Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тух

No description
by

T Bolor

on 17 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тух

Үндсэн хуулийн 4-р бүлгийн 57-63 р зүйлд "Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага" гэсэн 7 зүйлийн 21 заалтаар орон нутаг түүний удирдлагын тогтолцоо чиг үүргийг хуульчлан баталгаажуулсан.
Аймаг, сум, дүүрэг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг
тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэд болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас
гаргасан саналыг үндэслэн хүн амын байршил, эдийн засгийн чадавхи, газар зүйн байршил, зам харилцааны нөхцөлийг харгалзан
Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.
4.1.
Хурал, Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга, тэдгээрийн бүрэн эрх
Засаг дарга, түүний бүрэн эрх
26.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засаг төрийн төлөөлөгч мөн.
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
Б.Төрболд
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь суманд, сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана. 57.1
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ. 57.3
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал батална. 58.2
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. 59.1
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга хэрэгжүүлнэ. 60.1
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
Хуулийн зохицуулалт:
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах, түүний удирдлагын тогтолцоо, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны зарчим, зохион байгуулалттай холбогдсон харилцаа
Баг, хороо байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг энэ хуулийн 4.1-д заасан үндэслэлийг баримтлан тухайн
аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шийдвэрлэнэ.
4.2.
Хилийн цэсийн асуудлаар аймаг, нийслэл харилцан адилгүй саналтай байсан нь уг асуудлаар
Улсын Их Хурал шийдвэр гаргахад саад болохгүй.
4.4.
Баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал; 7.1.2.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. 7.1.1.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга. 7.1.4.
8.2.Нутгийн өөрөө удирдах ёс нь
чөлөөт сонгуулиар сонгогдсон төлөөлөгчтэй,
түүнд тайлагнадаг гүйцэтгэх байгууллагатай, тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг иргэдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд
бие даан шийдвэрлэх эрх зүйн бодит чадвар мөн
Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;
Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;
Баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
9.4.Аймаг, нийслэл, сумын Хурлын төлөөлөгч нь тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид
байнга оршин суугч
байна.
9.5.Дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь тухайн дүүрэгт
байнга оршин суугч
, эсхүл уг
дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажил, хөдөлмөр эрхлэгч
байна.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ээлжит сонгуулийн дүнгээр байгуулагдсан Хурлын
анхдугаар хуралдаанаар
Хурлын даргыг
дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно
. 11.1.
Энэ хуулийн 9.1.1-9.1.3-т заасан Хурлын хуралдааны чөлөө цагт бүрэн эрхийг нь тэдгээрийн
Тэргүүлэгчид
хэрэгжүүлнэ.9.2.
11.2.Сонгуулийн дүнгээр тухайн Хуралд хамгийн олон суудал авсан
нам, эвсэл Хурлын даргад эхэлж нэр дэвшүүлэх эрхтэй.
14.1.Хурлын төлөөлөгч бүрэн эрхийнхээ хугацаанд
үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг, албаны хэвлэмэл хуудас
хэрэглэх бөгөөд тэдгээрийн загвар, хэрэглэх журмыг тухайн аймаг, нийслэлийн
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид
батална.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурал төсөвтэй байх бөгөөд түүнийг Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрийг үндэслэн
Хурлын нарийн бичгийн дарга захиран зарцуулна
.16.1.
Хурлын бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгавар болох
Хурлын нийт төлөөлөгчийн
гуравны хоёроос доошгүй нь
тухайн Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзсэн. 15.1.1
Тухайн нутаг дэвсгэрийн
нийт сонгогчийн дийлэнх олонхи нь
Хурлын бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох нь зүйтэй гэж санал гаргасан.15.1.2.
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг
өөрчлөх, татан буулгах
тухай Улсын Их Хурлын шийдвэр гарсан.5.1.3.
13.1.1.нас барсан;
13.1.2.хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өөрөө гаргасан;
13.1.3.хүндээр өвчилсний улмаас цаашид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан;
13.1.4.гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор батлагдсан;
13.1.5.тухайн орон нутгаас шилжсэн.
Хурлын Тэргүүлэгчид ажлын албатай байх бөгөөд түүний орон тоо, цалингийн санг Тэргүүлэгчид өөрөө тогтооно.20.3.
Хурлын Тэргүүлэгчид үйл ажиллагаагаа тухайн Хуралд жилд 1-гээс доошгүй удаа тайлагнана.20.5.
Гудамж талбайд
нэр өгөх, нэрэмжит болгох, хөшөө дурсгалын цогцолбор байгуулах, нэрэмжит шагнал бий болгох, түүх, соёлын дурсгалт, үнэт зүйлсийг тогтоож хамгаалалтад
авах тухай шийдвэр гаргах, энэ талаар нутаг дэвсгэртээ дагаж мөрдөх журам тогтоох.20.1.12.
22.1.1.тухайн Хурлын ээлжит болон ээлжит бус хуралдааныг товлон зарлах, бэлтгэлийг хангах саналыг Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлэх.
22.1.2.тухайн Хурлын хуралдааныг даргалах, гарсан шийдвэрийг ёсчилж баталгаажуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

