Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tulajdonszerzési jogcímek és öröklés

No description
by

Hajós Henriett

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tulajdonszerzési jogcímek és öröklés


Eredeti szerzésmód
Származékos szerzésmód
Tulajdonszerzési jogcímek
Öröklés
120. § (1) Aki a dolgot hatósági határozat vagy árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a tulajdonos. Ez a rendelkezés ingatlan árverése esetére nem vonatkozik.
(3) Az állam tulajdonszerzése nem érinti az ingatlan-nyilvántartásba jóhiszemű harmadik személy javára bejegyzett jogokat.
Elbirtoklás
121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.
Gazdátlan javak elsajátítása
127. § Ha a dolognak nincs tulajdonosa, azon birtokbavétellel bárki tulajdonjogot szerezhet.
Átruházás
Vadak, halak és más víziállatok tulajdonjogának megszerzése
133. § (1) Aki idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával a maga számára jóhiszeműen új dolgot állít elő, a dolog tulajdonosának választása szerint köteles a dolog értékét megtéríteni, vagy munkája értékének megtérítése ellenében az új dolog tulajdonjogát átengedni.
Öröklés
Eredeti (originárius) szerzésmód
Származékos (derivatív) szerzésmód
Az öröklés előfeltételei - Mi szükséges ahhoz, hogy örökölhessek?
1.) Halál ténye: A tulajdonos halála.
2.) Öröklési képesség és szerzőképesség. Az Öröklési képessége egybeesik a polgári jogi jogképességgel.
3.) Nem áll fenn kiesési ok
Mi a törvényes öröklési sorrend?
- gyermekek
- távoli leszármazottak
- házastárs
- felmenők és oldalrokonok
Végintézkedés
Jogilag elismert nyilatkozat beletartozik, amelyben az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik.
Based on Jim Harvey's speech structures
Tulajdonszerzéi jogcímek és az öröklés
Tulajdonszerzés: legtágabb értelemben mindazok az esetek, amikor valamely dologra nézve tulajdoni jogviszony jön létre. Az átruházás minden esetben jogcímet tételez fel.
Jogcím: az a jogi cél, a felek által elérni kívánt joghatás, amelynek érdekében a tulajdon megszerzése végbemegy. Leggyakrabban szerződés, ill. vmely szerződéstípus. A magyar jogban érvényes jogcímre is szükség van az átruházáskor.
Szerzésmódok: lényeg a dolog feletti jogi uralom. Tulajdonjogot megszerezni csak azokon a módokon lehet, amelyeket a törvény kifejezetten elismer és szabályoz.
- hatósági határozat/hatósági árverés

- elbirtoklás

- gazdátlan javak elsajátítása

- találás
- átruházás
- termék, termény, szaporulat elsajátítása
- vadak, halak és más víziállatok tulajdonjogának megszerzése
- feldolgozás
-dologegyesülés
- öröklés
Találás
129. § (1) Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, és annak tulajdonjogára igényt tart, megszerzi a tulajdonjogot, ha
a) mindent megtett, amit a jogszabály annak érdekében ír elő, hogy a dolgot a tulajdonosa visszakaphassa, és
b) a tulajdonos a találástól számított egy éven belül a dologért nem jelentkezett.

Hatósági határozat/ hatósági árverés
Árverés: a dolog tulajdonjogának hatósági úton, ill. bírósági végrehajtási eljárásban történő átruházása a legtöbbet ígérő vevőre.
Hatósági határozattal való tulajdonba adásra csak az a hatóság jogosult, amelynek jogszabályban megállapított hatásköre erre a tevékenysége is kiterjed.
A birtoklás tényleges állapota az idő múlása mint jogi tény által jogállapottá változik át. Egyidejűleg tulajdonjogot szűntet meg és keletkeztet.
(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.
123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.
124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha
a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,
b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),
c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a törvény arra az esetre vonatkozik, amikor a dolognak azért nincs tulajdonosa, mert
• nem is volt, vagy
• a korábbi tulajdonos szándékosan felhagyott a tulajdonjoggal.

Kizárt a tulajdonjogszerzés a forgalomképtelen tárgyakon és az állam kizárólagos tulajdonában álló tárgyakon is.

4:65. § [Tulajdonszerzés a gazdátlan javakon]
(1) Gazdátlan ingó dolog tulajdonjogát megszerzi, aki a dolgot tulajdonszerzés szándékával birtokba veszi, kivéve, ha a dolgon való tulajdonszerzést törvény tiltja.

132. § (1) Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként is feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani.
Termékek, termények, szaporulat elsajátítása
Feltétel a jóhiszemű birtoklás. A tulajdonszerzés lehetősége addig az időpontig áll fenn, ameddig a birtokos rosszhiszeművé nem válik, illetőleg ameddig a dolgot tőle a bíróság vagy a jegyző előtt vissza nem követelik.
Feldolgozás
128. § (1) A vadak, továbbá a folyóvizekben és a természetes tavakban élő halak, valamint más hasznos víziállatok - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állam tulajdonában vannak.
(2) A vadászterületen elejtett, elfogott, illetőleg elhullott vad a vadászatra jogosult tulajdonába kerül

Dologegyesülés
134. § (1) Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak aránytalan károsodás vagy aránytalan költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, közös tulajdon keletkezik.
Ha a tulajdonosok bármelyike a közös tulajdont nem kívánja, az, akinek dolga az egyesülés előtt nagyobb értékű volt, választhat, hogy a dolgot a többi tulajdonos kártalanítása ellenében tulajdonába veszi vagy kártalanítás ellenében azoknak átengedi.

(2) A választási jog nem illeti meg azt, aki az egyesülést vagy vegyülést rosszhiszeműen maga idézte elő. Ilyen esetben a rosszhiszemű volt tulajdonos csak a gazdagodás megtérítését követelheti.

117. § (1) Átruházással - ha a törvény kivételt nem tesz - csak a dolog tulajdonosától lehet a tulajdonjogot megszerezni.
(2) A tulajdonjog megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog átadása is szükséges. Az átadás a dolog tényleges birtokba adásával (...) mehet végbe.


A szerződéskötés önmagában nem hozza létre a tulajdonjog átszállását. A tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés hozza létre.
(2) Ha a munka értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog értékét lényegesen meghaladja, a dolog tulajdonosát választási jog nem illeti, csupán a dolog értékének megtérítését követelheti.
(3) Ha a feldolgozó vagy átalakító rosszhiszemű volt, a választás joga minden esetben az anyag tulajdonosát illeti; ha az anyag tulajdonosa az új dolog tulajdonjogát választja, csak gazdagodását köteles megtéríteni.

a.) végrendelet: az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata
b.) öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi
c.) halál esetére szóló ajándékozás: olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje.
források:
http://ptk2013.hu
http://www.tankonyvtar.hu
http://polgarijog.uw.hu
http://www.oroklesijog.hu
Full transcript