Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsniveau

No description
by

Walter Fernandes

on 15 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsniveau

Groepsniveau
Groepsplan
Overzicht van onderwijs en zorg, gericht op de onderwijsbehoeften van de groep,
zodat je bewust streeft naar optimaal leren van alle leerlingen. Evaluatie van het aanbod ervoor en de doelen van de komende periode zijn uitgangspunt van het groepsaanbod.

Er wordt gewerkt vanuit de groepsbehoefte naar de individuele behoefte. Wat goed is voor de groep is goed voor het individu.
De leraar doet ertoe!
Een leraar weet wat zijn leerlingen doen, weten, kunnen en willen.

In een positief pedagogisch klimaat wordt beter geleerd:
• Pedagogisch sensitief ( gevoeligheid voor signalen)
• Responsiviteit ( jouw reactie sluit aan op de ander)
• Voorspelbaar zijn
• Communicatief sterk (geven en ontvangen van feedback, oprechte belangstelling, reflecteren op wat je doet)
• Leerlingen weten aan welke doelen er gewerkt worden
• Positieve en veilige werksfeer
• Adequaat klassenmanagement, afwisseling zelfstandigheid en samenwerken

De zes fasen cyclus:
1. Waarnemen
2. Begrijpen
3. Wegen
4. Plannen
5. Handelen
6. Evalueren
http://www.leraar24.nl/video/3408
Werken aan een positief pedagogisch klimaat.
‘ Breed’ informatie vergaren en analyseren, het onderzoeksmatig handelen.
Opzet van de groepsbespreking.
Realistische ambities, bewust plannen en handelen.
Evalueren groepsplan.
Doelen

Ik herken de fasen op groepsniveau.
Ik kan data verzamelen, ordenen en analyseren.
Ik ben mij bewust van mijn rol en taken binnen OGW en HGW, hierdoor kan ik binnen het zesfasenmodel de leerkrachtvaardigheden en de communicatieniveaus benoemen en toepassen.
De Muynck, B, Both, D, Visser Vogel, E .
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren.
Een integrale aanpak van OGW en HGW.
Uitgeverij Coutinho. Bussum 2013.

Hoofdstuk 2, Groepsniveau.

Aanbevolen websites:
• www.leraar24.nl
• www.passendonderwijs.nl
• www.schoolaanzet.nl lezing P.Sleegers over OGW
Interview een collega op je stageschool over OGW en HGW. Vraag hem/haar naar zijn/haar gedachten en ideeën bij het horen van de woorden ‘opbrengstgericht’ en ‘ handelingsgericht’. Wat vindt hij/zij positief en waar liggen de valkuilen?Hoe worden die opgelost?

Klopt het beeld van je collega met wat jij nu zelf over deze benaderingen weet? Kun je dit, bij verschillen, verklaren?


Vandaag behandelen we:
Opdracht
3. Wegen
Bereid het groepsgesprek met de IB-er zorgvuldig voor.

Zie voor hulpmiddelen:
bijlage 2.1
agenda groepsbespreking, blz. 69, 70 ,71

bijlage 2.2
analysemodel beoordeling opbrengsten blz. 72, 73, 74
4. Plannen
Het groepsplan krijgt concreet vorm. De doelstelling - de verwachting van de resultaten - wordt duidelijk geformuleerd.

Vaardigheidsdoelen
: de gemiddelde score op een schaal t.o.v. de landelijke norm.
Tussendoelen
: leiden naar een einddoel.
Methode- en lesdoelen
: DIM model.
5. Handelen
Jij bent de uitvoerder en regisseur van het ‘werkpapier’.
De leraar doet ertoe
is nu optimaal zichtbaar. Alles komt nu aan op vakmanschap.

Stuur je plan eventueel actief en bewust bij. Noteer opvallende observaties.

6. Evalueren
Zijn de geformuleerde doelen gerealiseerd? Zoek naar specifieke redenen waarom wel of niet. Welke zaken zijn voor het nieuwe groepsplan van belang? Reflecteer ook op je eigen didactisch en pedagogisch handelen!

Blijf die onderzoekende houding tijdens het hele proces behouden.
1. Waarnemen
...eerlijk en onbevooroordeeld kijken, luisteren, ruiken,…
Verzamelen van leerlinggegevens en signaleren waar de knelpunten zitten. Dit kan door vrije of systematische observatie van gedrag of werkwijze, het LVS, resultaten methodegebonden toetsen, gesprekken met ouders, voorganger en IB-er, de groep zelf ( zie blz. 44 voor het opzetten van een groepsgesprek).
2. Begrijpen
Wat heeft de groep nodig? Wat vraagt de groep van mij, gesplitst in didactische en pedagogische onderwijsbehoeften ? Zie hulpzinnen blz. 41
Probeer deze twee zo mogelijk in een plan onder te brengen. Begrijp ik wat ik zie?
(je hebt dus kennis van leerstijlen, groepsdynamica, …)

Clusteren:
maak niet teveel individuele groepen met specifieke behoefte.

Convergente differentiatie
is gebaseerd op de minimum doelen van de totale groep. Daarnaast is er een verlengde instructiegroep. (instructie gevoelige-, afhankelijke - en onafhankelijke kinderen)

Ook in
de wijze van leren
kunnen verschillende groepen worden gemaakt; stille plekken, samenwerk plekken, liedjes gebruiken om te automatiseren…

De basisaanpak heeft een doel voor alle kinderen. Daarnaast zijn er acceptabele en realistische streefdoelen van de docent. Uitzonderingen met een aparte aanpak zijn de leerlingen die meer en andere zorgbehoeften hebben.
Twee of drie maal per jaar komen de didactische en pedagogische behoeften van de kinderen aan bod, maar ook de ondersteuningsbehoefte van de leraar. Zijn de ambities t.a.v. het LVS /de Cito gehaald? Samen zoeken naar een verklaring (interne en externe attributie).Dit kan resulteren in een groepsbezoek.
bijeenkomst 2
Full transcript