Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYSTEM THEORY

No description
by

Atithan Sumonta

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYSTEM THEORY

SYSTEM THEORY
ประวัติและข้อมูล
การกระทำความผิด
ชื่อ : นาย เคเจ (นามสมมติ)
ฐานความผิด : ร่วมกันลักทรัพย์
วันเดือนปีเกิด : 23 เมษายน 2533
อายุขณะกระทำความผิด : 16ปี 1เดือน
สถานภาพบิดามารดา : บิดามารดาเลิกร้างกันและต่างมีคู่ครองใหม่
ประวัติ
Genogram and Ecomap
นางขาว
นายเขียว
2ปี
2533
2547
โรงเรียน
ศาล
พนักงาน
คุมประพฤติ
เพื่อน
ครอบครัว
ร้านเกม
ร้านอาหาร
ที่ทำงาน
ชุมชน
พ่อเลี้ยง
เคเจ (16ปี)
กระบวนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ของทฤษฎีระบบ มีทั้งหมด8กระบวนการ คือ...
สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบพฤติกรรมมนุษย์ การศึกษากรณีของเยาวชนนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ระบบสภาพแวดล้อมมีส่วน สำคัญต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
มนุษย์หรือบุคคลเป็นระบบเปิด (open system) ซึ่งหมายถึงบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แวดล้อมรอบตัว สามารถรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าไปปรับใช้ หรือส่งผลต่อ พฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ
1. การประเมินปัญหา (Assessing Problem)
กำหนดปัญหา โดยประเมินจาก
ด้านร่างกาย เยาวชนไม่มีความผิดปกติใดๆ
ด้านจิตใจ เยาวชนเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่ง และดื้อรั้นกับแม่เฉพาะเรื่องการเที่ยวเตร่เท่านั้น
ด้านสังคม เยาวชนเป็นคนที่ติดเพื่อน และมีการคบเพื่อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ
วิเคราะห์ระบบ
ระบบครอบครัว บิดาเลี้ยงสูบบุหรี่ ซึ่งอาจะเป็นผลให้เยาวชนสูบบุหรี่ด้วย
ระบบชุมชน
เพื่อน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่น การลักทรัพย์ การสูดดมสารระเหย
ชุมชนแวดล้อม มีการแพร่กระจายและซื้อขายของยาเสพติด มีแหล่งการพนัน และสถานบันเทิงมากมาย
กำหนดเป้าหมาย
เพื่อลดยับยั้งและป้องกันการเกิดซ้ำของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชน
กำหนดกลวิธีการทำงาน
นักสังคมสงเคราะห์กำหนดวิธีร่วมกันกับศาล
รักษาเสถียรภาพของความพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบว่าเยาวชนจะกลับไปคบกับเพื่อนกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีก หรือไม่
2. การรวบรวมข้อมูล (Collecting Data)
การตั้งคำถาม
ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรโดยให้ครอบคลุมถึงระบบต่างๆที่เยาวชนเกี่ยวข้องเช่น ระบบเพื่อน ระบบโรงเรียน ระบบชุมชนที่ทำงาน อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเพื่อนำมา วิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา
การสังเกตการณ์
สังเกตถึงท่าทีการแสดงออก เวลาที่เยาวชนเล่าเรื่องนั้นๆ เยาวชนมีพฤติกรรมอย่างไร และใช้คำพูดแบบใด
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
หลังจากการตั้งคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่ได้นั้นโดยการจดบันทึกลงในสมุดบันทึกอีกครั้ง หรือในกรณีของเยาวชนที่ศาลมีอำนาจให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ค้นหาความจริง แล้วนำข้อมูลมาให้นักสังคมสงเคราะห์ ก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลนั้นอีกครั้งหนึ่ง
3. การเริ่มต้นติดต่อ (Making initial contacts)
สามารถหาได้ง่าย
ประชาชนในระบบผู้รับบริการหาได้ง่าย
การติดต่อ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงระบบที่เยาวชนเกี่ยวข้องด้วยเช่น ระบบครอบครัว ระบบเพื่อน ระบบชุมชน
การเอาชนะ
เยาวชนไม่ได้ขัดขืนต่อต้านใดๆในการให้การช่วยเหลือ
การสนับสนุนส่งเสริม
ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของหน่วยงานที่ให้บริการกับเยาวชน เช่น ศาล ทำให้เยาวชนรู้สึกอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น
4. การติดต่อโดยใช้การประนีประนอม
(Negotiating contracts)
ขั้นปฐมภูมิ
นักสังคมสงเคราะห์พูดคุยกับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
ขั้นทุติยภูมิ
นักสังคมสงเคราะห์พูดคุยกับประชาชนในระบบที่เยาวชนเกี่ยวข้องคือ บิดา มารดา บิดาเลี้ยง กลุ่มพื่อน โรงเรียน คนในชุมชน เจ้าของร้านผู้เสียหาย
นิยามเนื้อหา
ให้ความสำคัญของงานในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โดยอธิบายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
