Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mogućnosti primjene nastavnih medija

No description
by

Darija Marić

on 17 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mogućnosti primjene nastavnih medija

Sadržaj
Individualizacija
kao osnovno polazište sveukupnog nastavnog učenja uzima individualne razlike unutar općih i posebnih obilježja pojedinca
ako nastava nije individualizirana doći će do neuspijeha
neuspijeh - pad motivacije
učenik mora doživjeti uspijeh
individualizirani nastavni mediji
(Jelavić, 1998)
(Ivančić, Stančić, 2003)

Individualizacija utemeljena na podacima
(Data Based Individualization-DBI):
treba joj težiti
uključuje analizu praćenja napretka
omogućava intenzivniju intervenciju
dijagnostički podaci prikupljeni procjenom uvjet su za individualizaciju intervencijskih programa (Danielson, Rosenquist, 2014)
analiza podataka daje smjernice za upotrebu prikladnih manipulativnih materijala u nastavi

Inkluzivno obrazovanje u inkluzivnoj školi
u inkluzivnoj školi
Mogućnosti primjene nastavnih medija

Inkluzivno obrazovanje u inkluzivnoj školi
Individualizacija
Stožac iskustava
Nastavni mediji
Računala u nastavi
Odabir nastavnih medija
Stilovi učenja i nastavni mediji
Prilagođavanje nastavnih medija obrazovnim potrebama učenika
Nastavni mediji u alternativnim školama
Waldorf nastavni mediji
Montessori nastavni mediji
Prednosti upotrebe konkretnih, manipulativnih materijala u nastavi matematike u radu s djecom s teškoćama
Numicon
Cuisenaire štapići
Temeljne kocke i Multilink kocke.
Domino.
Tangram
Internet kao izvor ideja za izradu i primjenu nastavnih medija
Zaključak
Inkluzivna škola
Omogućava zajedničko obrazovanje svim učenicima, bez obzira na njihove sposobnosti i invaliditet, u lokalnoj sredini.
Izjednačava mogućnosti svih učenika prilagodbama školskog prostora i okoline, nastavnog plana i programa, ocjenjivanja te nastavnih metoda i medija.
Zapošljava stručnjake i educirano nastavno osoblje za rad s učenicima s teškoćama, koji svojim pozitivnim stavom prema inkluziji i primjerenim pristupom obrazovanju djece s teškoćama pridonose školi.

Nastavni mediji:
termiologija i definiranje pojmova
Stožac iskustava
Mogućnosti primjene nastavnih medija
u inkluzivnoj školi
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Diplomski rad
Darija Marić
Prof. dr. sc. Zrinjka Stančić
Srpanj, 2014.
NASTAVNI
MEDIJI
NASTAVNA
SREDSTVA
NASTAVNI MEDIJI
obuhvaća definiciju nastavnog sredstva korištenu u starijoj literaturi
sredstvo za prijenos informacija
funkcija nastavnih medija je posredovanje između teme i radnog procesa učenika (Meyer, 2002 prema Cindrić, Miljković, Strugar, 2010).

Nastavni mediji:
podjela
Podjela nastavnih medija prema osjetilima
Tekstualni mediji:
udžbenici
cjeloviti udžbenici
razgranati udžbenici
programirani materijali
Računala u nastavi
- e-učenje
(electronic learning) - učenje uz pomoć računalne tehnologije
- m-učenje
(mobile learning) - učenje uz pomoć mobilnih i drugih malih prenosivih uređaja

programirani materijali
multimedijski software na kompakt disku (CD)
Interaktivna ili pametna ploča
Internet (hipermedijska obrazovna tehnologija i elektronička pošta)

alati za e-učenje:
LMS sustavi (Yoomla!, Moodle i WebCity)
Programi za izradu internetskih stranica
internetske stranice
Power Point
Skype (i slični programi koji omogućavaju video konferencije)
razni multimedijalni programi
Multimedijalnost
Auditivni mediji:
magnetofonski zapisi (kasete i kompakt diskovi)
snimanje usmenog izlaganja učenika na materinskom ili stranom jeziku (uz pomoć diktafona, mp3 i mp4 playera)
fonolaboratorij
telefon
televizijske emisije
film
zvučni nastavni filmovi
multimedijski software na CD-u i sl.
Audiovizualni mediji:
slikovnice, nastavni listići, knjige, zidne slike, crteži, grafofolije, dijapozitivi, aplikacije za flanelograf i magnetograf, mikrofilmovi, element filmove, modele, makete, razne materijale za didaktičke igre itd. (Bognar, Matijević, 2005).
u nastavi književnosti najvažnije su knjige, časopisi, ilustracije, crteži, fotografije, faksimili rukopisi, sheme, tablice, skulpture (Ek, 2010)
videomaterijali
školska ploča
računalo


Vizualni mediji:

Problemi:
Informatizacija škole
"digitalni jaz"
stručnost učitelja
Primjer 1
Odabir nastavnih medija
Odabir ovisi o:
ciljevima odgoja i obrazovanja (o onome što treba postići odgovarajućom nastavnom aktivnošću)
sposobnostima učitelja i njegovim stavovima
prednostima i nedostacima nastavne opreme

Treba poznavati:
prethodna iskustva i psihofizičku zrelost učenika
karakteristike sadržaja učenja

Na odabir će utjecati :
strategije i oblici izvođenja nastavnih aktivnosti
mjesto izvođenja nastavnih aktivnosti
vrste odgojne komunikacije

