Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Husitství a jeho doznívání za Jiřího z Poděbrad, cesta ke stavovské monarchii

No description
by

Barbora Kolajíková

on 4 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Husitství a jeho doznívání za Jiřího z Poděbrad, cesta ke stavovské monarchii

původně lupičem - přepadal i Rožmberky
aktivní účast na 1. pražs. defen.
působení v Plzni - pak přesun na jih Čech
bitva u Sudoměře - vozové hradby Viktor Kolmačka
Barbora Kolajíková Husitství a jeho doznívání za vlády Jiřího z Poděbrad, cesta ke stavovské monarchii syn Karla IV. a Anny Svídnické
král lenivec a opilec
otec mu zabezpečil budoucnost
milovník zvěře
obklopoval se nižšími šlechtici
velmi vzdělaný, avšak slabý a
velmi nerozhodný
Jeho učitelé (Jan Očko z Vlašimi a Arnošt z Pardubic)
rád lovil (Točník, Žebrák, Křivoklát) Václav IV. (1361-1419) Mladý Václav IV. - Jan Očko z Vlašimi (14. století) 1380 epidemie moru
klesání hodnoty českého groše
špatná ekonomika
spor s Janem z Jenštejna – 1393 umučení Jana z Pomuku
2x zajat (v roce 1394 panskou jednotou a 1402 Zikmundem)
špatná zahraniční politika (papežské schizma)
V roce 1400 zbaven hodnosti římské krále Vládnutí Václava IV. Pečet Václava IV. Církev - terčem kritiky nešvary: hromadění majetku, svatokupectví (příjmy stát), špatný život, zpronevěření apoštolské službě
vzrůstá význam Bible (po roce 1350 již v češtině)
významná role kazatelů Opravné hnutí v českých zemích čtyři pražské artikuly Husitství
1. Hlásání slova Božího bez lidských příměsků
2. Přijímání pod obojím způsobem
3. Zákaz světského panování kněží
4. Trestání hříchů ve všech stavech 1. umírnění/konzervativci – husitská šlechta, vzdělanci (Husovi žáci), měštané
- Čeněk z Vartemberka = nejvyšší purkrabí
2. střed = pražané (Staré město)
- Jan Rokycana
3. radikálové
a) táborité - Žižka
b) orebité – po Žižkově smrti = sirotci
c) pražané (Nové město)
d) severočeští (Žatec, Louny)
4. krajní radikálové (= adamité, jihočeští)
- sídlo Nežárka, u Sezimova Ústí
- propagace volné lásky
- Žižka proti Dělení Chiliasmus křestťanské očekávání Boží pozemské říše trvající tisíc let 1402 betlemský kazatel, rektor
„navazoval“ na Johna Wyclifa
zpočátku podporován Václavem
1409 Dekret kutnohorský
Církev jej dala do kladby a vyhlásila nad Prahou interdikt
Hlásal Boží slovo mimo Prahu
1414 pozván do Kostnice na koncil Jan Hus „Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný.“ Dekret Kutnohorský 18. ledna 1409 listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě český národ tři hlasy - saský, bavorský, polský jeden Jeroným Pražský Jan Hus Jan z Jesenice Poslední vyzvání Mistru Husovi ku podepsání odvolací formule v den před upálením 5. července 1415 (obraz Kamila Vladislava Mutticha) Svolán papežem Janem XXIII. na popud Zikmunda
Odsouzen jako kacíř
6.července 1415 upálen
Proti upálení vlna protestu
30.května 1416 upálen Jeroným Pražský
Odstranění schizmatu - nový papež Martin V. Koncil v Kostnici (1414-1418) neděle 30. července 1419
po kázání Jana Želivského
Novoměstská radnice
žádost o propuštění vězněných stoupenců pod obojí
počátek husitských válek První pražská defenestrace Založení Tábora Jan Žižka založen roku 1420 jako pevnost
podle hory Thabor u Nazaretu, v dnešní Izraeli
nakrátko spravedlivá společnost bez pánů a poddaných
společná pokladna
vlastní vojsko
idea obrazoborectví
žili z uloupeného majetku Vyplenili kláštery v Milevsku ve Zlaté Koruně v Louňovicích asi 1360, Trocnov – říjen 1424 u Přibyslavi 25. března 1420 vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů X vojsko Jana Žižky nedaleko Písku a Strakonic Přijímání z kalicha a poutě na hory Jakoubek ze Stříbra - 1414 - zavedení přijímání pod obojí kalich zákaz Václava novému hnutí -> poutě na hory (Tábor, Oreb) husité= Husovi následníci, nebo-li kališníci (lat. utrakvisté) První křížová výprava proti husitům a bitva na Vítkově hoře Vyhlášena 1.3.1420 - Martin V.
Zikmund se dostává do Kutné Hory (antihusitská bašta)
Praha volá o pomoc Tábority, Louny, Žatec a Slaný
