Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normatif Teori

No description
by

Nebiye AYDIN

on 6 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normatif Teori

Normatif Teori (Uluslararası Siyasal Teori)
Normatif Teorisyenlerin Yanıt Aradığı Sorular
Devlet içi sistemde üyeler arasında ortak ahlaki temeller, normlar, değerler ve kimliksel aidiyetler oluşturmak mümkünken, diğerinde bu hiç mümkün değildir. Devlet içi alan ortak aklın, ahlakın ve kimliklerin alanıyken, devletlerarası alan farklı ahlak anlayışlarının kimliksel oluşların alanıdır.
Eleştiriler
Uluslararası ilişkiler disiplininin geleneksel Realizm okulu, bu tarz soruların uluslararası ilişkilerde sorulmasının anlamsız olduğunu savunmuştur. Bunun bazı sebepleri vardır.
Normatif Teori
Normatif teorinin kökenlerini Plato ve Aristo'dan, Thomas, Augustine, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant ve Mill' e kadar uzanan klasik siyasal fesefede bulmak mümkündür.

Normatif teori, uluslararası ilişkiler disiplininin altında yer alan bir akademik çalışma alanıdır.

Bazı yazarlar uluslararası siyasal teoriyi, siyasal teori çalışmalarının altında incelerken, bazıları da bu alt disiplini uluslararası ilişkilerin bir kolu olarak incelemektedir.
Hoffmann'ın yaptığı bir sınıflandırmaya göre; bu teorinin oluşmasında birbirini izleyen 4 safhadan söz edilebilir.

1.safha;
Uluslararası ilişkilerin akademik bir disiplin olarak kurulması evresidir.

2.safha;
Milletler Cemiyeti'nin savaşı önlemedeki başarısızlığı ve E. H. Carr'ın ütopyacılığı eleştiren ünlü çalışması "Twenty Years Crises" 1919-1939 ile başlamaktadır.

3. safha;
Davranışçılar ve Klasik Realist yaklaşımlar arasında gerçekleşmiştir.

4.safha
; 1980'lerin sonundan itibaren Soğuk Savaş' ın yükselen tansiyonuna ve Neorealizmin dayattığı pozitivizme tepki olarak gelişmiştir.


Brown
'un tanımıyla; Normatif uluslararası ilişkiler teorisi "Uluslararası ilişkilerin ahlaki boyutunu ve daha geniş olarak uluslararası ilişkiler disiplininin ürettiği anlam ve yorumları konu edinen çalışma alanıdır.
Diğer bir deyişle Normatif teori; hürriyet, adalet dağılımı, egemenlik, şiddet, savaş, insan hakları gibi devlet-merkezli küresel pratiklerin etik yanlarını araştırma konusu edinmektedir.
Adam Smith
ise;
Rasyonalist
Neo-Realizm
Neo-Liberalizm
Reflektivist
Post-Modernizm
Feminist Teori
Normatif Teori
Eleştirel Teori
Tarihsel
Sosyoloji
Sosyal Yapılanma
Siyasal Teorinin en temelde cevaplamaya çalıştığı soru; en ideal yönetim düzenine nasıl ulaşılabileceği ve belirli bir insan topluluğunun, sınırları belli bir düzlemde, ortak bir siyasal otorite altında en ideal şekilde nasıl yaşayabileceğidir?
İyi, adil ve güvenli bir yaşam hangi şartlar altında mümkündür? Nasıl bir yönetim biçimi insanların gözünde en meşru olanıdır? Devlet otoritesinin kaynakları ve sınırları nelerdir? Adalet nedir?
Devlet egemenliği ne dereceye kadar insan haklarından daha fazla önemlidir?
İnsani müdahalelerin sınırları nerede çizilmelidir?
Mültecilere nasıl davranmak gerekir?
Uluslararası alanda kıt kaynakların haklı dağıtımı nasıl olmalıdır?
Hangi savaşalar meşrudur?
Tüm milletler "self determination" ilkesine sahip olmalı mıdır?
Normatif teorinin ana konusu, bireylerin içinde yaşadıkları aile, sivil toplum, dinsel kurumlar, devlet ve egemen devletler sistemi gibi sosyal kurumlarla bireylerin değer yargıları arasındaki bağlantının nasıl kurulması gerektiğini araştırmaktır.

Aynı zamanda normatif teori hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi, savaş, devlet egemenliği gibi normatif kavramların sosyal kırımlarla olan ilişkisini incelemektedir.

