Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formació d'experts

Formació d'experts
by

Albert Basart

on 14 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formació d'experts

FORMACIÓ
D'AVALUADORS L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català i es configura com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, vinculada al departament competent en matèria d'universitats, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Es va constituir com a Consorci entre la Generalitat de Catalunya i les Universitats el 29 d'octubre de 1996, sent la primera agència de qualitat que es va crear a l'Estat espanyol. Les seves activitats es van focalitzar en el disseny de metodologies d'avaluació i la gestió d'avaluacions, principalment en l'àmbit dels ensenyaments universitaris.

Amb l'aprovació de la LUC, el 19 de febrer de 2003, es va donar pas a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que va veure ampliades les seves competències amb les atribucions de certificació i d'acreditació tant d'institucions com de professorat universitari.

AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya. Ser l'instrument per la promoció de la qualitat al sistema universitari català comporta responsabilitats. La implantació de la qualitat a AQU Catalunya és una decisió estratègica que ha de permetre millorar contínuament les nostres activitats i adaptar-se als canvis que afronta el sistema universitari català. Els compromisos envers la qualitat que manifesta el Consell de Direcció d'AQU Catalunya es concreten en:

Compliment dels estàndards europeus
L'activitat avaluativa d’AQU Catalunya es desenvolupa d’acord amb el que estableix el marc europeu, amb l’objectiu que les accions avaluatives tinguin credibilitat i validesa en el marc europeu d'educació superior.

L'any 2005, l'ENQA (Associació Europea d'Agències d'Assegurament de la Qualitat), en col·laboració amb l'EUA (Associació Europea d'Universitats), l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior) i l'ESU (Associació Europea d'Estudiants), van acordar i desenvolupar a instància dels ministres europeus d'educació superior els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES, on s'estableixen els estàndards europeus per a l'assegurament intern i extern de la qualitat, i per a les agències externes d’assegurament de la qualitat.

AQU Catalunya va superar satisfactòriament l'any 2007 el procés d'avaluació extern realitzat per l'ENQA basat en el compliment dels Estàndards i directrius... , que va reconèixer (Informe) la professionalitat i la credibilitat de l'Agència en el desenvolupament de les seves activitats d'avaluació de titulacions i de professorat universitari.

Aquest reconeixement va implicar, el desembre de 2008, la incorporació d'AQU Catalunya a l'EQAR (Registre Europeu d’Agències de Qualitat), un registre d'agències de qualitat que operen a l'EEES i que compleixen amb els estàndards europeus. Compromís amb la Qualitat El sistema de gestió de la qualitat intern de l'Agència, basat en la norma internacional de gestió de la qualitat ISO 9001:2000, descriu el funcionament i la gestió de la qualitat de les activitats desenvolupades per AQU Catalunya.

El 5 de juny de 2000 AQU Catalunya se certificava en la norma ISO 9002:1994. Va ser la primera agència europea de les seves característiques que va aconseguir aquesta distinció. L'any 2006 AQU Catalunya torna a ser la primera agència certificada en la norma de gestió de la qualitat ISO 9001:2000 després de certificar-se, el 22 de maig, la gestió dels processos d'avaluació de la qualitat universitària, en concret l'avaluació institucional i l'avaluació del professorat universitari. Al maig de 2009 aquesta certificació s'ha renovat amb la nova edició (2008) de la ISO 9001. Qualitat interna Els principis establerts en el Codi ètic marquen el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l’entitat. Defineix, a més dels valors, els principis i normes que regeixen els compromisos dels membres d'AQU Catalunya, les relacions entre l'organització i l'entorn, les noves perspectives i les regles d'observança interpersonals.

Els valors formen part dels signes d'identitat d'AQU Catalunya i complementen el sistema de qualitat, donat que donen les pautes de com actuar i els enfocaments de les activitats que es desenvolupen. Codi ètic d'AQU Catalunya Les Agències de Qualitat han tingut en compte des de fa temps aquesta qüestió, i han implementat mecanismes per demostrar la seva fiabilitat als diversos col·lectius implicats en la qualitat universitària i a la societat en general. A continuació s'enumeren les fites principals en l'establiment d'estàndards a complir per les Agències:

* 1998. El Council for Higher Education Accreditation (CHEA), organització que engloba les Agències acreditadores dels EUA, posa en funcionament un esquema de reconeixement, pel qual el CHEA reconeix oficialment les agències que compleixen amb els seus estàndars.


* 1999. La International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), xarxa internacional d'Agències, dedica la seva conferència bianual, celebrada a Chile, a l'avaluació de les agències. En resulta el document Guidelines of Good Practice, publicat el 2003 i revisat el 2006, que estableix criteris, per mitjà de 12 estàndards, per a l'auto-avaluació i l'avaluació externa de les Agències.


* 2003. L'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), associació europea d'Agències, organitza a Sitges el taller Taking our own medicine, en col·laboració amb AQU Catalunya. El taller tracta sobre com avaluar les Agències per tal de generar confiança en les seves activitats. El Comunicat de Berlín, fruit de la reunió de ministres duta a terme aquest mateix any, encomana a l'ENQA i les altres 3 organitzacions del Grup E4 acordar i desenvolupar una sèrie d'estàndards, procediments i directrius per assegurar la qualitat i a explorar els mètodes més adequats per avaluar externament l'assegurament de la qualitat i/o les agències o organismes d’acreditació.


