Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les propietats textuals

No description
by

Aina Rios

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les propietats textuals

Adequació
L'adequació és la propietat textual segons la qual dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa. Un text correctament adequat presenta un registre formal o informal, segons la situació de comunicació i pertany al gènere textual o classe de document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s'hi adiu.
La correcció
La correcció gramatical és una propietat específica del registre formal. Les incorreccions poden ser de dos tipus:

Els
vulgarismes
: col·loquialismes no normatius.

Els
barbarismes
tampoc estan admesos i són el resultat de la interferència d’una altra llengua (castellanismes, gal·licismes, anglicismes, etc.).

Cohesió
La cohesió textual és la propietat segons la qual les diferents parts d'un text estan ben travades per mitjà de mecanismes sintàctics.
Aquests elements cohesionadors són la puntuació, els connectors i marcadors textuals,les conjuncions, els pronoms, els determinants, etc.
Coherència
És la propietat que dóna unitat de significació al text. Un text coherent presenta un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text, la informació necessària per a entendre'l, i una ordenació precisa. Un text coherent tindrà una unitat de registre, de to i d'estil.
Les propietats textuals
Per tant...
1. Compliu el
propòsit comunicatiu
previst (fixeu-vos si heu respost al tema que volíeu exposar i si es veu una estructura clara. No us desvieu del tema principal ni us enrotlleu amb uns altres).

2. Mantingueu el
nivell de formalitat
triat (registres!).

3. Mantingueu el
tractament personal
adequat (no comenceu amb vostés i acabeu amb vosaltres...).

4. Penseu en els
destinataris
i empreu mots més generals o més específics d'acord el coneixement que tinguen del tema...)
Per tant...
1. Deixeu ben clar les
idees principals
del vostre text

2. Expliqueu
idees precises
i ben delimitades (sense ambigüitats...)

3.
Estructureu
bé la informació (introducció / cos / conclusió)

4.
Ordeneu lògicament
les dades que doneu a conéixer.

5. Controleu la
progressió temàtica
de l’exposició

6. Vigileu l’
aspecte visual
.

Per tant...
1. Establiu
relacions connectives
entre els diferents elements del text, sobretot assegurant que els pronoms tinguen referents clars.

2. Valoreu les
funcions
que fan els diferents connectors i asseguereu-vos que transmeten una idea encertada entre oracions i paràgrafs.

3.Comproveu (amb una lectura pausada i atenta) l’adequació dels
signes de puntuació
.
Full transcript