Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Free CV / Resume Prezi Template

A free Prezi CV / resume template for self promotion. Your classical paper CV is presented on a wooden desk with a pen and cup of coffee. All the elements are movable. Resume includes personal information, education, work experience and place for por
by

Ochirhuyag Urandelger

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Free CV / Resume Prezi Template

Машин сургах арга ашиглан хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийг тодорхойлох нь
Хураангуй
Энэхүү судалгааны ажилд машин сургалтын
аргуудын нэг болох Шийдвэрийн модны аргыг ашиглан тухайн хүний хэв шинжийг үндсэн 4 шинжид таниулахаар зорьсон.
I ОРШИЛ
Орчин үед байгууллагын удирдагчид, хүний нөөцийн
менежерүүд ажлын байранд ажилтныг сонгон шалгаруулахдаа темпераментыг харгалзан үзэж түүний онцлогт тохирсон ажлын байрыг санал болгох болсон.
Иймээс сэтгэл судлаачдын боловсруулсан
хүний хэв шинж тодорхойлох асуултууд болон хариултуудаас шийдвэрийн модны ангилагч ашиглан хамгийн их тохиолддог хэв шинжүүдээр сурган ангилах юм.
Хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийг дараах
байдлаар ангилдаг. Үүнд:
1. Холерик
2. Сангвиник
3. Флегматик
4. Меланхолик
II МАШИН СУРГАХ АРГА
Машин сургалтын арга нь өгөгдлөөс суралцаж
системийг сургадаг хиймэл оюун ухааны нэг салбар юм. Сургах үйлдэл нь өгөгдөл эсвэл хуримтлуулсан туршлагыг ашиглаж оновчтой загварын гаргаж авахын тулд хийж буй програмын гүйцэтгэл юм.

Машин сургах аргад компьютерийн шинжлэх
ухааны сургах үйл явц, сургасан загвар гэсэн үндсэн хоёр хэсэг байна.

1. Дэвшүүлсэн асуудлын оновчлолыг шийдэхийн тулд үр ашигтай алгоритм

2. Үр дүнтэй гаргалгаанд хүрэхийн тулд дэвшүүлсэн алгоритмын шийдэл бүхий сургасан загвар
Машин сургалтын дараах түгээмэл аргууд байдаг.
-
Наве Байес
- Шийдвэрийн модны арга
- Хамгийн их энтропи
- К-д хамгийн ойр хөрш
Шийдвэрийн модны арга
Шийдвэрийн модны загвар
III ТЕКСТИЙН АНГИЛАЛ АШИГЛАСАН ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН
Хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийг тодорхойлох
уламжлалт судалгааг явуулж үр дүнг тооцоолон сургалтын өгөгдлөө үүсгэсэн.

Ангилагчийн танилтын магадлал:
Судалгаанд 20-55 насны нийт 86 хүн
хамрагдсан. Үүнээс 40 нь эрэгтэй, 44 нь эмэгтэй байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 16 холерик, 21 флегматик, 33 сангвиник, 16 меланхолик гэж гарсан.
Туршилтын үр дүнгээс харахад тухайн хэв
шинжийн сургалтын өгөгдөл ихсэх тусам танилтын хувь нэмэгдэж байна.
Асуудал:
- Сургалтын өгөгдлийг судлагааны үр дүнгээс гаргаж авах явцад тухайн хүн өөрийн мэдээллийг буруу оруулснаас танилтын хувь бага гарах.
- Хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийн талаарх зөрүүтэй мэдээллээс болж төөрөлдөх.
Туршлага:
- Тухайн салбарын эксперт мэдлэгтэй хүнээс зөвлөгөө авч үнэний нарийвчлал өндөр бүхий мэдээллээр сургалтын өгөгдлийг бэлдэх.
- Хүссэн үр дүнгээ гаргахын тулд өгөгдлийг оруулахын өмнө урдчилсан боловсруулалтыг сайн хийх.
- Судалгааны онцлогт тохирсон алгоритмыг сонгон авч чадвал өндөр үр дүн үзүүлэх.

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд удирдамжтай
машин сургах аргын нэг Шийдвэрийн модны аргын ID3 алгоритмыг судаллаа. Ингэснээр машин сургах аргын талаар дараах туршлага хуримтлуулсан ба хэд хэдэн асуудлууд тулгарсан.
IV ДҮГНЭЛТ
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Шийдвэрийн модны хамгийн том
давуу тал бол ойлгоход маш хялбархан байдаг. Орой зангилаанаас мөчир зангилаа хүртэл ямар замаар яаж хүрч, шийдвэрийн мод хэрхэн ажиллаж байгааг харах бүрэн боломжтой.
Шийдвэрийн модоо үүсгэхдээ
ID3 (Iterative Dichotomiser 3) алгоритмыг ашигласан.
Алгоритмын дүрэм:
Энтропи
H(S) нь S олонлогийн(өгөгдлийн) тодорхой бус хэмжээний хэмжүүр юм (өөрөөр хэлбэл S олонлогийн Энтропи багц).
Мэдээллийн өсөлт
IG(A) нь, A үзүүлэлт дээр S олонлогийг хуваасны өмнө болон дараа нь гарах энтропийн ялгааг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, А үзүүлэлт дээр S олонлогийг хуваасны дараа S-дэх тодорхойгүй зүйл нь хэр багассныг хэлнэ.Машин сургах арга ашиглан хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийг тодорхойлох нь
О.Урандэлгэр, Д.Золбоо
Full transcript