Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

haira

hair
by

azaa urgaa

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of haira

Удиртгал 4 жилийн хугацаанд олж авсан маркетингийн онолын мэдлэгээ бататгах, өөрийгөө хөгжүүлэх зах зээлд шинэ чадварлаг боловсон хүчин болж бэлтгэгдэх үндэс болгохын тулд олж авсан онол практикийн мэдлэгтээ түшиглэн мэргэшүүлэх дадлага хийн өөрийн дипломын судалгаа, шинжилгээний ажлыг боловсруулахад энэхүү дадлага ажлын зорилго оршино. АГУУЛГА I.Таван Богд Группын үйл ажиллагааны танилцуулга
II.“Улаанбаатар принт” ХХК-ийн үүсэл хөгжил, удирдлага зохион байгуулалт, үндсэн үйл ажиллагааны танилцуулга
III.“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн гадаад, дотоод орчны шинжилгээ
IV.“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн мэдээлэл судалгааны систем
V.Маркетингийн албаны зохион байгуулалт
VI.“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн зах зээл, түүний хэтийн төлөв
VII.“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн бизнес төлөвлөлтийн орчин
VIII.“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн маркетингийн хольц бүрдэлт
IX.SWOT шинжилгээ
X.“Улаанбаатар Принт ” ХХК-ийн маркетингийн тулгамдсан асуудал
XI.TOWS шинжилгээСАНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
ДҮГНЭЛТ
ХАВСРАЛТ
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Улаанбаатар Принт Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай
Компанийн танилцуулга
“Улаанбаатар Принт” хэвлэх үйлдвэр нь 1997 онд байгуулагдсан хэвлэлийн салбарын ууган компаниудын нэг юм. Одоогоор Улаанбаатар Принт ХХК нь 100 гаруй ажилчидтайгаар Захиргаа, Борлуулалт, Санхүүгийн болон Үйлдвэрлэлийн хэлтсүүдэд хуваагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дараах үндсэн 3 төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Үүнд:
1.Офсет өнгөт хэвлэлийн үйлдвэрлэл
2.Дэвтрийн үйлдвэрлэл
3.Цаасны худалдаа.
Улаанбаатар Принт ХХК
Мэргэшүүлэх дадлагын тайлан Маркетинг 4а Б.Ургахцэцэг Гадаад орчны макро орчны нөлөөлөл
Улс төр хууль эрх зүйн орчин
Хүн ам зүй
Эдийн засаг
Нийгэм, соёл
Шинжлэх ухаан, Технологи
Экологи
Өрсөлдөөн
Олон улс
“Улаанбаатар Принт” ХХК-ийн Маркетингийн орчны нөлөөлөл Микро орчны нөлөөлөл Хэрэглэгчид
Зуучлагчид
Бэлтгэн нийлүүлэгчид
Харилцагч байгууллагууд
Дотоод орчны шинжилгээ Санхүүгийн үзүүлэлт
Ажиллах хүч
Технологи
Нөөц
МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Улаанбаатар Принт ХХК нь нийт 45 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд маркетингийн алба нь тусдаа Таван Богд Группын төв байранд байрладаг. Улаанбаатар Принт ХХК-ийг удирдан 4 хэлтэс ажилладаг. Захиргаа, Борлуулалтын алба, Санхүүгийн алба, Үйлдвэрлэл гэсэн нэгж хэсгээс бүрдэн төв байран дээр ажилладаг.
Зөвхөн үйлдвэрлэл хариуцсан салбар өөрийн байран дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үйлдвэрийн байран дээр дараах зохион байгуулалттайгаар ажилладаг. Үүнд:
•Үйлдвэрийн дарга-1
•Мастер -1
•Технологич -1
•Инженер-1
•Ахлах техникч-1
•Чанар шалгагч-20
•Техникч- 20 хүн тус тус ажилладаг.
“УЛААНБААТАР ПРИНТ” ХХК-ИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ, ТҮҮНИЙ ХЭТИЙН ТӨЛӨВ “Улаанбаатар принт” ХХК нь хэвлэлийн бүх төрлийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болоод хэвлэлийн техник төхөөрөмжийг худалдаалдаг бизнесийн байгууллага юм. Улаанбаатар принт нь үйлдвэрийн газрын зах зээл бөгөөд дараах онцлог шинж чанартай. Үүнд:
•Энэхүү байгууллагын захиалгын тоо хэмжээ 300 ширхэгээс дээш хэмжээтэй учраас худалдан авагчийн тоо цөөн
•Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, техникийн шинж чанартай түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн давамгайлсан япон, солонгос улсаас түүхий эд материалаа нийлүүлдэг.
•Байгууллагын их хэмжээгээр худалдан авах зорилго нь өртгөө бууруулах, орлогоо нэмэгдүүлэх замаар ашгаа өсгөх зорилготой.
•Барааг худалдан авах шалгуур үзүүлэлтүүд өөр өөр байх сонголт хийхдээ дараах зүйлийг илүү анхаардаг.
-Барааны үнэ болоод хамгийн гол нь чанар
-Нийлүүлэлтийн тогтвортой эргэлт, удаан оршин тогтнох байдал
-Нийлүүлэгчтэй хийсэн хэлэлцээрийг чанд мөрдөх
-Техник технологийг үргэлж сайжруулах
-Хэвлэх үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
-Мөн цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
•Улаанбаатар Принт ХХК-ийн худалдан авагчид урт хугацааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах сонирхолтой. Учир нь худалдан авалтын хэмжээ их, тогтмол байх тусам үнээ хямдруулах боломжтой.
•Худалдан авах шйидвэрийг удирдлагын тусламжтайгаар шийдвэрлэдэг.
“УЛААНБААТАР ПРИНТ” ХХК-ИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Санхүүгийн төлөвлөгөө:

Санхүүгийн төлөвлөгөөнд дараах хэсгүүд орно.
Үүнд:
•Нийт орлогын тооцоо
•Үйл ажиллагааны урсгал зардлын тооцоо
• Ашиг/алдагдлын тооцоо
• Алдагдалгүй ажиллагааны тооцоо
•Мөнгөн урсгалын тооцоо орно.

