Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didaktika prezentáció II.

A tanulási motiváció. A motiváció szerepe a tanítási - tanulási folyamatban.
by

Lilla Izsáki

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didaktika prezentáció II.

A tanulási motiváció.
A motiváció szerepe a
tanítási – tanulási folyamatban.

A motiváció értelmezése,
jelentősége és fejlesztése

A személyiség motivációs készlete:
a kifáradást,
az unalmat,
az ingerkeresést eredményező helyzeteket,
a túl nehéz feladatokat,
a túlzott vagy éppen a túl kevés segítséget,
a túlzott bírálatokat.

A tanítási-tanulási folyamatban
el kell kerülni:

motívum
motivátor

emóció
aktiváció
Az iskolai tanulás motivációjáról
Az ember szociális indítékai és
Az egyéni tanulás motiválása az
élethosszig tartó tanulásra
Magában foglal:
új életminőséget
új magatartást
új tanulási kultúrát
munkával kapcsolatos ismeretek
megújítását
Kiterjed:

az általános műveltség minden
területére
a személyiség fejlesztésére
Megvalósulásának módja:

formális tanulás
informális tanulás

Alapgondolata


Hogyan tanuljunk meg
tanulni?
A sikeres tanulás feltételei
AKTIVITÁS
KITARTÁS
ERŐFESZÍTÉS
MOTIVÁCIÓ
TANULÁSI KEDV
ELTÖKÉLTSÉG
KEZDEMÉNYEZÉS
A tanulási motiváció szintjei
Köszönjük
a figyelmet!
beépült tanulási motiváció
belső tényezők
lelkiismeretesség és
megfelelni akarás


belső tanulási motiváció
tudásvágy

külső tanulási motiváció
tanulás = eszköz


presztízsmotiváció
énérvenyesítés
versenyhelyzetek

Tanulási módszerek
konkrét tapasztalatok útján való tanulás
elméleti megközelítés
cselekvő típusú tanulási forma
megfigyelő típusú tanulási forma
Problémák a motiválás kapcsán
A tanárok ismerik, de nem alkalmazzák a motivációs technikákat.
A pedagógusok nem kapnak új gondolkodási rendszert.
A tanárok és tanulók elképzelése más adott témákban.
A tanár nem alakítja ki a belső motivációt.
Frontális oktatás.

A motivációs problémák
motiválási technikák alkalmazása:
személyes beszélgetése
sikerélményhez juttatás
belső motiváció kialakítása
érdeklődés felkeltése
tananyag érdekessé tétele

motiváltság / motiválatlanság okainak feltárása
megoldása
A pedagógus szerepe
informál
orientál
támogat
önállósít
kialakítja az önszabályozás készségét
magában foglalja a tanítási-tanulási
folyamatot és a motiváció kialakítását

Az egyén motivációjának megvalósítása
az élethosszig tartó tanulásban
érdeklődés felkeltése és kialakítása

aktivizálás
érdeklődési motívum
öngerjesztő tudásszerző motívum

kíváncsiság

aktivitás
ingergazdag környezet
megoldási késztetés

másodlagos tudásszervező
motiváció
közepes nehézségű feladatok
káros önigazolás

az ember társas természete igényli a tanulási tevékenység társas indítékait
a jövő iskolája:
vonzó tanterv, program és tanulás
biztonságos, befogadó és gondoskodó közösség
együttműködés, partnerség, támogatás, szeretet
tanulásszervezés
egyéni tanulási tempó és stílus lehetősége
rugalmasan hatékony iskolai munkaszervezés
a motiváló szervezet
A tanulási motiváció jellegzetességei
hátrányos helyzetűek körében
A „hátrányos helyzetű” kifejezés a ’60-as években indult útjára.
a szülők alacsony iskolázottsága, alacsony jövedelem,
a család instabilitása, az eltartottak magas száma,
a család nagysága, a mikrokörnyezet devianciája,
család – vagy épp annak a hiánya, kisebbségi-, etnikai helyzet.

