Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL TEMELLERİ

No description
by

Perihan Grbz

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL TEMELLERİ

EĞİTİM :
Belirli amaçlar doğrultusunda birey yetiştirme, bireye bilgi, beceri ve tutum kazandırma süreci.

HUKUK :
Toplumsal yaşantıdan doğan ilişkileri adaleti gerçekleştirmek üzere düzenlenen kurallar bütünüdür.
EĞİTİM VE HUKUK
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL TEMELLERİ
Anayasa : Devletin yapısını, hükümetin şeklini, devlet organlarını, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen en soyut ve en genel kuralları içeren yasal metindir.
Hukukun Yazılı Kaynakları
- Toplum yaşamını düzenleme

- Toplumun gereksinimlerini karşılama

- Adaleti gerçekleştirme
Hukukun Amaçları ;
KAYNAKÇA :

Aral V. (1983) Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 4.Bası,İstanbul. Üçdal Neşriyat
Önen, M. (1991) Hukukun Temel Kavramları 3.Baskı İstanbul Der Yayınları
Bilge, N. (1983) Hukuk Baslangıcı, Hukukun Temel İlkeleri 5. Baskı, Ankara Turhan Kitabevi
Başaran, İ.E. (1989) Eğitime Giriş Ankara Sevinç Matbaası
Başaran, İ.E. (1994) Türkiye Eğitim Sistemi Ankara Gül Yayınevi
Arslan M.M. (1993) Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat. Ankara
Resmi Gazete, (1995) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 27.01.1995 tarih ve 22184 sayılı.
Alışkan, M. (2007) Yükseköğretim Mevzuatı, İstanbul: Yaylım Yayıncılık
Bolayır, C. (2000) Amsterdam Antlaşması, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları
Şişman M. (2005) Öğretmenlige Giriş 8. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık

Ülkemizde eğitim temal olarak anayasal bir görev biçiminde devlete verilmiştir.
ANAYASADA EĞİTİM
Milli Eğitim Temel Kanunu:
Türk eğitim sistemi, temel olarak Milli Eğitim Kanunu'nda yer alan esaslara göre yürütülmektedir.
Yasa, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliklerde Eğitim
Eğitim Hukuku : Bir ülkede eğitimde devletin ve bireyin uyması uygulaması gereken kurallara eğitim hukuku denir . (Başaran, 1989)
Yasa : Anayasanın yetkili kıldığı yasama organı tarafından yapılan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarına denir.
Kanun Hükmünde Kararname : Bakanlar Kurulu'nun belirli konuları düzenlemek üzere çıkardığı yazılı hukuk kurallarıdır.
Genelge : Bir kuruluşun geneli ya da büyük çoğunlunu ilgilendiren buyruklar ve duyurulardır.
* Tüzük, yönetmelik, kararname hukukun diğer yazılı kaynaklarıdır.
* Örf, adet, gelenek hukukun yazısız kaynağıdır.
*Kanun önünde eşitlik
*Din ve vicdan hürriyeti
*Bilim ve sanat hürriyeti
*Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
*Yüksek öğretim kurumları ve üst kuruluşlar
Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 3 mart 1924 tarih ve 430 sayılı, eğitim ve öğretimin birleştirildiği, bütün eğitim ve öğretim kurumlarının Eğitim Bakanlığına bağlandığı bir yasadır.
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: 30,04,1992 tarih ve 3797 sayılı kanunun amacı, milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, MEB 'ın kurulması , teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
İlköğretim ve Eğitim Kanunu: 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı yasaya göre ilköğretim , kadın erkek bütün vatandaşların milli amaçlara uygun bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.
Mesleki Eğitim Kanunu: 26.06.2001 tarih ve 4702 sayılı yasa ile çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yaılacak mesleki eğitime ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Özel Öğretim Kurumları Kanunu: 8.2.2007 tarih ve 5580 sayılı yasa , gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ilk ve ortaöğretim kurumları, dersanler, çeşitli kursların eğitim, öğretim, yönetim , denetim ve gözetimi konularını düzenler.
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname:
6.6.1997 tarih ve 573 sayılı kanun hükmünde kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusun da , genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir.
Yüksek Öğretim Kanunu: 4.11.1982 tarih ve 2547 sayılı kanunun amacı, yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeri belirlemek, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev , yetki ve sorumlulukları ile eğitim öğretim, araştırma, yayın , öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir (Alışkan, 2007).
Devlet Memurluğu:
23.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başlıca dokuz kısımdan meydana gelmiştir.
Memurların Yargılanması:
Memurların yargılanmasıyla ilgili olarak 8.2.2005 tarih ve 4483 sayılı ''memurlar ve diğer kamu görevlileri yargılanması hakkında kanun bulunmaktadır.''
Öğretmenlik Kariyer Basamakları:
Konu 13.8.2005 tarih ve 25905 sayılı öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Öğretmenlerin Ödüllendirilmeleri Ve Cezalandırılmaları:
Öğretmenlerin ödül ve cezalandırılmalarına ilişkin kanunlarda ilk ve ortaöğretim öğretmenlerinin hangi durumlarda ödüllendirilecekleri, hangi durumlarda cezalandırılacakları, ödül ve ceza çeşitleri, ödül ve cezayı verecek makamlar belirlenmiştir.
Norm Kadro Uygulaması:
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda özelliklerine göre görev alacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretmenlerin, yapılan sayısal tespitidir.
Uluslararası Belgelerde Eğitim:
anayasanın 90. maddesine göre: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletler ile ve milletler arası kuruluşlar ile yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Birlmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşme 27.01.1995 tarih ve 22184 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe kanun olarak girmiştir.
Sözleşmenin amacı çocukların korunması ve gelişmesi için evrensel ilkeler belirlemek onları hertürlü ihmal, istismar ve kötü davranışlara karşı korumaktır. Ayrıca çocukların potansiyellerini ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak programlar içinbir çerçeve oluşturmak amacı güder (Akyüz 2006).
Sözleşmede eğitim (madde 28), eğitimin hedefleri (madde 29) düzenlemeleri bulunmaktadır.
Eğitim konusunda, ilköğretim,ortaöğretim, yüksek öğretim rehberlik hizmeti devam zorunluluğu ve terklerin azaltılması, disiplin, uluslarası işbirliği ilkeleri getirilmiştir.Eğitimin hedeflerinde ise, eğitimin amaçları, çocuğun yaşam tarzına rlanması , çevreye saygı, gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları kurması ilkeleri düzenlenmiştir. Engelli çocukların eğitimi de sözleşmede yerini almıştır(madde 23).
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi:
10 Aralık 1948 tarihli insan hakları evrensel bildirgesi 26. maddeye göre ''herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, hiç olmazsa temel evrelerde parasız olmalıdır. Temel eğitim zorunludur.Teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmelidir. Yükseköğretim, yeteneklere göre herkese açık olmalıdır.
Avrupa Birliği Antlaşmaları:
Günümüzde .avrupa Birliğine üyelik çabaları içinde, eğitim sistemimizin Avrupa Birliğine uyumu açısından bu düzenlemelerin incelenmesi önem arz etmektedir.Amsterdam antlaşması , eğitimle ilgili iki önemli düzenleme getirmiştir.
Full transcript