Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappijwetenschappen -> Periode 4 -> Werk

No description
by

Theo Brandsma

on 25 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappijwetenschappen -> Periode 4 -> Werk

Periode 1 -> Maatschappijwetenschappen
Katern: WERK
Wat voor de eerste toets
Paragraaf 1,4,5,7
Paragraaf 1
1.1 - Wat is werk?
Alle activiteiten die maatschappelijk en/ of economisch nuttig zijn voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving en/ of de samenleving als geheel.
Functies van werk:
Materiele functie -> om te overleven.
Immateriele functie -> 'het geeft levensvreugd'.
Functies voor de samenleving:
Welvaartsfunctie -> middel tegen armoede.
Sociale functie -> Samenwerken -> samen leven.
Verdelingsfunctie -> middel om geld en macht te verdelen.
Recht op werk?
Sociaal grondrecht.
Taak van de overheid:
" Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid."
De kwaliteit van werk:
- Arbeidsinhoud.
- Arbeidsomstandigheden.
- Arbeidsverhoudingen
- Arbeidsvoorwaarden
1.2 - arbeidsethos
Arbeidsethos -> betekenis die aan werk gegeven word!
Maatschappelijke factoren:
Hoe denkt men over werk?
- Welvarendheid
- Werkloosheid
- Inkomensvoorzieningen
- Maatschappelijke druk
Geschiedenis -> Verschillen in tijd.

Klassieke oudheid -> arbeid is voor slaven.

Middeleeuwen -> Christelijke ethiek 'In het zweet uws aanschijns, zult gij brood eten'.

16de eeuw -> Weber these -> Calvinisten -> Hard werken -> je bent uitverkoren!

Verlichting -> Armoede eigen schuld! Handel je rationeel dan kun je rijk worden! (Adam Smith -> Liberaal kapitalisme)

19de eeuw -> Karl Marx -> armoede is niet je eigen schuld, het is de schuld van de liberalen/fabriekseigenaren/ het kapitaal. Werken is voor hem een nobele zaak!

20ste eeuw -> werk is zelfontplooiing! Totaal andere visie, waarom?
The American Dream!
1.3 - arbeid en sociale positie.
Maatschappelijke positie ->
Plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder.
Sociale stratificatie -> samenleving bestaat uit verschillende lagen -> dus sociale ongelijkheid?
Karl Marx (communisme) -> oorzaak van verschillen = het bezit van productiemiddelen!
Er is een strijd tussen de bezittende klasse en de arbeidersklasse!
19de eeuw.......
Max Weber (1864-1920)
Er zijn drie soorten stratificatie ->

- Klasse -> mensen in dezelfde economische situatie.
- Stand -> groep mensen die verbonden zijn door middel van sociale relaties en aanzien hebben in de maatschappij.
- Partijen -> Effectieve groepen die zich hebben georganiseerd om politieke macht te verwerven.
Deze drie lopen doorelkaar heen!
Sociale mobiliteit
Je kunt dalen en stijgen op de maatschappelijke ladder...
Intergenerationele mobiliteit -> Kinderen hogere maatschappelijke positie dan hun ouders
Paragraaf 4 -> Arbeidsverhoudingen in Nederland
Werkgevers en werknemers -> sociale partners.
Belangen zijn tegenstrijdig?

Maar er zijn ook gemeenschappelijke!
- Gezondheid van het bedrijf.
- Goede sfeer.
4.1 -> de vakbonden
19de eeuw onstaan vakbonden
Waarom?
- Ellende/armoede van de arbeiders.
- Samen sta je sterk!
- Stakingskas!
Wat doen vakbonden?
Belangbehartigen van werknemers

Verschillende categorieen
- Arbeidsorganisatie -> werkverdeling.
- Arbeidsomstandigheden -> veiligheid.
- Arbeidsinhoud -> ruimte voor eigen initiatief van werknemers.
- Arbeidsverhoudingen -> Invloed en inspraak van werknemers.
- Arbeidsvoorwaarden -> werktijden/salaris.
Individueel (ontslag) of collectief! (CAO)
Pressiemiddelen van werknemers -> Staken
Georganiseerde ->
Wilde staking ->
criteria voor een toegestane staking.
- Organisatie door vakbond.
- Vakbonden moet alle andere wettelijke middelen hebben gebruikt.
- Het doel van de staking moet redelijk zijn!
Wat doen de vakbonden?
FNV/CNV/MHP
4.2 - werkgevers
Ook de werknemers verenigen zich!
Grote bedrijven: VNO-NCW
Minder dan 100 personeelsleden: MKB-Nederland.
Doelen van een bedrijf!
1. Winst behalen!


