Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Służba cywilna (ogólna charakterystyka) + zarys historii służby cywilnej w Polsce

No description
by

Tajniak Clinta

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Służba cywilna (ogólna charakterystyka) + zarys historii służby cywilnej w Polsce

Służba cywilna jest to zespół pracowników polskiej administracji
Co to jest służba cywilna?
Kto wchodzi w skład?
Niezespolonej i zespolonej (urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej, kuratoria oświaty, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy statystyczne, wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe, urzędy górnicze itp.). W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

Czym się zajmuje?
Głównym celem jest zapewnienie:
Zawodowego,
Rzetelnego,
Bezstronnego
Politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.
Kto wchodzi w skład?
Urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne)


Motycki Aron Noskowiak Paweł
Pińkowski Maciej Ponichtera Michał
Smolny Radosław

Służba cywilna
Rekrutacja
Należy złożyć odpowiednie dokumenty do odpowiedniego organu, który ogłosił rekrutacje.

Wymagania:
Posiadanie obywatelstwa polskiego (z wyjątkami),
Korzystanie z pełni praw publicznych,
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Posiadanie kwalifikacji wymaganych na dane stanowisko pracy,
Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Pracownik a urzędnik służby cywilnej
Pracownik
Pracownikami służby cywilnej są osoby zatrudnione w urzędach administracji publicznej na podstawie umowy o prace
Urzędnik
Urzędnik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie mianowania. Liczba mianowań urzędniczych jest określana na każdy rok w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Mianowania dokonuje szef służby cywilnej
Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP). Osobą bezpośrednia mu podległą i odpowiadającą za nadzór nad korpusem służby cywilnej jest Szef Służby Cywilnej
Organem czuwającym nad rzetelnością i prawidłowym funkcjonowaniem korpusu służby cywilnej jest
Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej
Stanowiska w Służbie cywilnej
Zarządzające
Koordynujące
Samodzielne
Specjalistyczne
Wspomagające
Okres Międzywojenny
17 luty 1922 roku - ustawa o państwowej służbie cywilnej

(Ustawa obowiązywała do 1974 roku)
Charakterem Służba Cywilna w Polsce miała nawiązywać do niemieckiego modelu służby publicznej o charaktrze publiczno-prawnym


Kto podlegał ustawie?
Ustawie podlegali wszyscy funkcjnariusze państwowi z wyjątkiem

 Sędziów
 Prokuratorów
 Nauczycieli i wykładowców studiów wyższych
 Pracowników Kolei
 Pracowników Poczty
 Funkcojariusze Policji
 Funkcojanriusze Służby Wieziennej
 Pracownicy monopoli państwowych
(Początkowo podlegali ustawie, ale zostali wyłączeni)

Charakter publiczno-prawny stosunku służbowego państwowej służby cywilnej
Wręczenie odznaczeń państwowych urzędnikom Kancelarii Cywilnej i Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego
Wymogi
Wymogi na funkcjonariusza państwowego
 Obywatelstwo polskie
 Nieskazitelna przeszłość
 Zdolność do działań prawnych
 Biegła znajomość języka polskiego

Podział na urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych
Urzędników podzielono na trzy kategorie:

 Urzędnicy wymagający wykształcenia wyższego

 Urzędnicy wymagający wykształcenia średniego

 Urzędnicy wymagający szkoły powszechnej lub niepełnej szkoły średniej

Obowiązki
 Wiernie służyć Rzeczypospolitej
 Przestrzegać ściśle ustaw i przepisów
 Wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie
 Sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić .
 Wypełniać polecenia przełożonego, o ile nie były one sprzeczne z obowiązujacym prawem
 Zachowanie tajemnicy państwowej

