Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Felvételi 2015-16 -os tanévre

No description
by

Dr Kövesdi István

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Felvételi 2015-16 -os tanévre

Hova menjek?
A BABITSBA!
MIT KÍNÁL?
Emelt óraszámú
japán nyelvet,
emelt óraszámú
matematikát
,
emelt óraszámú
magyart
,
emelt óraszámú
angol nyelvet,
Heti 2 órában,
két éven keresztül
magasabb óraszámban
tanulják a választott tárgyat.
Mi az
emelt óraszám?
nyolcosztályos
képzést.
Mi van
még?

SZÉP ISKOLA
Színes diákélet
Kiváló tanulmányi eredmények
2012-ben
36. hely!
Előadások
Énekkar
Rendezvények
Jó társaság
Diáknap
Táborok
TUDNIVALÓK A FELVÉTELIRŐL
A jobb előismerettel rendelkező diákok számára a felsőfokú nyelvvizsga elérése a cél (C1), a többiek a középfokú nyelvvizsgát szerezhetik meg. (B2)
9.c osztály

3 csoportra bomlik
Emelt óraszámú japán nyelvi csoport - első idegen nyelv angol
Emelt óraszámú magyar csoport – első idegen nyelv: angol
Emelt óraszámú matematika csoport – első idegen nyelv: angol

A felvételt nyert tanulóknak angolból a felvételről szóló döntés után szintfelmérést tartunk, s ennek eredményeként alakítjuk ki a két csoportot.

A MAGYAR ÉS A MATEMATIKA CSOPORT SZÁMÁRA
A MÁSODIK IDEGEN NYELV VÁLASZTHATÓ:
Spanyol vagy francia vagy német

Azt tanítjuk, melyet a legtöbb felvett diák választ!
A nyolc évfolyamos osztályokban specialitás nincs.

A választható idegen nyelvek: angol vagy német

A második idegen nyelvet 9. évfolyamtól kezdik tanulni a diákok.
A 2015-16-os tanévben indítandó osztályok

5.a és 5.b osztályok nyolcosztályos képzési rendszerben indulnak.

9.c és 9. d osztályok négy évfolyamos képzést folytatnak.
9.d osztály

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály

Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az angolt már legalább két éve tanulják. Az ide jelentkezni szándékozóknak angol nyelvből szóbeli
felvételi vizsgát is kell tenniük.
A felvételi követelmény az iskola honlapján megtekinthető.
(www.babits.hu)
Írásbelin megszerezhető maximálisan 100 pont
A szóbelin megszerezhető maximálisan 50 pont
A felvételi összes pontszáma maximálisan: 200 pont
Pontszám egyenlősége esetén a szerzett pontszám dönt!
SZERZETT PONT
HOZOTT PONT
Az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok a következő tantárgyakból:
Magyar irodalom és nyelvtan (átlagolt pont), történelem, idegen nyelv, matematika, biológia.
Megszerezhető pontszám: 50 pont
A pontszámok meghatározása
a
9.d osztályba
jelentkezők részére
Írásbelin megszerezhető maximálisan 100 pont
A felvételi összes pontszáma maximálisan: 150 pont
Pontszám egyenlősége esetén a szerzett pontszám dönt!
SZERZETT PONT
HOZOTT PONT
Az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok a következő
tantárgyakból: magyar irodalom és nyelvtan (átlagolt pont), történelem, idegen nyelv, matematika, biológia.
Megszerezhető pontszám: 50 pont
A pontszámok meghatározása
a
9.c osztályba
jelentkezők részére
Írásbelin megszerezhető maximálisan 100 pont
Szóbelin megszerezhető maximálisan 50 pont
A felvételi összes pontszáma maximálisan: 200 pont
Pontszám egyenlősége esetén a szóbeli pontszám dönt!
SZERZETT PONT
HOZOTT PONT
Az általános iskola 3. év végi és a 4. félévi osztályzatok a következő tantárgyakból:
Magyar irodalom, nyelvtan, matematika, környezetismeret, ének. Megszerezhető pontszám: 50 pont
A pontszámok meghatározása
a
nyolcosztályos képzésre
jelentkezők részére
Valamennyi képzési formába jelentkezni kell és a felvétel követelménye, hogy a diák részt vegyen a
központi írásbeli vizsgán.
A nyolcosztályosoknak, valamint az emelt óraszámú angol osztályba jelentkezők számára szóbeli felvételi vizsgát is tartunk.

A felvétel pontszám alapján történik, mely a hozott és szerzett pontok összegeként alakul ki.