Devlet içi ve devletlerarası alanlar, üzerine oturdukları dinamikler bağlamında birbirinden farklıdır. Birincisinde hiyerarşi varken, ikincisinde anarşi söz konusudur. Hiyerarşik sistemlerde otoritenin ve cezai yaptırımın kaynağı bellidir, anarşik sistemlerde davranışları doğrulayabilecek ve sistemi düzenleyecek üst bir otorite yoktur.
Devlet içi sistemin oluşturucusu insanlardır ve insanlar arasında ortak ahlaki değerler oluşturulabilir, uluslararası sistemde oluşturucu unsur devlettir, devletlerarasında ortak ahlaki prensipler oluşturmak imkansızdır.
Devlet içi sistemde ilerleme ve gelişme mümkündür; fakat uluslararası sistemde tekrar ve tekdüzelik süreklidir. Toplumlar zamanla terakki gösterip kendileri için daha iyi, ahlaklı ve adil bir sistemi oluşturabilirlerken, devletlerin bunu yapması neredeyse imkansızdır.
Devlet içi sistemde ilerleme ve gelişme mümkündür; fakat uluslararası sistemde tekrar ve tekdüzelik süreklidir. Toplumlar zamanla terakki gösterip kendileri için daha iyi, ahlaklı ve adil bir sistemi oluşturabilirlerken, devletlerin bunu yapması neredeyse imkansızdır.
Uluslararası Siyasal Teori ve Diğer Uİ Teorileriyle İlişkisi
Uluslararası ilişkiler teorileri, bir açıdan bakıldığında aynı zamanda "normatif teori" teorisidir.

Realizm, Liberalizm, İnşacılık, Yapısalcılık gibi teorilerin teorisyenleri, ürettikleri eserlerle sadece mevcut gerçeği açıklamakla kalmazlar, aynı zamanda gerçekliğin ne yönde oluşmasına dair görüşler öne sürerler.

Çünkü uluslararası ilişkiler teorileri sadece içinde yaşanılan dünyanın gerçeklerini ve işleyiş kurallarını açıklamazlar, aynı zamanda o gerçekleri üretirler.
Gerçekliği bulmak, açıklamak amacıyla yola çıkan her bir teorisyen dolaylı olarak o gerçeği de oluşturmaktadır.

Normatif teori bu açıdan bakıldığında sadece Normatif teori üzerine çalışanların alanına girmez, aynı zamanda uluslararası ilişkiler teorisyenlerinin bir şekilde ilgilendikleri bir alandır.

Bütün teoiler aynı zamanda normatiftir de, olanı açıklamaya çalışmak aynı zamanda dolaylı yollardan da olması gerekeni ortaya koymaktır.
Normatif Teorinin Gelişememesinin Nedeni
Normatif çalışmaların uluslararası ilişkiler disiplini içinde geri planda kalmış olmasının önemli bir nedeni Martin Wight'ın da iddia ettiği gibi uluslararası ilişkiler disiplininin teorik çalışmalar için müsait olmadığıdır.
Wight, çatışmaların, tekrarların ve kaosun olduğu bir uluslararası düzlemde, devlet içi siyaseti şekillendiren adalet, düzen, normatif haklar, insan hakları gibi konularda çalışmaların yapılamayacağını iddia eder.
Normatif teorinin inşa edilemeyeceğine inananlar arasındaki bir diğer görüş ise; siyasal teorilerin çıkış noktasının normatif kaygılar olduğu ama uluslararası ilişkiler teorisinin gerçeklikle ilgilendiğidir.
Uluslararası siyaset teorisinin mümkün olabileceğini iddia edenler,
uluslararası ilişkiler disiplini içinde sınırlı kalmışlar ve disiplin içindeki belli başlı tartışmaları şekillendirememişlerdir.
Nesibe AYDIN
157207011
Sonuç
Realist teorilerin uluslararası politikaya ilişkin katı ön yargıları ile, mevcut uluslararası sistemi tam manası ile açıklamakta yetersiz kaldığında, Normatif teori devreye girerek birtakım yararlı teorik açılımlar üretmektedir.

Bu bağlamda Normatif teori, uluslar arası ilişkilerdeki mevcut sorunları tamamıyla çözmese de, bunları çözme yolunda bir başlangıç noktası teşkil edebilecek birtakım olumlu öneriler sunması açısından çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
Full transcript