Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

No description
by

Doina Petrov

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV
Capitolul I
Noțiuni introductive

În literatura juridică noțiunea de izvor de drept este pusă în lumină sub două accepțiuni, una de izvor de drept în sens material și alta de izvor de drept în sens formal. Izvoarele materiale reprezintă condițiile sociale, economice, culturale, ideologice etc. care determină adoptarea de norme juridice. Izvoarele formale reprezintă actele normative adoptate sau emise de către autoritățile publice competente, acte ce conțin norme juridice, reguli de conduită obligatorii, imperative.
Capitolul II
Pricipalul izvor de drept administrativ. Constituția României
Constituția este cel mai important izvor al dreptului administrativ. Când spuneam acest lucru nu ne referim la aspectul cantitativ al normelor de drept administrativ pe care le cuprinde, ci la forța juridică superioară a normelor de drept administrativ de ordin constituțional. Constituția este considerată principalul izvor de drept administrativ pentru urmatoarele considerente:
Capitolul III Legea


Legea este un al doilea izvor al dreptului administrativ, bineînțeles atunci când aceasta conține norme de drept administrativ.
Capitolul IV
Decretele Președintelui României

Decretele Președintelui României, atunci când acestea au caracter normativ și cuprind norme de drept administrativ. Președintele României emite astfel de decrete când declară mobilizarea generală sau parțială a armatei și când stabilelește măsuri în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării.
Izvoarele scrise


În raport cu autoritatea publică de la care provin și implicit de forța lor juridică, izvoarele scrise ale dreptului administrativ sunt :
Constituția, legile organice sau ordinare, decretele – legi adoptate până în mai 1990, ordonanțele Guvernului, actele administrației ministeriale și extraministeriale, indiferent de denumirea lor (ordine, instrucțiuni, precizări, circulare), actele autorităților administrative centrale autonome ca Banca Națională a României.
Izvoarele nescrise
În literatura juridică se apreciază că izvoarele nescrise sunt obiceiul (cutuma), jurisprudența, principiile generale ale dreptului și doctrina.
Izvoarele dreptului administrativ sunt formele in care se exprimă normele dreptului administrativ care nasc, modifică sau sting raporturi de drept admiministrativ. În raport de autoritatea publică de la care provin şi, implicit, de forţa lor juridică, aceste izvoare sunt:
Constituția României;
• Legea;
• Decretele Președintelui României;
• Hotărârile și Ordonanțele Guvernului;
• Ordinele și instrucțiunile miniștrilor;
• Actele juridice emise de șefii serviciilor publice;
• Actele juridice adoptate de autoritățile administrației publice județene și locale;
• Ordinele prefecților;
• Hotărârile Comisiei administrative;
• Tratatele și convențiile internaționale;
• Jurisprudența;
• Principiile generale ale dreptului etc;

- Constituția consacră principiile cu caracter general care guvernează statul român;
- Constituția reglementează principiile si instituțiile fundamentale privind administrația publică în mod expres (Titlul III, Capitolul III intitulat „Guvernul” si Capitolul V intitulat „Administrația publică”);
- Constituția stabilește izvoarele propriu-zise ale dreptului administrativ, prevăzându-le sau trimițând la actul normativ care urmează să le prevadă;


Legile pot fi : constituționale, organice si ordinare.
Legile constituționale
sunt, conform art. 73 alin. (2) din Constituție, legile de revizuire a Constituției. Ele sunt izvoare de drept administrative doar atunci când au ca obiect probleme din sfera acestei ramuri de drept.
Legile organice
sunt cele al caror obiect îl constituie problemele precizate de Constituție în art. 73 alin. (3). Pot fi amintite ca legi organice: Legea privind organizarea și functionarea Guvernului, Legea privind administrația publică locală, Legea contenciosului administrativ s.a.
În ceea ce privește
legile ordinare
, ele sunt izvoare de drept administrativ numai în masura în care reglementează relații sociale ce fac obiectul administrației publice. De exemplu: ministerele se înființează și se organizează prin lege ordinară (art. 117 alin. (1) din Constituție). În sistemul actual legea ordinară e regula, iar legea organică excepția.
Capitolul V
Hotărârile și Ordonanțele Guvernului
”Hotărârile și Ordonanțele Guvernului, sunt, în marea lor majoritate, izvoare ale dreptului administrative„ (bineînțeles când acestea au caracter normativ) deoarece acestea sunt principalele acte prin care Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice, înfăptuind realizarea în concret a prevederilor cuprinse în legi.
Capitolul VI
Ordinele și instrucțiunile miniștrilor

Ordinele și instrucțiunile miniștrilor și ale conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu caracter normativ, sunt izvoare ale dreptului administrativ nu numai în domeniul propriu de activitate în care este organizat ministerul al cărui conducător a emis ordinul sau instrucțiunea, ci și în alte domenii de activitate. De pildă, un ordin sau instrucțiune a ministerului finanțelor va fi obligatoriu pentru toate subiectele de drept care intră în raporturile care se nasc (modifică sau sting) în baza normelor emise.
Actele juridice emise de șefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale (decizii, dispoziții) sunt izvoare ale dreptului administrativ în măsura în care nasc, modifică sau sting raporturi de drept administrativ. Aceste acte sunt, de regulă, acte cu caracter individual, acte de aplicare, având mai rar caracter normativ, dar în acest din urmă caz ele sunt izvoare ale dreptului administrativ.
Capitolul VIII
Actele juridice adoptate de autoritățile administrației publice județene și locale
Actele juridice adoptate de autoritățile administrației publice județene și locale, sunt, în multe cazuri, izvoare ale dreptului administrativ întrucât acestea, funcționând, printer altele, pe principiul autonomiei locale au o competență materială generală și, implicit, dreptul de a adopta sau emite ecte cu caracter normativ.
Acestea pot fi:

hotărâri ale consiliilor județene;

hotărâri ale consiliilor locale;

dispozițiile președintelui consiliului județean și cele ale primarului.

