Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ouditprosedures

No description
by

elmarie goodchild

on 29 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ouditprosedures

Volledigheid


Waardasie

Bestaan

Regte & Verpligtinge

Aanbieding & openbaarmaking krediteure finansiele staat stellings Afsny toetse
Verkry die laaste GON # vir die jaar
Selekteer wesenlike aankope van AJ die LAASTE 2 weke


GON # < afsnynommer
en DATUM Inspeksie:
Vergelyk HJ lys met VJ lys:
1. krediteure wat nie verskyn nie
2. wesenlike kleiner bedrae
3. dmv navrae en inspeksie: redes vir bg
Korrespondensie leers


Lys van GON nie gepaar met fakture
Inspekteer dat 'n joernaal WEL die krediteure skep op JE:
- verkry die prys van goedere
- herbereken die bedrag verskuldig Selekteer steekproef van wesenlik aankope in aankopejoernaal NA JE en volg deur na GON.......
-GON # > GON afsny #
-Datums op GON en AN is NA jaareinde

Selekteer steekproef van betalings uit kasboek NA JE..... Analitiese prosedures:
Volg wesenlike fluktuasies op
HJ aankope, krediteure en opgelope uitgawes HJ vs VJ
Handelskrediteure as % van bedryfsbates
krediteure dae uitstaande vgl met VJ Inspeksie:
openbaarmaking algemeen aanvaarbare rek praktyk
openbaarmaking konsekwent met bewyse
bedrae, besonderhede korrek
behoorlike klassifikasie
bewoording duidelik en verstaanbaar debiteure stawingsprosedures formaat: WINBBAH Herbereken Navraag Bevestig Analities Inspeksie Verb + Reality + Reason Dokument/aksie/prosedure Ondersteundende dok'e
T rekeninge
Gebruik jou stellings! Voorbeeld Bereken Indien geen lys van ongepaarde GON: Inspekteer GON en AN Is betaling vir goedere gemaak wat VOOR JE ontvang is? Inspekteer periodieke betalings in GB X 12
Inspekteer krediteure kontrole vir ongewone DT
Inspekteer WP van voorraadtelling en o/soek
fisiese voorraad wesenlik > aangetekende voorraad

Inspekteer bankstaat
Inspekteer krediteure rekonsiliasies (rekon items)
Bestuursverklaring: sluit mening oor volledigheid Krediteure bevestigings:
Nul balanse
Wesenlike krediteure
Balanse wat wesenlik afgeneem het
Krediteure sonder state Algemene prosedures:
Dmv Inspeksie stem ooreen:
Totaal van lys van individuele balanse =krediteure kontrole
SP van individuele krediteure op lys met krediteure in KGB
Totaal van OU en krediteure kontrole = PB
Heruitvoering van optellings
DT balanse op krediteure lys Algemene prosedures
Krediteure rekonsiliasie
Buitelandse verskaffers
Opgelope uitgawe lys Krediteure rekonsiliasie
Selekteer SP van krediteure verkry rekon's:
Heruitvoer van optellings
Balanse
Toets logika
Bevestig geldigheid van rekon items ---------- ---------- krediteure staat
krediteure GB Buitelandse verskaffers:
Selekteer SP vanaf lys en.......
Finansiele instansie = wisselkoers
R = $ ?
Vergelyk bedrae:
Herbereken bedrag = R
Vergelyk met bedrag krediteure lys Lys van OU
Tel lys op (herbereken)
Lys = GB Inspekteer o/steunende dok'e
In naam van mpy
Mbt aankope van goed wat wel deur mpy gebruik
word _______ _ _ AN en fakture waardasie bestaan regte en verpligtinge aanbieding en openbaarmaking Vanaf finansiele rekords na
ondersteunende dokumentasie Vanaf ondersteunende dok'e na finansiele rekords GON ---- FJS BS ---- GON aankope siklus: wanneer stel jy faktuur te boek ??? Elke dokument in die siklus
Gebruik in jou antw!!
Inspekteer ........... vir ............ Elke dt het kt inskrywing Stellings Waarneem Voorraad: waardasie
Verseker dat die waarde van voorraad volgens IAS 2 teen
die laagste van kosprys of NRW waardeer is finansiele staat stellings BestaanWaardasieRegte & Verpligtinge


