Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het nieuwe Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet gaat in 2016 van start. Deze presentatie focust op de basissubsidies voor organisaties, namelijk projectsubsidies en werkingssubsidies.
by

Afdeling Kunsten

on 17 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het nieuwe Kunstendecreet

Projectsubsidies
Werkingssubsidies
K
IOSK
Functies
Wat?
Mijn aanvraag
ontwikkeling
Productie
Presentatie
Participatie
Reflectie
Disciplines
Voorstel Wijzigend Kunstendecreet
Zelfprofilering / Projectprofilering
Productie
Beoordeling
Voor een werkings- of projectsubsidie
1.kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking

2.kwaliteit zakelijk beheer
◦het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
◦een haalbare en realistische begroting
◦de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit
◦de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt
◦een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars

3.kwaliteit voorbije werking
4.positionering en samenwerking
5.landelijke en/of internationale betekenis
6.kennisopbouw en kennisdeling
7.maatschappelijke en culturele diversiteit
8.ondersteuning van kunstenaars
9.eventuele nadere bepalingen van de criteria.

CRITERIA
ontwikkeling
Productie
Presentatie
•kwaliteit van het programma

•kwaliteit van de presentatiecontext

•visie op en uitwerking van de publiekswerking

Participatie
•kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken

•kwaliteit van de procesbegeleiding

•betrokkenheid van de deelnemers;

Reflectie
•kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of over het kunstenveld, voor zover er een betrokkenheid is met het kunstenveld in het Nederlandse taalgebied en/of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

•kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

ONTWIKKELING
visie op en kwaliteit van de begeleidings- en ondersteuningsfunctie en/of van het artistiek onderzoek, het experiment en de artistieke vernieuwing.
PRODUCTIE
•visie op en kwaliteit van het creatie- en productieproces

•kwaliteit van het artistiek resultaat

•visie op distributie en publieksbereik.

PRESENTATIE
Presentatie
Participatie
Ontwikkeling
Reflectie
1.kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking

2.kwaliteit zakelijk beheer:
◦het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
◦een haalbare en realistische begroting
◦aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars

3.positionering en samenwerking

4.landelijke en/of internationale betekenis

5.eventuele nadere bepalingen van de criteria

•kwaliteit van het artistiek onderzoek en experiment

•bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar

•kwaliteit van het creatie- en productieproces

•kwaliteit van het artistieke resultaat

•visie op distributie en publieksbereik.

•kwaliteit van het gepresenteerde artistieke resultaat

•kwaliteit van de presentatiecontext

•visie op en uitwerking van de publiekswerking.

•kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken

•kwaliteit van de procesbegeleiding

•betrokkenheid van de deelnemers.

•kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of het kunstenveld;

•kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

“het creëren, realiseren, distribueren en promoten van een artistiek werk”
“het delen van het gecreëerde en geproduceerde artistieke werk met een publiek”
“het ontwikkelen en toepassen van visie, concepten en processen die bijdragen tot de participatie, zowel als actieve deelname aan kunst als het confronteren met kunst, met aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit”
Beeldende kunsten en audiovisuele kunst
Audiovisuele kunsten
Beeldende kunsten
Geluidskunst
Experimentele mediakunst
Ander

Muziek
Muziektheater
Klassieke muziek
Pop/rock
Jazz
Folk
Wereldmuziek
Ander


Visienota
beleidsvisie van minister
kader voor beoordeling
verduidelijkingen van het decreet
aanvullende criteria

1 april 2015: Vlaams Parlement
Rol bij beoordeling
basis voor de samenstelling van commissies

worden niet meer aangepast door de commissies


Rol bij beoordeling
basis voor de samenstelling van commissies

worden niet meer aangepast door de commissies


Rol bij beoordeling
basis voor de samenstelling van commissies

worden niet meer aangepast door de commissies


omschrijving van de inhoud door de aanvrager
los van werkvormen
op basis van functies en disciplines
- geen hiërarchie, alle functies en criteria even belangrijk
- verhouding tussen functies kan worden omschreven in aanvraag
Voornaamste vernieuwingen
wetgevend kader
gebaseerd op evaluaties
visienota
beoordeling
subsidielijnen
functies
landschapstekening steunpunt
bijdragen lokale overheden

