Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Агууулга

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Агууулга

Moritz Kempinski & Berthold Kempinski
2. Kемпински зочид буудлын хүний нөөцийн судалгаа шинжилгээ
Агууулга
1. Kемпински зочид буудлын үүсэл хөгжил
2. Kемпински зочид буудлын хүний нөөцийн судалгаа шинжилгээ
3. Kемпински зочид буудлын маркетингийн судалгаа шинжилгээ
4. Дүгнэлт.................
5. Санал....................

Kempinski –ийн Монгол дахь салбар
Ерөнхий захирал Ц.Баатарсайхан
1. Kемпински зочид буудлын үүсэл хөгжил
Тансаг Зочид буудлуудын цуглуулгатай болсон
Зорилго
: Энэхүү судалгааны ажлыг хүний нөөцийн удирдлага, тэднийг тогтвортой ажиллуулах онол арга зүйг судалсаны үндсэн дээр “Кемпински Хаан Палас”-ийн хүний нөөцийн удирдлагын үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа, шинжилгээний дүгнэлтэд тулгуурлан тус компанийн хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Зорилт
: - Хүний нөөцийн удирдлагын онолын тухай ойлголттой болж хүний нөөцийн удирдлагын үүрэг функцүүдийг судлах.
- Кемпински Хаан Палас”- ийн хүний нөөцийн удирдлагын өнөөгийн байдлыг шинжилж, хүний нөөцийн тогтворжилтын судалгаа хийж, дүгнэлт өгөх.
- Дээрх судалгааны дүгнэлтэндээ үндэслэн хүний нөөцийн тогтворжилтыг сайжруулах тухай санал боловсруулна.

Албан тушаал , боловсролын түвшингээр ангилж судалсан.
Дээрхи судалгаанаас үзэхэд 51,7% нь Дээд боловсролтой, 48,3% нь Бүрэн дундаас доод боловсролтой байгаа нь удирдлагын арга барилын хувьд нилээд өвөрмөц, нөхцөл байдалд тохирсон менежмент явуулах, хүний нөөцийн бодлогыг эрчимтэй явуулах, мэргэжлийн сургалтыг төлөвлөгөөтэй зохион байгуулах шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.
Хөдөлмөрийн сахилга зөрчин ажлаас халагдсан байдал
- Графикаас харахад 2012, 2013 онуудад хөдөлмөрийн сахилга зөрчин ажлаас халагдсан хүний тоо өсөх хандлагатай байна. Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийн ихэнх хувийг нь архидан согтуурах, ажил таслах, хулгай зэрэг эзэлдэг.
- Түүнчлэн залуу хүмүүс гадаадад ихээр гарч ажиллаж, амьдрах, өрсөлдөгч байгууллагад өндөр цалинтай ажилд орох сонирхолтой болсонтой холбогдуулан өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсан хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн.

Өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсан байдал
- Өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсан хүмүүсийн ихэнхи нь өрсөлдөгч зочид буудалд ажилд орох, гадаадын улс орнуудад сурах, ажиллахаар явсан байдаг нь судал­гаанаас харагдсан. Дээрх зурагнаас дүгнэхэд сүүлийн жилүүдэд өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсан хүний тоо өсөх хандлагатай байгаа нь төсвийн байгууллагын цалин нэмэгдсэн, мөнгөний ханш байнга унаж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна.


Хүний нөөцийн тогтворжилтын
SWOT шинжилгээ
Давуу тал
Сул тал
- Хүний нөөцийн менежментийн талаар уян хатан бодлого баримталдаг бөгөөд тэдгээр асуудлуудыг цогц байдлаар авч хэрэгжүүлэх зарчимтай.
- Ажиллагсадын ар гэрт тавих халамж анхаарал сайн
- Ажлын байрны нөхцөл баталгаа сайн
- Компаний дотор ажилчдад зориулсан эмнэлэгтэй
- Менежерүүд чадварлаг өндөр боловсролтой

- Ажиллагсдад тавих мэргэжлийн болон ур чадварын шалгуур маш өндөр, сул орон тоог цаг хугацаанд нь хангаж чаддаггүй
- Хөрвөх мэргэжил бүхий ажилтан дутмаг
- Хүний нөөцийн менежерийн ажлын ачаалал их
- Хүний нөөцийн менежер нь ажилтан нэг бүртэй тулж ажиллаж чаддаггүй
- Албан тушаал ахих төлөвлөгөө боловсруулаагүй
- Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг бодлогын түвшинд боловсруулаагүй

Хүний нөөцийн тогтворжилтын
SWOT шинжилгээ
Боломж
Аюул
Хүмүүс нэг байгууллагад харьцангуй тогтвор суурьшилтай ажиллахыг эрмэлзэх болсон
Хүмүүс өөрсдийн мэдлэг боловсролдоо харьцангуй анхаарал тавих болсон.Энэ нь компаний хөгжилд эерэгээр нөлөөлж байна.

Зах зээл дээрх чадварлаг боловсон хүчний төлөөх өрсөлдөөн маш өндөр байна.
Нарийн мэргэжлийн ажиллах хүчийг олох боломж бага байна.

SWOT шинжилгээ хийж дүгнэхэд “Кемпински Хаан Палас” ХХК нь ажиллагсдынхаа нийгмийн хангамжинд онцгой анхаарал тавьдаг боловч ажиллагсдын ажиллах тогтвор суурьшлыг хангах талаар явуулж буй сургалт, идэвхижүүлэлт дутмаг бөгөөд хүний нөөцийн төлөвлөлт бодлогын түвшинд боловсруулаагүй нь харагдаж байна.
“Кемпински”
Зочид буудлын хүний нөөцөд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх
Тус компанид ажиллагсдын тогтворжилтын байдалд хийсэн судалгаанд оролцсон байдлаас үзэхэд 80 хувь нь өндөр цалинтай бол цаашид тогтвортой ажиллана гэсэн хариулт өгсөн нь тус компанид цалингийн шинэ системийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай нь харагдаж байна.
Мөн 21 хувь нь мэргэжлийн сургалт шаардлагатай гэсэн нь уг компанид сургалтын давтамжийг нэмэгдүүлж, ажиллагсадын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээ байгааг харуулж байна.

3. Kемпински зочид буудлын маркетингийн судалгаа шинжилгээ
Судалгааны Зорилго, Зорилт
Зорилго
: Дотоодын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан зочид буудлын зах зээлд “ Кемпински ” зочид буудлын эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх

Зорилт
: - Үнийш бусад өрсөлдөгчийнxтэй адил эсвэл арай дээгүүр түвшинд тогтоох
- Чанартай үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг хангасан үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд санал болгох
- Үйлчилгээний сувагт оролцогчын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
- Идэвхижүүлэлт хурдацтай оновчтой байх

“Кемпински” зочид буудлын үйлчилгээний өрсөлдөгчийн судалгаа
“ Кемпински ”
зочид буудал нь Монголын томоохон олон улсын зочид буудал бөгөөд өрсөлдөгч ихтэй салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг билээ. Өрсөлдөгч байгууллагаар Блю Скай, Туушин зочид буудлуудыг сонгон үйлчилгээнд нарийн шинжилгээ хийн харьцуулав.

“Кемпински Хаан Палас” нь 7 хэлтэсээс бүрдсэн 176 ажилтантай ажиллаж байна.
Full transcript