Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын цалин, шагнал,урамшууллын систем

No description
by

Bayartsetseg Baypa

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын цалин, шагнал,урамшууллын систем

Байгууллагын цалин, шагнал,урамшууллын систем
1.Үндсэн цалин
Тухайн ажилтны албан тушаал хариуцлагын түвшин ур чадвар туршлагаас хамааран ажил олгогч ажилтан хоёрын хооронд тохиролцсон хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ.

3. Нэмэгдэл хөлс
Ажилтны үндсэн цалингаас хуулинд заасан тодорхой хувиар тооцож олгодог ажил , албан тушаал хавсран ажилсны хөлс, илүү цагийн хөлс, ашгийн хувиарлалт гэх зэрэг орно.
Цалин Урамшууллын Системийг боловсруулахад дараах зүйлсийг анхаардаг.
Цалин,Шагнал урамшууллын систем
Цалин ба урамшуулалийн гүйцэтгэх үүрэг
Цалин урамшуулал нь үндсэн 3 үүрэгтэй.Үүнд ;
1.Эдийн засгийн / Хэрэгцээ шаардлагаа хангах/
2.Нийгмийн/ Бусдын хэрэгцээ шаардалагыг хангах/
3.Ёс суртахууны /Нийгмийн өмнөх хариуцлагаа ухамсарлах/
Алтан гар барилт
Цалингийн энэ хэлбэрийг ажил олгогч эзний сонирхож ажилд авахыг хүссэн нэн чадварлаг хувь хүмүүст төлдөг.Тэдэнд ажилд орход нь байгууллагын жишиг цалин шагнал урамшууллыг үл харгалзан маш өндөр цалин хөлс шагнал урамшууллыг олгодог бөгөөд тогсон хэмжээ байхгүй.
Алтан аргамж
Цалингийн энэ хэлбэрийг зах зээлийн хүнд дарамтын хариу болгон ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулж өрсөлдөөний явцад байгууллагаас гарч явхаас урьдчилан сэрэмжлэх, шилдэг сайн ажилтнуудаа тогтоон барьж байх зорилгоор ашигладаг.
Цалин хөлс гэж юу вэ?
Тухайн байгууллага ажилтныг ажилд авсан тухай амаар болон бичгээр байгуулсан гэрээний дагуу түүний хийж гүйцэтгэсэн,эсвэл гүйцэтгэвэл зохих ажил үйлчилгээнийх нь төлөө ажил олгогчоос үндсэн хууль тогтоомж болон гэрээ хэлэлцээрийн үндсэн дээр тогтоон олгож буй аливаа мөнгөн урамшуулал буюу ажлын хөлсийг хэлнэ. Цалин хөлс нь;
1.Үндсэн цалин
2. Хувьсах цалин
3.Нэмэгдэл хөлс
4.Нэмэгдэл
Нийт хөдөлмөрийн урамшууллыг гадаад ба дотоод гэж 2 ангилдаг.
Дотоод шагнал гэдэг нь ажлын хүчинтэй зүйлүүдтэй холбоотой бөгөөд ажил өөрөө ажилитанд олгодог шагнал юм.
Шууд гэдэгт нь хувь хүн ба хамт олонд ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн бэлнээр олгож буй сар,улирал,жилийн цалинг багтаадаг.
Шууд бус урамшуулалд байгууллага хуульд заасан эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалын хөнгөлөлт, баталгаатай ажлын байр ба ажлаар хангах нөхцөл , амралт ба баяр ёслол ,өвчтэй байх үеийн нөхөн олговор юм.
2.Хувьсах цалин
Тухайн ажилтны ажлын гүйцэтгалийн хувь, ур чавараас хамааран тогдоогдох хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ.
4.Нэмэгдэл
Байгууллагаас тухайн ажилтанд үзүүлж буй дэмжлэг туслалцаа, хоол унааны мөнгө,мэргэжлийн нэмэгдэл,гэр бүлд үзүүлэх тусламж гэх мэт.
Урамшууллын хэлбэрүүд
Сар,улирлын ажлын үр дүнгийн өгсөн шагнал
Жилийн эцсийн үр дүнгийн шагнал буюу 13 сарын цалин
Нөөцийн зардлын хэмнэлтийн шагнал
Үүнээс гадна мөнгөн биш хөнгөлөлтүүдийг урамшуулал болгон ашигладаг.
Ажилчдад хөнгөлөлттэй төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэх
Орон сууц машин авхад нь зээл олгох
Сургууль,дамжаанд явхад нь тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлэх
Урамшууллын төрөл хэлбэр
Урамшууллыг хэлбэрээр нь материаллаг ба материаллаг бус, олгох давтамжаар нь байнгын ба нэг удаагийн гэж ангилдаг.
Бүрэн цогц байх ёстой
Ялгавартай байх
Уян хатан байх
Хүрэлцэхүйц хэлбэрийг харуулсан байх
Мэдрэгдэхүйц
Аажмаар шаталсан
Материаллаг ба сэтгэл зүйн хэлбэрийг харуулсан байх
Алтан гар барилт болон Алтан Аргамж гэх аргууд нь Хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөөний давуу байдал олж авахын тулд цалин,тусламж хөнгөлөлтүүдийг нэмэгдүүлсэн байдлаар хэрэглэдэг аргуудыг хэлнэ.
Full transcript