Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Anna Orłowska

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

dorobku zawodowego Anny Orłowskiej
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZYSKANE
KWALIFIKACJE:
Studia wyższe magisterskie na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki, rok ukończenia: 2004.
AWANS ZAWODOWY
2005 — uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
§ 7 ust.1
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
PREZENTACJA
§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Izabelą Chwiłoc-Fiłoc, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzenia planu rozwoju zawodowego.
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego
Współorganizowałam zabawy, imprezy i konkursy szkolne, uroczystości okolicznościowe.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych, gier miejskich.
szlachetna Paczka - zdjcia
§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności poprzez udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Brałam aktywny udział w radach szkoleniowych.
Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach organizowanych przez MSCDN, WCIES, frse.
Samodzielnie pogłębiałam wiedzę poprzez czytanie literatury pedagogicznej i śledzenie stron internetowych.
§ 7 ust.1 pkt.2
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.
Podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego poznawałam przepisy prawa oświatowego wykorzystując następujące dokumenty prawne:
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r.;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2010r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; oraz obowiazujące Rozporządzenie z 30 kwietnia 2013r.;
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.;
Deklaracja Praw Dziecka, dokument przyjęta 20 listopada 1959r. przez ONZ;
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, z późniejszymi zmianami
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Współpracowałam z opiekunem stażu:
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
Doskonaliłam warsztat i metody pracy:
Dokonałam wyboru programu nauczania i opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.
Opracowywałam pomoce dydaktyczne - testy, prezentacje multimedialne, gazetki, postery, gry, programy komputerowe.
Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
Przygotowywałam i stosowałam aktywne metody nauczania oraz zróżnicowane formy pracy z uczniem.
Opiekowałam się pracownią przedmiotową oraz opracowywałam materiały ją wzbogacające.
Prowadzenie monitoringu jakości swojej pracy:
Sprawdzałam stopień opanowania języka angielskiego przez uczniów w nauczanych klasach za pomocą testów diagnozujących.
Dokonywałam ewaluacji własnych działań poprzez ankiety, wywiady, obserwację.
Wprowadzałam narzędzia ewaluacyjne.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
Organizowałam pracę z uczniem zdolnym i opracowywałam dodatkowe ćwiczenia językowe oraz testy dla uczniów najzdolniejszych.
Przygotowywałam uczniów do konkursów i egzaminów językowych - Olimpus, Fox, Cambridge English: First (FCE), Pearson Test of English General.
Prowadziłam z uczniami projekt w ramach programu eTwinning.
Przygotowywałam program autorskiego kółka.
Zaangażowałam uczniów do musicalu Gel i przedstawień w języku angielskim.
Napisałam program autorskich zajęć dodatkowych InterSubjectEnglish.
Przeprowadziłam akcje charytatywne: Szlachetna Paczka i pomoc dla dzieci w Mszance i utworzyłam Klub Przedsiębiorczego Wolontariusza.
Starałam się poznać środowisko uczniowskie - ich zainteresowania, problemy z jakimi muszą się mierzyć w życiu codziennym oraz co sprawia im największe trudności w osiąganiu wyższych ocen edukacyjnych z prowadzonych przeze mnie zajęć i z innych przedmiotów.
Przygotowanie oraz organizowanie uroczystości i imprez szkolnych.
Zorganizowałam Dni Angielskie.
Napisałam musical "GEL" i wystawiłam go w szkole podczas Dnia Angielskiego i Szkolnego Dnia Otwartego.
Zorganizowałam wycieczki szkolne.
Zorganizowałam w szkole Dzień bez Śmiecenia.
Współorganizowałam różne uroczystości, imprezy szkolne, dni otwarte w szkole.
Filmowa Akademia Językowa
Dzień bez Śmiecenia
Gra miejska SENS
Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Uwzględniałam w planie dydaktycznym zadania ogólne szkoły oraz zadania ujęte w planie profilaktycznym szkoły.
Podejmowałam na zajęciach tematy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz omawiałam problemy społeczne i cywilizacyjne.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Przeprowadzałam ankiety, rozmowy indywidualne.
Współpracowałam z rodzicami.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Organizowanie oraz doskonalenie warsztatu pracy za pomocą technik komputerowych
Wykorzystywałam komputer oraz zasoby sieci internetowej do tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego (pisanie konspektów, scenariuszy lekcji).
Korzystałam z różnych programów, takich jak eXe, Hot Potatoes, Quizlet.
