Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Lenka Diener

on 5 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Hodnotové orientácie mladých ľudí
Hodnoty - základné pojmy
Typy hodnôt
Hodnotové orientácie
ontologické chápanie
- teologická/filozofická analýza bytia
- nemenná a nadčasová idea
- hľadanie nadčasových hodnôt
naturalistické chápanie
- odkrývanie hodnôt prírodovedeckými metódami
- objektívne hodnoty nezávisle od ľudskej motivácie
- schopnosť uspokojovať potreby ľudí
Hodnoty a potreby
hodnotový systém tvorený na základe potrieb
fyziologické potreby
- uspokojenie hladu, smädu a odstránenie únavy

potreba bezpečia
- potreba istoty, stability, ochrany, poriadku a práva

potreba spolupatričnosti a lásky
- vzťahy s inými ľuďmi, rodinou, priateľmi, partnerom, deťmi, pocit domova a rodiny, kruhu priateľov či skupiny spolupracovníkov

potreba ocenenia
- sebadôvera a nezávislosť, prestíž v zmysle rešpektu

potreba sebaaktualizácie a hodnôt bytia
- spravodlivosť, sebareflexia, slobodného vyhľadávania informácií a uspokojovania kognitívnej kapacity, zvedavosti
humanistické chápanie
- kultúrna antropológia, sociológia a sociálna psychológia
- skúsenosti ľudí, intuícia a morálne uvažovanie
- hodnoty ako predstavy a presvedčenia o cieľoch
rozsah uplatnenia - kto je nositeľom hodnôt:
osobné hodnoty, skupinové hodnoty, národné hodnoty, všeľudské hodnoty
podľa modality:
pozitívne a negatívne
podľa obsahu:
estetické (harmónia, krása), poznávacie (vzdelanie, nové poznatky), morálne (dôvera, pravda)
podľa zamerania:
inštrumentálne (peniaze) a realizačné (moc)
podľa organizácie, hierarchie:
izolované, integrované, primárne a sekundárne
súhrn viacerých hodnôt, ktoré vykazujú určitú zameranosť v dôsledku svojho hierarchického usporiadania
exogénne činitele
- životné podmienky, rozdielne spoločenské triedy či skupiny, materiálne podmienky, sociálno – kultúrny systém
endogénne činitele
- vek, pohlavie, temperament, charakter, zvnútorňovanie spoločenských noriem a ich premenu na reálne hodnotové orientácie
Hodnotový systém
hodnotová hierarchia, hodnotová štrukturácia, hodnotové preferencie
Význam hodnôt pre spoločnosť
E.Durkheim: spoločnosť musí jedincom vštepiť vyššie hodnoty ako je obetavosť, poriadok a disciplína, prostredníctvom tlaku spoločenského vedomia
T.Parsons - funkcionalistická teória spoločnosti:
človek sa pri voľbe konania riadi dvomi hľadiskami a to
materiálnym prospechom a normatívnou správnosťou
určitého konania
- hodnota je „prvok spoločného symbolického systému,
ktorý slúži ako kritérium alebo štandard pri výbere
medzi alternatívnymi orientáciami v danej situácii“
- nevyhnutnosť internalizácie hodnôt v priebehu procesu socializácie jedincov a inštitucionalizácie, teda aby ich vyžadovali a ich realizáciu očakávali iní ľudia, partneri konajúceho človeka
Internalizácia hodnôt:

1. informácii - poznatok o existencii určitej hodnoty, systému hodnôt
2. transformácia - pretlmočenie informácie do vlastného individuálneho jazyka a jej spojenie s vlastnými skúsenosťami
3. zaangažovanie - akceptovanie danej hodnoty alebo jej zavrhnutie
4. inklúzia - zahrnutie hodnoty do systému osobných hodnôt, čo môže vyvolať potrebu zmeny štruktúry osobných hodnôt
5. dynamizácia - začiatok konania alebo prijatie postoja vo vzťahu k realite, ktorý zodpovedá prijatej hodnote
fázy rozvoja hodnôt:

