Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mänskliga rättigheter

mänskliga rättigheter
by

Elisabeth Lindvall

on 22 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mänskliga rättigheter

Två klasser
År 6 och 7
Väldigt olika i sitt sätt att uttrycka sig. för Vem, vad & varför? – utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle,
– deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön,
– förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som centrala idéer och livsåskådningar format och formar samhällen,
– utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda sin förståelse vid egna ställningstaganden,
– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar,
– gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet,
– utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar,
– utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser,
– utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av konst, litteratur och musik. Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven... Eleven skall
– förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen,
– kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem,
– känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor förr och nu och i olika delar av världen,
– förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle med kulturell mångfald,
– kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur de kan vara beroende av tid och kultur,
– förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika handlingsalternativ i miljö-, livs- och samhällsfrågor,
– kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret... hur? metod & material Mina egenformulerade mål... Alla elever har naturligtvis olika behov och olika strategier för att inhämta kunskap. De som utmärker sig är en pojke med Asperger i sexan och en flicka med dyslexi i sjuan. Dessa elever måste tas i särskild beaktning vid planerandet av temat. Flickan kan ha problem med att läsa texter och att skriva egna, jag bör således påverka mitt tema så att även hon kan delta på lika villkor i undervisningen.
Pojken med Asperger vill gärna ha väldigt klara riktlinjer för sitt arbete, och tar allt som sags i klassrummet väldigt bokstavligt. Detta är något jag måste tänka på i varje undervisningssituation. Min första tanke är att jag vill att eleverna ska veta vad de mänskliga rättigheterna är och vad varje rättighet innebär. Jag skulle även vilja att de vet vad barnkonventionen är. Sett utifrån strävansmålen för SO-ämnena kan jag argumentera för temats relevans... Detta leder således fram till de mål jag har för min undervisning.
Både vad gäller vilken kunskap jag vill att de ska ha samt vilka färdigheter jag vill att de ska ha efter avslutat tema.

Varför är det relevant just för mina elever? En håla där främlingsfientligheten är stor, där många röstar på sd. Eleverna behöver få tänka till kring vilka rättigheter varje individ har och huruvida alla människor är lika mycket värda. Under de 4 veckor som temat pågår är tanken att vi ska försöka hinna arbeta på flera olika sätt. Dels för att så många av elevena som möjligt ska känna sig motiverade och dels för att det ska vara lättare att göra en lärande bedömning. Det är 4 arbetssätt eller metoder jag tänker använda:
1. Värderingsövningar
2. Kreativt skapande
3. Rollspel/film
4. Debatt 1. Värderingsövningar 2. Kreativt skapande 4 hörnsövning, heta stolen, linjeövning etc. Färdigformulerade frågor och påståenden finns på webben hos såväl regeringen, Sida och lektion.nu.

Varje elev ska få ta ställning.
Korrelerar till såväl strävansmål, kunskapsmål och de egenformulerade mål jag gjort.
Visar hur varje elev resonerar kring olika dilemman. Gruppvis, två och två ska eleverna pyssla ihop ett collage som ska förklara en mänsklig rättighet. Detta ska sedan redovisas muntligt inför klassen samt för barn i förskoleklassen. Gör att de fördjupar sig i en av artiklarna Varje elev ska få hitta ett kreativt sätt att uttrycka sig samtidigt som förtrogenheten med de mänskliga rättigheterna ökar.
Korrelerar till såväl strävansmål, kunskapsmål och de egenformulerade mål jag gjort. bedömning? I varje moment av temat kommer det att pågå någon sorts bedömning. De olika metoderna kommer dock att innehålla olka typer av bedömning.

Bedömningen kommer självklart ske utifrån de mål jag ställt upp för temat.

Det kommer att förekomma såväl formativ som summativ bedömning. Den summativa tar sitt uttryck i en mindre enkät som lämnas ut efter avslutat tema där eleverna har möjlighet att värdera såväl sina egna insatser, varandras samt lärarens. De får där även möjlighet att framföra eventuella klagomål på vilka metoder som använts. 3. Rollspel/film UNICEF - I stormens öga, ett spel om barns rättigheter Spelet är uppbyggt kring barnkonventionens fyra huvudprinciper och visar vad som händer när eleverna själva får bygga sitt samhälle genom samarbete, diskussioner och beslutsfattande.

Handlingen går ut på att en stor grupp barn i olika åldrar blir strandsatta på en öde ö, där de ska försöka överleva tills de upptäcks och kan återvända hem. På ön som tidigare varit bebodd, finns bostäder, rent vatten och möjligheter att skaffa mat. Olika scenarier spelas upp och eleverna ställs inför olika dilemman, där det gäller att fatta viktiga beslut. 4. Debatt Avslutande metod för att eleverna ska få testa sina nyvunna kunskaper och förmågor.

Grupper om cirka 4 elever, en grupp för och en grupp mot i varje fråga, tex dödsstraff, lika lön för lika arbete. En halv lektion att förbereda sig, en lektion till själva genomförandet. Ska även lämna in sina bästa argument skriftligt på en lapp efter debatten. Jag vill att mina elever efter avslutat tema skall
- förstå vad de Mänskliga rättigheterna är och vad de innebär för såväl en själv som människor runt om i världen,
- förstå vad Barnkonventionen är och vad den innebär för såväl en själv som människor runt om i världen,
-känna till flera av de artiklar som MR består av och kunna förklara dem med andra ord,
- kunna se sambandet mellan människors rättigheter och skyldigheter,
- kunna väga för- och nackdelar i olika typer av dilemman,
- ha utvecklat sin förmåga att ta ställning
- ha förmågan att arbeta kreativt i SO och redovisa resultat samtidigt,
- kunna söka information från flera olika källor
- kunna bedöma sitt eget och sina klasskamraters arbete på ett konstruktivt sätt Feedback
Självbedömning
Kamratbedömning
Sambedömning Påverkar bedömningen eleverna med speciella behov? Kontinuerlig bedömning Varje elev måste reflektera över sitt eget ställningstagande och lärande i varje uppgift.

Värderingsövningar

Collage

Rollspel/film

Debatt Vad har jag glömt?
Full transcript