Aanbieding & openbaarmaking


Volledigheid Kontrole prosedure? Beheermaatreeltoetse? Stawingstoetse? Verskil? 1. Debiteure sirkulasie
2. Na jaareinde toetsing
3. Afsnyding toetsing Ouditeur neem beheer maandstate.......
Toets debiteure GB: maandstaat = debiteur
Selekteer SP van maandstate vir sirkulasie 2 tipes bevestiging :
Positiewe sirkulasie
Negatiewe sirkulasie Die positiewe sirkulasie verskaf dus beter bewys
As negatiewe sirkulasie nie terugontvang word nie:
debiteure balans is korrek
na fiktiewe debiteur gestuur
debiteur balans nie korrek nie maar t g v debiteur

Plakker/brief wat debiteur versoek direk met ouditeur
Selfgeadresseerde koevert (vir + bevestiging)
Stempel koeverte sodat indien “adres onbekend”
Die ouditeur monitor terugvoer op sirkulasie en volg op:
"verskille"
“adres onbekend”-koeverte (+ en - sirkulasie)
“geen antwoord”-koeverte (+ sirkulasie alleenlik) relevante brondokumentasie
navraag aan die betrokke partye oor die bedrae in die geskil
navraag aan die kliënt se prokureur VERSKILLE geen antwo
adres onbk hersirkulasie van die debiteure betrokke (na
adresse reggestel is)
Telefoon-faksnavrae
verwysings na die betalings ontvang na JE Foute: geprojekteer SP van debiteure op die JE debiteurelys
Betalings ontvang na JE vanaf die debiteure word ID
Bt word gevolg tot by debiteurebetalingsadvies:
watter fakture betaal??

Datums op faktuur & AN < JE
Ingesluit in die VJ en DGB met jaareinde Selekteer laaste 20 fakture vanuit verkope joernaal

Inspekteer die kliënt-getekende AN

Bevestig dat aflewerings VOOR JE gemaak is Stel vas of rekeninge ontvangbaar gefaktureer, gesedeer of op enige manier beswaar is: Deur inspeksie van:
•Vorige jaar se werkspapiere
•Notules van direkteursvergaderings
•Leningsooreenkomste
•Bankbevestigings

Inligting verkry vanaf bestuur (navraag) sekuriteit "verkoop" in ruil vir lening Inspeksie...
openbaarmaking algemeen aanvaarbare rek praktyk

openbaarmaking konsekwent met bewyse
bedrae, besonderhede korrek
behoorlike klassifikasie
bewoording duidelik en verstaanbaar aanbieding en openbaarmaking van wat? regte en verpligtinge - openbaar as bedryfsbates
- beswarings openbaar Dieselfde as krediteure Buitelandse debiteure
Verkry bedrag in R-terme
Finansiele instansie: wisselkoers
R = $ ?
Transaksie en JE koers
Vergelyk bedrae:
Bereken bedrag in R'e
Vgl met debiteure rek Verwysing na debiteure sirkulasie
Volg enige bewyse op van waardasie probleme Algemene prosedures:
Debiteure kontrole rek nagesien vir buitengewone inskrywings
Totale lys van individuele debiteure = deb kontrole in GB en PB
Bedrae op lys van debiteure balanse =individuele rek op debiteure GB
Debiteure lys nagesien vir kt saldo's
Debiteure lys en kontrole rek'e herbereken word Algemene prosedures
Debiteure sirkulasie
Buitelandse debiteure WAARDASiE
BRUTO BEDRAG Beleide & prosedures
Analitiese prosedures
Ander prosedures waardasie
slegte skuld Heruitvoer van debiteure ouderdomsanalise
Lank uitstaande debiteure > krediet terme: bespreek bestuur
Korrespondensie leer: geskille en oorhandigings

