Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INCENDIS INTERIOS I VENTILACIÓ

No description
by

Joan Maestre

on 14 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INCENDIS INTERIOS I VENTILACIÓ

INCENDIS INTERIORS I VENTILACIÓ
Joan Maestre

La següent presentació preten ser un recordatori de la teoria d'incendis interiors/confinats i de les diferents tècniques d'extinció que s'hi poden aplicar.
El treball està basat en els documents bàsics de l'ISPC i del llibre digital
"INCENDIOS DE INTERIOR, VENTILACIÓN DE INCENDIOS"
, Arturo Arnalich.Introducció
Combustible
Recinte
Aplicació d'aigua
Ventilació
Pressurització dels recintes
Riscos per als actuants

Condicionants dels incendis
Tècniques d'aplicació d'igua

Tècniques de control de la ventilació
Tècniques d'intervenció
Desenvolupament d'un incendi interior, i tipologies d'incendis
Incendis limitats pel combustible (ILC)

Incendis limitats per la ventilació (ILV)
Tipologies d'incendis interiors
TÈCNIQUES D'APLICACIÓ D'AIGUA
El combustible és un factor clau per entendre l'evolució d'un incendi interior. Sobretot en la fase de creixament i plè desenvolupament i en els ILC, condicionant llur potència i la propagació de l'incendi depèn de la quantitat i distribució a l'espai.


PODER CALORÍFIC


CÀRREGA DE COMBUSTIBLE


ALTRES FACTORS
El combustible
Incendis infraventilats, flashover induït per la ventilació, backdraft i explosió de fums
Incendi d'estructura / incendi de contingut
Superfície i alçada
Geometria
El recinte
Un
incendi interior
és un foc que es desenvolupa sense control en un espai físic limitat, en el que no existeix transferència ni intercanvi lliure de calor i fluids cap a l'exterior.
Un
incendi confinat
és aquell en que la transferència de calor i fluids cap a l'exterior és nula.

Desenvolupament genèric d'un incendi interior
FASE DE CREIXEMENT
L'incendi inicia el seu desenvolupament en el
focus d'ignició
; la calor es transmet per
radiació
als combustibles propers, alhora que es forma una
columna de convecció
per sobre del focus transmeten energia calorífica als combustibles situats a la zona superior de l'estança.
En els primers moments la potència de l'incendi és molt
limitada
i el seu creixament
lent
, ja que els combustibles requereixen d'energia per iniciar els processos pirolítics. Aquest procés s'accelera a mesura que l'incendi adquireix magnitud.
Els gassos de l'incendi comencen a acumular-se als estrats superiors. Al augmentar la temperatura, la densitat d'aquests disminueixen extenent-se per tot el recinte.
El coixí de gasos calents emet radiació la potència d'aquesta s'ajusta a la
Llei de Stefan-Boltzman
.
Un tret característic d'aquesta fase és la formació de dos estrats dins el recinte, la frontera entre aquests s'anomena
plà neutre
.
Estrat superior ( Sobre pressió )
Estrat inferior ( Depressió )
Possible aparició de
rollover o flashover
El flashover i el rollover
El
flashover
és la fase en la que les superfícies exposades a la radiació tèrmica assoleixen la seva temperatura d'inflamació de forma simultànea, produint-se una
generalització de l'incendi
a tot el recinte afectat. Es produeix un màxim en la potència de l'incendi, una lleugera sobrepressió i un elevat nivell de radiació.
Aquesta fase no sempre es produeix, per tal de que succeeixi s'han de donar les següents circumstàncies:
Càrrega de combustible
Proporció d'oxígen suficient

El
rollover
és un concepte similar a l'anterior però de caire local, es a dir, tan sols s'inflama una porció del coixí de gasos.
FASE DE PLE DESENVOLUPAMENT
POSSIBLES INDICADORS D'UN FLASHOVER
Incendi pròxim a la finalització de la fase de creixament
Coixí de gasos dens i fosc
Altes temperatures en el recinte
Existència d'oxígen suficient
Plà neutre proper al terra
Existencia de rollovers al coixí de gasos
El ple desenvolupament de l'incendi
arriba en el moment en que la concentració d'oxigen comença a disminuir com a conseqüència de:

Combustió generalitzada del coixí de gasos.
Incendi confinat o amb ventilació insuficient ( Consum O > Aportació O )
Sol·licitud d'oxígen elevada per part dels combustibles.

La temperatura dependrà de la potència de l'incendi ( MJ/s ) i de la cessió de calor a través de les parets del recinte.

Cal diferenciar l'evolució de l'incendi en aquesta fase en funció de si ens trobem davant d'un incendi ventilat o confinat.

Incendi
ventilat
es mantenen definits i diferenciats els dos estrats.
Incendi
confinat
el plà neutre arriba fins al terra.
FASE DE DECAÏMENT
Amb el temps l'estança perd temperatura, com a conseqüència del consum de tot el combustible i/o per l'absència de ventilació.
Incendis limitats pel combustible (ILC)
Incendis limitats per la ventilació (ILV)
ILC
ILV
Aquells en els que l'emisió de calor i el seu creixament depenen de les característiques del combustible (quantitat i distribució), havent-hi laproporció adequada de comburent necessàri per la combustió.

Podem trobar ILC en:
Incendis d'interior en l'etapa de desenvolupament inicial.
Incendis interiors amb gran ventilació.
Incendis en recintes de gran volum.
Incendis d'exterior.

La potència dels ILC ve determinada per la quantitat de combustible.
Aquells en els que el seu creixament i potència queda limitat per la cantitat d'oxígen disponible.
INCENDI INFRAVENTILAT
Un
incendi infraventilat
és un incendi interior que assoleix l'estat d'ILV sense haver passat per una fase de flashover.

