Als het leger een lange tijd aan de macht is
waarden en normen
sociaaleconomische verhoudingen
machtsverdeling in de samenleving
Progressief:
vooruitstrevend
, de maatschappij willen veranderen
Conservatief:
behoudend
, nog verder betekend
reactionair
NEW
OLD
Links
Rechts
gelijkwaardigheid
gelijke kansen in onderwijs, inkomen en werk
zwakkeren beschermen
actief
opstellen
eigen verantwoordelijkheid
vrijheid van mensen
burgers en bedrijfsleven moeten eigen zaakjes oplossen
passief
opstellen
terughoudende overheid, die rust en orde handhaven
politiek midden
Vrijheid
Persoonlijke vrijheid
Economische vrijheid
Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven
Terug houdende overheid die orde en gezag handhaaft
Gelijkwaardigheid
Eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht
Bescherming van de zwakkeren
Benadrukt de rol van de overheid op sociaaleconomische terrein
Sturende overheid
om sociale gelijkheid tot stand brengen
Harmonie
Gespreide verantwoordelijkheid
Zorgzame samenleving
Benadrukt de verantwoordelijkheid van burgers voor elkaar
Aanvullende rol van de overheid
ter ondersteuning van particuliere organisaties
Wat is een politieke partij?
Soorten partijen
Functies politieke partijen
Verschillen PP & Actie-/belangengroepen
' een groep mensen met dezelfde ideeën over de manier waarop onze samenleving het beste bestuurd kan worden.'
Actiegroepen
Belangenorganisaties
houden zich bezig met een bepaalde doelstelling en voeren actie als ze dat nodig vinden.
behartigen de belangen van een bepaalde groep mensen
Politieke partijen
Actie-/belangengroepen
hebben ideeën over de samenleving als geheel
wegen verschillende belangen van groepen af
willen politieke macht en bestuurlijke verantwoordelijkheid
doen mee aan verkiezingen
zijn vertegenwoordigd in politieke organen
hebben ideeën op een specifiek terrein
komen op voor belangen van een groep
willen wel politieke invloed, maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid
doen niet mee aan verkiezingen
zijn hooguit vertegenwoordigd in adviesorganen
Partijen op basis van
ideologie
One-issue partijen
richten zich op één aspect van de samenleving en hebben daar een duidelijk standpunt over
Protest partijen
ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek
Populistisch partijen
ontstaan deels uit protest, maar hebben vooral de bedoeling op te komen voor de stem van de 'zwijgende massa'
Niet-democratische
partijen doen nauwelijks mee aan de verkiezingen
Taken:
integratie functie
informatiefunctie
participatie functie
selectie functie
Wie mogen er in Nederland stemmen en hoe verlopen de verkiezingen?
Kiesrecht
Actief kiesrecht: alle Nederlanders van 18 + mogen stemmen
Passief kiesrecht: het recht om je verkiesbaar te stellen
Zetelverdeling
Evenredige vertegenwoordiging:
elke partij het aantal zetels krijgt dat in verhouding is met het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen
De strijd om de kiezer
Zwevende kiezers:
kiezers die niet bij elke verkiezing op hetzelfde partij stemmen

Tv- en internet democratie: grote rol van de media, door: tv-debat, websites als; stemwijzer, kieskompas, en politici die twitteren
Regering
Kabinet
Ministerraad
Koning
+
Ministers +
Staatssecretarissen
Ministers
+
Staatssecretarissen
Ministers
Kabinetsformatie
het samen globaal eens zijn over het toekomstige beleid
samen de steun hebben van de
meerderheid
van de Tweede Kamer, dus ten minste 76 leden (de helft + 1)
Verloop van kabinetsformatie
#1 Adviezen


