Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hipotezlerin / Amacın Belirlenmesi (PDR Alanındaki Makaleler' den Örnekler)

No description
by

mehmet cihangir

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hipotezlerin / Amacın Belirlenmesi (PDR Alanındaki Makaleler' den Örnekler)

Hipotezlerin/Amacın Belirlenmesi

Hipotez Nedir?
Hipotez, bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerdir.
Olaylar arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bilimsel bir öneri, bir önermedir.
Gözlenen olay veya durumlardan çıkartılan, henüz test edilmemiş, fakat doğru olduğu tahmin edilen bir öneridir.

Hipotezin Tanımı
Araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti, varsayım, faraziye olarak tanımlanmaktadır. (TDK)

Hipotez ne işe yarar?
Hipotez yazmak;
Araştırmanın kuramsal temellerine dayalı olarak tahminler yürütmeye,
Araştırmanın sonucu üzerinde daha derinlemesine düşünmeye,
Araştırma sürecine ilişkin araştırmacıya yol göstermeye ,
Araştırdığımız problemde değişkenler arasında ilişki kurup kurmadığımıza dair karar vermemize yarar.

=>
Ancak hipotez yazmanın önyargılar geliştirmemiz ve araştırma sürecinde önemli olabilecek diğer noktaları görmemizi engellemesi gibi olumsuz etkileri de olabilir.

Bir hipotezde olması gereken özellikler:
3) Hipotez sınanabilir olmalıdır

Sınanabilmek özelliği hipotezlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Bir hipotez ne kadar mantıksal ya da ussal olsa bile, onu sınayabileceğimiz (deneyebileceğimiz) yöntemsel araçlardan mahrumsak, bu hipotez bir önerme olmaktan öteye gitmeyecektir. 
4) Hipotez literatürle uyumlu olmalıdır:
 Örneğin “patates yiyen kadınlar düşük gelirli işlerde çalışırlar” şeklindeki bir hipotez literatüre uyumlu olmayacaktır. 

Bir hipotezde olması gereken özellikler:


1) Mantıksal ve ussal (rasyonel) olmalıdır:
Örneğin “ikizler burcu erkeklerinin gelir düzeyi, yaşla doğru orantılı olarak artar” şeklinde kurulan bir hipotez ussal olmamak bakımından baştan kabul edilmemelidir. 

2) Kavramlar açık ve işlemsel olarak tanımlanabilir olmalıdır:
 
Örneğin; içinde mutluluk kavramı geçen bir hipotez, mutluluk kavramını işlemsel olarak tanımlayamadığımız ölçüde uygun bir hipotez olmayacaktır. 

Hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:
1-Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli hale gelebilir ki bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2-Hipotez, yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3- Ya da çürütülüp, terk edilir.

HİPOTEZ CÜMLESİNİN ÖZELLİKLERİ

=>
Test edilebilir (gözlemlenebilir) olmalıdır.
=>Çürütülebilir (aksi ispatlanabilir) olmalıdır.
=>
Tahmin içerebilir
=>Koşullu cümle, soru cümlesi veya önerme cümlesi

Hipotezler, araştırma sorusunda değişkenler arası ilişkileri tahmin etmeküzere iki farkı şekilde kurulabilir:
1) Sıfır(null) Hipotez:

Değişkenler arasında farkın veya ilişkinin olmadığını belirtir. İstatistiksel hipotez olarak isimlendirilen sıfır hipotezi H0 ile gösterilmektedir.

2) Alternatif(Araştırma) Hipotez:
Değişkenler arası farkın veya ilişkinin var olduğunu belirtir. H1 ya da Ha ile gösterilir.

Örneğin:
Çocukların internet kullanma süreleri, akademik başarılarını etkilemekte midir? Şeklinde bir araştırma problemi oluşturduğumuzda burada kurabileceğimiz:

Sıfır Hipotez:
Çocukların internet kullanım süresi, internet başarılarını etkilemez.

Alternatif Hipotezler:
-Çocukların internet kullanım süresi akademik başarılarını etkiler.
-Çocukların internet kullanım süresi arttıkça akademik başarıları azalır.
-Çocukların internet kullanım süresi arttıkça akademik başarıları artar.

Hipotezler semboller kullanılarak formüle edilirler, örneğin;

Çoklu zeka ve akademik başarı arasında ilişki olmadığına dair bir sıfır hipotez, H0: rçz-ab = 0. şeklinde formüle edilir.

