Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bible in a year

No description
by

Rebeca M

on 8 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bible in a year

sau....
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

1 Ianuarie
Geneza 1-3
"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din tărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viată, şi omul s'a făcut astfel
UN SUFLET VIU
"
Sunt
un
suflet !
Geneza 2:7
7
1
2
3
4
5
8
Geneza 1-3
" Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţtărâna pământului,
i-a suflat în nări suflare de viată, şi omul s-a făcut astfel .....
Geneza 2:7
IANUARIE
Geneza 4-7
ianuarie
un suflet viu. "
Priveste zilnic in oglinda sufletului !
"Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit;
dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă;
dorinta lui se tine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”
G
e
n
e
z
a
ianuarie
Geneza 8-11
"Aşa a şi făcut Noe:
a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu."
4
:
7
Geneza 6:22
2014
ianuarie
"... curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; şi ....
... Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi
şi dintre toate vietuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură."
Geneza 9 : 13-15
Iov 1-5
„Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.... Iov 2:3
"...Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui." Iov 2:10
..El se tine tare în neprihănirea lui..."
"Cuvintele tale (Iov) au ridicat pe cei ce se clătinau şi ai întărit genunchii care se îndoiau." Iov 4:4
ianuarie
Iov 6-9
„Ştiu bine că este aşa. Şi cum ar putea omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
A Lui este întelepciunea şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? "
Iov 9:3,4
"Şi eu, cum să-I răspund? Ce cuvinte să aleg?
Chiar dacă aş avea dreptate, nu I-aş răspunde...
...Nu pot decât să mă rog Judecătorului. "
"El mută deodată muntii şi-i răstoarnă în mânia Sa. Zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii. Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi tine stelele sub pecetea Lui. Numai El întinde cerurile şi umblă pe înăltimile mării. El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Ralitele şi stelele din ţtinuturile de miazăzi. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr."
Iov 9: 5-10
6
ianuarie
Iov 10-13
"La Dumnezeu este întelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.
El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.
El are puterea şi întelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe altii." Iov 12:13-16
"Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreti să-L înşelati cum înşelati pe un om?" Iov 13:9
"Nu vă înfricoşează măretia Lui?
Şi nu cade groaza Lui peste voi?" Iov 13:11
"El ţtine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc." Iov 12:10
ianuarie
Iov 14-16
"Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat odrăsleşte din nou şi iar dă lăstari.
Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în tărână, înverzeşte iarăşi de mirosul apei şi dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou." Iov 14:7-9
"Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în tărână. Plânsul mi-a înroşit fata şi umbra mortii este pe pleoapele mele....

..Totuşi ...
...n-am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată." Iov 16:17
Ianuarie
ianuarie
Iov 17-20
"Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.
Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu." Iov 19:25-27
Iov 9:14,15
9
ianuarie
Iov 21-23
"Dar nu cumva Îi vom da noi învătătură lui Dumnezeu, Lui care stă şi judecă pe cei de sus?" Iov 21:22
"M-am ţtinut cu pasul meu după pasul Lui, am păzit calea Lui şi nu m-am abătut din ea. De la porunca buzelor Sale nu m-am depărtat, la sânul meu am tinut ascunse cuvintele gurii Sale." Iov 2: 11, 12
10
ianuarie
Iov 24-28
"Către cine se îndreaptă cuvintele tale?
Şi al cui duh vorbeşte prin tine? " Iov 26:4
„Iată, frica de Domnul
, aceasta este întelepciunea;
depărtarea de rău,
este pricepere.”
Iov 28:28
11
Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban.
Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior.
Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.
"Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei." Iov 29: 12, 13
"Când li se muia inima, le zâmbeam şi nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea."
Iov 29: 24
ianuarie
IOV 29-31
12
ianuarie
Iov 32-34
"Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul,
dar omul nu ia seama." Iov 33:14
"Dacă nu S-ar gândi decât la El,
dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
tot ce este carne ar pieri deodată,
şi omul s-ar întoarce în ţtărână."
Iov 34:14
13
ianuarie
Iov 35-37
"Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!" 35:14
"De aceea oamenii trebuie
să se teamă de El;
El nu-Şi îndreaptă
privirile spre cei ce se cred
întelepti.” 37:24
" Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheata..."
37:10
14
Iov 38-39
"Cine a deschis un loc de scurgere ploii şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului, pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni; pentru ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încoltească şi să răsară iarba?
Are ploaia tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă?
Din al cui sân iese gheata şi cine naşte promoroaca cerului, ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi fata adâncului să se întărească?..." Iov 38:25-30
"Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii.... " Iov 38: 1
15
ianuarie
"Cine Mi s-ar împotrivi în fată? Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu." Iov 41:10, 11
„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în tărână şi cenuşă.”
Iov 40-42
"Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese." Iov 42:10
16
Geneza 12-15
ianuarie
„Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”
Gen. 15:1
"Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire." Gen. 15:6
17
ianaurie
Geneza 16-18
„Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană."