Werklike afskryf HJ : vergelyk toelaag VJ
Alle verslae wat aan bestuur voorgele word: nasien Vergelyk:
% toelaag HJ: VJ
Slegte skuld afgeskryf HJ: VJ
Debiteure ouderdomsanalise: VJ
Berkening van ratio's Prosedures slegte skuld geraam word?
Magtigings prosedures
Oorweeg of beleid redelik & konsekwent
Navraag bestuur: faktore wat toelaag beinvloed Selekteer 1ste 20 fakture van VJ na JE
Volg die ondersteunende AN en afleweringsrekords na bevestig dat goedere NA JE afgelewer is

Selekteer laaste 20 AN net voor JE en bevestig
Inspekteer of die ooreenstemmende faktuur en VJ dat die debiteur teen JE gefaktureer is Voorraadtelling Voor Tydens Na Met die kliënt in verbinding tree oor 'n datum en tyd
Administratiewe beplanning doen, bv. ouditpersoneel organiseer om dit by te woon
Hersien kopie van die geskrewe instruksies
Die ouditpersoneel oor die opname inlig Neem voorraadopnameprosedures waar - om te verseker dat die kliënt se geskrewe instruksies bygehou word

Afsnynommers vir dokumente
ID Voorraad wat beskadig en verouderd is
voorraadnommer, beskrywing, plek en hoeveelheid word op 'n werkspapier moet aangeteken en opgespoor word na die voorraadstaat om te bevestig dat die items gemerk is as beskadig/verouderd.

Toetstellings op die voorraad Voorraadstate inspekteer om te bevestig
lyne deur leë spasies
dat veranderings en korrigerings bygeteken is
voorraadstate deur tellers geteken

Ouditrekords maak t.o.v. voorraadopnamebywoning deur
kopieë te maak van die voorraadstate
aantekening van resultate van die toetstellings
aantekening van waarneming van kliënt se telprosedures
aantekening van enige verouderde/beskadigde voorraad

Bevestig deur navraag & inspeksie van voorraadlyste dat voorraad wat nie in die voorraad ingesluit behoort te wees nie, uitgesluit is
Afsnynommers
Lys van ongepaarde GON - waar gebruik in stelsels? Eers verskille in toetstellings oplos voor einde van opname
hertelling saam met die kliënt se personeel
numeriese volgorde van die voorraadstate toets,
voor en na die einde van die opname, STELLINGS? Doen navraag by bestuur - besendingsvoorraad

Inspekteer lys van ingevoerde voorraad wat in transito was met JE:
Inspekteer relevante bestelling of kontrakte om vas te stel of eienaarskap na kliënte oorgedra is deur bekragtiging van die aankoopterme, bv VAB vs. CIF


besprekings met bestuur
inspeksie van bankbevestigings
hersiening van direkteure se notules
hersiening van terugvoering/kontrakte met verskaffers en kredietvoorsieners

Wanneer prysprosedures gedoen word vir die waardebevestiging moet fakture geïinspekteer word om te verseker dat hulle aan die kliënt uitgemaak is. Bywoning deur ouditeur Regte na voorraad opname prosedures Waardasie Rekenkundige akkuraatheid Prys van plaaslike aankope Prys van vervaardigde goedere
Pryse van ingevoerde goedere Verlaging van koste/NRW Verouderingtoelaag Bestaan Volledigheid Vergelyk die hoeveelheid voorraad op die ouditeur se fototstate van die voorraadstate met kliënt se geprysde voorraadstate
Toets al rekenkundige akkuraatheid van die voorraadstate deur heruitvoering van alle uitbreidings (hoeveelheid x koste) + voorspel die uitbreidingskolom (totale voorraadwaarde).

Hersien voorraadstate vir enige negatiewe voorraaditemwaardes
Vergelyk die totale voorraadwaarde volgens die voorraadstate = AG en PB SP geselekteer vir voorraaditems in die toetstelling by voorraadopname te gebruik:

Volg die verskaffer se fakture op en stel vas of die korrekte aankooppryse
gebruik is om die koste te bepaal itv kosteformule gebruik deur die maatskappy Gebruik ‘n SP en bevestig die verkoopprys van voorraaditems deur:
verwysing na die verkoopslys
verwysing na die mees onlangse verkoopsfaktuur vir die spesifieke item
Vergelyk verkoopspryse op die fakture vir ‘n klein steekproef van verkope gemaak in die na-balansstaatperiode met die KP op die voorraadstate