A hozott pontokat az iskolai eredmények adják. Kiszámítása az utolsó félévi és az előző év végi osztályzatok összege.
A felvételi szabályai
9.c osztály
kódjai:
Japán emelt csoport kódja:
01
Magyar emelt csoport kódja:
02
Matematika emelt kódja:
03

9.d osztály
kódja
Emelt óraszámú angol osztály kódja:
05


Nyolcosztályos képzés kódja:
04
Az iskola OM azonosítója:
035228
FELVÉTELI KÓDOK
A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok
FELVÉVE!
ÉS VÉGÜL!
KEZDŐDIK AZ ÚJ TANÉV
HOL?
A BABITSBAN!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
JÓ DÖNTÉS!
A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
A 2015-2016-OS TANÉVRE

Dr Kövesdi István
igazgató
A tanév nagy kérdése
a 8. osztályosok számára:
MÁSODIK IDEGENNYELV VÁLASZTHATÓ:
német, spanyol, francia
Azt a kettőt tanítjuk, melyet a legtöbb felvett diák választ.
A tanuló  tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül,
Tudja elvégezni a
szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást
,
Tudjon í
rásban összeadni, kivonni, egyjegyűvel szorozni, osztani
–az utóbbit fejben szétbontással,
Tudjon
szorozni és osztani 10-zel, 100-zal
.   
Ismerje a
helyes műveleti sorrendet
több művelet esetén.
Tudjon megoldani
egyszerű szöveges
feladatot a műveletek értelmezésével.
Ismerje az
egész törtrészre osztását
.
Tudjon egyszerű következtetéseket levonni
egyenesen arányos
mennyiségek között.
Tudjon megoldani a
hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom mértékegységeivel
szám és szöveges feladatokat.
Tudjon egyszerű
sorbarendezési
problémákat megoldani.
Tudja megkeresni
nyitott mondatok
igazsághalmazát a műveletek visszaellenőrzésével.
Matematika követelmények
8 évfolyamos képzésben
Magyar nyelv és irodalom
8 évfolyamos képzésen
A szóbeli meghallgatáson a tanuló :

- érthető, folyamatos beszéddel vegyen részt a mindennapi kommunikációban;
- a beszédhelyzetben használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat ;
- önállóan megismert - életkorhoz illő- szöveg néma olvasása után az írásmű információinak lényegét, összefüggéseit ismerje fel;
- majd ezt a szöveget folyamatos, tartalmat kifejező olvasással mutassa be.
A szóbeli felvételihez az alábbi követelményeknek megfelelően állítjuk össze a szóbeli tételeket:

- egyszerű bemutatkozási formák ismerete
- mondatalkotás megadott séma alapján
- információ kiszűrése hallott és olvasott szöveg alapján
- önálló mondatalkotás/ egyszerű véleményalkotás (család, időjárás, utazás,
öltözködés, vásárlás, étkezés, napirend, iskola, szabadidő témakörökben)
- képelemzés korábban tanult szókincs alapján
- alapvető földrajzi és kulturális ismeretek Nagy-Britanniáról
- levél/e-mail megírása minta alapján
Az alábbi nyelvtani ismeretek és azok alkalmazása szükségesek a felvételi vizsgához.

- létezés kifejezése
- birtoklás kifejezése
- jelen idejűség ismerete (Present Simple/Present Continuous/Present Perfect
kérdő és tagadó alakjai is)
- modalitás ismerete (módbeli segédigék)
- melléknévfokozás
- múltidejűség ismerete (Past Simple/Past Continuous)
- rendhagyó igék (mindhárom alak!)
-„would like”szerkezet
- will/going to
Négyosztályos emelt angol osztály követelményei
Négyosztályos emelt angol követelményei
2013-ban
42. hely
ÍRÁSBELI
VIZSGA
10 h

Értékelőlap
átadása
január 26.

Jelentkezési lapok
beérkezése
február 13.
Szóbeli
felvételi
vizsga

Jelentkezők
felvételi
listája
2014. márc. 11.

Adatlap
módosítás
2015. márc.16-17.

Felvételi
értesítés
2015. ápr.24.

Irásbeli vizsga
jelentkezési lapjának
beadása
december 9.
A két csoport kialakítása a felvételi döntés után - májusban tartandó- szintfelmérő alapján történik.
ADATOK A KORÁBBI FELVÉTELIKRŐL
Még néhány információ...
FELVÉTELI HATÁRPONTOK
A NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN
2014-BEN
Emelt óraszámú magyar
Emelt óraszámú matematika
Emelt óraszámú japán

Emelt órasszámú angol
107 pont
107 pont
111 pont
103 pont
130 pont
Az angolon a maximális pontszám 200 pont
Full transcript