Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

No description
by

Meryem Süslü

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

TEMEL KAVRAMLAR: ÖĞRENME İLKELERİ
Ögrenme ilkeleri
Ögrenme Nedir?
Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla
ya da çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması
ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir.

Öğrenmelerin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için
öğrenme ilkelerine göz atmakta yarar vardır.

Egitimde Program Gelistirme Süreci ve Egitim Durumlarının Düzenlenmesi
3
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve öğrenme hızlarının birbirinden farklı olduğunun bilinmesi gerekir.

Öğrenme işi, duyu organları ile gerçekleştirilir. Araştırmalara göre organlarımız sayesindeki öğrenme oranı şöyle:

Yalnız kulaklar: %20
Yalnız gözler: :50
Görsel + İşitsel + Etkin Katılım: %70
Görsel + İşitsel + Etkin Katılım + Yaşayarak Ögrenme: %90
2
Yeni öğrenilenlerin kalıcı olması için sahip olunan önbilgilerle bağlantı kurulması gerekir. Öğrenilecek konuyla alakalı önbilgi ne kadar sağlam olursa, öğrenme de o kadar etkili ve kalıcı olur.

Öğrenme sağlanırken yalnızca bilgi vermek değil, bilgiler arası ilişki kurma ve transfer edebilmeye de önem verilmelidir.

Ayrıca, öğrenene, verilen bilgileri uygulama olanağı sağlanmalıdır.

1
Öğrenme birikimli bir süreçtir. Başka bir deyişle, öğrenme daha önceki
öğrenilen bilgi ve beceriler üzerine inşa edilir. Bir öncekine dayalı, bir
sonrakine hazırlayıcıdır.

Öğrenme
• basitten karmaşığa,
• kolaydan zora,
• somuttan soyuta,
• yakın çevreden uzak çevreye doğru oluşur.

Somut bilgiler daha kısa sürede kazanılır ve daha kolay öğrenilir.

Program Gelistirme Nedir?
Program geliştirme, bilimsel dayanaklara sahip ve teknik süreçlerden yararlanan bir araştırma çabasıdır.

Bu geliştirme çabaları kapsamlı ve sürekli devam eden bir süreçtir. Bu çalışmalarda amaç, okul ve okul çevresindeki hayatın geliştirilmesidir.

Program geliştirme, okul içinde ve dışında Milli Eğitimin ve okulun amaçlarını iyi bir şekilde geliştirmek ve de gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve etkinliklerin uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesine yönelmiş koordine çabaların tümüdür.


Egitim Programı Nedir?
Eğitim programı, program ögeleri (hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme) arasındaki dinamik ilişkilerin tümünü kapsar.

Eğitim programı, öğrencilere kazandırmayı amaç edindiğimiz davranışların nasıl kazandırılacağının planlanması demektir.

Belli öğrencileri yine belli bir zaman süreci içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarıdır.

Egitim Programının Ögeleri Arasındaki iliski
Her eğitim programı;

• Niçin eğitim?
• Neler nasıl öğretilmeli?
• Ne kadar öğrenildiği nasıl anlaşılmalı?

sorularının karşılığı olan üç ögeden oluşmaktadır.

* Bu ögelerden birinde meydana gelen değişme, diğerlerini de etkiler.

Bir Egitim Programının Ögeleri
1. Hedefler: istendik davranışları kapsar.

2. Eğitim durumları (Öğrenme-öğretme süreçleri): Eğitsel yaşantıları oluşturan etkinliklerin tümüdür.

3. Sınama durumları (Değerlendirme): istendik davranışların gerçekleşme derecesini saptama etkinlikleri olarak tanımlanabilir.

Egitimde Program Gelistirme Süreci
Eğitim sistemlerinde ortaya çıkabilecek tüm sorunların çözümü, o sistemdeki eğitim politikalarına yani okuldaki öğrencilerin davranışlarına dönüştürmesi söz konusu olan eğitim programlarının geliştirilmesine bağlıdır.
Egitim Programının isleyisi
Hedefler belirlenip gözlemlenebilir davranışlara dönüştürülür.

Daha sonra hedeflere ulaşabilmek için “Ne, nasıl öğretilebilir?” sorusunun yanıtlanması gerekir.

Bu sorunun yanıtı eğitim durumlarını, yani hedeflere ulaştırıcı etmenler olan; konu içeriği, ders araç-gereçleri, öğretim yöntemleri ve ilkelerini belirler.

Program Gelistirme Sürecinde Yer Alan Ögeler
1) Hedefler : Hedefler ulaşılmak istenen sonuçları kapsar ve genel olarak ülkenin eğitim felsefesini ortaya koyar.

2) İçerik : "Ne öğretelim?" sorusunun yanıtını veren konular, ilkeler, kavramlar, kurallar ve olgulardan meydana gelir.

3) Eğitim Durumu : Eğitim durumu, sınıf ortamı, kullanılan materyaller, kullanılan öğretim yöntemi gibi öğrenme özellikleri olarak tanımlanabilir.

4) Değerlendirme : Eğitimin kalite kontrolünün yapıldığı aşamadır. Sisteme geribildirim sağlanır.