predkonvenčná fáza - jedinec sa riadi podľa udeľovaných odmien a trestov

konvenčná fáza - dodržiavanie platných zákonov

postkonvenčná fáza - človek je schopný prekročiť hranice spoločenských tlakov, klásť otázky na legitímnosť zákonov z hľadiska univerzálnych hodnôt a získava morálnu autonómnosť
Zmeny v hodnotách a mladí ľudia
rozdiel v hodnotových orientáciách generácií - medzi generačný konflikt = generation gap

motivačný systém osobnosti - hierarchické usporiadanie, nekonzistentnosť
- škola
- rodina
- spoločnosť
- masmédiá
- komunita
- peer groups

prechod od materialistickým k postmaterialistickým hodnotám
1. ekonomické otázky zabezpečenia každodenného života sú menej naliehavé ako v minulosti

2. prebieha zmena v kultúrnych preferenciách - prechod od zakazujúcich a obmedzujúcich hodnôt (jednoduchosť, sebadisciplína, konformizmus, podriadenie) k „libertariánskym“ hodnotám (pluralizmus, sloboda, tolerovanie menšín, tolerovanie odlišnosti, rôznych životných štýlov, otvorenosť k novým myšlienkam a zhovievavosť k sebe samému)
Globálna kultúra a hodnoty
Peter Berger - hodnotové subkultúry:
1. subkultúra Davosu

- ekonomická trieda, manažéri, spoločné znaky v obliekaní, špecifický životný štýl, mládež = kultúra yuppie, konzumizmus a kozmopolitizmus, mestký spôsob života, dvojkariérovosť

2. medzinárodný univerzitný klub
- internalizácia západnej inteligencia, jej hodnôt a ideológií, nadácie, mimovládne organizácie, akademické skupiny, feministické, ekologické hnutia

3. subkultúra McWorld
- vplyv filmového, hudobného priemyslu, módny priemysel, preberaná najmä mladými ľuďmi (technoscéna, grafitti, punk)

4. evanjelický protestantizmus
- rodinné, morálne hodnoty, protestantská etika, racionalizácia, disciplinovanosť, morálne orientované podnikanie, zisk
Škála hodnôt Saloma Swartza - Portrait Values Questionnaire (PVQ)
Definuje šesť základných charakteristík hodnôt:
1. hodnoty sú pojmy alebo presvedčenia, kognitívne štruktúry v úzkom vzťahu k emóciám
2. hodnoty sa vzťahujú ku žiaducim koncovým stavom alebo správaniu
3. hodnoty presahujú špecifické situácie na rozdiel od noriem a postojov
4. hodnoty slúžia ako štandardy a kritériá, riadia výber alebo ohodnotenie správania a javov
5. hodnoty sú usporiadané podla relatívnej dôležitosti
6. motivacné pôsobenie hodnoty závisí od jej relatívnej dôležitosti pre osobnost
špecifické hodnoty:
1.
moc

– sociálny status, prestíž, kontrola zdrojov a ludí
2.
úspech
– osobný úspech za pomoci prezentovania vlastných kompetencií v súlade so sociálnymi štandardmi
3.
hedonizmus
– zábava a zmyslové sebauspokojenie
4.
stimulácia
– vzrušenie, novost, zmena v živote
5.
sebaurcenie
– nezávislé myslenie a rozhodovanie, kreatívnost, bádanie
6.
univerzalizmus
– pochopenie, ocenenie, tolerancia a ochrana dobra spolocnosti a prírody
7.
benevolencia
– ochrana a zlepšovanie výhod ludí, s ktorými je osoba v blízkom kontakte
8.
tradícia

– rešpekt, zaviazanost a akceptácia zvykov a myšlienok, ktoré hlása tradicná kultúra, viera a filozofia
9.
konformita

– vyhýbanie sa konaniu, ktoré by mohlo vyvolat pohoršenie, ktoré by mohlo narušit spolocenské normy
10.
bezpecnost
– bezpecnost, harmónia, a stabilita spolocnosti, vztahov a vlastného ja
Full transcript