Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Makroekenomiks

No description
by

Amielle Perez

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Makroekenomiks

Makroekonomiks
design by Dóri Sirály for Prezi
Makroenomiks
Ang pag-aaral o pag-aanalisa ng kabuuang ekonomiya. Sa pag-aaral ng ekonomiya ginagamit ang mga impormasyon tungkol sa kawalan ng trabaho, implasyon, pangkalahatang pamumuhanan, lebel ng produksyon at lebel ng presyo. Mahalagang inaalisa ang mga patakarang monetaryo at patakarang pisikal
Mga Layunin ng Makroekonomiks
Mga Instumento ng Makroekonomiks
Papel ng mga Iba't ibang Sector
Kahalagahan ng GNP at GDP
Ang pinakamahalagang tungkulin ng GNP at GDP ay ang pagsukat sa pangkalahatang operasyon at kalagayan ng ekonomiya. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa direksyon ng ekonomiya.
Mga Pangunahing Kaisipan sa Makroekonomiks
Paul Samuelson
mahahati sa dalawang kategorya ang makroekonomiks: layunin at istrumento
Mayroong apat na layunin ng patakarang makroekonomiks
Produksyon
Pangunahing sukatan ng tagumpay ekonomiko ng isang bansa ang kakayahan nitong makagawa ng mataas na antas ng produksyon. Matgumpay ang isang ekonomiya kapag nakagagawa at nakakakonsyumo ito ng malaking bilang ng pagkain, damit, bahay, edukasyon, at paglilibang.
Empleo
Mataas na empleo ang pangalawang pangunahing layunin ng patakarang makroekonomiko. Gusto ng mga tao sa isang bansa na mabilis na makakita ng trabahong makakapagbigay sa kanila ng mataas na sahod. Ang kaugnay na kunsepto nito ay ang lakas paggawa.
Matatag na presyo
Layunin ng patakarang makroekonomik ang pagkakaruon ng matatag na mga presyo sa isang malayang pamilihan. Matatag ang mga presyo kapag hindi ito mabilis na tumataas o bumabagsak. Kapagmatatag ang mga presyo, hindi nasisira ang mga plano ng mga negosyante at mananatiling balido ang kanilang mga tinatayang benta, gastos, at tubo.
Karaniwang sinusukat ang lebel ng consumer price index ang halaga ng produktong binibili ng mga kosyumer ng urban.
Patakarang Dayuhang Ekonomiko
Ang pang-apat na layunin ng patakarang makroekonomik ay makapagsulong ng isang akmang patakarang dayuhang ekonomiko. Sa panahon ng globalisasyon, naging mas mahigpit ang kalakalan at pananalapi ng bansa. Kaya nagigigng mahalaga ang balanse ng kalakalan ng mga bansa. Ito ang diperensya ng halaga ng pagluluwas sa halaga ng pag-angkat. Mahalga rin ang foreign exchange rate na kumakatawan sa halaga ng kanilang pera kumpara sa halaga ng mga dayuhang pera.
Ang mga instrumento ng makroekonomiks ay binubuo ng patakarang piskal, patakarang monetaryo o pananalapi, patakarang dayuhang ekonomiko, at mga patakaran sa kita.
Patarang Piskal
Ito ang patakarang nagtatakda ng mga lebel ng pagbubuwis at paggastos upang maapektuhan ang buong ekonomiya.
Patakarang Monetaryo
Tumutukoy ito sa mga patakaran ng Bangko Sentral sa pamamahala ng pera, kredito, at mga bangko ng bansa.
Patakarang Dayuhang Ekonomiko
Binubuo ito ng dalawang kasangkapan: mga patakarang pangkalakalan at mga patakaran para sa exchange-market management. Ang mga patakarang pangkalakalan ng bansa ay binubuo ng mga taripa, kota, at iba pang paraan upang mpasigla o malimitahan ang mga pagluluwas at pag-angkat. Ang mga patakaran para sa foreign-exchange management ay binubuo ng mga patakaran upang kontrolin ang mga pamilihan para sa dayuhang salapi.
Mga Patakaran sa Kita
Ito ang mga patakaran tungkol sa paggamit ng sahod at presyo upang mapasigla ang ekonomiya. Minsan, upang mapigilan ang implasyon, kinokontrol ng pamahalaan ang sahod at presyo.
Pinakikiusapan nito ang mga unyon at mga manggagawa ng tumatanggap ng mas mababang sahod at naglalagay ito ng mga kontrol sa presyo.
Sambahayan
Tumutukoy ito sa mga taong nakatira sa isang bahay. Ito ang nagkakaloob ng mga manggagawang lumilikha ng mga produkto at serbisyo. Ito rin ang nag-iimpok at nagbibigay ng pamumuhunan para sa mga negosyo,
Bahay-Kalakal
Ito ang tagapangasiwa sa paglikha ng mga produksto at serbisyo. Ito ang nagtatakda ng dami at kalidad at namamahagi ng mga produkto at serbisyo at nagbibigay ng empleo sa lakas paggawa.
Pamahalaan
May apat na tungkulin ang pamahalaan sa ekonomiya: (1) paggawa at pagpapatupad ng mga batas na dapat sundin ng mga negosyo at mga mamamayan; (2) pagpapatatag ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga patakarang piskal at monetaryo; (3) pagtulong sa alokasyon ng mga pinagkukunan; at (4) pagpapatupad ng mga programmang aapekto sa pamamahagi ng kita. Isinasagawa ng pamahalaan ang mga tungkuling ito sa pamamagitan ng mga buwis, paggastos, at mga regulasyon.