22.1.3.Тэргүүлэгчид, хороо, түр хороо, төлөөлөгчид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоог хангах ажлыг зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах;

22.1.4.эрх бүхий этгээдээс Хурал, Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэхээр тавьсан саналыг хүлээн авах, гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

22.1.5.Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах ажлыг зохион байгуулах;

22.1.6.Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргыг томилуулах саналыг Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлэх;

22.1.7.Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;

22.1.8.тухайн шатны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах, Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэх саналыг Хуралд оруулах;
Хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.23.1.
23.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын ээлжит хуралдааныг жилд 2-оос доошгүй удаа, баг, хорооны Хурлын хуралдааныг жилд 3-аас доошгүй удаа тус тус хуралдуулна.

23.3.Төлөөлөгчдийн гуравны хоёроос доошгүйн шаардсанаар, эсхүл Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр ээлжит бус хуралдаан хуралдуулж болно.
23.7.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын хуралдаанд тухайн Хурлын нийт төлөөлөгчийн олонхи нь хүрэлцэн ирсэн бол хүчинтэйд тооцно
23.10.Баг, хорооны Хурлын хуралдаанд зөвхөн тухайн баг, хорооны сонгуулийн насны иргэн бүр оролцож болох бөгөөд хуралдаанд багт 4 өрх тутмаас, хороо, аймгийн төвийн сумын багт 20-30 өрх тутмаас тус бүр нэг хүн хүрэлцэн ирсэн тохиолдолд хүчинтэйд тооцно.
Хурлын болон Засаг даргын бүрэн
эрхийн баталгаа
...Хурлын хуралдаанд оролцсон иргэд, төлөөлөгчдийн олонхийн буюу
50-иас дээш хувийн
санал авсан нэр дэвшигчийг томилуулахаар томилох эрх бүхий албан тушаалтанд санал болгоно.26.2
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг
Монгол Улсын Ерөнхий сайд
, сум, дүүргийн Засаг даргыг
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
, баг, хорооны Засаг даргыг
сум, дүүргийн Засаг дарга
тус тус
4
жилийн хугацаагаар томилоно.
26.5.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшигч нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:


26.5.1.дээд боловсролтой;
26.5.2.төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан;
26.5.3.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон зээл, батлан даалтын болон бусад гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй байх;
26.5.4.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон татварын өр төлбөргүй байх;
26.5.5.ялгүй байх.

26.6.Баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвшигч нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:


26.6.1.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон зээл, батлан даалтын болон бусад гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй байх;
26.6.2.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон татварын өр төлбөргүй байх;
26.6.3.ялгүй байх.
Баг хорооны засаг дарга
28.1.1.төр, засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

28.1.2.хадлан, тэжээл бэлтгэх, отор нүүдэл, малын урьдчилан сэргийлэх угаалга, тарилга хийх, ноос ноолуур авах, хашаа саравч барих, худаг ус гаргах, тариа ногоо тарих, хураах, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах зэрэг цаг үеийн ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
28.1.6.шаардлагатай иргэдийг асрамжийн болон халамжийн үйлчилгээнд хамруулах саналыг хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн Засаг даргад тавьж шийдвэрлүүлэх;

28.1.7.нутаг дэвсгэрийн хүн амын амьжиргааны түвшинг судлах;

28.1.8.хүн амд шуудан, хэвлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах;
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга
Төлөвлөлт, төсөв, санхүү, бүртгэл тооцооны талаар:
Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаар:
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, газар, байгалийн бусад баялгийг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах талаар:
Дэд бүтцийн талаар:
Хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ, нийгмийн хамгааллын талаар:
Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаар:
Хариуцлага
Хурал, Засаг даргын хууль бус шийдвэрийн улмаас иргэд, байгууллагад учирсан хохирлыг нөхөн төлөхтэй холбогдсон маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.41.1.
41.2.Хурал, Засаг дарга гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үндэслэл, хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
Full transcript