Stilovi učenja i nastavni mediji
vizualni (slikovni)
auditivni (zvukovni)
kinestetički (osjetilni i osjećajni)
(Stančić et al., (2010)
VIZUALNI
AUDITIVNI
osigurati prilike za razgovor i raspravu te koristiti glazbu
koristiti zvučne materijale na CD-ima
usmeno im izlagati i objašnjavati sadržaje
organizirati debate
KINESTETSKI
koristiti vizualne nastavne medije kao slikovnice, nastavne listiće, knjige, ilustracije, crteže itd
važno im je bojanje i korištenje boja u označavanju teksta i u matematičkim zadacima
omogućiti im aktivno sudjelovanje, više pokreta i česte odmore
Prilagođavanje nastavnih medija obrazovnim potrebama učenika
Nastavni mediji u alternativnim školama
Waldorf nastavni mediji
Montessori nastavni mediji
Waldorf nastavni mediji
najvažniji medij je
učitelj
učenici sami izrađuju nastavne medije
bilježnice su važan nastavni medij
uči se pomoću predmeta objektivne stvarnosti
petotonska flauta
mediji poput filma i Interneta ne koriste se do puberteta
Montessori nastavni mediji
Montessori materijal

pomoćni materijal
dio pripremljene okoline
materijal učenici sami odabiru
zoran je i omogućuje shvaćanje svoj djeci
pomoću konkretnog materijala omogućava se djetetu put ka apstraktnom, ovisno o njegovim mogućnostima
dostupan prema veličini i lokaciji

Materijal za vježbe iz praktičnog života
Materijal za poticanje osjetilnih sposobnosti
Materijal za matematiku
Materijal za učenje jezika
Materijal za svemirski ili kozmički odgoj
BROJEVNI PRUTOVI
ŠARENE PERLICE
ZLATNE PERLE
Lanci s perlicama
POMIČNA ABECEDA
Numicon
omogućava detaljno planiranje, aktivno učenje i procjenu napretka učenika te samostalnost u rješavanje matematičkih problema
multisenzorni materijal predviđa uključivanje više osjetila te na taj način razvija bolje razumijevanje broja
osobito koristan za poučavanje učenika s teškoćama u matematici
Cuisenaire štapići
nudi jasnu sliku za predočavanje i razumijevanje računskih operacija
koristi duljinu za predočavanje brojeva i računskih operacija
Temeljne kocke i Multilink kocke
Unifix kocke (temeljne ili jedinične kocke)
omogućuju lakše usvajanje matematičkih koncepata i računskih operacija
raznobojne su i velike te potiču na učenje kroz igru
Multilink kocke
od ostalih manipulativnih materijala ove vrste razlikuju po tome što se spajaju u svim smjerovima
Domino
standardna igra uparivanja točkica na Domino pločicama
igra Memory
listići u kojima je zadatak upariti Domino pločicu i crtež pločice
zbrajanje (dva kraja Domino pločice predstavljaju pribrojnike)
uvođenje različitih sustava bodovanja:
ukupan zbroj točkica na pločici daje "lake" i "teške" Domino pločice
igra
Matador
- na zadanu pločicu treba nastaviti onu čiji krajem prethodne pločice daje broj 7
Aritmetički domino - kraj jedne pločice s cijelom drugom pločicom čini smislenu matematičku operaciju a operacije se boduju prema zahtjevnosti
Tangram
Prednosti upotrebe konkretnih, manipulativnih materijala u nastavi matematike u radu s djecom s teškoćama
UNIFIX
MULTILINK
geometrijska slagalica od sedam dijelova
može se koristiti u nastavi geometrije kod mlađih učenika
učenici usvajaju rječnik geometrijskih pojmova, prepoznaju i razlikuju oblike i otkrivaju povezanost među dijelovima slagalice
Internet kao izvor ideja za izradu i primjenu nastavnih medija
Zaključak
U želji da ostvare opsežan propisani nastavni program, učitelji pribjegavaju korištenju nekih od najmanje učinkovitih nastavnih medija
Manipulativni materijali za učenje matematike omogućavaju učenje iskustvom i učenje rukama.
Možda je vrijeme u kojem sve škole postaju inkluzivne prihvaćajući učenike s teškoćama, pravo vrijeme da se okrene učinkovitim nastavnim medijima.
Raznolikost i bogatstvo nastavnih medija nudi brojne mogućnosti za učinkovitu individualizaciju utemeljenu na procjeni i omogućava nam da uvažimo sve obrazovne potrebe učenika
Potrebno je malo znatiželje, kreativnosti i inicijative da učitelj otkrije bogat svijet nastavnih medija koji će otvoriti novu dimenziju učenja
Internet otvara vrata virtualne učionice bogate učinkovitim nastavnim medijima prilagođenim svim učenicima!
Hvala na pažnji!
NASTAVNA SREDSTVA
didaktički oblikovana objektivna stvarnost
nadoknađuju izvornu objektivnu stvarnost
radom na tom konkretnom materijalu učenici stječu senzorne, praktične, izražajne i misaone sposobnosti
primarni, odnosno adekvatni izvori za spoznavanje činjenica (Poljak, 1970)
Matematički manipulativni materijal
objekt pomoću kojeg se usvaja svjesno i nesvjesno matematičko mišljenje kao posljedica senzornog ponašanja pojedinca pri rukovanju tim objektom
omogućuje vizualizaciju koncepta i razjašnjava što taj koncept znači u stvarnom, konkretnom svijetu
trebao bi biti prvi medij pomoću kojeg se učenik upoznaje s matematikom
Teorije
matematička igra je primarna i sekundarna igra
manipulativni materijali trebaju se koristiti u radu s mlađom djecom koja još ne mogu interpretirati svijet na apstraktan način
mlađa djeca posjeduju apstraktno znanje o brojevima
konkretni materijali trebaju se koristiti svaki put kada se govori o nekom novom konceptu, neovisno o dobi učenika
Full transcript