Panlabas na Sektor
Tinutukoy ito sa mga tao, kompanya, o ahensya sa ibang mga bansa. Ang mga ito ang nagluluwas at umaangkat ng mga produkto sa isang bansa.
Gross National Product (GNP)
Potensyal na GNP
Ito ang kabuuang produksyon na tinatantyang maaaring magawa ng bansa sa loob ng isang taon.
Aktwal na GNP
Ito ang prduksyon nagawa ng isang bansa sa isang taon.
Nominal na GNP
Ito ang kabuuang halaga ng produksyon ng bansa batay sa mga pangkasalukuyang presyo sapamilihan.
Totoong GNP
Ito ang kabuuang halaga ng produksyon ng bansa batay sa mga presyo ng isang batayang nakaraang taon. Inaalis dito ang epekto ng implasyon o ng pagtaas ng mga presyo.
Ito ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa ng bansa at pati mga mamamayan sa ibang bansa sa loob ng isang taon.
Pagsukat ng GNP
Tatlong paraan ang kadalasang ginagamit sa pagsusukat ng GNP paraang gastos, paraang kita, at paraang pinagmulang industriyal.
Paraang Gastos
Kinukuha ang GNP sa isang partikular na taon sa pamamagitan ng pagsuma ng lahat ng gastos sa mga produkto at serbisyong nagawa noong taong iyon.
Gastos sa personal na pagkonsumo
Tumutukoy ito sa mga paggastos ng mga sambahayan at mga pribadong institusyong nanprofit sa mga kasalukuyang produkto at serbisyo - ang mga prrodukto at serbisyong direkta at kaaga na tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao.
Domestikong Pormasyon ng Kapital o Pamumuhunan
Tumutukoy ita sa mga gastos para sa produktong ginagamit sa paggawa ng mga iba pang produkto. Ito ang bumubuo ng mahalagangbahagi ng kayamanan ng bansa. Malaki ang naitutulong ng pormasyon ng kapital o pamumuhay sa paglago ng ekonomiya ng bansa.
Kasama rito ang sweldo ng mga guro, pulis, at iba pang kawani ng gubyerno. Kasama na din ang mga gastos ng gubyerno;
1. mga pagbili para sa mga layuning militar, tulad ng pagbili ng baril, bala, eroplano, sasakyang panlupa, sasakyang pandagat, gasulina:
2. mga pagbili para sa mga layuning sibil, administratibo o pagmementena ng mga paarala, ospital, pulisya, mga serbisyong sosyal, mga daan, at mga iba pang instalasyong pantransportasyon.
Gastos sa pagkunsumo ng gubyerno
Pagkuha ng GDP at GNP
Kapag sinuma ang gastos sa personal na pagkonsumo, ang gastos sa pagkonsumo ng gubyerno, ang kabuuang domestikong pormasyon ng kapital, at ang netong eksport, makukuha ang gross domestic product (GDP). Kapag isinama sa GDP ang netong kita mula sa ibang bansa, makuuha naman ang GNP.
Paraang Kita
Sa paggawa ng mga produkto at serbisyo, may mga gantimpala ang bawat salik ng produksyon - sahod para sa manggagawa, upa para sa lupa, at tubo para sa kapital. Ang mga gantimpala o kitang ito ay maaaring sumahin upang makuha ang GDP at GNP.
Kompensya ng mga empleado
Kabilang dito ang mga sweldo at iba pang kita, cash o hindi cash, ng mga empleadong pribado publiko bago awasin ang kanilang kontribusyon sa SSS at GSIS.
Netong sobra ng operasyon
Kabilang dito ang kita ng mga pribado o pampublikong korporasyon at ang kita ng mga negosyong pampamily.
Depresasyon
Ito ang halagang kumakatawan sa normal na pagkasira at paglipas ng mga permanentong kapital tulad ng makinarya.
Di direktong mga buwis
Ang mga di direktang buwis ay yaong ipinapataw sa produksyon, pagbenta, pagbili o paggamit ng mga produkto at serbisyo na inilalagay ng mga prodyuser bilang mga gastos sa produksyon.
Mga sabsidi
Ito ang mga tulong na ibinibigay ng gobyerno upang mapatatag ang mga presyo. Mga halimbawa nito ang mga tulong na ibinibigay sa National Food Authority sa Philippine National Oil Company, at sa Philippine Postal Corporation.
Paraang Produksyon o Paraang Value Added
Sa paraang ito, pinagsasama ang mga gross value added (GVA) ng mga kabahagi sa produksyon. Ang value added ay ang diperensya sa pagitan ng halaga ng produktong nagawa at halaga ng materyal at suplay sa paggawa niyon.
Mga Iba Pang Panukat
Bukod sa GNP at GDP, may mga iba pangpanukat ng kalagayan ng ekonomiya.
Net National Product (NNP)
Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagbawas ng depresasyon sa GNP.
National Income (NI)
Ito ang kumakatawan sa mga bayad sa mga salik ng produksyon - lupa, paggawa, at kapital. Upang makuha ito, ibinabawas sa NNP ang diperensya ng mga di direktang buwis at sabsidi.
Personal Income
Tumutukoy ito sa kabuuang kita ng mga sabahayan. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagbawas sa NI ng mga kita ng mga korporasyon na hindi pa napapamahagi ang mga stock-holder at mga bayad sa SSS at GSIS ng mga manggagawa.
Full transcript