* 2005. Els ministres europeus reunits a Bergen adopten els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES elaborats pel Grup E4. S'estableix el marc per a l'assegurament de la qualitat interna de les universitats i per als mecanismes d'avaluació externa, però també els estàndards a seguir per les Agències.


* 2008. El Grup E4 crea l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), un registre d'agències de qualitat que operen a l'EEES i que compleixen amb els estàndards europeus. Té per objectiu la promoció del desenvolupament de l'EEES mitjançant l'increment del grau de transparència en la garantia de la qualitat.


En l'actualitat, el reconeixement de les Agències a nivell europeu passa pel compliment dels Estàndards i directrius .... Cal que les Agències superin una avaluació basada en els estàndards europeus per esdevenir membres d'ENQA, o formar part del registre EQAR.


Documents de referència:

* ENQA (2005). Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES.
* INQAAHE (2006). Guidelines of Good Practice.
* ENQA (2010). First external evaluations of quality assurance agencies – lessons learned. Qui avalua l'avaluador AQU Catalunya, d’acord amb els estàndards internacionalment establerts i la legislació aplicable, actua amb independència en l’exercici de les competències i funcions que té atribuïdes.
La independència tècnica es garanteix pel marc legal establert i per l'organització interna dels nostres procediments:


* L'article 148 de la LUC reconeix la independència tècnica dels comitès d'avaluació, i l'article 5.3 dels Estatus estipula que els documents interns d'AQU Catalunya han de tenir els principis generals que n'assegurin la independència tècnica.
* Per assolir aquest compromís, l'organització d'AQU Catalunya es troba dividida en Òrgans de govern i Òrgans d'avaluació. D'acord amb els Estatuts d'AQU Catalunya, els Òrgans d'avaluació, acreditació i certificació de l'Agència actuen amb independència tècnica i de funcionament, i són els responsables finals de les avaluacions que es duen a terme.


Així, la definició i el funcionament dels mètodes i procediments d'avaluació, el nomenament i la contractació d'experts externs i la determinació dels resultats dels processos d'assegurament de qualtiat es duu a terme de manera autònoma i independent respecte el govern (l'Administració) i les universitats. Independència tècnica i de funcionament Les principals línies d'actuació d'AQU Catalunya són l'avaluació d'ensenyaments, centres, sistemes i activitats universitàries, l'avaluació del professorat universitari i l'establiment de vincles de cooperació i de col·laboració amb altres agències estatals, autonòmiques i internacionals que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, acreditació i certificació.

Es poden establir diferents fases en la trajectòria avaluativa d'AQU Catalunya segons el caràcter i l'objecte de les avaluacions:

* Avaluació per a la millora
* Acreditació de títols oficials
* Avaluació del professorat Trajectòria avaluativa Assegurament de la qualitat http://www.aqu.cat/doc/doc_10859490_1.pdf Procés
de Bolonya http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf En l'àmbit europeu, el marc normatiu es desenvolupa per mitjà de les orientacions provinents de les conferències de ministres europeus d'educació superior que tenen lloc cada dos anys. Cada conferència conclou amb un comunicat que recull els avenços produïts, i estableix les prioritats per als propers dos anys. Des de la firma de la Declaració de Bolonya l'any 1999 fins a l'actualitat, s'han celebrat conferències a Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) i Lovaina (2009).

El fruit més tangible de tot el procés de convergència europea, pel que fa a l'avaluació de la qualitat, és l'elaboració del document Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES, en què s'estableixen els estàndards europeus per a l'assegurament intern i extern de la qualitat per a les institucions d'educació superior i per a les agències externes d'assegurament de la qualitat. Aquests estàndards, com s'ha dit més amunt, van ser adoptats l'any 2005 pels ministres responsables d'educació superior en la Declaració de Bergen. Totes les metodologies d'avaluació d'AQU Catalunya els inclouen. Europa La norma principal en l'àmbit espanyol és la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), que emmarca la regulació bàsica universitària i articula els nivells competencials de les universitats, les comunitats autònomes i l'Administració general de l'Estat. Amb l'objectiu d'adaptar-se a l'EEES, la LOU preveu un seguit de mesures per possibilitar les modificacions que s'hagin de fer a les estructures dels estudis en funció de les línies generals que emanin d'aquest espai. L'any 2007 es va aprovar la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOMLOU). Suposa una aposta decidida per l'harmonització dels sistemes educatius en el marc europeu basada en tres cicles —grau, màster i doctorat— i modifica altres aspectes com ara la selecció del professorat, l'articulació de la relació entre universitats, comunitats autònomes i Estat, etc.

