Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

РНҚ құрылысы

Функциялары, ерекшеліктері
by

jhandos jhandos

on 18 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of РНҚ құрылысы

РНК Құрылысы Құрылысы, қызметтері жағынан түрліше болып келетін 3 түрлі РНҚ белгілі: а-РНҚ, т-РНҚ, р-РНҚ. РНҚ құрылысы А-РНҚ құрылысы Нуклеотидтер 5, З -фосфодиэфирлік байланыс аркылы байланыскан
РНк -нын полинуклеотид тізбегі, полярлы болып келеді, ягни онын 5 жане З уштары болады.

Сол сиякты, РНК молекуласынын ДНК молекуласынан айырмашылыктары да белгілі.

1) ен негізгі айырмашылыгы РНк молекуласы косширатпалы емес бір ширатпалы. Онын 3 себебі бар. а) біріншіден, РНк молекуласындагы пентща (кант) дезоксирибоза емес, косымша гидрокси тобы бар, рибоза болып табылады. Ал, косымша гидрокси тобы косширатпалы курылымнын тузілуін тежейді.

б) екіншіден, РНк молекуласында негізгі не мажорлык азоттык негіздерден тиминнін орнына урацил кездеседі (А, Г, Ц, У). Урацил тиминнен 5 метил тобынын болмауымен ерекиіёленеді. Осыган байланысты А-У арасында гиброфобтык арекеттесу куші А-Т-га караганда ажептауір элсіз болады. Ал бул туракты косширатпалык куралымнын тузілу мумкіндігін томендетеді.

в) РНк молекуласында (эсіресе т РНк-да) озгерген, модификацияланган минорлык негіздердін жэне нуклеозидтердін молшері оте коп. Олардын ішінде -дигидрОуридин (урацилде 1 сутектік байланыс болмайды, ягни 3 сутектік байлаиыстын орнына 2 болады); псевдоуридин (урацил рибозамен ерекше байланыскан); диметиладенин жэне диметилгуанин (азоттык негіздерде екі косымша метил топтары болады). Бул негіздер комплиментарлы эрекеттесуге кабілетсіз. Осынын барі косширатпалы курылымнын пайда болуына кедергі келтіреді. а) онын 5 ушында «калпакша» не кэп деп аталатын учаске орналаскан, ол 4-5 модификацияланган нуклеотидтерден куралган:
б) «калпакшадан» (кэп) кейін 5 -трансляцияланбайтын учаске орналаскан -ол бірнеше ондаган нуклеотидтер бірізділігінен турады. Ол рибосоманын кіші болшегіндегі 18-s-рРНк- нын бір боліміне комплиментарлы болады жэне а-РНк -нын рибосомамен байланысуын камтамасыз етеді, бірак -зі транслянияланбайды.
в) инициаторлык кодон- ол барлык а-РНк-ларда бірдей -АУГ жэне метионин аминкышкылын аныктайды (код -инициатор).
г) инициаторлык кодоннан кейін а-РНк-нын негізгі болімі-магыналы- учаске, ягни полипептид тізбегі туралы акпарат жазылган учаске, орналаскан.
д) а-РНк-нын-кодтаушы болімінен кейін магынасыз 3 кодоннын -УАА, УАГ не УГА біреуі орналаскан.
е) кодон терминатордан кейін З1-трансляцияланбайтын учаске орналаскан, онын узындыгы 5 1 -трансляцияланбайтын учаскеден элде кайда узын.
ж) барлык пісіп жетілген эукариоттар а-РНк-сынын (гистондык а-РНк-лардан баскалары) З1 ушында 150-200 нуклеотидтерден туратын поли-(А) -фрагмент орналаскан. тРНк аминкышкылдарын
рибосомаларга тасымалдайды
тРНк молекуласыі улкен болмайды, онда жуз
шакты нуклеотидтер кездеседі,
олардын ішінде минорлык (модификацияланган)
нуклеотидтер коптеп кездеседі 13-15 %, олар:
-гидроуридин (гУ)жане псевдоуридин (пУ);
-инозин
-диметилуридин Рибосомалык РНк-лардын курылысы.
Рибосомалык РНк-лар рибосома
субъединицаларынын (улкен жэне кіші)
курамына кіреді. Олардын 4 турі белгілі:
5S-р РНк, 5,8s-р РНк, 18s-р РНк, 28S-рРНк. Методом молекулярной селекции были выделены тысячи разных РНК-аптамеров, способных образовывать комплексы с самыми разными молекулами.
а) аптамер, связывающий аминокислоту изолейцин;
б) аптамер, связывающий аминокислоту тирозин;
в) трёхмерная структура hammerhead рибозима(Dunham C.M., Murray J.B., Scott W.G., 2003)
Рассмотренная схема молекулярной селекции может быть применена для получения молекул с любыми свойствами. Например, были получены РНК, способные катализировать реакции синтеза РНК и белков: присоединение азотистых оснований к рибозе, полимеризацию активированных нуклеотидов на цепочках РНК, присоединение аминокислот к РНК. Эти исследования ещё раз подтвердили, что в условиях предбиологической эволюции из случайных полимеров могли возникать молекулы РНК со специфическими структурами и функциями. Тіршілік РНК - дан басталды СЛАЙДТЫҢ СОҢЫ
көргендеріңізге рахмет!
Full transcript