Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Окончателен годишен доклад по ОПРР 2007-2013

No description
by

Zlatko Stefanov

on 31 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Окончателен годишен доклад по ОПРР 2007-2013

Общ преглед на изпълението на ОПРР 2007-2013 г.
Изпълнение на ПО 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Изпълнение на ПО 2 "Регионална и местна достъпност"
27 октомври 2016 г.
Окончателен доклад за изпълнението на ОПРР 2007-2013
Общ преглед на изпълнението на програмата
Финансова информация за изпълнението на програмата
ОБЩО ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА – 1 642 млн. евро.

ОБЩО СЕРТИФИЦИРАНИ СРЕДСТВА – 1 503 млн. евро или 93,90 % спрямо бюджета на програмата
Очакван размер на нови сертифицирани разходи до края на 2016 г. – 26 405 181 евро.
Общ очакван размер на сертифицирани разходи – 1 529 млн. евро или 95,50 % от бюджета на програмата.

Приключили проекти по ОПРР 2007-2013 г.
Реализирани бяха 1104 проекта на стойност над 3,27 млрд. лв
Основният фокус на програмата беше в следните направления:
- градска среда и интегриран градски транспорт;
- социална, образователна и културна инфраструктура;
- регионална пътна инфраструктура;
- развитие на туристическия потенциал;
- деинституционализация на социални услуги;
- здравна инфраструктура;
- подобряване на жилищните условия,вкл за маргинализирани групи.
Наложени финансови корекции по ОПРР 2007-2013
Изпълнение на заложените цели и индикатори по ОПРР 2007-2013
Индикатори за въздействие на програмата
Постигнати резултати
Изпълнение на целите на ОПРР 2007-2013 г.
Индикатори за резултат
брой проекти за градска среда
Общо договорени средства – 1,915 млрд. евро (стойност по последно сключен анекс към договор)
Подадени 1 934 проектни предложения.

Сключени 1 199 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 1,915 млрд. eвро (стойност по последно сключен анекс към договор).

Прекратени 94 договора на стойност 93,1 млн. евро (стойност по последно сключен анекс към договор).

Значими проблеми и мерки за разрешаването им - основни моменти
Изпълнение на ПО 3 "Устойчиво развитие на туризма"
Изпълнение на ПО 4 "Местно развитие и сътрудничество"
От началото на програмата до момента в УО са регистрирани общо 3 222 бр. сигнали за нередности по ОПРР 2007-2013 г. (проверките по 4 бр. сигнали са в обработка)
От общия брой сигнали по ОПРР, проверките по 1 585 бр. сигнали са приключили с прекратяване;

Проверките по 1 633 бр. сигнали са приключили с установяване и регистриране на нередност;

Брой нередности към октомври 2016 г. - 1 590 бр.

Индикатор "
намаляване на емисиите на парникови газове"
е изпълнен на 98,55%, съгласно отчетени стойности по Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”;
Операция 1.2: „Жилищна политика”, схема BG161PO001/1.1-09/2010 и схема BG161PO001/1.1.-07/2007.

Публикувани общо 26 схеми с общ размер 901 353 588 евро.
Изпълнението на проектите по приоритетна ос 3 за развитие на туризма спомагат за постигане на индикатора, отчита се по данни на НСИ
Постигнат напредък от Фондовете за градско развитие по JESSICA

Стойност на сключени договори за финансиране на проекти за градско развитие:
Схема BG161PO001/1.4-08/2010 Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA
сключени 35 договора за предоставяне на кредит за финансиране на проекти (13 проекта се реализират от Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД и 22 проекта от Регионален фонд за градско развитие АД за Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен)

общата стойност на проектите е 109 260 087,9 евро, в това число средства от ОПРР 30 905 416 евро, съфинансиране от страна на фондовете за градско развитие – 94 347 059 евро и собствен капитал на крайните получатели - 30 115 787,14 евро;

Напредък в изпълнението:

Дял на договорените средства по ОПРР:
ФУГРС ЕАД: 102.7%
РФГР АД: 98,4%

Процент разплащания:
ФУГРС ЕАД: 92%
РФГР АД:66,6%


индикатори за продукт по ос 1:
Изпълнени са общо 505 бр. проекти по ос 1:
• операция 1.1 „Социална инфраструктура“ - 311 бр.;
• операция 1.2 „Жилищна политика” – 5 бр.;
• операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” – 182 бр.;
• операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” – 7 бр.

Информация и публичност по ОПРР 200-2013 г.
Постигнатия процент на изпълнение на индикатора е 87,42%
Основното послание за програмния период 2007-2013 г. е: Оперативна програма „Регионално развитие”:
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ.
Интернет страницата на програмата -
www.bgregio.eu
е интерактивна и достъпна за потребителите.
Всеки от потенциалните бенефициенти може да открие в нея виртуално пространство с информация, която отговаря на неговите търсения.
Изработени и разпространени над 70 000 бр. рекламни материали за ОПРР, както и отпечанати и разпространени над 156 000 брошури
Изработени и поставени над 250 билборда, на територията на цялата страна
Осн0вна цел :популяризирането на оперативната програма
Изработване на информационни материали
Отчетени са постигнати стойности на индикатора за приключени проекти по 11 схеми за БФП, включващи:
- подобряване на образователна, културна и социална инфраструктурата, висшите училища;
- обновяване на държавни лечебни и здравни заведения;
- деинституционализация на социални институции;
- енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;
- социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.
Организирани са над 286 събития: информационни дни и семинари, работни срещи, официални конференции, официални церемонии за подписване на договори, първи копки, откриване на обекти и др.