Subsidieinstrumenten
Basisinstrumenten
Beurzen
Projectsubsidies
Werkingssubsidies
Kunstinstellingen
geen resultaatsverbintenis
doel:
omschreven project - in tijd en doelstelling beperkt, mét resultaatsverbintenis
tot 3 jaar
tot 3 jaar, voorschot en saldo 1 malig, geen actieplan
functie
: ontwikkeling
doel
: (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen
alle functies:
'ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde
beheersovereenkomst
5 jaar
alle functies:
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
personeels- en werkingskosten

continu en permanent karakter
voor kunstenaars
3 indiendata
: 15 september, 15 januari, 15 mei

beoordeling via pool
zowel voor kunstenaars als organisaties
3 indiendata:
15 september, 15 januari, 15 mei - alleen verbonden aan
vroegste
startdata

beslissing 4 maanden na indiening
voor organisaties gevestigd in VL of BXL
Indiendatum:
1 oktober 2015

beslissing eind juni (6 maand voor start subsidieperiode)
erkenning voor onbepaalde duur
inzetten op de 5 functies: '
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’,
erkenningsprocedure: Vooruit en Concertgebouw

beleidsplan: 30 oktober 2015 - deSingel, deFilharmonie, Brussels Philharmonic, Kunsthuis (Opera en Ballet), Ancienne Belgique
Specifieke instrumenten
Ondernemerschap
Kunstenaarstoelages
geen subsidie, maar terugbetaalbare (renteloze) lening

overbrugging van artistieke kosten

toetsing van criteria door afdeling Kunsten
- artistieke finaliteit
- onmogelijkheid tot prefinanciering
- garanties op terugbetaling.
Partnerprojecten
innovatieve waarde van kunst
samenwerkingsprojecten met een of meerdere partners buiten het kunstenveld

beoordeling via pool
Cofinanciering van internationale projecten
kunstenorganisaties die participeren in internationale projecten die cofinanciering vragen
Doel: Vlaams organisaties ondersteunen en stimuleren om subsidies aan te vragen bij supranationale organisaties

advisering via supranationale organisatie

Internationale promotie
Internationale residenties
tijd en ruimte voor een kunstenaar
internationale residentieplekken geselecteerd door Vlaanderen
oproep aan kunstenaars voor verblijf

selectie door residentieplek
Buitenlandse presentatieplekken
grote evenementen of locaties
kwalitatief en uitgebreid programma
overeenkomst per plek
Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten
huidige RVT's
actieve deelname
Doorbraaktrajecten
creëren van internationale kansen
eenmalig
mogelijke terugverdieneffecten
overeenkomst
Internationale netwerkorganisaties en internationale netwerkevenementen
internationale leden rond een bepaald thema of sector
bijdrage aan internationale uitstraling van de Vlaamse kunstensector


Verwerving en spreiding
uitbouw van een sterke collectie van de Vlaamse Gemeenschap
Verwervingsbeleid
levende professionele kunstenaars
Spreiding van kunst
brugfunctie tussen kunstenaar en publiek
Kunst in Huis tot 2016
los van functies
Continue indiening
advies Kunsten, beslissing VR
advies Afdeling Kunsten
beoordeling door pool
beoordeling door pool
curator of commissie experten
beoordeling door pool
Internationaal: minstens 'presentatie'
Wat?
- kerntaken
- om de inhoud van je werking of project te omschrijven
- los van werkvormen
- kader voor beoordeling

Welke subsidies?
- werkingssubsidies
- projecten van kunstenaars en organisaties
- beurzen
- kunstinstellingen
Basisinstrumenten:
Het ontwikkelen of begeleiden van de artistieke praktijk, talent, carrière en oeuvre.
Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete output
creatie
voorbereiden, plannen en uitvoeren
van nieuw werk of van bestaand werk
zowel artistiek als zakelijk en logistiek
verschil tussen productie en ontwikkeling:
realisatie van een concreet product
delen met een publiek
publiek is deelnemer (aanwezige, toeschouwer, klant)
inspanningen ifv actieve deelname aan kunst
Toegankelijk maken van kunst voor diverse doelpublieken
De betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering zijn even belangrijk als het artistieke resultaat.
kritische reflectie over kunst
de reflectie en kritiek op kunst en het stimuleren en toegankelijk maken van die reflectie.
Behoud van sterktes
beoordeling door veldexperten
intersubjectiviteit
dialoog
Oplossen van zwaktes
mogelijke ongelijke behandeling
vorming van vaste ‘smaak’
werkdruk
Behoud van sterktes
beoordeling door veldexperten
intersubjectiviteit
dialoog
Oplossen van zwaktes
mogelijke ongelijke behandeling
vorming van vaste ‘smaak’
werkdruk
Behoud van sterktes
beoordeling door veldexperten
intersubjectiviteit
dialoog
Oplossen van zwaktes
mogelijke ongelijke behandeling
vorming van vaste ‘smaak’
werkdruk
organisatie van de beoordeling
pool van beoordelaars
pool van voorzitters
functies en disciplines:
sleutel voor de beoordeling op maat
tijdelijke commissies
groepen van aanvragen met eenzelfde profiel (functies en disciplines)
Afdeling Kunsten
Pool van beoordelaars
Pool van voorzitters
Adviescommissie
Wie doet wat?
werkzaamheden van de beoordelingscommissies voorbereiden, organiseren en leiden

geen stemrecht

toezien op continuïteit en uniforme methodologie
(samen met secretarissen)