Ögrenmeyi Etkileyen Uyarıcılar
Öğrenme olayının gerçekleşmesi için olumlu veya olumsuz bazı uyarıcılar gereklidir.

Örnek vermek gerekirse;
Öğretme durumları, öğrenme ortamı, bireyin özellikleri, yapılan programlar, öğrenime ayrılan süre, öğretmenin nitelikleri vs.

Egitim Durumlarının Seçilmesi
Öğrencilere hedeflenen davranışları kazandırmak üzere istenilen öğrenme yaşantılarını seçilip düzenlenirken, bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. Bunlar "ölçütler" olarak da nitelendirilebilir. Peki bu ölçütler nelerdir?

Bu ölçütler;

HEDEFE GÖRELİK : Bunun sağlanması için hedefi sağlayacak davranış belirlenmeli, sonrasında öğrencinin bu davranışı sergileyebileceği ortam sağlanmalıdır.
EKONOMİKLİK : Ele alınan yaşantının, diğer yaşantılarla tutarlı olması gerektiği düşünülmelidir. Aksi, ekonomikliğe aykırıdır.
DİĞER YAŞANTILARA GÖRELİK (KAYNAŞIKLIK) : Her öğrenme yaşantısı kendisinden önce gelene dayalı ve daha sonra gelene hazırlayıcı olmalıdır. Burada amaç, öğrencinin istendik yönde gelişmesine yardım edebilecek bir unsur sağlamaktır.
ÖĞRENCİYE GÖRELİK : Eğitim durumlarının öğrenci düzeyine uygun olması, öğrencinin yeni yaşantıları geçirmek için ilgili önkoşul davranışları kazanmış olması, öğrencinin güdülenmesi ve öğrenciye sık sık dönüt verilmesi gibi olayları kapsar.
Egitimde Program Gelistirme Modelleri
Taba Modeli
• İhtiyaçlar belirlenir.
• Amaçların saptanır.
• Içerik seçilir.
• Seçilen çerik düzenlenir.
• Oğrenme yaşantıları seçilir.
• Öğrenme etkinlikleri düzenlenir.
• Değerlendirmenin nasıl yapılacağına
karar verilir.
• Program ögelerinin sırası ve ilişkileri
kontrol edilir.

Tyler Modeli
• Olası genel amaçlar
• Süzgeçler (Eğitim felsefesi ve Öğrenme psikolojisi)
• Kesinleşmiş öğretim amaçları
• Öğrenme yaşantılarının seçimi
• Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi
• Öğrenme yaşantılarının yönlendirilmesi
• Öğrenme yaşantılarının değerlendirilmesi

Program Gelistirme Modelleri
Egitimde Hedefler

Hedef Türleri
Hedef Nedir?
Egitimde Hedef Nedir?
Hedef genel anlamda, "ulaşılmak istenen sonuç" olarak tanımlanabilir.

"Eğitimde hedef" ise, düzenlenmiş ve planlı yaşantılar yoluyla öğrencilere kazandırılmak istenen davranış veya davranış değişikliğidir. Kısaca, öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerdir.
Hedef Kaynakları
Uzak Hedef
Toplumun politif felsefesi ve anayasa çerçevesinde varmak istediği konumu belirten hedeflerdir. Bunalr soyut hedeflerdir ve toplumdan topluma pek fazla değişiklik göstermezler.

Örneğin; anayasada yer alan herhangi bir madde. (Milli Eğitim Temel Kanununun 2. Maddesinin son fıkrası gibi)
Genel Hedef
Uzak hedeflere ulaştırıcı hedeflerdir ve uzak hedeflere oranla daha somutturlar.

Genel hedefler bir bakıma, uzak hedeflerin içinde var olunan zamana ve şartlara göre yorumlanmış halidir.
Özel Hedef
Özel hedefler, bir çalışma alanı veya dersler için hazırlanmış, öğrencilere kazandırılması uygun görülen davranışları gösterir.

Bir Öğrencinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim durumlarının kararlaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan "hedef" sözcüğü özel hedefleri ifade etmektedir.
Toplumun ihtiyaçları
Hedef belirlenirken ilk incelenmesi gereken kaynaktır.

"Toplumun hangi özellikleri taşıyan bireye ihtiyacı var?" sorusu sorulmalı ve alınan yanıta uygun olacak şekilde hedefler belirlenmelidir.
Bireyin Özellikleri
Her birey birbirinden farklıdır. Bu farklılık; zekâ kapasitesi, ilgisi, bilgi düzeyi, sahip olduğu önbilgiler gibi nedenlerden kaynaklanır.

Buna bağlı olarak hedefler de farklılaşmaktadır. Herkes için ayrı ayrı hedef belirlemek olanaksızdır. Bu nedenle ortak özellikler baz alınarak hedefler belirlenir.
Konu Alanının Özellikleri
Temel özellikler, ana fikirler ve olgular belirlenir.

Hedefe kaynaklık eden de bu üç boyuttur.
(Tüm bu kaynaklara, alıcılara "gereksiz bilgi vermemek" amacıyla başvurulur.)
Full transcript