Strajk okupacyjny urzędników magistratu w Warszawie spowodowany niewypłacaniem pensji
źródło Narodowe Archiwum cyfrowe
Standarty Zachowania
 Strzec powagi swego stanowiska i unikać tego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie tego stanowiska
 Powinien okazywać szacunek przełożonym, zaś w stosunku do innych pracowników i podwładnych być uprzejmy
 W stosunkach urzędowych z interesantami zachowywać należytą powagę i kierować się bezstronnością, służąc im radą i pomocą
 Nie wolno przyjmować darów ofiarowywanych w związku z zajmowaną przez niego pozycją
 Podejmować innej pracy lub takich zajęć, których wykonywanie mogło stanąć w sprzeczności z jego obowiązkiem

Obowiązki
Oprócz urzędników i niższych funkcjonariuszy istnieli jeszcze tzw. Pracownicy kontraktowi którzy mogli po określonym czasie przejść do służby państwowej.Za naruszenie obowiązków i standartów funkcjonariusz ponosił odpowiedzialność służbową, a także że cywilną i karną. Ustawa wprowadziła możliwość toczenia się trzech procesów przeciw jednej osobie


Proces byłych urzędników Ministerstwa Skarbu oskarżonych o nadużycia korupcyjne na szkodę skarbu państwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Art. 2. Urzędnik, winny:
przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;
innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. (…)

Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06)

Uchylona na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1923 roku za prezydentury Stanisława Wojciechowskiego.

Przywileje i Uprawnienia
Stabilności stosunku pracy

 Urzędnik mógł zostać usunięty z pracy tylko prawomocnym zarządzeniem władzy wydanym w oparciu o przepisy ustawy o państwowej służbie cywilnej lub na mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

 Urzędnik mógł zostać przeniesiony w stan nieczynny kiedy na skutek zmian organizacyjnych nie było przez jakiś okres czasu dla niego odpowiedniego stanowiska. Pozostający w stanie nieczynności urzędnik otrzymywał pełne uposażenie finansowe.
Dekret Komitetu Wyzwolenia Narodu z 1944 roku i z 1946 roku stworzony przez Tymaczasowy Rząd Jedności Narodowej
Zmiany
W poczet funkcjonariuszy weszli
 Sędziowie
 Prokuratorowie
 Asesorzy Sądowi
 Pracownicy przedsiębiorstw i instytucji państwowych(jeżeli ich stosunek służbowy miał charakter publiczno prawny)

Odrzucenie stabilności stosunku pracy
(Możliwość rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem)

Zrównanie pozycji prawnej pracowników kontraktowych z funkcjonariuszami stałymi służby państwowej pod względem korzystania z świadczeń z wyjątkiem emerytur.

Koniec panowania
Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. przestała obowiązywać z chwilą wejścia w życie nowego kodeksu pracy z dniem
31.12. 1974 r
Uchwalenie ustawy z 1982 r
W ustawie z 1982 r. zastosowano terminologię właściwą prawu pracy: ˝pracownik˝, ˝stosunek pracy˝, ˝zatrudnienie˝.
Przyjęto założenie statusu pracownika administracji państwowej
Wrzesień 1990r
Ustawa dotycząca pracowników urzędów administracji publicznej

Na czele stanęła dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Pierwszy projekt ustawy „o państwowej służbie publicznej" trafił pod obrady Sejmu w 1991 r.

Wycofano projekt i przekazano Zespołowi ds. Reorganizacji Administracji Publicznej

Powrócono do terminu „służba cywilna”  przedstawiono do zaopiniowania misji Banku Światowego i ekspertom z Wielkiej Brytanii 

Zadania Dyrekcji Generalnej
gromadzenie danych o zatrudnieniu w państwowej służbie cywilnej

ustalanie i ocena realizacji systemu szkoleń pracowników państwowych;

koordynowanie działalności biur państwowej służby cywilnej w urzędach zajmujących się sprawami kadrowymi urzędu;

przygotowywanie założeń do ustawy budżetowej dotyczących nakładów finansowych w państwowej służbie cywilnej; 

Wrzesień 1993r
Gabinet Anny Suchockiej przyjął projekt ustawy o państwowej służbie cywilnej i skierował go do Sejmu opatrując klauzulą pilności.