Hotărârile consiliilor locale și cele ale consiliilor județene sunt, de regulă,acte administrative cu caracter normativ, deoarece sunt adoptate de autoritățile deliberative care au, la nivelul respectiv, o competență materială generală.
Capitolul IX
Ordinele prefecților

Cât privește ordinele prefecților, acestea sunt izvoare ale dreptului administrative numai în măsura în care au caracter normativ, cum sunt cele care au ca obiect „asigurarea realizării intereselor naționale, aplicarea si respectarea Constituției, a legilor, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice”. Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administrației si Internelor care poate propune Guvernului, în exercitarea controlului ierarhic, anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră ilegale sau inoportune (art. 138 din Legea nr. 215/2001).

Capitolul X
Hotărârile Comisiei administrative


Hotărârile Comisiei administrative a județului, organizată pe lângă prefectură, pot fi izvoare ale dreptului administrativ. Acestea au însă o semnificație aparte întrucât obligativitatea lor are o sferă mai restrânsă, neprivind pe toți subiecții de drept ci numai serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organizate în unitățile administrativ-teritoriale. Ca atare, dispozițiile cuprinse în aceste hotărâri pot constitui temei juridic pentru actele emise de șefii acestor servicii descentralizate, dar nu și pentru hotărârile comisiilor locale și a celor județene și dispozițiile primarilor ori ale președinților consiliilor județene.
Capitolul XI
Tratatele și convențiile internaționale
Tratatele și convențiile internaționale sunt izvoare ale dreptului administrative numai dacă sunt direct executorii în ordinea juridică internă, dând naștere la raporturile de drept administrativ.
În conformitate cu prevederile Constituției noastre, tratatele și convențiile internaționale, pentru a produce efecte juridice atât în relațiile cu alte state, cât și în ordinea juridică internă trebuie ratificate de Parlament sau, după caz, aprobate de Guvern.
Pentru a fi izvor al dreptului administrativ, Tratatul sau Convenția internațională trebuie nu numai să fie ratificat (aprobat) de Parlament, respectiv de Guvern, ci să cuprindă și norme al căror obiect se circumscribe în sfera administrației publice.

Capitolul XII Jurisprudența
În literatura de specialitate au avut loc însă discuții contradictorii în legătură cu problema dacă jurisprudența este sau nu izvor al dreptului. Concepția care a dobândit o mai largă adeziune este aceea că acesta nu este un izvor de drept, cu toate că are un important rol în elucidarea sensului legii și în uniformizarea aplicării ei. La fel a fost specializat că, după intrarea României în Uniunea Europeană, dacă aceasta va fi „guvernată” de Tratatul instituind o Constituție pentru Europa, va fi necesară revizuirea Constituției României, situație în care se va vorbi de un proces general de„euroconstituționalizare a constituțiilor naționale”.
Capitolul XIII
Principiile generale ale dreptului
Principiile generale ale dreptului, și în special ale dreptului administrativ, sunt izvoare importante de drept. Este necesar însă să facem deosebire între acele principii care sunt cuprinse într-un act normativ numit, caz în care izvor de drept este însuși actul normativ în care sunt cuprinse și acelea care se desprind din mai multe acte normative, prin generalizare. Dacă aumite principii sunt desprinse, prin generalizare, din prevederile mai multor acte normative, ele capătă valoarea unor izvoare distincte de actele normative respective.
În ceea ce priveste semnificația izvoarelor dreptului acestea sunt văzute ca ordine precise date interpretului spre a-i determina, printr-o regulă de drept, judecata lui în fiecare caz individual. În perioada dreptului primitiv a societăților încă neorganizate, aceste izvoare lipsesc într-o largă masură: legile nu sunt sau sunt foarte puține, cutumele nu sunt încă formate iar în aceste condiții judecatorul e liber sa aprecieze, de la caz la caz, după chibzuința și credința sa. Uneori, judecata sa apare ca având o revelație divina. Hegel, considera ca adevarata istorie începe o data cu apariția statului si dreptului, care întruchipează punctul cel mai înalt al culturii unui popor. În ceea ce privește clasificarea izvoarelor dreptului, doctrinarii care s-au ocupat de analiza acestora a pus în lumina doua acceptiuni: izvor de drept în sens material și izvor de drept în sens formal. Din cele menționate mai sus ajungem la concluzia că izvoarele dreptului administrativ își au o mare importanță în sistemul de drept.

Concluzii
Bibliografie:

1. Dr. Mircea Preda, Tratat elementar de drept administrativ român, București, Lumina Lex, 1996;
2. Dr. Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ român: patea generală, București, All, lucrarea are în vedere legislația în vigoare la data de 30 iunie 1996;
3. Constituția României, publicată în Monotorul Oficial al României, Partea I, anul 171(XV) – nr.767 din data de 31 octombrie 2003;
4. Dr. Ilie Gorjan, Drept Administrativ. Note de curs, București, Lumina Lex, 2005;
5. Antonie Iorgovan , Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediția a IV-a, Editura All Beck, București, 2005;

Capitolul VII
Actele juridice emise de șefii serviciilor publice
Vă mulțumesc pentru atenție!
Prep. drd.
Zaharia Petronela

Student:
Criclivîi Mihaela

Anul I, Grupa I


Full transcript