mezitím Oldřich II. Rožmberk napadá Tábor (30.5.1420)
červen – obklíčení Prahy (velitel Pippo Spano z Ozory)
Zikmund utíká do Kutné Hory 14. 7. 1420 prohra křižáků na Vítkově Druhá křížová výprava 1. listopadu 1420 poražen Zikmund před Vyšehradem (Vavřinec z Březové – Husitská kronika)
Z východu: Zikmund s Uhry, Moravany, Rakušany a Slezany
Ze západu: říšská armáda (falckrabě a arcibiskupové) – 28.8.1421 vtrhli do Čech, skončili nedobytím Žatce
Zikmund na začátku roku 1422 několikrát poražen u Kutné Hory J. Žižkou Útěk Zikmundových vojáků z Kutné Hory Čáslavský sněm Sněm zemí Koruny české do Čáslavi (1421)
Usnesení:
Zikmundova korunovace po bitvě na Vítkově hoře neplatná
4 pražské artikuly
Dočasná zemská vláda (8 měšťtanů, 5 vyšších a 7 nižších šlechticů)
Jan Želivský nesouhlasil a popouzel ostatní obyvatelstvo – 1422 popraven Výprava na podzim 1422 Vyhlášena: kardinálém Brandou Castiglionem na říšském sněmu v Norimberku
Úkol: ubránit Karlštejn proti oblehnutí Zikmundem Korybutovičem a husity
Vůbec nezasáhla – nebývá počítána Odchod Žižky z Tábora 1422-23 spory mezi Žižkou táborským kněžstvem
Odchod z Tábora, vybudoval armádu „svých věrných“
Boj proti českým a umírněným katolíkům
Porážka Svatohavelské koalice v bitvě u Malešova 7.6.1424
Uzavření smíru a tažení na Moravu umírá v Přibyslavi 11. 10. 1424 Prokop Holý po smrti Žižky úzká
spolupráce husitů -> spanile jízdy (rejsy)
táborský hejtman, kněz
1426 porážka saské výpravy před Ústí nad Labem Čtvrtá křížová výprava -1427 Z iniciativy Fridricha Hohenzollerna (kurfiřt, braniborký markrabě)
Papežský legát: Henry Beaufort
Neúspěšné obléhání Stříbra
následně 3.8. bitva u Tachova Pátá křížová výprava Přelom června a července 1431
Kardinál G. Cesarini
rozhodná bitva u Domažlic 14.8.1431
tzv. „výhra zpěvem“ Mikoláš Aleš - útěk kardinála Cesariniho z bitvy u Domažlic 14. srpna 1431 Koncil v Basileji V r. 1433 Prokop Holý s delegací v Basileji
Obhajoba 4 pražských artikulí (církev nemohla všechny uznat -> rozkol mezi husity)
Církev uznala pouze přijímání pod obojí Bitva u Lipan 30. května 1434 utrakvisticko-katolická aliance X sirotčí a táborský svaz Diviš Bořek z Miletínka Prokop Holý Jan Roháč z Dubé Prokop Malý Prohra radikálů
konec válečného stavu v Zemích Koruny české Jihlavský sněm - 1436 dohoda s husity -> Zikmund se vrací na trůn země dvojího lidu - katolíci i kališníci měli stejná práva Zikmund znechucen - opouští Čechy - 1437 umírá Albrecht II. Habsburský Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad titul zemského správce snaha udržovat rovnováhu mezi kališnickým a katolickým panstvem 2. března 1458 zvolen českým sněmem na Staroměstské radnici za českého krále dodržoval basilejská kompaktáta Husitský král v očích papeže kacířem spor s Matyášem Korvínem M. Korvín včele křižácké výpravy Zvolen katolickou šlechtou roku 1469 v Olomouci za českého krále
uznán, Jiřímu z Poděbrad zbyla jen kališnická část Čech chce přenechat trůn Jagelloncům náhle umírá 22. března 1471 Nástup Jagellonců Vladislav Jagellonský neuznávaná volba Matyáš Korvín podporován, Vl. Jagellonský ne proti i císař Fridrich III. Habsburský Říšský sněm v Norimberku 1474
Vladislavovi diplomaté
smír s Fridrichem III. Habsburským Očekávání
zastavení tureckého náporu
skoncování s českým utrakvismem Vláda: 1471 - 1516 Zdroje cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD www.husitstvi.cz/ www.rozhlas.cz/devitky/1419/_zprava/554080 zivotopisyonline.cz/jan-zizka-z-trocnova-1360-11101424-husitsky-knize/ leccos.com/index.php/clanky/krizove-vypravy-proti-husitum ČORNEJ, Petr Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk, Praha: SPN-pedagogické nakladatelství 2009 www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2006050901 Děkujeme vám za pozornost Barbora Kolajíková
Viktor Kolmačka 7EB Landfrídy - krajské spolky - jihočeský a východočeský landfríd Oldřich z Rožmberka Hynek Ptáček z Pukštejna "Zemský mír" - zákaz rozbrojů a ochrana pořádku a práv Třetí křižácká výprava
Full transcript