Stworzyłam i prowadziłam szkolny blog dotyczący zajęć z języka angielskiego.
Przygotowywałam i opracowywałam zajęcia na platformie e-learningowej Moodle.
Nawiązałam współpracę międzynarodową w ramach programu eTwinning i prowadziłam projekt na stronie TwinSpace.
Stworzyłam i prowadziłam razem z uczniami stronę wiki InterSubjectEnglish.
Korzystałam z serwisów internetowych.
Blog Szkolny
Moodle
Twinspace
Wykorzystanie techniki komputerowej na lekcjach
Wykorzystywałam zasoby Internetu (dostępne prezentacje, filmy edukacyjne, gry, testy, zadania).
Wykorzystywałam różne programy komputerowe.
Prowadziłam zajęcia na platformie Moodle.
Prowadziłam zajęcia na stronie Twinspace i za pomocą wiki.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
Brałam udział w szkoleniach dotyczących wymienionych dziedzin.
Zapoznawałam się z literaturą na temat zaburzeń oraz trudności w nauce występujących u dzieci w wieku szkolnym.
Stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Wdrażałam pozalekcyjne formy pracy:
spotkania z uczniami w celu dekorowania sal przed imprezami szkolnymi,
organizowanie prób imprez szkolnych oraz przedstawień,
opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych,
spotkania z uczniami na kole przedmiotowym.
Stosowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki w ramach pracy z uczniem zdolnym oraz słabym.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z uczniami mającymi problemy z nauką.
Zapoznałam się z opiniami wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z uczniami.
Podczas zajęć stosowałam metody odpowiednie dla uczniów z dysleksją i dostosowywałam sposoby ocenienia i testy do ich możliwości.
Wykryłam przypadek dysleksji u uczennicy i podjęłam odpowiednie działania.
Rozwiązywałam konflikty i spory.
W trudnych przypadkach konsultowałam się z pedagogiem szkolnym Panią Izabelą Chwiłoc-Fiłoc.
Pomoce w nauczaniu i testowaniu uczniów dyslektycznych
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami;
Statut oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Akademickiego Gimnazjum nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Na lekcjach odwoływałam się do tych dokumentów szkolnych, informując i zachęcając uczniów do poznania ich praw i obowiązków.
Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć.
Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Przygotowanie pedagogiczne.
Egzaminator PTE General.
2010 — rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w Akademickim Gimnazjum nr 50 WSM.
24 czerwca 2013 — złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2 lipca 2013 — uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpracowałam z gronem pedagogicznym.
Pełniłam funkcję przewodniczącego Zespołu Języków Obcych.
Brałam udział w pracach różnych komisji: egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych.
Przeprowadziłam akcję charytatywną Szlachetna Paczka.
Brałam udział w konferencjach szkoleniowych.
Uczestniczyłam w spotkaniach edukacyjnych zorganizowanych przez Wydawnictwa Oświatowe.
Zapoznałam się ze zmianami nowej podstawy programowej w gimnazjum.
Pomoc dla dzieci w Mszance
Dni Angielskie
Prezentacje i zajęcia warsztatowe
Zorganizowałam grę miejską SENS.
Przygotowałam grę z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z okolicy.
Prowadziłam lekcje warsztatowe z dziedziny psychologii np: "Jak być asertywnym?", "Jak rozwiązywać konflikty?".
Zajęcia
Aktywizujące
Lekcje
eXe
Krzyżówka HotPotatoes
Zdjęcia laboratorium
języka angielskiego
Ankiety Ewaluacyjne
Zajęcia eTwinning
Zorganizowanie konkursów Olimpus
Musical 'GEL'
Strona wiki zajęć Angielski Międzyprzedmiotowy
Przedstawienie
'New Beauty and the Beast'
Testy Quizlet
Próby i spotkanie polekcyjne
Zajęcia Aktywizujące
Próbny Egzamin Gimnazjalny - Raport
Gra Integracyjna
Test dostosowany dla uczniów z dysleksją rozwojową
Dzień Otwarty
Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
Twierdza Modlin
Akademia Kuśnierewicza
Warsztaty i gra miejska
Zofia Chomętowska: Wklej Warszawę do zeszytu
Warsztaty teatralne
Akademia Sztuk Pięknych
Szlachetna
Paczka
Przedstawienie
"The Canterville Ghost" w teatrze Buffo
Otrzymałam nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011.
Nagroda dyrektora
Strona wiki - karta pracy ucznia
Dziękuję za uwagę
Full transcript