อธิบายความมุ่งหมายข้อตกลงร่วมกันกับเยาวชน ศาล และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โดยแก้ไขความเห็นที่แตกต่างกัน
จัดการการต่อต้าน
ให้ข้อมูลและให้กำลังใจว่า คนอื่นๆก็พร้อมจะช่วยเหลือเยาวชนเช่นกัน
5. การสร้างระบบดำเนินการ (Formating action system)
กำหนดขนาดและองค์ประกอบ
กำหนดข้อตกลงวิธีการปฎิบัติงานร่วมกันกับเยาวชน ว่าต้องการจะทำอย่างไรต่อไป ในขอบเขตของคำตัดสินของศาล เรื่องการคุมประพฤติ
กำหนดร่วมกับครอบครัว และตัวแทนอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่คุมประพฤติด้วย
ใช้หลักการเสริมพลังเพื่อสนันสนุนในเรื่องที่เยาวชนชอบ คือ ฟุตบอล
มีการจดบันทึกเรื่องของเนื้อหาสาระข้อตกลง เวลาประชุมนั้นๆเพื่อเป็นหลักฐานไว้
โดยข้อตกลงร่วมกันมีดังนี้
ให้ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ
ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำหลักฐานการเรียนหรือผลการเรียน มาแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติทุกครั้งที่มารายงานตัว
ห้ามคบค้าสมาคมกับบุคคลที่มีความประพฤติไม่ดี
ห้ามเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหรือในสถานเริงรมย์ทุกแห่ง
ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
ปฏิบัติตามข้อตกลง
เยาวชนและครอบครัวหรือระบบอื่นๆที่ร่วมกันกำหนดข้อตกลง ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆ
6. การดำรงและประสานระบบดำเนินการ (Maintianing and co-ordinating action system)
หลีกเลี่ยงการเสื่อมสลายของระบบ
นักสังคมสงเคราะห์สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเยาวชน และระบบต่างๆที่เยาวชนเกี่ยวข้อง ติดต่อสาื่อสารกันอยู่ตลอด ลงเยี่ยมบ้าน และที่ทำงาน หรือโรงเรียนบ้าง ถามไถ่ถึงเรื่องราวต่างๆและความเปลี่ยนแปลงเมื่อเยาวชนมาใช้บริการ หรือเมื่อเยาวชนมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
7. การมีอิทธิพลต่อระบบดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับส่วนย่อยของระบบที่มีผลต่อส่วนย่อยอื่นทั้งหมด
เจ้าหน้าที่คุมประพฤติคอยควบคุมความประพฤติของเยาวชน
นักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้านอยู่เสมอ เพื่อควบคุม ดูแล และสอดส่อง เพื่อไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีก
ใช้หลักการเสริมพลังเพื่อให้เยาวชนได้รู้และตระหนักว่า เยาวชนเองสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
การมารายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติ
นำเสนอโดย
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.น.ส.เนตรนภิส ใจพริ้ง 5505490010
2.น.ส.อฐิฐาน สุมณฑา 5505610245
3.น.ส.โสมสุดา วงษาญาณ 5505610278
4.นายขจรศักดิ์ หอมชิต 5505610286
5.น.ส.เบญจพร กมัณฑา 5505610583
6.น.ส.กุลยาณิช ตุลขำ 5505610617
7.น.ส.หยาดพิรุณ คำสี 5505620046
8.น.ส.อิศรา พรหมสิทธิ์ 5505680263
เพื่อเสนอ รศ. ระพีพรรณ คำหอม ในรายวิชา สค.223
ครั้งที่ 1
สรุปได้ว่า เยาวชนยังอาศัยอยู่กับมารดาตามที่่อยู่ปัจจุบันเช่นเดิม เยาวชนได้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในละแวกบ้าน
ของเยาวชน มีรายได้ประมานวันละ 200-300 บาท และเวลาว่างเยาวชนจะเล่นฟุตบอล โดยเยาวชนให้การว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเป็นปกติ คือผลลบ
ครั้งที่ 2
สรุปผลการรับรายงานตัวได้ว่า เยาวชนยังพักอาศัยอยู่กับมารดาตามที่อยู่เดิม แต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพใด เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์ที่เคยใช้ประกอบอาชีพเกิดสูญหาย แต่ยังคงได้รับค่าใช้จ่ายจากบิดา เยาวชนให้การว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งผลตรวจปัสสาวะเป็นปกติ คือผลเป็นลบ
การยุติความช่วยเหลือ
เยาวชนต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอีก2ครั้ง ในกรณีศึกษานี้จึงยังไม่ได้ยุติให้ความช่วยเหลือ
(ณ เวลาดังกล่าว)
8. การสิ้นสุดการพยายามเปลี่ยนแปลง
(Terminating the change effort)
สรุปการประเมินผล
ประเมินผลการให้บริการและความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบประเมิน
แยกระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
หลังจบการให้บริการแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ต้องไม่เข้าไปอยู่ในระบบ หรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินไปกับเยาวชน หรือระบบที่เยาวชนเกี่ยวข้องด้วย
รักษาเสถียรภาพของความพยายามการเปลี่ยนแปลง
เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน
Full transcript