5 jaar

expertise van discipline(s) en functie(s)

Selectie uit pool per groep van aanvragen

Opmaak van het artistiek-inhoudelijke advies


1° bewaken van artistiek-inhoudelijk beoordelingsproces
+ de visie, de methodiek (draaiboek) en evaluatie ontwikkelen;

2° beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling;

3° toezien dat proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen kader van visienota

geen individuele dossiers

Vaste commissie - 5 jaar
opmaken zakelijk advies

faciliteren commissiewerking (verslagen, organisatie vergaderingen, redactie adviezen, ...)

continuïteit bewaken (samen met voorzitters)
Benoemd op 7 november 2014

•Bart Demuyt, voorzitter
•Hai-Chay Jiang
•Ann Laenen
•Glenn Magerman
•Frank Peeters
•Lara Rogiers
•Lex Ter Braak
•Bruno Verbergt
•Sofie Verdoodt
•Peter Westenberg


Leden
Besproken (SvZ maart 2015)
- huishoudelijk reglement
- profielen van beoordelaars en voorzitters
- aantal voorzitters in pool - 15-tal leden
nog op de agenda
- koppeling van dossiers aan beoordelaars
- methodiek samenstelling beoordelingscommissies
- praktische organisatie verhaalrecht
- wijze van inzetten voorzitters (bijvoorbeeld: disciplinaire voorzitters of niet)
- organisatie werkbezoeken en prospectie
- ontwikkeling methodiek beoordeling
- werkafspraken met (pool van) voorzitters en met (pool van) secretarissen ivm communicatie en rapportering.

Timing
benoemd mei
opleiding juni
start beoordeling - oktober

nu: screening
Digitale aanvraag
Timing
Doel
Transparante procedure
Snellere verwerking dossiers voor beoordeling en uitbetaling
Minder werklast voor aanvragers en afdeling
Beoordelaars toegang tot digitale documenten
Digitale stappen in beoordelingsproces
Dossiers zijn digitaal beschikbaar voor beoordelaars
x beoordelaars maken schriftelijke voorbereiding in online tool
rest beoordelaars lezen aanvraag
Elk dossier wordt besproken tijdens vergadering
Secretaris maakt definitief advies op in online tool
Beoordelaars keuren goed in online tool
timing
alle disciplines en combinatie van disciplines
alle disciplines en combinatie van disciplines
Transdisciplinair
Podiumkunsten
Dans
Theater
Muziektheater
Performance
Ander
Architectuur en vormgeving
Architectuur
Vormgeving
maart
april
juli
mei
26 maart
KD² - Vlaams Parlement
18 maart - 3 april '15
1 april 2015
Visienota Commissie Cultuur
Vlaams Parlement
mei
mei
Infosessies en workshops kunstenaars
mei / juni
Infosessies en workshops organisaties
info en 'opleidingen' pool beoordelaars en voorzitters
benoeming pool voorzitters en pool beoordelaars Vlaamse regering
juni
augustus
september
oktober
15 september 2015
eerste indiendatum projecten en beurzen
(van start vanaf 1 januari 2016)
1 oktober 2015
eerste indiendatum werkingssubsidies
(van start 1 januari 2017)
oktober - november
start zakelijke en artistieke beoordeling
ondersteuning digitale aanvraag
zomer 2015
27 april - 21 mei
april
lancering KIOSK
november
mei
verhaalrecht
onnauwkeurigheden
26 maart - Commissie Cultuur VP
Wat?
verhaal = reactie op advies
beroep = reactie op beslissing (RvS)
Aanpassing
negatief advies verhaal
positief advies repliek
Voorbeelden
- culturele verantwoordelijkheid provincies

- kunstenaar kan een rechtspersoon aanduiden om subsidie te beheren

- ‘drie jaar professioneel actief zijn’ niet gelijk aan jaren rechtspersoon

Verhouding?
buitenlandse aanvragers: minstens presentatie
Verschil tussen productie en presentatie:
presentatie is programma en relatie met publiek

Administratie en commissie passen keuze niet aan!
zowel voor kunstenaars als organisaties
+ eigen inkomsten
5% bij ontwikkeling, participatie en reflectie
12,5% bij presentatie en productie
beschikbaar april 2015
inhoud
afgestemd op criteria
projecten zijn combineerbaar - 300.000 euro grens
oude KD - creatieopdrachten, compositieopdrachten
Full transcript