Проведени са 111 информационни дни /обучения за потенциални бенефициенти
Проведени 16 заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.
Проведени 11 заседания на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020 г
В резултат на приключените 60 проекта по схемата са отчетени изградени 132 броя центъра за настаняване от семеен тип, 19 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 7 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища.

Постигнатия процент на изпълнение на иникатора
"Деца, облагодетелствани от процеса на деинституционализация (бр.)"
е 204,13%.
Постигнати стойности на индикатора са в резултат на изпълнение на следните схеми:
• 17 проекта по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градски агломерации”;
• 21 проекта по схема BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
Развитие на високоскоростен широколентов достъп
Регионална пътна инфраструктура
Трасета на изградена ИКТ мрежа
Териториалният обхват на проекта включва:
29 общински центрове;
24 населени места по трасетата от областния град до общинския център и
67 бр. центрове, оборудвани и функциониращи като точки на присъствие.
По проекта са изградени 927 км. електронно съобщителна мрежа.

Допълнителното население, обхванато от широколентов достъп, е 21 %.
Реализирани са 55 проекта в подкрепа на републиканската пътна мрежа на обща стойност 478 млн. лв., като са рехабилитирани 932 км. пътища 2-ри и 3-ти клас.

За подкрепа на общински пътища са изпълнени 30 проекта на стойност 124,4 млн. лв. Рехабилитираните отсечки са с дължина от 289 км.
В резултат на подобрената транспортната инфраструктура се отчита трайно повишаване на пътникопотока до 29,9 %.
Общ брой проекти за развитие на туризма - 121 бр., при целева стойност 70 бр.;
Брой развити туристически атракции/обекти - 145 бр. при целева стойност 90 бр.
Брой проекти за национален маркетинг и реклама и проекти за развитие на регионални продукти и маркетинг на дестинациите - 40 бр.
Индикатори за резултат
Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции - 1 776 324 души.
Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции (бр.) - 260, при целева стойност от 250
Проекти за междурегионално сътрудничество - 79
Oсигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения
Реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения
Мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
60 проекта/28,3 млн. евро - 73 училища и 64 детски градини => 31 053 облагодетелставани деца и ученици
13 проекта/3,9 млн. евро - площ на укрепени свлачища - 505 хил. кв. м. => облагодетелставно население - 42 451
68 проекта/25,5 млн. евро - 82 училища и 73 детски градини => 29 905 облагодетелставани деца и ученици
62 проекта/26,8 млн. евро - облагодетелствано население - 353 685 души
15 проекта/ 20,6 млн.евро - общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения - 459 001

Големи проекти по ОПРР 2007-2013
Три проекта за интегриран градски транспорт
Интегриран градски транспорт на Бургас - 59,9 млн. евро
Дължина на мрежата от „бързи автобусни ленти“ - 15 км.;
Дължина на мрежата от велосипедни алеи - 55 км.;
Брой закупени автобуси - 67;
Брой на населението, което се ползва от проекта - 329 174 души.

Проект за интегриран Столичен градски транспорт - 36,7 млн. евро
Дължина на рехабилитирания релсов трамваен път - 3,204 км.;
Брой закупени нови тролейбуси - 50;
Електронни информационни табла на спирки на обществения транспорт - 1020 бр.;
Увеличаване на броя на пътуванията с обществен транспорт (пътувания годишно) - 682 000

Интегриран градски транспорт на Варна - 43,8 млн.евро
Дължина на BRT коридор - 14,6 км.;
Дължина на нови велосипедни алеи - 16,34 км.;
Брой закупени автобуси - 70;
Допълнително население, обслужено в рамките на подобрения градски транспорт - 48 118.
Модернизация на противпожарните служби в 86-те градски зони - 48,2 млн. евро -
ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали.
Техническо оборудване и екипировка на дирекциите за пожарна безопасност и защита на населението - 191 автомобила, 1 230 бр. въздушно-дихателни апарати, както и 2 412 бр. комплекти лични предпазни средства
Северна скоростна тангента - 81.5 млн. евро
Дължина на построения път - 16,54 км.
Изградени пътни възли - 5 бр.
Изградени напречни възли - 7 бр.
Изградени големи инженерни съоръжения - 19 бр.
Индикатор "
нетни годишни приходи от международен туризъм"
е изпълнен на 124,2%, отчита се
по данни на БНБ.
Постигнати стойности на индикатора са в резултат на изпълненените проекти за Интегриран градски транспорт на Столична община и 6-те големи града - Бургас, Варна, Повдив, Стара Загора, Плевен, Русе.
147 км. изградена мрежа от велоялеи по проектите;
256 бр. новозакупени транспортни средства за обществения градски транспорт;
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt) - 19,16 kt.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Пламен Илиев
началник отдел „Предварителен контрол и мониторинг“ ГД „ГРР“

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

27 октомври 2016 г., гр. Плевен

Подобряване и ускоряване на процесите по верификация и разплащания към бенефициентите;
Констатирани пропуски/слабости при провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки;
Контрол върху качеството на физическото изпълнение на проектите от страна на бенефициентите;
Укрепване на капацитета на УО на ОПРР;
Укрепване на капацитета на бенефициентите по ОПРР;
По-добро управление и ефективно наблюдение и контрол върху правилното използване на финансовите средства.
Full transcript