Dit verskaf bewyse rakende mees onlangse NRW Bespreek met bestuur:
Proses verouderingvoorsiening te beplan
Evalueer vir redelikheid en konsekwentheid
Prosedures vir die goedkeuring van die finale voorsiening
Enige spesifieke voorraaditems wat verouderd/binnekort sal wees
Aanwysers van verouderingsprobleme

Heruitvoering van ouderdomsanalise deur brondokumente te inspekteer

Vergelyk voorsienings in VJ met werklike afskrywings in HJ
Hersien WP van toetstellings: beskadig/verouderd geïdentifiseer is, by die voorsiening ingesluit is.
Voer alle berekenings oor die voorraadvoorsiening weer uit
Bespreek die redelikheid van die voorsieining met bestuur Analitiese prosedures:
Voorsiening self
Voorsiening as % totale voorraad
Voorraadomsetverhouding
Aantal dae se voorraad voorhande Openbaarmaking Algemeen volledigheid Hoe? Rekenkundige akkuraatheid Prys van plaaslike aankope ------------------------------------------------------------ ----------------------- ----------------------------- --------------- -------------------------------- -------- EIEU:
10 items in voorraad
Mees onlangse faktuur 8 items @ R200/e
Vorige faktuur 12 items @R190/e

Waarde van 10 items op hande?
8 x R200 = R1600
2 x R190 = R380 Verkoop die items wat jy 1ste aangekoop
het GG
Totaal van aankooppryse/totaal van items
R198/e Deur navrae en inspeksie van fakture van vervoerders, bepaal of die relevante
+ vervoerkoste = koste Verlaging van koste/NRW Voorraadtelling Verouderingvoorsiening = debiteure __________ Los Los ingevoerde goedere Voorraad beswaar? Vry aan boord Cost, insurance, freight Bank & kontant Klient toestemming
Standaard SAIGR vorm
Versoek bank om direk na ouditeur se adres
Versoek bank om alle balanse en inligting te bevestig
NIE slegs die deur ouditeur versoek nie
Alle balanse bevestig vb 32 day deposito's, lopende rekeninge

Onttrekking van inligting vanaf databasis vinnig -
die voltooi en magtiging van vorms neem tyd
Prosedure behoort vroegtydig beplan te word
Die datum waarop balanse bevestig word - duidelik gestipuleer word

As bevestigingsbrief terugontvang word vanaf bank:
Ouditeur bevestig dat alle inligting voltooi is
Volg enige verskille op ts brief en ander inligting bv bank staat, kliente
kopiee van dokumente

Bevestigingsbrief moet verwys na beswarings
onfirmation should make reference to encumbrances
Inspekteer notule van direkteursvergadering vir bewys van beswarings volledigheid Vergelyk aantal en tipe bank rekeninge HJ:VJ
Volg op indien rekeninge gesluit is
Versoek bank om te verwys of alle rekeninge in die bankbevestiging ingesluit is
Wees op die uitkyk vir ander bankrekeninge terwyl roetine
oudit prosedures uitgevoer word
Navrae by die klient oor buitelandse rekening - indien klient
invoer/uitvoer waardasie Bank bevestiging
Bank rekonsiliasie Praktiese vraag Voorkoms
Volledigheid
Akkuraatheid
Afsnyding
Klassifikasie Bestaan
Regte & Verpligtinge
Volledigheid
Waardasie REKENINGSALDO’S KLASSE TRANSAKSIES Hoekom? Maak seker dat voorraad teen laagste van KP of NRW waardeer is

Verseker deur inspeksie dat voorraad korrek waardeer is

Inspekteer die voorraadwaardasie verslag

Inspekteer die voorraadwaardasie verslag en maak seker dat die waarde van voorraad teen die laagste van KP of NRW waardeer is V R D V V D R *** na jaareinde Wat? Hoe? Staat van finansiele posisie Debiteure R1 000 000 Wat sal jy doen? *** *** ouditeur se adres + Klient nie goedere afgelewer NA jaareinde (15 Maart)
ingesluit op 28 Februarie nie Toesig oor fisiese pos van state Posbus 32410 Voorbeeld! maandstate
Full transcript