A körülmények kategóriái lehetnek:
régen: szociálpolitikában, társadalomtudományban,
ma: inkább a pedagógiába oldalán említik
Az oktatási hátrányok leküzdésének
stratégiái
I. Az egész életen át tartó tanulás
II. Integrációs stratégia

III. „Második esély” iskolája

A Likert-skálát a következő motívumokra
Elsajátítási motívumok:

értelmi, felnőtt-kapcsolat, kortárs-kapcsolat.
alapozták
Olvasási- és számolási énkép:

olvasás és számolás
Tanulási elismerésvágy, tanulási gyakorlat értéke:
osztálytársak, tanárok és szülők megjelenítésére összpontosították ezeket a kérdésrészeket.
A tanulás gyakorlati értéke:

a tanulás értékét a jelenben, a jövőben, átfogóan jellemzik.
Fejes József Balázs és Józsa Krisztián kutatása
feltételezik, hogy:
­
motivációjuk sokkalta gyengébb,
­ az olvasáshoz, a számoláshoz kapcsolódó énkép kevésbé fejlett,
­ az elsajátítási motiváció összetevői gyengébbek,
­ a tanulási elismerési szintjük alacsonyabb,
­ a tanulás gyakorlati értékét kevésbé tartják fontosnak.
cél: felderítsék, milyen szerepe van a hátrányos helyzetnek a tanulási motívumok kialakulásában
3 dimenzió: anyagi, érzelmi és nyelvi hátrány
Készítette: Csokona Liza, Izsáki Lilla, Katona Cintia
Kit, mit és milyen esetben tekinthetünk
hátrányos helyzetűnek?
Család:
ha a gyermek szocializációs feltételei kedvezőtlenek
Gyermek:
ha a társainál gyengébben van felkészülve arra, hogy meg tudjon felelni (korcsoportjához mérten) az iskolában elvárt követelményeknek.
Közoktatási intézmény:
emberformáló ereje gyengébb
gazdaságilag hátrányos településen működik
ahova nagyobb számban hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak
Néhány sikeres hátránykezelési stratégia
Felhasznált szakirodalom
Fejes József Balázs - Józsa Krisztián (2005): A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. = Magyar Pedagógia 2. 185-205.
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Fejes_MP1052.pdf
A motiváció értelmezése, jelentősége és fejlesztése
http://www.ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/motivacio-ertelmezese
Havas Péter: Az iskolai tanulás motivációjáról
http://www.ofi.hu/tudastar/iskolai-tanulas
Kőpataki Mária rapörtőri jelentése. Az egyéni tanulás motiválása az élethosszig tartó tanulásra.
http://www.ofi.hu/tudastar/nyitott-iskola-tanulo/egyeni-tanulas
I. Az egész életen át tartó tanulás
II. Integrációs stratégia –
a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrációja
III. „Második esély iskolája” – EU program
1997. EU-program, mely 10 ország 12 városában, 15-25 éves fiatalok képzési rendszerbe való visszavezetését tűzte ki célul
A helyi irányítás, a szociális szolgáltatások és segítő szervezetek együtt működnek
Központi szerepben: Informatika és az új kommunikációs technika
közoktatási intézmények többségi óvodáiban, általános
iskoláiban és középiskoláiban emelkedjen a fogyatékkal
élők száma
lakóhelyükön, vagy annak közelében, családjukban élve részesüljenek képességeiknek és készségeiknek megfelelő nevelésben, fejlesztésben, oktatásban és képzésben
Célja:
A life-long learning szemléletváltást jelent. Ehhez a tanulásszervezési eljárásokat rugalmasabbá, az egyéni szükségletekhez alkalmazkodóvá kell tenni
Értékelni kell a diákok teljesítményét
Nem formális és az informális úton megszerzett tudás
A tanulási infrastruktúra fejlesztése szintén nagyon fontossá vált
Az EU értékelő csoportja 2000-ben értékelte
a projekt eredményeit
­a tanárok kiválasztása, képzése és továbbképzése
­tanácsadói rendszer
­tanterv és képzési program egyéni jellegzetességekkel
való felruházása
­pedagógiai megközelítések
­informatika és új kommunikációs technika (IKT)
­végbizonyítvány, a teljesítmények elérése
IV. A diákok motivációjának fejlesztését célzó
kezdeményezések
legfontosabb feladat: az önbecsülés visszaállítása
kudarcoktól mentes tanulási környezetet és tanulás-szervezési eljárások
saját környezet, gyakorlati megközelítés
iskolakerülők és lemorzsolódóknak rugalmas időbeosztás
bentlakásos lehetőség
Összegzés, kutatások alapján
tanulási célok, tananyag, feladatok, társas kapcsolatok
erősítése
az iskolának jelentős szerepe van
hatásosabb motiváló eszközöket próbáljanak ki a tanárok
az együttműködésre lehetőséget adó munkaformák
a teljesítmény értékelése
a tevékenység öröme
IV. A diákok motivációjának fejlesztését
célzó kezdeményezések
Full transcript