Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน

No description
by

KungNang Ratiporn

on 7 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาของไทย

ก. การนำสมุนไพรมาทำยารักษาโรค
ข. การทำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
ค. การสร้างบ้านสองชั้น
ง. การนวดแผนไทย

ข้อใดคือข้อดีของการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ก. สามารถทำนายการเกิดภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
ข. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค. ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
ง. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของภูมิปัญญาไทย

ก. การเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
ข. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
ค. ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อของมนุษย์
ง. ความรู้ที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ข้อใดกล่าวถึงภูมิปัญญาในการหาสีย้อมผ้าที่มาจากธรรมชาติไม่ถูกต้อง

ก. เปลือกมังคุดให้สีคราม
ข. ขมิ้นชันให้สีเหลือง
ค. อัญชันให้สีม่วง
ง. ครั่งให้สีแดง

แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน
เฉลย ข้อ ค. การสร้างบ้านสองชั้น
เพราะ คนไทยนิยมปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำ
เมื่อยามน้ำหลากทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือน คนไทยแต่ก่อนไม่รู้จักการถมที่ดินหนีน้ำท่วม จึงปลูกบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงซ่ึ่งให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านอีกด้วย
เฉลย ข้อ ก. การเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
เพราะ ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) หมายถึง ความรู้ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจาก การสั่งสมประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของ คนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
เฉลย ข้อ ก. เปลือกมังคุดให้สีคราม
เพราะ น้ำเปลือกมังคุด ให้สีม่วงอ่อนๆ
เฉลย ข้อ ข. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เพราะ การรักษาแบบการแพทย์แผนไทย
เป็นกระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับ
การตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา การป้องกันโรค
หรือการฟื้นฟูสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ซึ่งทำให้การใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีราคาไม่แพงเหมือนการรักษาสมัยใหม่
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยที่เกิดจากลักษณะภูมิศาสตร์

ก. การสร้างบ้านเรือนไทยยกพื้นสูงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข. การแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี
ค. การทำปลาร้าที่จังหวัดมหาสารคาม
ง. การทำบุญในวันเข้าพรรษา
เฉลย ข้อ ก.

การสร้างบ้านเรือนไทยยกพื้นสูงที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะ จ.อยุธยามีแมน้ำสายใหญ่ และเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ในฤดูฝนทำให้น้ำล้นท่วมบ้านเรือน เพราะเหตุนี้
ชาวบ้านจังต้องสร้างบ้านเป็นบ้านยกสูง

ภูมิปัญญาในอดีตมีความสัมพันธ์กับสังคมไทย
ในปัจจุบันอย่างไร

ก. ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น
ข. ทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีพื้นบ้านราคาถูก
ค. ประชาชนหันมาใช้ภูมิปัญญาไทยมากขึ้น
ง. ประชาชนมีฐานะยากจนลง
เฉลย ข้อ ข.
ทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีพื้นบ้านราคาถูก
เพราะ คนไทยในอดีต ส่วนใหญ่จะประดิษฐ์
เครื่องใช้สอยโดยใช้วัสดุ จากธรรมชาติที่หาได้ง่าย
ทำให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้โดยไม่ต้องซื้อ
ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น
ให้แตกต่างกัน

ก. การเลี้ยงดู
ข. สิ่งก่อสร้าง
ค. สภาพแวดล้อม
ง. จำนวนประชากร

เฉลย ข้อ ข. สิ่งก่อสร้าง
ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่มีพื้นฐานจากการเกษตร

ก. การใช้แห อวนเป็นเครื่องมือจับปลา
ข. การใช้เกวียนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ค. การเลือกใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต
ง. การนำพืชผักพื้นบ้านมาเป็นสมุนไพรรักษาโรค

เฉลย ข้อ ข. การใช้เกวียนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
การกระทำใดที่แสดงถึงการเห็นคุณค่าทาง
ภูมิปัญญาไทยและเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ก. เผยแพร่ภูมิปัญญาให้คนในชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
ข. เก็บรักษาภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ไว้อย่างดีไม่มีผู้อื่นรู้
ค. อุดหนุนสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย
ง. นำภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่มาศึกษาและพัฒนา