17:1b
"Este oare ceva prea greu pentru Domnul?..."
"Bărbatii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma.
Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului."
18
Geneza 19-21
Ţ"Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare." Gen. 19:26
"Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.Ţ" Gen 20:6
"Dumnezeu a auzit glasul copilului; şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este."
Gen. 21:17
19
Geneza 22-24
„Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţtara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţti-l voi spune." Gen. 22:2
„Fiule”, a răspuns Avraam
, „Dumnezeu însuşi va purta grijă
de mielul pentru arderea
de tot.”
"Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru."
20
Geneza 25-26
"Îti voi înmulti sământa, ca stelele cerului; voi da semintei tale toate ţtinuturile acestea;
şi toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sământa ta, ca răsplată,
pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut,
a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.” Gen. 26:4, 5
21
Geneza 27-29
"Iată, Eu sunt cu tine;
te voi păzi pretutindeni
pe unde vei merge
şi te voi aduce înapoi în tţara aceasta;
căci nu te voi părăsi,
până nu voi împlini ce-ti spun.”
Gen. 28:15
" Domnul a văzut că Lea nu era iubită; şi a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă."

22
Geneza 30-31
"Dumnezeu Şi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o şi a făcut-o să aibă copii." Gen 30:22
Dacă n-aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu,
pe Dumnezeul lui Avraam,
pe Acela de care se teme Isaac,
mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale.
Dar Dumnezeu a văzut suferinţa mea şi osteneala mâinilor mele
şi ieri noapte a rostit judecata.”
"
23
"Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată credincioşia, pe care ai arătat-o faţă de robul Tău; ..."
Gen 32:10
24
Geneza 35-37
"...căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”
Geneza 35:3
25
"El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său:
„Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic
din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are.
El nu este mai mare decât mine în casa aceasta
şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine,
pentru că eşti nevasta lui.
Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare
şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
Geneza 38-40
26
Geneza 41-42
" Iosif a răspuns lui faraon:
„Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon!”
Geneza 41:16
„Am putea noi oare să găsim un om ca acesta,
care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” Gen. 41:38
27
"Aşa că nu voi m-ati trimis aici, ci Dumnezeu;
El m-a făcut ca un tată al lui faraon,
stăpân peste toată casa lui şi cârmuitorul
întregii tţări a Egiptului." Geneza 45:8
Geneza 43-45
28
Geneza 46-47
"Eu însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu însumi te voi scoate iarăşi de acolo; iar Iosif îti va închide ochii.”
Geneza 46:4
29
Geneza 48-50
"În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!" Geneza 49:18
"
Iosif le-a zis: „Fiti fără teamă;
căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?
Voi, negreşit, v-ati gândit să-mi faceti rău:
dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viata
unui popor în mare număr."
Geneza 50:19,20
30
Exod 1-3
"Dar moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului: ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască." Exod 1:17
"Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.”.... „Domnul Dumnezeul părintilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” Exod 3:14, 15
31
Exod 4-6
"Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului?
Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb?
Oare nu Eu, Domnul?
Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi
te voi învăta ce vei avea de spus.” Exod 4:11, 12
Februarie
1
februarie
Exod 7-9
"Faraon s-a întors de la râu şi s-a dus acasă; dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri." Exod 7:23
" Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea, şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul." Exod 9:16
2
Exod 10-12
"Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: „Până când ai de gând să nu vrei să te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească"
Exod 10:3.
3
Exod 13-15
"Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeti de nimic, stati pe loc şi veti vedea izbăvirea
pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeti azi,
nu-i veti mai vedea niciodată.
Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi stati liniştiti.” Exod 13: 13, 14
"Domnul este tăria mea
şi temeiul cântărilor mele de laudă:
El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu:
pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul
tatălui meu: pe El Îl voi preamări."
Exod 15:3
4
Exod 16-18
"Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, şi mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului.” Exod 16:
5
Exod 19-21
„Ati văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine." Exod 19:5
" Să nu faceti dumnezei de argint
şi dumnezei de aur, ca să-i puneti alături de Mine; să nu vă faceti alti dumnezei.....Să nu te închini înaintea
lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt
un Dumnezeu gelos"
Exod 20: 23, 5
6
Exos 22-24
Să nu chinuieşti pe străin şi să nu-l asupreşti,....Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan. Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele;... Dacă împrumuti bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii fată de el ca un cămătar şi să nu ceri camătă de la el.... Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv." Exod 22:21-27
"Să-Mi fiti nişte oameni sfinti."
7
Exod 25-27
"Să-Mi facă un Locaş Sfânt,
şi Eu voi locui în mijlocul lor."
Exod 25:8
8
Exod 28-29
"Vorbeşte cu toti cei destoinici,
cărora le-am dat un duh de pricepere,
să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfintit şi să-Mi împlinească slujba de preot."
Exod 28:3
"Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subtire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie." Exod 28:6
" Să faci apoi pieptarul judecăti, lucrat cu măiestrie..." Exod 28:15
9
10
11
Exod 30-32
Exod 33-35
Exod 36-38
Moise s-a întors la Domnul şi a zis:
„Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare!
Şi-au făcut un dumnezeu de aur.
Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci,
şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”
Exod 32:31,32
„Să ştii că am ales pe Betaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din semintia lui Iuda.
L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de întelepciune, pricepere şi ştiintă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări....Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit.." Exod 31:2-6
"Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiti, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe fata pământului?”
Exod 33:16
Full transcript