Projekt przewidywał objęcie swoim zakresem nie tylko pracowników zatrudnionych w urzędach administracji rządowej, ale również w Kancelarii Sejmu i Senatu.

Projekt ustawy przewidywał utworzenie Dyrekcji Generalnej Państwowej Służby Cywilnej zajmującej się realizacją polityki państwa wobec państwowej służby cywilnej

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r.
Dotyczyła osób zatrudnionych w urzędach administracji rządowej

Możliwość mianowania na czas określony i nieokreślony

Wprowadzono 4 kategorie w zależności od wykonywanej funkcjioraz kwalifikacji
- A (stanowisk kierowniczych wyższego szczebla)
- B ( stanowisk kierowniczych niższego szczebla)
- S (stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji)
- C ( osoby zdolne do wykonywania prac pomocniczych)

 Porządek organizacyjny służby cywilnej:
1)
Rada Służby Cywilnej
(organ opiniodawczy i doradczy)
2)
komisje służby cywilnej
: (panowanie zadań, finanse na szkolenia i wynagrodzenia)
- Komisja Kwalifikacyjna do Służby Cywilnej, przeprowadzająca postępowanie kwalifikacyjne do poszczególnych kategorii urzędniczych;
- Komisja Odwoławcza Służby Cywilnej, rozpatrująca odwołania urzędników służby cywilnej w sprawach określonych w ustawie;
- Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, rozpatrująca odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych urzędów;
3) Szef Służby Cywilnej (gromadził dane o korpusie, dostarczał informacje i wnioski do org. Mianowania)
4) dyrektorzy generalni urzędów. (funkcjonowanie urzędu, warunki działania i organizację)


Ustawa o służbie cywilnej z 1998 r.
Uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę o służbie cywilnej z 1996 r.

Obejmowała osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych

1)  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2)
Urzędach ministrów
i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów

3)
Urzędach wojewódzkich
oraz urzędach stanowiących aparat pomocniczy
terenowych organów administracji rządowej

4) K
omendach, inspektoratach
i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy 

Skład korpusu służby cywilnej
1)
Pracownicy służby cywilnej
(umowa o pracę)

2)
Urzędnicy służby cywilnej
(na podstawie mianowania)

Ustawowy katalog
obowiązków członka korpusu służby cywilnej zawierał:
- przestrzeganie konstytucji,
- chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela,
- racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
- dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.

Wprowadzono kategorię wyższych stanowisk w służbie cywilnej
1) Dyrektora generalnego urzędu oraz Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego

2) Osoby kierującej departamentem jej zastępcy, ministerstwach, urzędach centralnych, a także osoby kierującej wydziałem i jej zastępcy w urzędach wojewódzkich,

3) Wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006
Zakładała w szczególności wyłączenie ze służby cywilnej
wyższych stanowisk w administracji rządowej, likwidację stanowiska
Szefa Służby Cywilnej, Urzędu Służby Cywilnej, a także Rady Służby
Cywilnej oraz powołanie państwowego zasobu kadrowego.

Do rozpoznawania
spraw dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej powołane
zostały:
1) w I instancji – komisja dyscyplinarna;
2) w II instancji – Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej.

Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących służbę cywilną
w Polsce – ujęcie historyczne
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218)

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 18 grudnia 1998 r.
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483)

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 89, poz. 402)

Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 1949 r., Nr 11, poz. 72)

Bibliografia
http://www.audiovis.nac.gov.pl/, dostęp z 30 kwietnia
http://dsc.kprm.gov.pl/historia-systemu-sluzby-cywilnej-w-polsce-0,dostęp z 30 kwietnia
http://antykorupcja.gov.pl/,dostęp z 30 kwietnia
https://www.nik.gov.pl/, dostęp z 30 kwietnia
Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., ABC służby cywilnej; Warszawa 2010
Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX, Warszawa 1997;
Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002;
Full transcript