Bilgisayar destekli öğretim veya geleneksel öğretim yapılan öğrencilerin ortalama başarı puanları arasında fark olmadığına dair bir sıfır hipotez, H0:µbde - µg = 0 şeklinde formüle edilir.

Alternatif hipotezler tek yönlü veya yönsüz olarak yazılabilir, örneğin:
 "
Çoklu zeka ve akademik başarı arasında ilişki vardır" şeklindeki bir alternatif hipotez yönsüzdür. H1 : rçz-ab ≠ 0. şeklinde formüle edilir.
"
Öğrencilerin çoklu zeka alanlarındaki zeka düzeyleri arttıkça akademik başarıları da artar " şeklindeki bir alternatif hipotez tek yönlüdür. H1 : rçz-ab > 0. şeklinde formüle edilir.
"
Bilgisayar destekli öğretim veya geleneksel öğretim yapılan öğrencilerin başarı puanları arasında fark vardır şeklindeki bir alternatif hipotez yönsüzdür. H1: µbde ≠ µg. şeklinde formüle edilir.


=> Hipotez:
Öğrencilerin zeka ve okul başarı düzeyleri denk olmak koşuluyla, çeşitli uyarılardan arındırılmış bir çalışma ortamı, okuduğunu anlama oranını artırır.
=> Deney:
Hipotezin doğruluğunu ispatlamak veya çürütmek amacıyla yapılan çalışmalardır.
Örnek:
Zeka ve okul başarıları denk 2 grup öğrenciden 1. grup sessiz bir ortamda, 2. grup gürültülü bir odada aynı makaleyi okuyorlar. Daha sonra onlara, okudukları makaleyle ilgili sorular soruluyor. 1. gruptaki öğrencilerin daha başarılı olduğu görülüyor. Hipotez desteklenmiştir (doğrulanmıştır). O halde, uyaranlardan arındırılmış bir ortamın okunanı anlamayı ve dolayısıyla başarıyı artırdığını söyleyebiliriz.

ÖRNeK HiPOTEZ CÜMLELERi
=> “ İçten denetimli insanlar toplumda daha başarılıdırlar."
=>
“Sudaki kireç oranı arttıkça / azaldıkça insanlarda
görülen eklem kireçlenmesi oranları artmakta /
azalmaktadır.”
=>
“Güneş ışığı bitkilerin büyümesi için gerekli
midir?”
=>
“Eğer öğrencilerin okul başarısı ile ailelerinin
eğitim düzeyi arasında bağlantı varsa üniversite
mezunu anne-babaların çocukları okulda daha
başarılı olacaklardır."
=>
Zeki öğrenciler daha çabuk öğrenir
=>
Uygun ışık okuma hızını arttırır

ÖRNEK
AMAÇ

Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

UYARI!

:

Amaç, problem ifadesi içerisinde de yer alabilir. Araştırmada problem durumu; çözmek istediğimiz soruna odaklanmakla birlikte, amaç bölümü; araştırma sonucunda çözülmek istenen sorunun bölümleri ve bunlar arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.

Makalenin Adı:
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Meliha Tuzgöl Dost(Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı)

Bu çalışmanın amacı:

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerini;

cinsiyet, algılanan akademik başarı, algılanan ekonomik durum, algılanan anne-baba tutumu, gelecekten beklenti, dini inanç ve yalnızlık
değişkenlerine göre incelemektir.

AMAÇ
Araştırmada genel ve alt amaçlar belirlenir.
Genel ve alt amaçlar; düz cümle, soru cümlesi veya hipotez şeklinde yazılabilir.

Alt amaçlar soru cümlesi olarak üç farklı formatta yazılabilir:
a) Betimsel sorular genellikle  "nedir? " ifadesi kullanılarak yazılır. => Öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir?


b) Korelasyonel soru cümlesi değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır.
=> Öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarıyla öğrenme stratejileri ve motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
c) Karşılaştırmalı soru cümlesi gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanabilir. => Öğrencilerin matematik dersine yönelik motivasyonları arasında cinsiyete göre anlamlı fark var mıdır?


Amaç cümlesi Örnekleri
=>

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ KARAR VERME STİLLERİ İLE İLİŞKİSİ (Ali ARSLAN, Mehmet MURAT)

Amaçlar:
Bu araştırma ile genel lise ve Anadolu liselerinin 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik erteleme davranışı ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesini ve liselerin 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi
Bu çalışmanın amacı
, mükemmeliyetçi bilişler ölçeğinin Türkçe uyarlamasının yapılarak, güvenilirlik ve geçerliliğinin incelenmesidir.
Full transcript