Són típics en
recintes confinats o amb ventilació molt limitada
en la que l'aport d'oxígen és molt reduït i es consumeix durant l'etapa de creixement. El confinament o la poca ventilació són els motius que desencadenen un incendi infraventilat.
Fracció de combustible
: proporció de combustible present en el coixí de gasos; compost de gasos de la pirolització i productes procedents de combustions incompletes.
En absència d'un fluxe d'aire, el plà neutre descendirà fins a nivell del terra, desepareixent la classica estratificació pròpia dels incendis amb certa ventilació.
Des del punt de vista operatiu; la visibilitat interior és nula i desapareix el coixí d'aire fresc (inferior).
FLASHOVER INDUÏT PER LA VENTILACIÓ
BACKDRAFT
EXPLOSIÓ DE FUMS
Un flashover induït per la ventilació
és un flashover producte de la ventilació aportada en un incendi infraventilat.

En un incendi infraventilat davant de la obertura de qualsevol forat de ventilació, el foc adquirirà potència degut a que l'accés de l'oxigen situarà els combustibles dins del seu rang d'inflamabilitat, permetent que la temperatura pugi oferint condicions propicies a l'estat de flashover.
Un incendi infraventilat és un dels escenaris mes freqüents que ens trobem els serveis de bombers a l'arribada a serveis d'incendi interior. Una ventilació inadeuada pot generar un flashover induït per la ventilació amb efectius dins de la zona calenta.
El
backdraft
és una explosió conseqüència d'una
aportació d'aire a un incendi confinat
en el que hi han productes incomplets de la combustió per falta de comburent.
El punt de partida és el mateix que en el FIV, un incendi ILV que no ha passat per un estadi de flashover. La diferència és l'augment de potència; en el FIV és progressiu mentre que en el Backdraft és sobtada conseqüència d'una deflagració.

Un episodi de backdraft pot anar pecedit dels següents signes:
Incendi infraventilat en un recinte confinat.
Pulsacions en l'interior del recinte.
El recinte "respira i exhala".
Coixí de gasos d'incendi dens, la manifestació exterior d'aquests presenten tonalitat ataronjades i/o groguenques.
Durant un backdraft es produeix un augment sobtat de la potència de l'incendi que porta associat una ona de pressió que pot ocasionar danys importants
ATENCIÓ !!!
Com prevenir l'aparició del flashover:
Reduir l'entrada de comburent
Reduir la temperatura del coixí de gasos
Dilució del coixí de gasos amb vapor d'aigua
Expulsió dels gasos a l'exterior ( evitant generar turbolències )
L'explosió de fums és una deflagració com a conseqüència de la presència d'una font d'ignició en una mescla de gasos de l'incendi i aire dins del rang d'inflamabilitat
.Poder Calorífic del combustible
L'energi química continguda en el combustible, característica intrínseca que depèn de la composició, la seva estructura molecular i del diferencial energèctic entre els estats anterior i posterior a la combustió.

Hc = Eq0 - Eqf - Eqact
( Poder calorífic kJ/kg )

Eq0: energia química del combustible ( kJ/kg )
Eqf: energia química dels productes de la combustió ( kJ/kg )
Eqact: energia requerida per a iniciar la combustió ( kJ/kg )
La càrrega de combustible
La
càrrega de combustible
és la mesura de la
quantitat d'energia emesa pels combustibles
durant la combustió en la unitat de superfície ( kJ/m2 ).

Cc = Hc·mu ( kJ/m2 )

Hc: poder calorífic ( kJ/kg )
mu: massa del combustible per unitat d'àrea ( kg/m2 )Altres factors a tenir en compte:
Taxa de piròlisis
Taxa de combustió
Influència sobre la potència de l'incendi
Influència sobre la velocitat de propagació
Combustibles tradicionsla vs Combustibles moderns

Taxa de piròlisis
: mesura la massa de combustible que pirolitza en la unitat de temps i superfície. Indicador de la volatilitat dels compostos inflamables.

Taxa de combustió
: velocitat en la que el combustible es crema ( kg/s ). ***
Influència del combustible en relació a la potència de l'incendi
Influència del combustible en relació a la velocitat de propagació
COMBUSTIBLES TRADICIONALS VS COMBUSTIBLES MODERNS
EFECTES DE L'APLICACIÓ D'AIGUA
RISCOS PER ALS ACTUANTS
Inflamabilitat i fenomens sobtats
Calor
Toxicitat
Visibilitat
Rang de supervivència de les víctimes
Aspectes relacionats amb l'espai físic a on es desenvolupa l'incendi
La càrrega de combustible dependrà directament de la
superfície
i del
perímetre
( al terra i a les parets és on sovint hi ha la major quantitat de combustible d'una estança). La normativa a efectes de limitació de càrrega fà referència únicament a la superficie, en kJ/m2.
En referència a l'alçada lliure de l'espai, aquest juga un doble paper:
una major alçada implica major volum d'aire disponible per a una mateixa quantitat de combustible.
una major alçada implica mes pèrdues de calor a l'entorn i una menor radiació del coixí de gasos.
L'aplicació d'aigua dins d'un recinte en que hi ha un incendi en qualsevol de les seves fases de desenvolupament en modifica la dinàmica mitjançant dos efectes: el
refredament
i la
dilució
.

L'escalfament de l'aigua d'extinció fins a la seva evaporació capta calor de l'incendi. La incorporació de vapor d'aigua al coixí de gasos en dilueix les concentracions de combustible/comburetnt.

La projecció d'aigua és realitza:
Sobre els combustibles
Al coixí de gasos
Sobre les superfícies del recinte

Refredament i dilució
Ventilació
Full transcript