Té una rellevància especial el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquest Reial decret estableix el nou sistema de titulacions basat en dos nivells —grau (240 crèdits ECTS) i postgrau (mínim de 60 crèdits)— i tres cicles —grau, màster i doctorat. També es defineixen els processos de verificació i acreditació dels títols oficials. Aquest decret ha estat modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que, entre altres aspectes, introdueix noves possibilitats de reconeixement de crèdits; possibilita que les universitats completin el disseny dels seus títols de grau amb la introducció de mencions o itineraris que facin referència a una intensificació curricular concreta; permet que els òrgans d'avaluació de les comunitats autònomes emetin informes d'avaluació per a la verificació de títols oficials; i, finalment, revisa els procediments de verificació, modificació, seguiment i renovació de l'acreditació. Espanya La norma principal en l'àmbit de Catalunya és la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC). Desenvolupa les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, reconegudes per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en matèria d'educació i recerca. S'insereix en el marc bàsic establert per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i pretén contribuir a la construcció d'un sistema universitari integrat plenament en l'EEES. També situa AQU Catalunya com el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema universitari català. Catalunya AQU
Catalunya Marc
normatiu Construcció
de l'EEES El mes de juny de 1999, 29 països europeus
van signar a Bolonya una declaració en la qual es feia palesa la necessitat de desenvolupar, abans de l'any 2010, un procés de convergència en l'àmbit de l'ensenyament superior que donés coherència als diferents sistemes existents, per tal de facilitar la lliure circulació de persones promoguda pels països de la Unió Europea. Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d’educació superior Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament extern de la qualitat en les institucions d’educació superior Estàndards i directrius europeus per a les agències externes d'assegurament de la qualitat 1. Política i procediments per a l’assegurament de la qualitat
2. Aprovació, control i avaluació periòdica de programes i titulacions
3. Avaluació de l’alumnat
4. Assegurament de la qualitat del professorat
5. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat
6. Sistemes d’informació
7. Informació pública 1. Aprofitament dels procediments d’assegurament intern de la qualitat
2. Desenvolupament dels processos d’assegurament extern de qualitat
3. Criteris per prendre decisions
4. Adequació dels processos als objectius
5. Elaboració d’informes
6. Seguiment
7. Avaluacions periòdiques
8. Anàlisis de tot el sistema 1. Aprofitament dels procediments d’assegurament extern de la qualitat
2. Estatus oficial
3. Activitats
4. Recursos
5. Declaració de missió
6. Independència
7. Criteris i processos d’assegurament de la qualitat utilitzats
8. Procediments de rendició de comptes Els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES La promoció de la mobilitat, mitjançant l'eliminació dels obstacles per al ple exercici de la lliure circulació d'estudiants, professorat, investigadors i personal tècnic administratiu.
La promoció de la cooperació europea, per assegurar un grau de qualitat per al desenvolupament de criteris i mètodes comparables.
L'adopció d'un sistema fàcilment llegible i comparable de titulacions, mitjançant la implantació d'un suplement europeu al títol obtingut per l'estudiant, amb vista a afavorir l'accés al mercat laboral (ocupabilitat) i la competitivitat internacional del sistema europeu.
L'adopció d'un sistema basat fonamentalment en dos nivells principals d'estudis: grau i postgrau. El títol de grau, atorgat en finalitzar el primer nivell, d'una durada mínima de tres anys, tindrà un valor específic tant acadèmic com laboral. El segon nivell, d'una durada màxima de dos anys, donarà lloc a l'obtenció d'un títol de postgrau, tal com està succeint a molts països europeus.
L'establiment d'un sistema comú de comptabilització del crèdit, prenent com a base l'ECTS (European Credit Transfer System), utilitzat en els programes europeus de mobilitat ja existents.
La promoció d'una necessària dimensió europea en l'educació superior, amb èmfasi en el desenvolupament curricular, la col·laboració institucional, els plans de mobilitat i els programes integrats d'estudi, formació i recerca. Per tal d'aconseguir aquests objectius comuns, la Declaració de Bolonya recomana sis actuacions: El crèdit europeu L'estructura dels estudis L'assegurament de la qualitat El suplement europeu al títol El Marc de Qualificacions Un nou paradigma docent Avaluació per a la millora Participació dels estudiants Conceptes clau de l'avaluació http://www.aqu.cat/experts/avaluacio_institucional/conceptes_clau.html Des dels inicis de la seva activitat avaluativa, AQU Catalunya ha tingut en compte la presència d'estudiants en els processos interns d'assegurament de la qualitat i, des de 2005, també en la fase externa de l'avaluació. En aquest sentit, totes les avaluacions institucionals i de titulacions realitza l'Agència compten amb la participació d'estudiants. L'Espai europeu d'educació superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària.

L’EEES preveu la participació dels estudiants en l'organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior.

Tant els comunicats europeus com les lleis catalana i espanyola promouen explícitament i fan possible aquesta participació El rol de l'estudiant a la Comissió:

Des de la seva perspectiva i experiència pròpia, valorar els aspectes assenyalats a la Guia d'avaluació, i proposar les accions de millora que consideri més significatives Actituds i comportaments dins la Comissió:

Actituds:
Actitud dialogant
Cerca de consens

Comportaments:
Interès per les circumstàncies del Centre
Comprensió i integració dels punts de vista diferents Ara, l'exercici pràctic.
Moltes Gràcies!
Full transcript