Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Полимери

No description
by

Bruno Mars

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Полимери

Полимери
Полимери
Изработиле: Емилија Пешиќ, Наталија Нинковиќ и Кристина Петровска.
Спроводни полимери

Се започнало со научната работа на В.А. Литл, објавена во 1964 год. Во која тој предвидува високотемпературна суперспроводливост кај линеарните органски вериги.Интересот на истражувачите за ваков тип на полимери многу пораснал со што во наредните години биле синтетизирани и целосно испитани десетина полимери.

Биополимери
Биополимери- полимери добиени од живиот свет или пак лабораториски синтетизирани полимери кои можат да вршат функции на подржување на животот во живите организми.
Полимери
Пластиката околу нас
-Херман Стродингер (Hermann Straudinger 1881-1965)- хипотеза за постоење на џиновски молекули(макромолекули).

-
Полимери
- долги ланци од цврсто врзани јаглеродни молекули( обично над 1000) со ковалентна врска.

-Агрегатна состојба- цврста и течна, но не и гасовита состојба.
Полимерни материјали
-синтетички индустриски производи: полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид(PVC), најлони( алифатични полиамиди), полиуретани.

-природни полимери: целулоза, полисахариди, некои белковини(полипептиди), полинуклеотиди (РНК и ДНК), природна гума, памук и др.
Пластиката околу нас
-Современо производство на полимерни материјали се карактеризира со пораст на производство и потрошувачка.

-Во период од 1950 до 1980 годишно производствона гума и пластика во светот пораснало за 8,9 пати.

- Освен во науката интересот за полимерите се зголеми и во електроника и информатика.
Пиезоелектрични и пироелектрични полимери
Пиезоелектричен ефект-под дејство на еластична деформација кај некои диелектрични кристали настанува електрична поларизација. Такво својство имаат кварцот, турмалинот, бариум титанатот, сегнетова сол, некои полимери. Кај овие материјали присутен е и инверзен пиезоелектричен ефект.
Пироелектричен ефект-ефект до кој доаѓа до електризирање на површината на кристалот ако се промени неговата температура.

Претставник и на двата ефекта е PVDF.
Поливинилендифлуорид (PVDF)
-Ако PVDF филм се загрева од 100 до 150 степени и потоа се лади во силно електрично поле со вредност од 1000 kV/cm се добива полимерен пиезо и пироелектрик, стабилен собна температура повеќегодини.
-PVDF има големи предности-може да има произволна форма, може да менува дебелина, лесен е, стабилен и во електрични полиња над 1000 kV/cm, има добри механички својства и евтин е.

Првиот суперспроводник меѓу овие материјале е откриен во 1977 год и тоа е полисулфурнитрит кој на собна температура е метал со просечна електрична спроводливост а на температура под 0.3 К станува суперспроводник.
Се користи во: светлечки диоди ,транзистори,соларни ќелии итн.
Слична драстична промена на спроводливоста покажал и полиацетиленот.Тој е органски полимер и органски полупроводник кој се добива или синтетички или како еден од облиците на биолошкиот пигмент меланин.При оксидација со јод му се зголемува спроводливоста за 108 пати.Интересни се полимерите што се допингуваат и притоа се добива промена на некое физичко својство. Така со помош на допингување може да варираат електрични својства до определени размери. Така спроводливоста на полипарафениленот (РРР) по допингување се менува за 18 редови на големина. Цел на истражувањето е да се добие полимер со поголема спроводливост, хемиски стабилен, лесно обработлив и да биде евтин.
Примената на спроводните полимери во секојдневниот живот постојано расте. Со електрохемиско n и p допингување на полиацетилински филмови се овозможени производство на батерии со пластични електроди кои можат повеќекратно да се полнат. Малата густина и големата површина на филмовите ги прави пластичните батерии многу посилни и полесни од конвенционалните. Комерцијално производство почна во Јапонија и веќе се зборува за нивна примена како извори на енергија на лесни моторни возила.
Батерии
Појава на: патенти на спроводни полимери кои се користат за производство на лакови кои заштитуваат од статички електрицитет, сончеви ќелии, електронски компоненти(p-n диоди и фотодиоди), елементи кои сметаат на работа на радари. Исто така почнато е производство на: сензори и прекинувачи кои реагираат на присуство на вода, воздух, одредени гасови, на промена на електрично полеполе,како и на нелинеарлни елементи во електронските кола врз основа на полимерни супстанции.
Во последната деценија од XX век пронаоѓачите, Конструкторите и стратезите на индустриското производство со голем успех работат на добивање материјали со голема спроводливост,еластичност и пластичност за да можат да се развлекуваат во тенки филмови кои ке бидат водоотпорни,неоксидирачки и произведени од евтина суровина со мала потрошувачка на енергија и кои нема да ја загадуваат природата.

Примена на биополимерите
-Благодарение на нивни сензорни својства нашле примена во медицина и фармација како материјали, носители на лекарства, со цел постигнување на продолжено дејство на лекот.

-Се користат за правење биолошки мембрани и вештачки органи( залистоци за срце, крвни садови, стентови, вештачки коски, вештачка кожа.

-Во иднина треба да добијат широка еколошка примена, заменувајќи ги досегашните пластични материјали за амбалажа, заради нетоксичната и брза дегарадација на природата.
Гумата како полимер
-Гумата е специфичен тип полимер со
супериорни еластични особини.
-Гумата е претставник на групата материјали со
меморија на формата.
-Гумата се јавува како одличен
хидроизолатор
поради непропусливоста на водата.
-Постојат гуми од билкино потекло(добиени од слуз излачена од специфични билки). Хемиски гледано гумите се соединенија слични на јаглехидрати. Најпознати природни гуми се арапската,црешова и други.

Видови гуми
-Мека гума- еластичност, непропустливост, електроизолациона способност.

-Тврда гума(ебонит)-тврда рожеста материја, хемиски стабилна, лесно обработлива.

-Сунгереста гума-се добива кога во смеса за производтство ќе се додаде материја што ослободува гас.

-Гума за џвакање- еластичен нетоксичен материјал, добиен од каучук( богат со смола или обичен на кој се додадва смола со гмечењесо етерични масла).

-Чиста гума оладена станува кршлива.
Вулканизација на гумата
Вулканизација-специфичен третман кој подобрува одредени својства на гумата, како што е еластичноста,отпорноста кон хемикалии, а ги ублажува промените на својства при големи температурни промени.Се изведува со загревање во присуство на сулфур.
Ладна вулканизација се изведува со третирање на гумата во бања што содржи пари со соединенија на сулфур.
Full transcript