Эрсдэлийн шинжилгээ

Бизнессийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд 4 төрлийн үндсэн эрсдэлийг тооцоолоход болно.
Үүнд:
•Техник, тоног төхөөрөмжийн
• Санхүүгийн буюу зээлийн
•Хүний хүчин зүйлийн
• Хууль зүйн
•Бусад

“УЛААНБААТАР ПРИНТ” ХХК-ИЙН МАРКЕТИНГИЙН ХОЛЬЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ Маркетингийн 4Р
Үнэ
Бүтээгдэхүүн
Идэвхижүүлэлт
Хуваарилалт SWOT ШИНЖИЛГЭЭ “УЛААНБААТАР ПРИНТ” ХХК-ИЙН МАРКЕТИНГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ •Зар сурталчилгаа хангалтгүй явуулдаг.
•Хэрэглэгчид мэдээлэл багатай.
•Хувь хүмүүс рүү чиглэсэн үйлчилгээ бага.
•Нийгэм рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагааг сул зохион байгуулдаг.
•Нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож түүгээрээ дамжуулан өөрийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилах
•Үнийн хэт өндөр байдал
•Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах
•Харилцаа холбоогоо тогтвортой байлгах
•Хуваарилалтын сувгийг сайжруулах гэх мэт энэхүү компанид маркетингийн талаас олон олон үйл ажиллагаа хийх шаардлагатай байгаа нь дээрх судалгааны ажлаас ажиглагдаж байсан.
“УЛААНБААТАР ПРИНТ” ХХК-ИЙН МАРКЕТИНГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Богино хугацаанд:
•Маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд юуны өмнө хамгийн энгийнээс эхлэх шаардлагатай. Маркетингийн хольц дээр тулгуурлан бүхий маркетингийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх хэрэгтэй.
•Идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг тогтмол байлгах
•Борлуулалт сул байгаа салбар төвүүд дээр маркетингийн идэвхижүүлэлтийг сайн явуулах.

Дунд хугацаанд:
•Үнийн бодлогын стандарт зохиуцуулалт маш сайн хийх хэрэгтэй
•Өртөг дээр тодорхой хувь нэмж үнийг тогтоодог аргачлалыг боловсронгуй болгох
•Бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулах

Урт хугацаанд:
•Ирээдүйд дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулж хог хаягдлыг багасгах
•Үйлдвэрийн хаягдал бүтээдэхүүнээр дахин бүтээгдэхүүн өөрийн нэрээр үйлдвэрлэх /нойлын цаас/
•Монголдоо анхдагч шинэлэг үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж амжилттай ажиллах

ДҮГНЭЛТ Анх 1997 оноос хойш хэвлэлийн салбартаа анхлан байгуулагдаж, тасралтгүй үйл ажиллагаагаа амжилттай зохион байгуулж байгаа томоохон үйлдвэрийн байгууллага юм. Одоогоор 45 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Улаанбаатар Принт ХХК-ийн бусдаас ялгагдах гол онцлог бол эх орондоо анх удаа монгол дэвтэр үйлдвэрлэж байгаагаараа илүү манлайлагч үйлдвэр юм. Техник технологийн хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт Япон улсын тоног төхөөрөмжийг ашиглан үйлдвэрлэлээ 3 ээлжээр явуулж байна.
Дадлагад гарч байх хугацаандаа энэхүү байгууллагын туршлагаас хуваалцаж өөртөө практик мэдлэгийг үйлдвэрлэл талаасаа суралцлаа. Дадлагын хугацаанд өөрийн мэргэжил талаасаа судлан авч үзэхэд маркетингийн бодлого, хэрэгжүүлэлт хамгийн чухал хэрэгтэй гэдгийг ажиглалаа. Хэдийнээ олноо танигдсан үйлдвэрийн байгууллага боловч өрсөлдөгчид олширч байгаа энэ үед өөрийн бүтээгдэхүүний чанар, сонголт зэрэг олон давуу талтай байгаа ч маркетингийн үйл ажиллагаандаа илүү анхаарч эх орондоо цоо шинэ технологийг нэвтрүүлж өөрийн дахин боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах боломжтой үйлдвэр гэдэг нь эргэлзээгүй юм.
Өнөөдрийн байдлаар монголд 30 гаруй хэвлэлийн үйлдвэр ажиллаж байгаа хэдий ч Улаанбаатар Принт ХХК-тай дүүцэхүйц бүтээгдэхүүний чанар, загвар, техник технологи, бүтээгдэхүүний нэр төрлөөрөө өрсөлдөх цөөн хэдэн компани байна. Өрсөлдөгчөөсөө ялгарах маш олон давуу талтай учраас цаашид зах зээл дээрээ тэргүүлэх байр сууриа хадгалж олон жил амжилттай ажиллах үйлдвэрийн байгууллага байж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
TOWS ШИНЖИЛГЭЭ Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Full transcript