เฉลย ข้อ ง.
นำภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่มาศึกษาและพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะ
มีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้นด้านใด

ก. ทำให้สังคมสงบสุข
ข. ทำให้ผู้คนมีความสุข
ค. ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว
ง. ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น

เฉลย ข้อ ค.
ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว
ผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่ามีชื่อว่าอะไร

ก. คลองชลประทานแก้มลิง
ข. กังหันน้ำชัยพัฒนา
ค. คลองส่งน้ำแก้มลิง
ง. กังหันลม

เฉลย ข้อ ค.
คลองส่งน้ำแก้มลิง
คำกล่าวที่ว่า “ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
เป็นมรดก ของคนไทย ” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้
ข. เป้นมรดกทางวัตถุที่จับต้องได้
ค. มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ง. มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรษสู่ลูกหลาน
เฉลย ข้อ ง.
มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรษสู่ลูกหลาน
วัตถุประสงค์สำคัญของการตั้งมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพคือข้อใด

ก. เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้
ข. เพื่อฝึกสอนงานศิลปะให้แก่ราษฎร
ค. สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ง. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เฉลย ข้อ ง.
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ก. การนำเส้นใยพืชมาประดิษฐ์เป็นเสื้อผ้า
ข. การใช้เครื่องมือนวดข้าวแทนการนวดด้วยมือ
ค. การสร้างบ้านเรือนยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
ง. การแปรรูปฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูลเพื่อทำยา
รักษาโรค

เฉลย ข้อ ค.
การสร้างบ้านเรือนยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
จอยมีฐานะยากจนจึงโหมทำงานจนล้มป่วยแม่ของ
จอยจึงแนะนำให้จอยรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
นักเรียนคิดว่าข้อใดคือเหตุผลที่แม่ของจอยแนะนำ
เช่นนั้น
ก. รักษาได้ทุกโรค ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค. เหมาะสมกับโรคที่เป็น ง. หลีกเลี่ยงการใช้ยาปลอม

เฉลย ข้อ ข.
ประหยัดค่าใช้จ่าย
รูปแบบของงานเครื่องไม้จำหลัก
มีหลายลักษณะยกเว้นข้อใด

ก. ธรรมาสน์นั่งเทศนาของพระสงฆ์
ข. บานประตูพระอุโบสถ
ค. ตู้เก็บพระไตรปิฎก
ง. โต๊ะลายรดน้ำ

โต๊ะลายรดน้ำ
เฉลย ข้อ ง.
ข้อใดคือบทบาทสำคัญของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการธำรงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย

ก. ทรงเป็นอัครศิลปิน
ข. ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
ค.ทรงพระอักษรและพระราชนิพนธ์แปล
หลายเรื่อง
ง.ทรงฟื้นฟูราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
ถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค

เฉลย ข้อ ง.
ทรงฟื้นฟูราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
ถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค
เพราะเหตุใด ในการก่อสร้างบ้านเรือนไทยส่วนใหญ่
จึงนิยมใช้หลังคาเป็นรูปจั่ว

ก. ความสูงช่วยสะท้อนความร้อนกระจายออกไป
ข. ความสูงของหลังคาช่วยคลายความร้อน
ค. ความสูงของหลังคาทำให้ไม่มีน้ำขัง
ง. เพื่อความสวยงาม

เฉลย ข้อ ค.
ความสูงของหลังคาทำให้ไม่มีน้ำขัง
ข้อใดไม่ใช่ผลงานของพระยาอนุมาน
ราชธน (เสฐียรโกเศศ)

ก.ชีวิตชาวไทยสมัยก่อนและ
การศึกษาเรื่อง ประเพณีไทย
ข. กามนิต วาสิฏฐี
ค. ชั่วฟ้าดินสลาย
ง. นิรุกติศาสตร์

เฉลย ข้อ ค.
ชั่วฟ้าดินสลาย
ถ้านักเรียนต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ แผนไทย นักเรียนควรไปที่ใด
ก. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ค. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ง. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เฉลย ข้อ ก.
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
Full transcript