2. continuiteit van het bedrijf.
3. Lage productiekosten.
4. Goedkope grondstoffen, arbeid en kapitaal.
5. Geringe concurrentie.
6. Lage belastingen.
7. Ambitieuze en geschoolde arbeiders.
8. Situatie van arbeidsrust.
Hoe doen zij dat?
- Onderhandelingen met vakbonden.
- Bevorderen van het ondernemersklimaat (lage kosten) + goed contact met buitenland.
- Bevorderen van onderlinge eenheid.
- Ondersteuning van de leden.

Pressiemiddelen -> dreigen met korten op secundaire arbeidsvoorwaarden.
- naar de rechter stappen.
Waar overleggen de sociale partners?
Op drie niveaus
- Landelijk niveau
- Bedrijfstakniveau -> CAO -> AOB
- Bedrijfsniveau -> Ondernemingsraad (OR)
Drie modellen waarop men omgaat met verschillen in mening.
Conflictmodel
Harmoniemodel
Reguleringsmodel -> regelmatig overleg, geen grote beslissingen.
Paragraaf 5 -> de verzorgingsstaat
Collectieve goederen -> wat wij met zijn allen delen en moeten onderhouden. (= kunnen niet individueel geregeld worden)
Krantenbericht:

Huis brandt af en brandweer kijkt toe

Een huis in het Amerikaanse plaatsje South Fulton is volledig afgebrand, omdat de brandweer niet ingreep. Gene en Paulette Cranick keken toe hoe hun huis in vlammen opging en de brandweermannen niets uitvoerden. Door een onbetaalde premie van 75 dollar (ongv. €55,-) mochten ze niet ingrijpen van hun meerdere. Pas toen de vlammen oversloegen naar het huis van de buren, werden de waterslangen uit de brandweerwagens gehaald. De 44-jarige zoon van de Cranicks heeft tijdens de ruzie die ontstond een brandweerchef geslagen. Hier wordt hij voor vervolgd. In afgelegen delen van de staat Tennessee is geen stadsbrandweer aanwezig. Daarvoor is een eigen brandweerdienst opgericht, waarvoor jaarlijks een premie betaald moet worden. De Cranicks hebben dit niet gedaan en hadden daarom geen recht op de service. De eigenaar Jeff Cranick hoopte dat de brandweer toch zou ingrijpen en bood het aanwezige brandweerpersoneel zelfs persoonlijk te betalen. Toch hielpen ze niet. Hij neemt het de mannen niet kwalijk. "Ze voerden alleen bevelen van hogerhand uit."
Vele voorbeelden!

Brandweer
Snelwegen (?)
Gezondheidszorg (?)
Opbouw verzorgingsstaat

19de eeuw -> zie geschiedenis.

Jaren 30 -> economische crisis

Wederopbouw na 1945

Jaren 60 -> economische groei.
Meer vrouwen op de arbeidsmarkt.

Individualisering/ ontkerkelijking.
Jaren 70 -> verzorgingsstaat is voltooid.
Sociale kant
5.2 fundamenten van de verzorgingsstaat.
Sociale grondrechten vastgelegd in de grondwet.

Doel van de verzorgingsstaat:
- Bestaanszekerheid garanderen -> materiële grondslag.
- Welzijn van bevolking -> immateriële grondslag.
Bestaanszekerheid -> sociale verzekeringen.

Werknemersverzekeringen -> alleen voor mensen die werken.

Werkloosheidswet (WW) -> duur en hoogte hang van je vorige baan af.
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) -> max twee jaar, 70% van je loon.
Ziektewet (ZW) -> zelfde als WULBZ alleen voor uitzendkrachten, oproepkrachten en zwange werkneemsters.
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. (WIA) -> voor mensen die langdurig niet kunnen werken. (opvolger WAO)
Volksverzekeringen -> voor iedereen.
AOW -> algemene ouderdomswet -> 65+ hangt van je laatst verdiende loon af.
ANW -> Algemene nabestaandenwet -> iedereen, 70% van het laatst verdinede loon.
AKW -> Algemene kinderbijslagwet. -> Kinderen tot 18 jaar.
ZVW -> Zorgverzekeringswet -> betaal je aan zorgverzekeraar.
AWBZ -> Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. -> PGB -> subsidie om extra steun in te kopen. Rugzakleerling
Sociale voorzieningen -> nooit gewerkt.

Algemene bijstand
WWB -> Wet werk en bijstand -> wasmachine kapot?
TW -> Toeslagenwet -> extra ondersteuning
Wajong -> wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten.
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/economie/werkgelegenheid.html?playurn=urn:vpro:media:program:3184860&currentPage=2
Uitvoering sociale wetten
UWV -> Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
SVB -> Sociale verzekeringsbank.
CWI -> Centrum voor Werk en Inkomen.
Welzijnsvoorzieningen
Huurtoeslag
Maatschappelijk werk
Studiebeurzen
Welzijnswerk
Subsidies
Rechtshulp
Hypotheekrenteaftrek.
Nu 1 -> UWV
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/programma/dus-ik-ben.html?playurn=urn:vpro:media:program:13237133&currentPage=1
Full transcript