#2 De informateur begint


#3 De formateur maakt het af


#4 Op het bordes

Welke partijen
het beste een kabinet kunnen gaan vormen
De koning(in) benoemt een
informateur
Omdat er verschillende standpunten zijn laat de informateur hun
compromissen
sluiten
Als dat lukt is een
coalitie
mogelijk: s
amenwerkingsverband van twee of meer partijen
Daaruit komt het
regeerakkoord
, de hoofdlijnen van het beleid
Formateur kiest geschikte ministers en staatssecretarissen
Als de formateur klaar is benoemt de koning(in) de ministers en staatssecretarissen
REGERING
Staatshoofd
en
Ministers
PARLEMENT
Eerste
en
Tweede Kamer
dient wetsvoorstellen en begrotingen in bij...
verantwoordt zich tegenover ...
controleer of wetten correct worden uitgevoerd door...
keurt wetsvoorstellen goed, zodat die uitgevoerd kunnen worden door ...
a.k.a Staten-generaal
Senaat
Fractie =
de groep vertegenwoordigers van een politieke partij in een gekozen orgaan
Oppositiepartijen =
alle partijen die niet in de regering zitten

Belangrijke taken van het parlement:
Wetgevende taak:
Controlerende taak:
Stemrecht bij wetsontwerpen
Het
budgetrecht
om de rijksbegroting wel of niet goed te keuren
Het
recht van initiatief
biedt Tweede Kamerleden de mogelijkheid om wetsonderwerpen in te dienen.
Het recht van
amendement
.
Het recht om
schriftelijke vragen te stellen
Het recht van
interpellatie
Het recht op
parlementaire enquête
Het recht om een
motie
in te dienen
Hoe komt een wet tot stand?
1. Er is een maatschappelijk probleem

2. Een minister of Tweede kamerlid maakt een wetsvoorstel

3. De Tweede Kamer debatteert over het wetsvoorstel

4. Tweede Kamerleden dienen amendementen in

5. De Tweede Kamer stemt over het definitieve wetsvoorstel

6. De Eerste kamer stemt over het wetsvoorstel. Zij mogen geen aanpassing meer maken

7. De koning(in) en de verantwoordelijke minister ondertekenen het wetsvoorstel

8. De wet wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet automatisch van kracht.
Decentralisatie
De Provincie
De Gemeente
Provinciaal bestuur
Gemeentebestuur
"Hoe werken we samen met andere landen?"
De Europese Unie
Bestuur van de EU
Europeanisering en soevereiniteit
SYSTEEMMODEL
Burgers
Ambtenaren
Media
Een goede democratie
gedecentraliseerde eenheidsstaat =
de gedetailleerde invulling wordt aan lagere overheden overgelaten.
'Decentraal wat kan, centraal wat moet'
beter op de hoogte zijn van de situatie en dus ook beter kunnen beoordelen wat er nodig is;
dichter bij de burgers staan en de burgers het bestuur dus ook makkelijker kunnen aanspreken
belangrijkste taken:
ruimtelijke ordening
milieu
structuur visie
elk 4 jaar verkiezingen
Provinciale Staten = de gekozen vertegenwoordigers
De voorzitter van zowel Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten is de Commissaris van de Koning(in)
de gedeputeerden = zijn de ministers op provincie niveau
vertrouwenscomissie
Streekplannen
Bestemmingsplannen
deze decentralisatie zorgt voor : beter 'maatwerk' aan de burgers, en financieel belang
Gemeente raad
College van Burgemeester en Wethouders (B&W)
Elke 6 jaar burgemeester benoemen
Invloed op de politiek:
Stemmen
Lid worden
Contact
Een verzoek indienen
De media benaderen
Een bezwaarschrift
Overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
Pressiegroepen
Pressiegroepen:
zijn groepen die proberen invloed uit te oefen op de politieke besluitvorming

Dat doen ze vaak door te
lobbyen
Vijf politieke functies:
Een informatieve functie
Een onderzoekende of agenda functie
Een commentaar functie
Een spreekbuis functie
Een controleerde functie
persvrijheid
meningsvorming
pluriform aanbod
Door te luisteren naar burgers en
pressiegroepen legitimeren politici hun macht
Daarnaast vergroot deze wisselwerking de
betrokkenheid van burgers
soevereiniteit:
het recht om zelf te bepalen welke regels worden vastgesteld
' eenheid in verscheidenheid'
Europese commissie (een regering)
Raad van Ministers
Het Europees Parlement
Hof van Justitie
Europese Centrale Bank
Scheiding van machten
Nationale soevereiniteit
Full transcript